EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0328

Nõukogu määrus (EL) 2022/328, 25. veebruar 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

ST/6561/2022/INIT

OJ L 49, 25.2.2022, p. 1–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/328/oj

25.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 49/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/328,

25. veebruar 2022,

millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 25. veebruari 2022. aasta otsust (ÜVJP) 2022/327, (1) millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu määruse (EL) nr 833/2014 (2).

(2)

Määrusega (EL) nr 833/2014 jõustatakse teatavad nõukogu otsuses 2014/512/ÜVJP (3) sätestatud meetmed ja keelatakse müüa, tarnida, üle anda või eksportida kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiat isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal, kui neid kasutatakse või võidakse kasutada sõjalisel otstarbel või sõjalise lõppkasutaja heaks. Samuti on keelatud müüa selliseid kaupu ja tehnoloogiat kindlaksmääratud juriidilistele isikutele Venemaal, anda tehnilist abi ja osutada muid seotud teenuseid ning pakkuda selliste kaupade ja tehnoloogiaga seotud rahastamist ja rahalist abi. Peale selle on määrusega nõutud, et ettevõtjad peavad saama eelneva loa teatava tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks Venemaa naftatööstusele, ning keelatud on selliste seotud teenuste osutamine, mis on vajalikud nafta uurimiseks ja tootmiseks süvameres ja Arktikas või põlevkiviõli projektides Venemaal, sealhulgas Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval. Samuti on keelatud osutada tehnilist abi seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga või seoses kõnealuste kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega. Lisaks on määrusega kehtestatud piirangud teatavate Venemaa finantseerimisasutuste, üksuste samuti Venemaa, selle valitsuse ja selle keskpanga juurdepääsule liidu kapitaliturgudele.

(3)

Tuletades meelde Euroopa Ülemkogu 2021. aasta detsembri järeldusi, kordas nõukogu 24. jaanuaril 2022, et igasugusel Venemaa poolt Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind.

(4)

Pidades silmas olukorra tõsidust, võttis nõukogu 25. veebruaril 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/327, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP ja kehtestatakse täiendavad piiravad meetmed mitmes sektoris, eelkõige kaitse-, energeetika-, lennundus- ja rahandussektoris.

(5)

Otsusega (ÜVJP) 2022/327 kehtestatakse kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi ning nendega seotud teenuste osutamise suhtes täiendavad piirangud, samuti ekspordipiirangud teatavate kaupade ja tehnoloogia suhtes, mis võivad aidata kaasa Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori tehnoloogilisele arengule. Samuti kehtestatakse piirangud nendega seotud teenuste osutamise suhtes. Piirangutest nähakse ette mõned erandid õiguspärastel ja eelnevalt kindlaks määratud eesmärkidel. Lisaks keelatakse nimetatud otsusega riikliku rahastamise pakkumine või rahalise abi andmine kaubavahetuseks Venemaaga või Venemaal investeerimiseks, võttes arvesse teatavaid erandeid.

(6)

Otsusega (ÜVJP) 2022/327 keelatakse ka nafta rafineerimiseks kasutatavate konkreetsete kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport Venemaale ning kehtestatakse piirangud seotud teenuste osutamisele.

(7)

Lisaks kehtestatakse otsusega (ÜVJP) 2022/327 ekspordikeeld kaupadele ja tehnoloogiale, mida saab kasutada lennunduses ja kosmosetööstuses, ning keelatakse nende kaupade ja tehnoloogiaga seotud kindlustus-, edasikindlustus- ja hooldusteenuste osutamine. Keelatakse ka tehnilise abi ja muude seotud teenuste osutamine ning rahastamise pakkumine ja rahalise abi andmine seoses kaupade ja tehnoloogiaga, mille suhtes seda keeldu kohaldatakse.

(8)

Otsusega (ÜVJP) 2022/327 laiendatakse veelgi olemasolevaid finantspiiranguid, eelkõige teatavate Venemaa üksuste suhtes kehtivaid kapitaliturgudele juurdepääsu piiranguid. Samuti keelatakse liidu kauplemiskohtades Venemaa riigile kuuluvate üksuste aktsiate noteerimine ja nendega seotud teenuste osutamine. Kehtestatakse ka uued meetmed, millega piiratakse märkimisväärselt Venemaalt liitu suunduvaid rahavooge ja keelatakse võtta Venemaa kodanikelt või residentidelt vastu hoiuseid, mis ületavad teatavat väärtust, pidada liidu väärtpaberite keskdepositooriumides Venemaa klientide kontosid ning müüa eurodes nomineeritud väärtpabereid Venemaa klientidele.

(9)

Kõnealused meetmed kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(10)

Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused.

(11)

Komisjon jälgib kõnealuste meetmete kohaldamist. Selleks et tagada ekspordikontrolli tulemuslikkus selliste liidu kaupade ja tehnoloogia puhul, mis võivad aidata kaasa Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori tehnoloogilisele arengule, astub komisjon liikmesriikidega ja asjakohasel juhul partnerriikidega koordineerides samme, et selliste kaupade ja tehnoloogia loetelu vastavalt vajadusele põhjendatud ja dokumenteeritud juhtudel kohandada.

(12)

Määrust (EL) nr 833/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 833/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega.

„Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/821 (*1) I lisas loetletud kaubad ja tehnoloogia;

b)

„pädevad asutused“ – liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud I lisas loetletud veebisaitidel;

c)

„tehniline abi“ – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, sealhulgas suuline abi;

d)

„vahendusteenused“ –

i)

selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tarnimine, sealhulgas kolmandast riigist mõnda muusse kolmandasse riiki, või

ii)

kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müük või ostmine, sealhulgas juhul, kui need asuvad kolmandates riikides, eesmärgiga anda need üle mõnele teisele kolmandale riigile;

e)

„investeerimisteenused“ – järgmised teenused ja tegevused:

i)

ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine;

ii)

korralduse täitmine klientide nimel;

iii)

kauplemine oma arvel;

iv)

portfellihaldus;

v)

investeerimisnõustamine;

vi)

finantsinstrumentide ja/või finantsinstrumentide emissiooni tagamine kindla kohustuse alusel;

vii)

finantsinstrumentide emissiooni tagamine ja/või pakkumise korraldamine kindla kohustuse alusel;

viii)

kõik reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele lubamisega seotud teenused;

f)

„vabalt võõrandatavad väärtpaberid“ — järgmised väärtpaberite liigid, millega kaubeldakse kapitaliturgudel, välja arvatud makseinstrumendid:

i)

äriühingute aktsiad ja muud väärtpaberid, mis on samaväärsed äriühingute, usaldusühingute või muude üksuste aktsiatega, ning aktsiate hoidmistunnistused;

ii)

võlakirjad või võlakirjadega võrdväärsete väärtpaberite muud vormid, sealhulgas selliste väärtpaberite hoidmistunnistused;

iii)

muud väärtpaberid, mis annavad õiguse omandada või võõrandada selliseid vabalt võõrandatavaid väärtpabereid või millest tuleneb rahaline arveldus, mille kindlaksmääramise aluseks on vabalt võõrandatavad väärtpaberid;

g)

„rahaturuinstrumendid“ – need finantsinstrumentide liigid, millega rahaturul tavaliselt kaubeldakse, nagu riigi võlakirjad, hoiusesertifikaadid ja kommertspaberid, välja arvatud maksevahendid;

h)

„krediidiasutus“ – ettevõtja, kelle majandustegevuseks on hoiuste või muude tagasimakstavate vahendite võtmine avalikkuselt ning oma arvel ja nimel laenu andmine;

i)

„liidu territoorium“ – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaks määratud tingimuste alusel;

j)

„väärtpaberite keskdepositoorium“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 (*2) artikli 2 lõike 1 punktis 1 määratletud juriidiline isik;

k)

„hoius“ – kreeditsaldo, mis tekib kontole jäänud rahalistest vahenditest või tavalistest pangatehingutest tulenevatest ajutistest olukordadest ja mille krediidiasutus peab kohaldatavate seaduses sätestatud ja lepinguliste tingimuste kohaselt tagasi maksma, sealhulgas tähtajalised hoiused ja säästuhoiused, välja arvatud kreeditsaldo, mille

i)

olemasolu saab tõendada üksnes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (*3) artikli 4 lõike 1 punktis 15 määratletud finantsinstrumendiga, välja arvatud juhul, kui see on säästutoode, mida tõendab nimeline hoiusertifikaat ja mis on liikmesriigis olemas 2. juulil 2014;

ii)

põhisumma ei ole nimiväärtuses tagasimakstav;

iii)

põhisumma on nimiväärtuses tagasimakstav üksnes krediidiasutuse või kolmanda poole erigarantii või kokkuleppe alusel;

l)

„investoritele kodakondsuse andmise kava“ (ehk nn kuldne pass) – liikmesriigi kehtestatud menetlus, mis võimaldab kolmandate riikide kodanikel saada eelnevalt kindlaksmääratud maksete ja investeeringute eest vastutasuks liikmesriigi kodakondsuse;

m)

„investoritele elamisloa andmise kava“ (ehk nn kuldne viisa) – liikmesriigi kehtestatud menetlus, mis võimaldab kolmandate riikide kodanikel saada eelnevalt kindlaksmääratud maksete ja investeeringute eest vastutasuks liikmesriigi elamisloa;

n)

„kauplemiskoht“ – reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem või organiseeritud kauplemissüsteem, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 24;

o)

„rahastamine või rahaline abi“ – igasugune tegevus, konkreetsest valitud vahendist sõltumata, millega asjaomane isik, üksus või organ annab või lubab anda kas tingimuslikult või tingimusteta kasutamiseks omavahendeid või majandusressursse, mille hulka kuuluvad näiteks otsetoetused, laenud, garantiid, käendused, võlakirjad, akreditiivid, tarnijakrediidid, ostjakrediidid, impordi või ekspordi ettemaksed ning kõik kindlustuse ja edasikindlustuse tüübid, sealhulgas ekspordikrediidikindlustus; kauba või teenuse eest kokkulepitud hinna maksmist ning makse tingimusi, mis on koostatud tavalisest äritavast lähtudes, ei loeta rahastamiseks ega rahaliseks abiks;

p)

„partnerriik“ – VIII lisas nimetatud riik, kes kohaldab ekspordikontrolli meetmeid, mis on sisuliselt samaväärsed käesolevas määruses sätestatud meetmetega;

q)

„tarbijale mõeldud sidevahendid“ – seadmed, mida kasutavad eraisikud, näiteks personaalarvutid ja välisseadmed (sh kõvakettad ja printerid), mobiiltelefonid, nutiteleviisorid, mäluseadmed (USB-pulgad), ja kõigis nendes seadmetes kasutatav tarbetarkvara.

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2021. aasta määrus (EL) 2021/821, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, vahendamise, tehnilise abi, transiidi ja edasitoimetamise kontrollimiseks (ELT L 206, 11.6.2021, lk 1)."

(*2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257 28.8.2014, lk 1)."

(*3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/65/EL, 15. mai 2014, finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173 12.6.2014, lk 349). “"

2)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

1.   Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida liidust või väljastpoolt liitu pärit kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiat otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal.

2.   Keelatud on:

a)

anda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi või osutada neile vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga või nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

pakkuda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või osutada rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga nende kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi, vahendus- ja muude teenuste osutamiseks.

3.   Ilma, et see piiraks määruse (EL) 2021/821 kohaste loanõuete kohaldamist, ei kohaldata käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde selliste kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia müügi, tarnimise, üleandmise ja ekspordi või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmise suhtes, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele ning on ette nähtud:

a)

humanitaarotstarbeks või selleks, et lahendada tervisealast hädaolukorda või kiiresti ära hoida või leevendada sellist sündmust, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või loodusõnnetustele reageerimiseks;

b)

meditsiinilisel või farmatseutilisel otstarbel kasutamiseks;

c)

uudistemeedias kasutamiseks mõeldud kaupade või tehnoloogia ajutiseks ekspordiks;

d)

tarkvara uuendamiseks;

e)

tarbijale mõeldud sidevahendina kasutamiseks;

f)

Venemaal asuvate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste, välja arvatud Venemaa valitsuse ja selle otsese või kaudse kontrolli all olevate ettevõtjate küber- ja infoturvalisuse tagamiseks, või

g)

Venemaale reisivate füüsiliste isikute või nendega koos reisivate lähisugulaste isiklikuks kasutamiseks ning piiratud nendele isikutele kuuluvate isiklike asjade, majatarvete, sõidukite või tööriistadega, mis ei ole ette nähtud müügiks.

Eksportija deklareerib tollideklaratsioonis, et asjaomaseid kaupu ja tehnoloogiat eksporditakse käesolevas lõikes sätestatud asjakohase erandi alusel, ning teatab eksportija elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele selle erandi esmakordsest kasutamisest 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi toimumise kuupäeva, välja arvatud käesoleva lõike punktide f ja g puhul.

4.   Erandina käesoleva artikli lõigetest 1 ja 2 ning ilma, et see piiraks määruse (EL) 2021/821 kohaste loanõuete kohaldamist, võivad pädevad asutused anda loa selliste kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmiseks, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele, kui nad on teinud kindlaks, et sellised kaubad või tehnoloogia või nendega seotud tehniline või rahaline abi on ette nähtud:

a)

liidu, liikmesriikide valitsuste ja Venemaa valitsuse koostööks üksnes tsiviilküsimustes;

b)

valitsuste koostööle kosmoseprogrammides;

c)

tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse käitamiseks, hoolduseks, kütuse ümbertöötlemiseks ja ohutuse tagamiseks ning tsiviilotstarbeliseks tuumaenergiaalaseks koostööks, eelkõige teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;

d)

meresõiduohutuse tagamiseks;

e)

tsiviilotstarbeliste telekommunikatsioonivõrkude jaoks, sealhulgas internetiteenuste osutamiseks;

f)

kasutamiseks üksnes üksustele, mis on liikmesriigi või partnerriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all;

g)

liidu, liikmesriikide ja partnerriikide diplomaatilistele esindustele, sealhulgas delegatsioonidele, saatkondadele ja missioonidele.

5.   Erandina käesoleva artikli lõigetest 1 ja 2 ning ilma, et see piiraks määruse (EL) 2021/821 kohaste loanõuete kohaldamist, võivad pädevad asutused anda loa selliste kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmiseks, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele, kui nad on teinud kindlaks, et sellise kauba või tehnoloogia või nendega seotud tehnilise või rahalise abi aluseks on leping, mis on sõlmitud enne 26. veebruari 2022, või sellise lepingu täitmiseks vajalik lisaleping, tingimusel et loataotlus on esitatud enne 1. maid 2022.

6.   Pädevad asutused annavad kõik käesoleva artikli kohaselt nõutavad load kooskõlas määruses (EL) 2021/821 sätestatud reeglite ja menetlustega, mida kohaldatakse mutatis mutandis. Luba kehtib kogu liidus.

7.   Lõigetes 4 ja 5 osutatud loa taotluste üle otsustades ei anna pädevad asutused ekspordiluba, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et:

i)

lõppkasutaja võib olla sõjaline lõppkasutaja või IV lisas nimetatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus või et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus, või

ii)

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on mõeldud lennundussektorile või kosmosetööstusele.

8.   Pädevad asutused võivad lõike 4 või 5 kohaselt antud loa tühistada, peatada, kehtetuks tunnistada või seda muuta, kui nad leiavad, et loa tühistamine, peatamine, kehtetuks tunnistamine või muutmine on vajalik käesoleva määruse tulemuslikuks rakendamiseks.“

3)

Artikkel 2a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2a

1.   Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida VII lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat, mis võivad kaasa aidata Venemaa sõjalisele ja tehnoloogilisele või kaitse- ja julgeolekusektori arengule, olenemata sellest, kas need pärinevad liidust või mitte, otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal.

2.   Keelatud on:

a)

anda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi või osutada neile vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

pakkuda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või osutada rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga nende kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi, vahendus- ja muude teenuste osutamiseks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata selliste lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müügi, tarnimise, üleandmise ja ekspordi või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmise suhtes, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele ning on ette nähtud:

a)

humanitaarotstarbeks või selleks, et lahendada tervisealast hädaolukorda või kiiresti ära hoida või leevendada sellist sündmust, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või loodusõnnetustele reageerimiseks;

b)

meditsiinilisel või farmatseutilisel otstarbel kasutamiseks;

c)

uudistemeedias kasutamiseks mõeldud kaupade või tehnoloogia ajutiseks ekspordiks;

d)

tarkvara uuendamiseks;

e)

tarbijale mõeldud sidevahendina kasutamiseks;

f)

Venemaal asuvate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste, välja arvatud Venemaa valitsuse ja selle otsese või kaudse kontrolli all olevate ettevõtjate küber- ja infoturvalisuse tagamiseks, või

g)

Venemaale reisivate füüsiliste isikute või nendega koos reisivate lähisugulaste isiklikuks kasutamiseks ning piiratud nendele isikutele kuuluvate isiklike asjade, majatarvete, sõidukite või tööriistadega, mis ei ole ette nähtud müügiks.

Eksportija deklareerib tollideklaratsioonis, et asjaomaseid kaupu ja tehnoloogiat eksporditakse käesolevas lõikes sätestatud asjakohase erandi alusel, ning teatab eksportija elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele selle erandi esmakordsest kasutamisest 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi toimumise kuupäeva, välja arvatud käesoleva lõike punktide f ja g puhul.

4.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa selliste lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmiseks, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele, kui nad on teinud kindlaks, et sellised kaubad või tehnoloogia või nendega seotud tehniline või rahaline abi on ette nähtud:

a)

liidu, liikmesriikide valitsuste ja Venemaa valitsuse koostööks üksnes tsiviilküsimustes;

b)

valitsuste koostööle kosmoseprogrammides;

c)

tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse käitamiseks, hoolduseks, kütuse ümbertöötlemiseks ja ohutuse tagamiseks ning tsiviilotstarbeliseks tuumaenergiaalaseks koostööks, eelkõige teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;

d)

meresõiduohutuse tagamiseks;

e)

tsiviilotstarbeliste telekommunikatsioonivõrkude jaoks, sealhulgas internetiteenuste osutamiseks;

f)

kasutamiseks üksnes üksustele, mis on liikmesriigi või partnerriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all, või

g)

liidu, liikmesriikide ja partnerriikide diplomaatilistele esindustele, sealhulgas delegatsioonidele, saatkondadele ja missioonidele.

5.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa selliste lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmiseks, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele, kui nad on teinud kindlaks, et sellise kauba või tehnoloogia või nendega seotud tehnilise või rahalise abi aluseks on leping, mis on sõlmitud enne 26. veebruari 2022, või sellise lepingu täitmiseks vajalik lisaleping, tingimusel et loataotlus on esitatud enne 1. maid 2022.

6.   Pädevad asutused annavad kõik käesoleva artikli kohaselt nõutavad load kooskõlas määruses (EL) 2021/821 sätestatud reeglite ja menetlustega, mida kohaldatakse mutatis mutandis. Luba kehtib kogu liidus.

7.   Lõigetes 4 ja 5 osutatud loa taotluste üle otsustades ei anna pädevad asutused ekspordiluba, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et:

i)

lõppkasutaja võib olla sõjaline lõppkasutaja või IV lisas nimetatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus või et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus, või

ii)

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on mõeldud lennundussektorile või kosmosetööstusele.

8.   Pädevad asutused võivad lõike 4 või 5 kohaselt antud loa tühistada, peatada, kehtetuks tunnistada või seda muuta, kui nad leiavad, et loa tühistamine, peatamine, kehtetuks tunnistamine või muutmine on vajalik käesoleva määruse tulemuslikuks rakendamiseks.“

4)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 2b

1.   IV lisas loetletud üksuste puhul võivad pädevad asutused erandina artiklite 2 ja 2a lõigetest 1 ja 2 ning ilma, et see piiraks määruse (EL) 2021/821 kohaste loanõuete kohaldamist, lubada kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ning VII lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia müüki, tarnimist, üleandmist või eksporti või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmist üksnes juhul, kui nad on kindlaks teinud, et:

a)

kõnealused kaubad või tehnoloogia või nendega seotud tehniline või rahaline abi on vajalikud sellise sündmuse kiiresti ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või

b)

sellise kauba või tehnoloogia või nendega seotud tehnilise või rahalise abi aluseks on leping, mis on sõlmitud enne 26. veebruari 2022, või sellise lepingu täitmiseks vajalik lisaleping, tingimusel et loataotlus on esitatud enne 1. maid 2022.

2.   Pädevad asutused annavad kõik käesoleva artikli kohaselt nõutavad load kooskõlas määruses (EL) 2021/821 sätestatud reeglite ja menetlustega, mida kohaldatakse mutatis mutandis. Luba kehtib kogu liidus.

3.   Pädevad asutused võivad lõike 1 kohaselt antud loa tühistada, peatada, kehtetuks tunnistada või seda muuta, kui nad leiavad, et loa tühistamine, peatamine, kehtetuks tunnistamine või muutmine on vajalik käesoleva määruse tulemuslikuks rakendamiseks.

Artikkel 2c

1.   Artikli 2 lõikes 3 ja artikli 2a lõikes 3 osutatud teade pädevale asutusele esitatakse võimaluse korral elektrooniliselt ja vormil, mis sisaldab vähemalt kõiki IX lisas esitatud näidiste elemente ja on samas järjestuses kui näidistel.

2.   Artiklites 2, 2a ja 2b osutatud load antakse võimaluse korral välja elektrooniliselt ja vormidel, mis sisaldavad vähemalt kõiki IX lisas esitatud näidiste elemente ja on samas järjestuses kui näidistel.

Artikkel 2d

1.   Pädevad asutused vahetavad teiste liikmesriikide ja komisjoniga viivitamata teavet artiklite 2, 2a ja 2b kohaselt antud lubade ja nende andmisest keeldumiste kohta. Teabevahetus toimub määruse (EL) 2021/821 artikli 23 lõike 6 kohaselt loodud elektroonilise süsteemi kaudu.

2.   Käesoleva artikli kohaldamisel saadud teavet kasutatakse üksnes sel eesmärgil, milleks seda taotleti, ja lõikes 4 nimetatud eesmärgil.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad käesoleva artikli kohaldamisel saadud konfidentsiaalse teabe kaitse kooskõlas liidu ja vastava liikmesriigi õigusega.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et käesoleva artikli alusel edastatud või vahetatud salastatud teabe salastatuse taset ei alandata ega kaotata ilma teabe koostaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

3.   Enne seda, kui liikmesriik annab kooskõlas artiklitega 2, 2a ja 2b loa tehinguks, mis on põhimõtteliselt sama kui tehing, mille puhul kehtib teise liikmesriigi või teiste liikmesriikide loa andmisest keeldumine, konsulteerib ta esmalt selle liikmesriigi või nende liikmesriikidega, kes keeldusid loa andmisest. Kui asjaomane liikmesriik otsustab pärast konsulteerimist loa siiski anda, teavitab ta sellest teisi liikmesriike ja komisjoni ning esitab kogu asjakohase teabe, millel otsus põhineb.

4.   Asjakohastel juhtudel vahetab komisjon liikmesriikidega konsulteerides partnerriikidega teavet, et käesoleva määruse kohased ekspordikontrollimeetmed oleksid tulemuslikud ja partnerriikides täitmisele kuuluvaid ekspordikontrollimeetmeid kohaldataks järjepidevalt.

Artikkel 2e

1.   Keelatud on pakkuda riiklikku rahastamist ja rahalist abi kaubavahetuseks Venemaaga ja Venemaale investeeringute tegemiseks.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata järgmisele:

a)

siduvad rahastamis- ja rahalise abi andmise kohustused, mis on võetud enne 26. veebruari 2022;

b)

riiklik rahastamine ja rahaline abi kogusummas kuni 10 000 000 eurot projekti kohta liidus tegutsevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele või

c)

riiklik rahastamine ja rahaline abi toidukaupadega kauplemisele ning põllumajandusele, meditsiinile ja humanitaartegevusele.“

5)

Artikli 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „määruse (EÜ) nr 428/2009 artiklis 11“ sõnadega „määruse (EL) 2021/821 artiklis 14“.“

6)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 3b

1.   Keelatud on otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal kaupa ja tehnoloogiat, mida saab kasutada nafta rafineerimiseks ja mis on kantud X lisasse, olenemata sellest, kas need on pärit liidust või mitte.

2.   Keelatud on:

a)

otse või kaudselt pakkuda füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi ning vahendus- ja muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

otse või kaudselt pakkuda isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või rahalist abi lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ja ekspordiks, seonduva tehnilise abi andmiseks ning vahendus- ja muude teenuste osutamiseks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldusid ei kohaldata enne 26. veebruari 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 27. maini 2022.

4.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, anda loa X lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ja ekspordiks ning seonduva tehnilise ja rahalise abi andmiseks, kui nad on veendunud, et need kaubad ja tehnoloogia ning nendega seotud tehniline ja rahaline abi on hädavajalik sellise sündmuse ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale.

Asjakohaselt põhjendatud hädajuhtudel võib lubada müüki, tarnimist, üleandmist ja eksporti ilma eelneva loata, tingimusel et eksportija teatab sellest pädevale asutusele viie tööpäeva jooksul pärast müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi toimumist, esitades ilma eelneva loata toimunud müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi üksikasjalikud ja asjakohased põhjendused.

Artikkel 3c

1.   Keelatud on otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal kaupa ja tehnoloogiat, mida saab kasutada lennunduses või kosmosetööstuses ja mis on kantud XI lisasse, olenemata sellest, kas need on pärit liidust või mitte.

2.   Keelatud on otse või kaudselt pakkuda isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal XI lisas nimetatud kaupade ja tehnoloogia kindlustust ja edasikindlustust.

3.   Keelatud on järgmised tegevused ja nende kombinatsioonid: otse või kaudselt pakkuda seoses XI lisas nimetatud kaupade ja tehnoloogiaga füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal õhusõidukite ja nende komponentide kapitaal- ja jooksvat remonti, ülevaatust (välja arvatud lennueelne ülevaatus), osade ja seadmete asendamist, modifitseerimist ning defektide kõrvaldamist;

4.   Keelatud on:

a)

otse või kaudselt pakkuda füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi ning vahendus- ja muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

pakkuda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või osutada rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga nende kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi, vahendus- ja muude teenuste osutamiseks.

5.   XI lisas loetletud kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 4 sätestatud keeldusid enne 26. veebruari 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 28. märtsini 2022.“

7)

Artikli 4 lõikes 2 asendatakse sõna „EL“ sõnaga „liit“.“

8)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

1.   Keelatud on selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne ostmine või müük, nendega seotud investeerimisteenuste osutamine, nende väljaandmisele kaasa aitamine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille lõpptähtaeg on üle 90 päeva ja mille on välja andnud pärast 1. augustit 2014 kuni 12. septembrini 2014, või mille lõpptähtaeg on üle 30 päeva ja mille on välja andnud pärast 12. septembrit 2014 kuni 12. aprillini 2022 allpool loetletud väljaandja, või mis tahes selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne ostmine või müük, nendega seotud investeerimisteenuste osutamine, nende väljaandmisele kaasa aitamine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille on pärast 12. aprilli 2022 välja andnud:

a)

Venemaal asutatud oluline krediidiasutus või muu oluline asutus, kellel on konkreetsed volitused edendada Venemaa majanduse konkurentsivõimet, selle mitmekesistamist ja investeeringute soodustamist ning kellest üle 50 % kuulub 1. augusti 2014. aasta seisuga riigi omandisse või kontrolli alla, ning kes on loetletud III lisas, või

b)

väljaspool liitu asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest kuulub otseselt või kaudselt rohkem kui 50 % III lisas loetletud üksusele, või

c)

juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis b osutatud või III lisas loetletud üksuse nimel või suuniste alusel.

2.   Keelatud on selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne müük, ostmine, nende emiteerimisega seoses investeerimisteenuste osutamine või abi andmine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille on pärast 12. aprilli 2022 välja andnud:

a)

oluline krediidiasutus või muu asutus, kellest üle 50 % kuulub 26. veebruari 2022 seisuga riigi omandisse või kontrolli alla, või muu krediidiasutus, kellel on oluline roll Venemaa, Venemaa valitsuse või keskpanga tegevuse toetamisel, kes on asutatud Venemaal ja nimetatud XII lisas, või

b)

väljaspool liitu asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest kuulub otseselt või kaudselt rohkem kui 50 % XII lisas loetletud üksusele, või

c)

juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud üksuse nimel või suuniste alusel.

3.   Keelatud on selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne ostmine või müük, nendega seotud investeerimisteenuste osutamine, nende väljaandmisele kaasa aitamine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille lõpptähtaeg on üle 30 päeva ja mille on välja andnud pärast 12. septembrit 2014 kuni 12. aprillini 2022 allpool loetletud väljaandja, või mis tahes selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne ostmine või müük, nendega seotud investeerimisteenuste osutamine, nende väljaandmisele kaasa aitamine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille on pärast 12. aprilli 2022 välja andnud:

a)

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegeleb peamiselt sõjaliste kaupade või teenuste väljatöötamise, tootmise, müügi või ekspordiga, nagu on loetletud V lisas, välja arvatud kosmose- või tuumaenergia sektoris tegutsevad juriidilised isikud, üksused või asutused;

b)

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kes on riigi kontrolli all või kellest üle 50 % kuulub riigile ning kelle hinnanguline koguvara ületab 1 triljonit Vene rubla ning kelle hinnangulisest tulust pärineb vähemalt 50 % toornafta või naftasaaduste müügist või transpordist, nagu need on loetletud VI lisas;

c)

väljaspool liitu asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest kuulub otseselt või kaudselt rohkem kui 50 % käesoleva lõike punktis a või b loetletud üksusele, või

d)

juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a, b või c osutatud üksuse nimel või suuniste alusel.

4.   Keelatud on selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne müük, ostmine, nende emiteerimisega seoses investeerimisteenuste osutamine või abi andmine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille on pärast 12. aprilli 2022 välja andnud:

a)

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kes on riigi kontrolli all või kellest üle 50 % kuulub riigile ning kelle puhul Venemaal, selle valitsusel või keskpangal on õigus osaleda kasumis või kellega on Venemaal, selle valitsusel või keskpangal muud olulised majandussuhted, nagu on loetletud XIII lisas, või

b)

väljaspool liitu asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest kuulub otseselt või kaudselt rohkem kui 50 % XIII lisas loetletud üksusele, või

c)

juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud üksuse nimel või suuniste alusel.

5.   Alates 12. aprillist 2022 on liidus registreeritud või tunnustatud kauplemiskohtades keelatud noteerida selliste Venemaal asutatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, kellest üle 50 % kuulub riigi omandisse, ja osutada nendega seotud teenuseid.

6.   Keelatud on otseselt või kaudselt osaleda mis tahes kokkuleppes anda:

i)

uusi, 30 päeva ületava lõpptähtajaga laene või krediite lõikes 1 või 3 osutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele pärast 12. septembrit 2014 kuni 26. veebruarini 2022 või

ii)

uusi laene või krediite lõikes 1, 2, 3 või 4 osutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele pärast 26. veebruari 2022.

Keeldu ei kohaldata järgmistel juhtudel:

a)

laenud või krediit, millel on konkreetne ja dokumenteeritud eesmärk rahastada selliste kaupade ja teenuste, mis ei ole finantsteenused, keelu alla mitte kuuluvat importi või eksporti liidu ja mõne kolmanda riigi vahel, sealhulgas kulutused muust kolmandast riigist pärit kaupadele ja teenustele, mis on vajalikud ekspordi- või impordilepingute täitmiseks, või

b)

laenud, millel on konkreetne ja dokumenteeritud eesmärk pakkuda erakorralist rahastamist selliste liidus asutatud juriidiliste isikute maksevõime ja likviidsuse kriteeriumide täitmiseks, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub III lisas osutatud üksustele.

7.   Lõikes 6 sätestatud keelde ei kohaldata rahaliste vahendite kasutuselevõtmise ega väljamaksete suhtes, mis tehakse enne 26. veebruari 2022 sõlmitud lepingu alusel, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kõigis krediidi kasutusele võtmise või väljamaksete tegemise tingimustes

i)

oli kokku lepitud enne 26. veebruari 2022 ning

ii)

neid ei ole sellel kuupäeval või hiljem muudetud ning

b)

enne 26. veebruari 2022 oli kindlaks määratud lepinguline lõpptähtpäev kõigi eraldatud vahendite täielikuks tagasimaksmiseks ning kõigi lepingujärgsete õiguste kasutamiseks ja kõigi lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning

c)

lepingu sõlmimise ajal ei olnud leping vastuolus käesolevas määruses sätestatud ja sel ajal kehtinud keeldudega.

Punktis a nimetatud krediidi kasutuselevõtmise või väljamaksete tegemise tingimused sisaldavad iga krediidi kasutuselevõtmise või väljamakse puhul sätet tagasimakseaja pikkuse, kohaldatud intressimäära või intressimäära arvutamise meetodi ja maksimumsumma kohta.“

9)

Lisatakse järgmised artiklid.

„Artikkel 5b

1.   Keelatud on võtta vastu hoiuseid Venemaa kodanikelt või Venemaal elavatelt füüsilistelt isikutelt või Venemaal asutatud juriidilistelt isikutelt, üksustelt või asutustelt, kui füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse hoiuste koguväärtus krediidiasutuse kohta ületab 100 000 eurot.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata liikmesriigi kodanike suhtes ega füüsiliste isikute suhtes, kellel on liikmesriigis ajutine või alaline elamisluba.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata hoiuste suhtes, mis on vajalikud piiriüleseks kauplemiseks keelustamata kaupade ja teenustega liidu ja Venemaa vahel.

Artikkel 5c

1.   Erandina artikli 5b lõikest 1 võivad pädevad asutused anda loa sellise hoiuse vastuvõtmiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellise hoiuse vastuvõtmine on:

a)

vajalik artikli 5b lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistliku töötasu maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

vajalik erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist, või

d)

vajalik diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 punktide a, b ja d alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

Artikkel 5d

1.   Erandina artikli 5b lõikest 1 võivad pädevad asutused anda loa sellise hoiuse vastuvõtmiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellise hoiuse vastuvõtmine on:

a)

vajalik humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi), või evakueerimiseks või

b)

vajalik kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

Artikkel 5e

1.   Liidu väärtpaberite keskdepositooriumidel on keelatud osutada Venemaa kodanikele ja Venemaal elavatele füüsilistele isikutele ning Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele määruse (EL) nr 909/2014 lisas määratletud teenuseid, mis on seotud pärast 12. aprilli 2022 välja antud vabalt võõrandatavate väärtpaberitega.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata liikmesriigi kodanike suhtes ega füüsiliste isikute suhtes, kellel on liikmesriigis ajutine või alaline elamisluba.

Artikkel 5f

1.   Keelatud on müüa pärast 12. aprilli 2022 välja antud vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, mis on nomineeritud eurodes, või selliste investeerimisfondide osakuid, millega investeeritakse sellistesse väärtpaberitesse, Venemaa kodanikele ja Venemaal elavatele füüsilistele isikutele ning Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata liikmesriigi kodanike suhtes ega füüsiliste isikute suhtes, kellel on liikmesriigis ajutine või alaline elamisluba.

Artikkel 5g

1.   Ilma et see piiraks kohaldatavate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate normide kohaldamist, peavad krediidiasutused:

a)

esitama oma asukohaliikmesriigi pädevale asutusele või komisjonile hiljemalt 27. maiks 2022 loetelu üle 100 000 euro suurustest hoiustest, mis kuuluvad Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele; krediidiasutused ajakohastavad teavet selliste hoiuste kohta iga 12 kuu järel;

b)

esitama oma asukohaliikmesriigi pädevale asutusele teabe üle 100 000 euro suuruste hoiuste kohta, mis kuuluvad Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele, kes on saanud liikmesriigi kodakondsuse või elamisõiguse liikmesriigis investoritele kodakondsuse andmise kava või investoritele elamisloa andmise kava alusel.“

10)

Artiklid 6 ja 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

1.   Liikmesriigid ja komisjon teavitavad üksteist käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet järgmise kohta:

a)

käesoleva määruse kohaselt antud load;

b)

artikli 5g kohaselt saadud teave;

c)

rikkumise ja jõustamisega seotud probleemid ning liikmesriikide kohtute tehtud otsused.

2.   Liikmesriigid edastavad viivitamata üksteisele ja komisjonile muu nende käsutuses oleva asjakohase teabe, mis võib mõjutada käesoleva määruse tulemuslikku rakendamist.

3.   Käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi, sealhulgas käesolevas määruses sätestatud meetmete tulemuslikkuse tagamiseks.

Artikkel 7

Komisjonil on õigus liikmesriikide esitatud teabe alusel I ja IX lisa muuta.“

11)

Artiklid 11 ja 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

1.   Lepingu või tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eelkõige finantstagatise või -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a)

III, IV, V, VI, XII või XIII lisas nimetatud või artikli 5 lõike 1 punktis b või c, artikli 5 lõike 2 punktis b või c, artikli 5 lõike 3 punktis c või d, artikli 5 lõike 4 punktis b või c või artikli 5a punktis a, b või c osutatud juriidiline isik, üksus või asutus;

b)

muu Venemaa isik, üksus või asutus;

c)

selline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.   Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva isiku kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

3.   Käesolev artikkel ei mõjuta lõikes 1 osutatud isikute, üksuste ja asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 12

Keelatud on osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on käesolevas määruses sätestatud keeldudest kõrvalehoidumine, sealhulgas tegutsedes artiklites 5, 5a, 5b, 5e ja 5f osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste asemel või artikli 5 lõike 6, artikli 5a lõike 2, artikli 5b lõike 2, artikli 5e lõike 2 ja artikli 5f lõikega 2 ette nähtud erandeid nende huvides ära kasutades.“

12)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 12a

1.   Käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks töötleb komisjon isikuandmeid. Nende ülesannete hulka kuulub hoiuseid käsitleva teabe ja pädevate asutuste antud lubadega seotud teabe käitlemine.

2.   Käesoleva määruse kohaldamisel määratakse I lisas märgitud komisjoni talitus komisjoni vastutavaks töötlejaks määruse (EL) 2018/1725 (*4) artikli 3 lõike 8 tähenduses seoses töötlemistoimingutega, mis on vajalikud lõikes 1 osutatud ülesannete täitmiseks.

(*4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).“"

13)

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisaga.

14)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

15)

IV lisa asendatakse käesoleva määruse III lisaga.

16)

V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

17)

VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse V lisale.

18)

Lisatakse VII lisa vastavalt käesoleva määruse VI lisale.

19)

Lisatakse VIII lisa vastavalt käesoleva määruse VII lisale.

20)

Lisatakse IX lisa vastavalt käesoleva määruse VIII lisale.

21)

Lisatakse X lisa vastavalt käesoleva määruse IX lisale.

22)

Lisatakse XI lisa vastavalt käesoleva määruse X lisale.

23)

Lisatakse XII lisa vastavalt käesoleva määruse XI lisale.

24)

Lisatakse XIII lisa vastavalt käesoleva määruse XII lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. veebruar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 48, 25.2.2022, lk 1.

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).


I LISA

„I LISA

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet pädevate asutuste kohta, ning aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGAARIA

https://www.mfa.bg/en/101

TŠEHHI VABARIIK

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TAANI

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITAALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGARI

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

MADALMAAD

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


II LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 III lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

„III LISA

Artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

[…]


III LISA

„IV LISA

Artikli 2 lõikes 7, artikli 2a lõikes 7 ja artikli 2b lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetelu

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant (Tula relvatehas)

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Aleksandrovi teadusuuringute tehnoloogiainstituut)

Argut OOO

Kaitseministeeriumi kommunikatsioonikeskus

Föderaalne teadusuuringute keskus „Boreskov Institute of Catalysis“

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Venemaa presidendi administratsiooni föderaalne riigieelarveline ettevõte)

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (erilennuüksus „Rossija“, Venemaa presidendi administratsiooni föderaalne riigieelarveline ettevõte)

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Dukhovi Automaatikauuringute Instituut, föderaalne unitaarettevõte)

Välisluureteenistus (SVR)

Siseministeeriumi Nižni Novgorodi piirkonna peadirektoraadi kohtuekspertiisi keskus

Rhvusvaheline kvantoptika ja kvanttehnoloogia keskus (Vene kvanttehnoloogia keskus)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (laevaehitustehas „Zaliv“)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Venemaa Föderatsiooni Kaitseministeerium

Moskva füüsika- ja tehnoloogiainstituut

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Venemaa riiklik tehnoloogiaettevõte)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoje Sormovo laevatehas

Severnaja laevatehas

Laevatehas Jantar

UralVagonZavod.


IV LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 V lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

„V LISA

Artikli 5 lõike 3 punktis a osutatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

[…]


V LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 VI lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

„VI LISA

Artikli 5 lõike 3 punktis b osutatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

[…]


VI LISA

„VII LISA

Artikli 2a lõikes 1 ja artikli 2b lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia loetelu

Käesolevas lisas kasutatakse määruse (EL) 2021/821 I lisa üldmärkusi, akronüüme ja lühendeid ning mõisteid, välja arvatud „I osa – Üldmärkused, akronüümid ja lühendid ning mõisted. Üldmärkused I lisa punkti 2 kohta“.

Käesolevas lisas kasutatakse sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirja (2020/C 85/01) mõistete definitsioone.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 12 kohaldamist, ei kohaldata kontrolli alla mittekuuluvate kaupades suhtes, mis sisaldavad üht või mitut käesolevas lisas loetletud komponenti, käesoleva määruse artikli 2b kohast kontrolli.

I kategooria – Elektroonika

X.A.I.001

Elektroonilised seadmed ja komponendid.

a)

„Mikroprotsessori mikroskeemid“, „mikroarvuti mikroskeemid“ ja mikrokontrolleri mikroskeemid, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

5 GFLOPS või suurem jõudlus ja aritmeetika-loogikaseadis, mille juurdepääsu laius on 32 bitti või rohkem;

2.

taktsagedus üle 25 MHz või

3.

rohkem kui üks andme- või käsusiin või jadaport väliseks otseühenduseks paralleelsete „mikroprotsessori mikroskeemide“ vahel, edastuskiirusega 2,5 megabaiti sekundis;

b)

Järgmised mäluintegraallülitused:

1.

Programmeeritavad elekterkustutusega püsimälud (EEPROM) mälumahuga:

a)

välkmäluliikide puhul üle 16 Mbit paketi kohta või

b)

kõigi teiste EEPROMi liikide puhul üle ühe järgmistest piirnormidest:

1.

üle 1 Mbit paketi kohta või

2.

üle 256 kbit paketi kohta ja maksimaalse juurdepääsuajaga alla 80 ns;

2.

Staatilised muutmälud (SRAM) mälumahuga:

a)

üle 1 Mbit paketi kohta või

b)

üle 256 kbit paketi kohta ja maksimaalse juurdepääsuajaga alla 25 ns;

c)

Analoog-digitaalmuundurid, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

eraldusvõime 8 bitti või rohkem, kuid vähem kui 12 bitti, väljundsagedusega rohkem kui 200 megavõendit sekundis (MSPS);

2.

eraldusvõime 12 bitti, väljundsagedusega rohkem kui 105 megavõendit sekundis (MSPS);

3.

eraldusvõime üle 12 biti, kuid maksimaalselt 14 bitti või vähem, väljundsagedusega rohkem kui 10 megavõendit sekundis (MSPS); või

4.

eraldusvõime üle 14 biti, väljundsagedusega rohkem kui 2,5 megavõendit sekundis (MSPS);

d)

Kasutaja poolt programmeeritavad loogikaseadmed, mille ühepoolsete digitaalsete sisendite/väljundite maksimaalne arv on vahemikus 200–700;

e)

Fourier’ kiirteisenduse (FFT) protsessorid, mille arvestuslik 1 024punktilise kompleksse FFT aeg on lühem kui 1 ms;

f)

Tavaintegraallülitused, mille otstarve ei ole teada või mis on integreeritud seadmesse, mille kontrollistaatus ei ole tootjale teada, ja millel vähemalt üks järgmistest omadustest:

1.

rohkem kui 144 klemmi või

2.

tüüpiline „hilistus levimisel“ alla 0,4 ns;

g)

Järgmised kulglaine „elektroonilised vaakumseadmed“, impulss- või pidevlainele:

1.

sidestatud õõnesseadmed või nende modifikatsioonid;

2.

seadmed, mis põhinevad heeliks-, murtud või serpentiin-lainejuhiga lülitustel ja nende modifikatsioonid, millel on vähemalt üks järgmistest omadustest:

a)

Hetkribalaius on pool oktaavi või rohkem ja keskmine võimsus (väljendatud kW-des) korrutatud sagedusega (väljendatud GHz-des) on suurem kui 0,2; või

b)

„hetkribalaius“ on väiksem kui pool oktaavi ja keskmine võimsus (väljendatud kW-des) korrutatud sagedusega (väljendatud GHz-des) on suurem kui 0,4;

h)

Painduvad lainejuhid, mis on ette nähtud kasutamiseks sagedustel üle 40 GHz;

i)

Akustilise pinnalaine ja akustilise pinnalähedase ruumlaine seadmed, millel on üks järgmistest omadustest:

1.

kandesagedus üle 1 GHz või

2.

kandesagedus 1 GHz või vähem ning

a)

„külghõlma summutus“ üle 55 dB;

b)

maksimaalse viivituse ja ribalaiuse korrutis (aeg mikrosekundites ning ribalaius MHz-des) üle 100 või

c)

dispersiivne viivitus on suurem kui 10 mikrosekundit;

Tehniline märkus.

Punktis X.A.I.001.i on „külghõlma summutus“ andmelehel täpsustatud summutuse maksimumväärtus.

j)

Järgmised „elemendid“:

1.

„primaarelemendid“, mille „energiatihedus“ on 293 K (20 °C) juures 550 Wh/kg või vähem;

2.

„sekundaarelemendid“, mille „energiatihedus“ on 293 K (20 °C) juures 350 Wh/kg või vähem;

Märkus.Punkt

X.A.I.001.j ei hõlma patareisid, sealhulgas ühe elemendiga patareid.

Tehnilised märkused.

 

1.

Punktis X.A.I.001.j nimetatud energiatihedus (Wh/kg) arvutatakse nimipinge korrutamisel nimimahtuvusega ampertundides (Ah) ja jagamisel massiga kilogrammides. Kui nimimahtuvust ei ole antud, arvutatakse energiatihedus nimipinge ruudu korrutamisel tühjenemise kestusega tundides ja jagamisel tühjenemiskoormusega oomides ja massiga kilogrammides.

2.

Punktis X.A.I.001.j nimetatud „element“ on elektrokeemiline seade, millel on positiivne ja negatiivne elektrood ning elektrolüüt ning mis on elektrienergia allikas. See on patarei peamine osa.

3.

Punktis X.A.I.001.j.1 nimetatud „primaarelement“ on „element“, mis ei ole projekteeritud laadimiseks ühestki muust allikast.

4.

Punktis X.A.I.001.j.2 nimetatud „sekundaarelement“ on „element“, mis on projekteeritud laadimiseks välisest elektrienergia allikast.

k)

„Ülijuhtivad“ elektromagnetid või solenoidid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud täieliku laadimis- või tühjenemisajaga alla ühe minuti ja millel on kõik järgmised omadused:

Märkus.

Punkt X.A.I.001.k ei hõlma „ülijuhtivaid“ elektromagneteid või solenoide, mis on ette nähtud magnetresonantstomograafilistele (MRI) meditsiiniseadmetele.

1.

tühjendamise ajal vabanev maksimaalne energia jagatuna tühjendamise kestusega on üle 500 kJ minutis;

2.

voolu kandva mähise sisediameeter on üle 250 mm ning

3.

magnetilise induktsiooni nimiväärtus on üle 8 T või „üldine voolutihedus“ mähises on üle 300 A/mm2;

l.

Energia elekromagnetiliseks salvestamiseks mõeldud lülitused või süsteemid, mis sisaldavad „ülijuhtivatest“ materjalidest valmistatud komponente ja on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks temperatuuril, mis on madalam kui vähemalt ühe nende „ülijuhtivast“ materjalist komponendi „kriitiline temperatuur“, ja millel on kõik järgmised omadused:

1.

töösagedus on üle 1 MHz;

2.

salvestatava energia tihedus 1 MJ/m3 või rohkem ning

3.

tühjenemisaeg lühem kui 1 ms;

m)

Keraamilis-metallilise ehitusega vesinik/vesinikisotooptüratronid vooli tippnimiväärtusega 500 A või rohkem;

n)

Ei kasutata;

o)

Päikeseelemendid, element-kaitseklaas ühendusega (CIC) koostud, päikesepaneelid ja päikesepaneelide maatriksid, mis on „kosmosekindlad“ ja mis ei ole hõlmatud punktiga 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

Üldotstarbelised „elektroonikasõlmed”, moodulid ja seadmed.

a)

Elektroonilised katseseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

b)

Digitaalsed magnetofonid, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on üle 60 Mbit/s ning rakendatakse kruvilaotustehnikat;

2.

digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on üle 120 Mbit/s ning rakendatakse liikumatu magnetpea tehnikat või

3.

„kosmosekindel“;

c)

Seadmed, mille digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on üle 60 Mbit/s ja mis on kavandatud digitaalse videomagnetofoni muutmiseks aparatuuri andmete digitaalseks salvestusseadmeks;

d)

Mittemodulaarsed analoogostsilloskoobid ribalaiusega 1 GHz või rohkem;

e)

Modulaarsed analoogostsilloskoobisüsteemid, millel on üks kahest järgmisest omadusest:

1.

keskseade ribalaiusega 1 GHz või rohkem või

2.

pistikmoodulid individuaalse ribalaiusega 4 GHz või rohkem;

f)

Analoog-proovivõtuostsilloskoobid korduvate nähtuste analüüsimiseks efektiivse ribalaiusega üle 4 GHz;

g)

Digitaalsed ostsilloskoobid ja ajutised salvestusseadmed, milles kasutatakse analoog-digitaalmuunduse meetodeid ja mis on võimelised salvestama siirdeid, võttes üksteise järel vähem kui 1 ns (rohkem kui 1 gigavalim sekundis) sagedusega proove ühekordsetest sisenditest, digiteerides 8bitise või suurema lahutusvõimeni ja salvestades 256 või enamat proovi.

Märkus.

Punkt X.A.I.002 hõlmab järgmisi analoogostsilloskoopide spetsiaalselt konstrueeritud komponente:

1.

Pistikmoodulid;

2.

Välisvõimendid;

3.

Eelvõimendid;

4.

Proovivõtuseadmed;

5.

Elektronkiiretorud.

X.A.I.003

Järgmised spetsiifilised töötlusseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821:

a)

Sagedusmuundurid, mis suudavad töötada 300–600 Hz sagedusvahemikus, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

b)

Massispektromeetrid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

c)

Kõik impulssröntgenikiirgusel töötavad masinad ning nende põhjal projekteeritud impulss-süsteemide komponendid, sealhulgas Marxi generaatorid, suure võimsusega impulsi kohandamise võrgustikud, kõrgepinge kondensaatorid ja päästikud;

d)

Impulsivõimendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

e)

Järgmised viivituse tekitamiseks või ajavahemiku mõõtmiseks mõeldud elektroonilised seadmed:

1.

digitaalsed viivituse tekitajad, mille lahutusvõime on 50 nanosekundit või vähem 1-mikrosekundilise või pikema ajavahemiku jooksul, või

2.

mitme (s.o kolme või enama) kanaliga või modulaarsed ajavahemiku mõõdikud ja kronomeetriaseadmed, mille eraldusvõime on 50 nanosekundit või vähem 1-mikrosekundise või pikema ajavahemiku jooksul;

f)

Kromatograafilise ja spektromeetrilise analüüsi seadmed.

X.B.I.001

Järgmised seadmed elektrooniliste komponentide ja materjalide tootmiseks ning spetsiaalselt nende jaoks konstrueeritud komponendid ja tarvikud.

a)

Spetsiaalselt konstrueeritud seadmed elektrontorude ja optiliste elementide tootmiseks ning nende jaoks spetsiaalselt konstrueeritud komponendid, mis on hõlmatud punktiga 3A001 (2) või X.A.I.001;

b)

Järgmised seadmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud pooljuhtseadiste, integraallülituste ja „elektroonikasõlmede“ tootmiseks, ning süsteemid, mis sisaldavad selliseid seadmeid või millel on nende omadused:

Märkus.

Punkt X.B.I.001.b hõlmab ka seadmeid, mida kasutatakse või mis on kohandatud kasutamiseks muude seadmete, näiteks pildindusseadmete, elektro-optiliste seadmete, akustiliste laineseadmete tootmises.

1.

Järgmised seadmed punkti X.B.I.001.b rubriigis nimetatud seadmete ja komponentide valmistamiseks vajalike materjalide töötlemiseks:

Märkus.

Punkt X.B.I.001 ei hõlma kvartsahjutorusid, ahjuvooderdisi, labasid, konteinereid (v.a spetsiaalselt konstrueeritud puuriga konteinerid), barbotööre, kassette ja tiigleid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud punktiga X.B.I.001.b.1 hõlmatud töötlemisseadmetele.

a)

Seadmed polükristallilise räni ja punktis 3C001 (3) hõlmatud materjalide tootmiseks;

b)

Spetsiaalselt konstrueeritud seadmed III/V ja II/VI pooljuhtmaterjalide puhastamiseks või töötlemiseks, mis on hõlmatud punktidega 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 või 3C005, (4) välja arvatud kristallikasvatajad, mille kohta vt punkt X.B.I.001.b.1.c;

c)

Järgmised kristallikasvatajad ja ahjud:

Märkus.

Punkt X.B.I.001.b.1.c ei hõlma difusiooni- ja oksüdatsiooniahjusid.

1.

Lõõmutamis- ja rekristalliseerimisseadmed v.a kiiret energiaülekannet kasutavad püsitemperatuurahjud, mis suudavad töödelda pooljuhtplaate kiiremini kui 0,005 m2 minutis;

2.

Salvestatud programmi abil juhitavad kristallikasvatajad, millel on mis tahes järgmine omadus:

a)

taaslaetavad tiiglimahutit asendamata;

b)

võimelised töötama rõhul üle 2,5 × 105 Pa või

c)

võimelised kasvatama üle 100 mm läbimõõduga kristalle;

d)

Salvestatud programmi abil juhitavad epitakskasvatamise seadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

võimelised tootma ränikihti, mille paksuse ebaühtlus 200 mm või pikemal vahemikul on väiksem kui ±2,5 %;

2.

võimelised tootma mis tahes materjalist (v.a räni) kihti, mille paksuse ebaühtlus on kogu pooljuhtplaadil ±3,5 % või parem või

3.

üksikute pooljuhtplaatide rotatsioon töötlemise ajal;

e)

Molekulaarkimp-epitakskasvatamise seadmed;

f)

Magnetiliselt aktiveeritud „pihustamisseadmed“, millel on spetsiaalselt konstrueeritud integreeritud täitelüüsid, mis on võimelised pooljuhtplaate ümber paigutama isoleeritud vaakumkeskkonnas;

g)

Seadmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud ioonlegeerimiseks, ioon-aktiveeritud või fotoaktiveeritud difusiooniks ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

mustri pealekandmise suutlikkus;

2.

kimbu energia (kiirenduspinge) on üle 200 keV;

3.

optimeeritud töötama kimbu energial (kiirenduspingel), mis on väiksem kui 10 keV, või

4.

võimaldab kõrgenergeetilist hapniku istutamist kuumutatud „põhimikku“;

h)

Järgmised salvestatud programmi abil juhitavad seadmed valikuliseks eemaldamiseks (söövitamiseks) anisotroopsete kuivade meetoditega (nt plasma):

1.

„Partiitüüpi“, millel on üks kahest järgmisest omadusest:

a)

lõpp-punkti tuvastus, v.a optilise emissiooni spektroskoopia tüüpi, või

b)

reaktori töö(söövitus)rõhk 26,66 Pa või vähem;

2.

„Üksik-pooljuhtplaadi tüüpi“, millel on mis tahes järgmisest omadusest:

a)

lõpp-punkti tuvastus, v.a optilise emissiooni spektroskoopia tüüpi;

b)

reaktori töö(söövitus)rõhk 26,66 Pa või vähem või

c)

pooljuhtplaatide käitlemine kassetist-kassetti ja täitelüüsides;

Märkused.

1.

„Partiitüüpi“ on masinad, mis ei ole spetsiaalselt konstrueeritud üksik-pooljuhtplaatide tootmiseks. Sellised masinad võivad töödelda samaaegselt kahte või enamat ühiste protsessiparameetritega (nt raadiosagedusliku võimsuse, temperatuuri, söövitusgaasi liikide ja voolukiirusega) pooljuhtplaati.

2.

„Üksik-pooljuhtplaadi tüüpi“ on masinad, mis on spetsiaalselt konstrueeritud üksik-pooljuhtplaatide tootmiseks. Need masinad võivad kasutada pooljuhtplaatide automaatset käitlemist, et laadida seadmesse töötlemiseks üks pooljuhtplaat. Mõiste hõlmab seadmeid, mis suudavad laadida ja töödelda mitut pooljuhtplaati, kuid mille puhul saab söövitamise parameetrid, nt raadiosagedusliku võimsuse või lõpp-punkti iga üksiku pooljuhtplaadi jaoks eraldi kindlaks määrata.

i)

„Keemilise aurustussadestamise“ (CVD) seadmed, nt plasmaaktiveeritud keemiline aurustussadestus CVD (PECVD) või fotoaktiveeritud CVD pooljuhtseadmete valmistamiseks, millel on üks kahest järgmisest võimalusest oksiidide, nitriidide, metallide või polüräni sadestamiseks:

1.

„keemilise aurustussadestamise“ seadmed, mis töötavad rõhul alla 105 Pa, või

2.

PECVD seadmed, mis töötavad kas rõhul alla 60 Pa või millel on pooljuhtplaatide automaatne käitlemine kassetist kassetti ja täitelüüsides;

Märkus.

Punkt X.B.I.001.b.1.i ei hõlma madalrõhuga „keemilisi aurustussadestamise“ (LPCVD) süsteeme ega reaktiivseid „pihustamisseadmeid“.

j)

Elektronkiiresüsteemid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud või kohandatud maskide valmistamiseks või pooljuhtseadiste töötlemiseks ning millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

elektrostaatiline kiire hälvitamine;

2.

vormitud, mitte-Gaussi kiireprofiil;

3.

digitaal-analoogmuunduse sagedus on üle 3 MHz;

4.

rohkem kui 12bitise täpsusega digitaal-analoogmuundus või

5.

kiiresuunamisasendi tagasisidekontrolli täpsus 1 mikromeeter või täpsem;

Märkus.

Punkt X.B.I.001.b.1.j ei hõlma elektronkiirega sadestamissüsteeme ega üldotstarbelisi skaneerivaid elektronmikroskoope.

k)

Järgmised pinnaviimistlusseadmed pooljuhtplaatide töötlemiseks:

1.

spetsiaalselt konstrueeritud seadmed vähem kui 100mikromeetrise paksusega pooljuhtplaatide tagakülje töötlemiseks ja nende hilisemaks eraldamiseks või

2.

spetsiaalselt konstrueeritud seadmed töödeldud pooljuhtplaatide aktiivse pinnakareduse saavutamiseks, mille kahe sigma väärtus on 2 mikromeetrit või vähem, indikaatori üldnäit (TIR);

Märkus.

Punkt X.B.I.001.b.1.k ei hõlma pooljuhtplaatide pinna viimistlemiseks kasutatavaid ühe küljega soveldus- ja poleerimisseadmeid.

l)

Ühendusseadmed, mille hulka kuuluvad tavalised ühe- või mitmekordsed vaakumkambrid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud selleks, et võimaldada punktiga X.B.I.001 hõlmatud seadmete integreerimist terviksüsteemi;

m)

Salvestatud programmi abil juhitavad seadmed, mis kasutavad „lasereid“„monoliit-integraallülituste“ parandamiseks või trimmimiseks ja millel on üks kahest järgmisest omadusest:

1.

positsioneerimistäpsus väiksem kui ±1 mikromeeter või

2.

laotuspunkti suurus (sisselõike laius) väiksem kui 3 mikromeetrit.

Tehniline märkus.

Punktis X.B.I.001.b.1 nimetatud „pihustamine“ on pinnakatmismenetlus, milles positiivsed ioonid kiirendatakse elektriväljas sihtmärgi pinna suunas (kattev aine). Põrkuvate ioonide kineetiline energia on piisav, et aatomeid sihtmärgist välja lüüa ning sadestada põhimikule. (Märkus. Triood-, magnetron- või raadiosageduspihustamine katte haardumise ja sadestumise kiiruse suurendamiseks on protsessi tavalised modifikatsioonid.)

2.

Järgmised maskid, maskide põhimikud, maskide valmistamise seadmed ja kujutiste ülekandmise seadmed punkti X.B.I.001 rubriigis nimetatud seadmete ja komponentide tootmiseks:

Märkus.

Termin „maskid“ tähistab elektronkiire-, röntgen- ja ultraviolettlitograafias ning tavalises ultraviolett- ja nähtava valguse fotolitograafias kasutatavaid maske.

a)

Valmismaskid, niitvõrgustikud ja nende disainilahendused, v.a:

1.

valmismaskid või niitvõrgustikud selliste integraallülituste tootmiseks, mis ei ole hõlmatud punktiga 3A001 (5); või

2.

maskid ja niitvõrgustikud, millel on mõlemad järgmised omadused:

a)

nende konstruktsioon põhineb vähemalt 2,5mikromeetrisel geomeetrial ning

b)

nende konstruktsioonis puuduvad eripärad, mille abil saaks muuta kavandatud kasutust tootmisseadmete või „tarkvara“ abil;

b)

Järgmised maski põhimikud:

1.

kõvapinnalised (nt kroomi, räni, molübdeeniga) pinnatud (klaasist, kvartsist, safiirist vm) valmistatud „põhimikud“ üle 125 mm x 125 mm suuruste maskide valmistamiseks või

2.

põhimikud, mis on spetsiaalselt projekteeritud röntgenimaskidele;

c)

Seadmed, v.a üldotstarbelised arvutid, mis on spetsiaalselt projekteeritud pooljuhtseadmete ja integraallülituste raalprojekteerimiseks (CAD);

d)

Järgmised seadmed ja masinad maskide ja niitvõrgustike valmistamiseks:

1.

valgusoptilist meetodit kasutavad „samm ja korda“ tüüpi kaamerad, mis võimaldavad saada üle 100 mm x 100 mm massiive või üle 6 mm × 6 mm fokaaltasandilist kujutist või tekitada „põhimiku“ niitvõrgustiku fotoresistkihile alla 2,5 mikromeetri laiust joont;

2.

seadmed maskide ja niitvõrgustike valmistamiseks, mis kasutavad ioon- või „laser“kiire litograafiat ja mis võimaldavad tekitada alla 2,5 mikromeetri laiust joont, või

3.

seadmed ja hoidikud maskide ja niitvõrgustike modifitseerimiseks ja defektide eemaldamise membraanide lisamiseks;

Märkus.

Punktidesse X.B.I.001.b.2.d.1 ja b.2.d.2 ei kuulu sellised maskide valmistamise seadmed, milles on kasutusel fotooptilised meetodid, mis olid kaubanduslikult kättesaadavad enne 1. jaanuari 1980, või mille tööparameetrid ei ületa nimetatud seadmete omi.

e)

Salvestatud programmi abil juhitavad seadmed maskide, niitvõrgustike ja membraanide kontrollimiseks:

1.

lahutusvõimega 0,25 mikromeetrit või alla selle ning

2.

täpsusega vähemalt 0,75 mikromeetrit ühe või kahe koordinaadi põhjal vähemalt 63,5 mm ulatuses;

Märkus.

Punkt X.B.I.001.b.2.e ei hõlma üldotstarbelisi skaneerivaid elektronmikroskoope, välja arvatud need, mis on spetsiaalselt projekteeritud ja seadmestatud mustrite automaatseks kontrollimiseks.

f.

Pooljuhtplaatide tootmiseks kasutatavad, valgusoptilisel või röntgenikiire meetodil töötavad paigutus- ja säritusseadmed, nt litograafiaseadmed, sealhulgas kujutiste ülekandmise seadmed ning „paiguta ja särita ning korda sammhaaval“ (otsene samm pooljuhtplaadil) ja „samm ja skaneeri“ (skanner) tüüpi seadmed, mis on võimelised täitma mõnda järgmist funktsiooni:

Märkus.

Punkt X.B.I.001.b.2.f ei hõlma kontakt- ja lähimaskide valgusoptilisi paigutus- ja säritusseadmeid ega kujutiste kontaktülekande seadmeid.

1.

võimaldab alla 2,5mikromeetrist mustrit;

2.

võimaldab alla ±0,25 mikromeetrist (3 sigmat) paigutustäpsust;

3.

masinatevaheline paigutustäpsus ei ole parem kui ±0,3 mikromeetrit või

4.

valgusallika lainepikkus lühem kui 400 nm;

g)

Elektron-, ioon- ja röntgenkiirseadmed projektsioonkujutise ülekandmiseks, mis võimaldavad saada alla 2,5mikromeetrist mustrit;

Märkus.

Hälvitatud-fookustatud elektronkimbusüsteemide (otsekirjesüsteemid) kohta vt punkt X.B.I.001.b.1.j.

h)

Pooljuhtplaatidele kirjutamiseks mõeldud „laseriga“ otsekirjeseadmed, mis võimaldavad saada alla 2,5mikromeetrist mustrit.

3.

Järgmised integraallülituste koosteseadmed:

a)

Salvestatud programmi abil juhitavad pooljuhtseadmete montaažiseadmed, millel on kõik järgmised omadused:

1.

spetsiaalselt projekteeritud „hübriidintegraallülitustele“;

2.

X-Ysuunaline positsioneerimissamm üle 37,5 x 37,5 mm ning

3.

paigutustäpsus X-Y tasandil ei kõigu rohkem kui ±10 mikromeetrit;

b.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed mitme ühenduse üheaegseks teostamiseks (nt latt- ja lintviigutusseadmed, kiibialuste kinnitamise seadmed);

c.

Poolautomaatsed või automaatsed soklitihendusseadmed, milles toimub sokli kohtkuumutus kõrgemal temperatuuril võrreldes ümbrisega ning mis on spetsiaalselt projekteeritud punktis 3A001 (6) nimetatud keraamiliste mikroskeemiümbriste jaoks ja mille jõudlus on vähemalt üks ümbris minutis.

Märkus.

Punkt X.B.I.001.b.3 ei hõlma üldotstarbelisi punktkeevitusseadmeid.

4.

Puhasruumide filtrid, mis suudavad luua õhukeskkonna, milles on kuni 10 kuni 0,3mikromeetrist osakest 0,02832 m3 kohta, ja materjalid selliste filtrite valmistamiseks.

Tehniline märkus.

Punktis X.B.I.001 on „salvestatud programmi abil juhitav“ juhtseadis, mida juhitakse elektroonilises mäluseadmes salvestatud käskudega, mida protsessor võib täita, et suunata kindlaksmääratud funktsioonide sooritamist. Seadmed võivad olla „salvestatud programmi abil juhitavad“ nii seadmesisese kui ka seadmevälise elektroonilise mäluseadme korral.

X.B.I.002

Seadmed elektrooniliste komponentide ja materjalide kontrollimiseks ja katsetamiseks ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid ja abiseadmed.

a)

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud elektrontorude, optiliste elementide ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud ja punktis 3A001 (7) ja X.A.I.001 nimetatud komponentide kontrollimiseks ja katsetamiseks;

b)

Järgmised pooljuhtseadmete, integraallülituste ja „elektroonikasõlmede“ kontrollimiseks ja katsetamiseks spetsiaalselt projekteeritud seadmed, ning süsteemid, mis sisaldavad selliseid seadmeid või millel on nende omadused:

Märkus.

Punkt X.B.I.002.b hõlmab ka seadmeid, mida kasutatakse või mis on kohandatud kasutamiseks muude seadmete, näiteks pilditöötlusseadmete, elektrooptiliste seadmete, akustilise laine seadmete kontrollimises ja katsetamises.

1.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ kontrolliseadmed, mis on ette nähtud töödeldud pooljuhtplaatides ja põhimikes (välja arvatud trükkplaadid ja kiibid) ning nende pinnal olevate kuni 0,6 mikromeetri suuruste defektide, vigade ja saaste automaatseks avastamiseks, kasutades mustrite võrdlemiseks optilisi kujutisi;

Märkus.

Punkt X.B.I.002.b.1 ei hõlma üldotstarbelisi skaneerivaid elektronmikroskoope, välja arvatud need, mis on spetsiaalselt projekteeritud ja seadmestatud mustrite automaatseks kontrollimiseks.

2.

Järgmised spetsiaalselt projekteeritud „salvestatud programmi abil juhitavad“ mõõte- ja analüüsiseadmed:

a)

spetsiaalselt projekteeritud seadmed pooljuhtmaterjalide hapniku- ja süsinikusisalduse mõõtmiseks;

b)

joone laiuse mõõtmise seadmed eraldusvõimega 1 mikromeeter või alla selle;

c)

spetsiaalselt projekteeritud tasapindsuse mõõteriistad lahutusvõimega 1 mikromeeter või alla selle, mis on võimelised mõõtma kuni 10mikromeetriseid kõrvalekaldeid tasapindsusest.

3.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ pooljuhtplaatide töötlemise seadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

a)

positsioneerimistäpsus 3,5 mikromeetrit või alla selle;

b)

võimaldab katsetada seadmeid, millel on rohkem kui 68 klemmi, või

c)

võimaldab katsetada sagedusel üle 1 GHz;

4.

Järgmised katsetusseadmed:

a)

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed, mis on „spetsiaalselt projekteeritud“ diskreetsete pooljuhtseadmete ja ümbriseta paljaskiipide katsetamiseks ja millega saab katseid teha üle 18 GHz sagedustel;

Tehniline märkus.

Diskreetsete pooljuhtseadmete hulka kuuluvad fotoelemendid ja päikeseelemendid.

b)

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud integraallülituste ja nende „elektroonikasõlmede“ katsetamiseks ja millega saab teha toimivuskatseid:

1.

„näidiste esitamise sagedusega“ üle 20 MHz või

2.

„näidiste esitamise sagedusega“ üle 10 MHz, kuid mitte üle 20 MHz, ja mis võimaldavad katsetada rohkem kui 68 klemmiga ümbriseid.

Märkused.

Punkt X.B.I.002.b.4.b ei hõlma katsetusseadmeid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, et katsetada järgmist:

1.

mälud;

2.

kodu- ja meelelahutusseadmete „sõlmed“ ja kategooria „elektroonikasõlmed“ ning

3.

elektroonilised komponendid, „elektroonikasõlmed“ ja integraallülitused, mis ei kuulu punktidesse 3A001 (8) ja X.A.I.001, tingimusel et sellised katsetusseadmed ei ole „kasutaja programmeeritavad“.

Tehniline märkus.

Punktis X.B.I.002.b.4.b tähendab „näidiste esitamise sagedus“ kontrolliseadme digitaaloperatsioonide maksimaalset sagedust. See vastab kõrgeimale edastuskiirusele, mida kontrolliseade võimaldab mittemultiplekssel režiimil. Seda kutsutakse ka kontrollikiiruseks, maksimaalseks digitaalseks sageduseks ja maksimaalseks digitaalseks kiiruseks.

c)

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud fookustasandiliste massiivide jõudluse määramiseks lainepikkustel üle 1 200 nm, kasutades „salvestatud programmi abil juhitavat“ mõõtmist või arvutiga teostatavat analüüsi, ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

skaneerimisvalguspunkt läbimõõduga alla 0,12 mm;

2.

projekteeritud valgustundlikkuse parameetrite mõõtmiseks ning sageduskaja, modulatsiooniedastuse, spektraalse tundlikkuse ühtluse ja müra analüüsimiseks või

3.

projekteeritud selliste massiivide analüüsiks, millega saab tekitada rohkem kui 32 x 32 joonelemendiga kujutisi;

5.

Elektronkiire katsetussüsteemid, mis on ette nähtud töötamiseks kuni 3 keV kiirega, ning „laser“kiiresüsteemid, mis on ette nähtud selliste toitega pooljuhtseadmete kontaktivabaks katsetamiseks, millel on mis tahes järgmine omadus:

a)

stroboskoopilisus kas kiiretõkestuse või detektorimeetodil;

b)

elektronspektromeeter pinge mõõtmiseks lahutusvõimega alla 0,5 V või

c)

elektriliste katsete seadmed integraallülituste jõudluse analüüsimiseks;

Märkus.

Punkt X.B.I.002.b.5 ei hõlma skaneerivaid elektronmikroskoope, välja arvatud sellised, mis on spetsiaalselt projekteeritud ja seadmestatud toitega pooljuhtseadmete kontaktivabaks katsetamiseks.

6.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ multifunktsionaalsed ioonkiiresüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud maskide või pooljuhtseadmete tootmiseks, parandamiseks, füüsilise paigutuse analüüsimiseks ja katsetamiseks ning millel on mis tahes järgmine omadus:

a)

kiiresuunamisasendi tagasisidekontrolli täpsus 1 mikromeeter või täpsem või

b)

rohkem kui 12bitise täpsusega digitaal-analoogmuundus;

7.

Osakeste mõõtmise süsteemid, milles kasutatavad „lasered“ on projekteeritud osakeste suuruse ja kontsentratsiooni mõõtmiseks õhus ning millel on mõlemad järgmised omadused:

a)

võime mõõta kuni 0,2mikromeetriseid osakesi, kui vool on vähemalt 0,02832 m3 minutis, ning

b)

võime iseloomustada õhku puhtuseklassiga 10 või parem.

Tehniline märkus.

Punktis X.B.I.002 on „salvestatud programmi abil juhitav“ juhtseadis, mida juhitakse elektroonilises mäluseadmes salvestatud käskudega, mida protsessor võib täita, et suunata kindlaksmääratud funktsioonide sooritamist. Seadmed võivad olla „salvestatud programmi abil juhitavad“ nii seadmesisese kui ka seadmevälise elektroonilise mäluseadme korral.

X.C.I.001

Positiivsed resistid, mis on ette nähtud pooljuhtide litograafiaks ning spetsiaalselt kohandatud (optimeeritud) kasutamiseks lainepikkustel 370 kuni 193 nm.

X.D.I.001

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud punktiga X.A.I.001 hõlmatud elektrooniliste seadmete või komponentide, punktiga X.A.I.002 hõlmatud üldotstarbeliste elektrooniliste seadmete või punktidega X.B.I.001 ja X.B.I.002 hõlmatud tootmis- ja katseseadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ ja „kasutamiseks“; või „tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud punktidega 3B001.g ja 3B001.h (9) hõlmatud seadmete „kasutamiseks“.

X.E.I.001

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktiga X.A.I.001 hõlmatud elektrooniliste seadmete või „komponentide“, punktiga X.A.I.002 hõlmatud üldotstarbeliste elektrooniliste seadmete või punktiga X.B.I.001 või X.B.I.002 hõlmatud tootmis- ja katseseadmete või punktiga X.C.I.001 hõlmatud materjalide „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

II kategooria – Arvutid

Märkus.

II kategooria ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.A.II.001

Arvutid, „elektroonikasõlmed“ ja nendega seotud seadmed, mis ei ole hõlmatud punktidega 4A001 ja 4A003, (10) ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

Märkus.

Punktis X.A.II.001 nimetatud „digitaalarvutite“ ja nendega seotud seadmete kontrolli alla kuulumine määratakse vastavalt muude seadmete või süsteemide osas ette nähtud kontrolli alla kuulumisele, juhul kui:

a)

„digitaalarvutid“ või seotud seadmed on olulised teise süsteemi või seadme toimimiseks;

b)

„digitaalarvutid“ või nendega seotud seadmed ei ole muu süsteemi või seadme „oluliseks osaks“ ning

NB1!

Muudele seadmetele spetsiaalselt projekteeritud „signaalitöötlus-“ või „pildiväärindusseadmete“ kontrolli alla kuulumine määratakse vastavalt muude seadmete kontrolli alla kuulumisele isegi siis, kui nad ei täida „olulise osa“ kriteeriumi.

NB2!

„Digitaalarvutite“ või telekommunikatsiooniseadmete kontrolli alla kuulumise kohta vt 5. kategooria 1. osa („Telekommunikatsioon“) (11).

c)

„tehnoloogia“„digitaalarvutite“ ja seotud seadmete jaoks määratakse kindlaks punktis 4E (12).

a)

Elektronarvutid ja nendega seotud seadmed, „elektroonikasõlmed“ ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid, mis on ette nähtud tööks keskkonnas temperatuuriga üle 343 K (70 °C);

b)

„Digitaalarvutid“, kaasa arvatud „signaalitöötlus-“ ja „pildiväärindus“seadmed, mille „korrigeeritud maksimaalne jõudlus“ (APP) on vähemalt 0,0128 korrigeeritud teraFLOPSi (WT);

c)

Järgmised „elektroonikasõlmed“, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud, et suurendada jõudlust protsessorite liitmise teel:

1.

projekteeritud selliselt, et omavahel saab liita vähemalt 16 protsessorit;

2.

ei kasutata.

Märkus 1.

Punkti X.A.II.001.c kohaldatakse üksnes elektroonikasõlmedele ja programmeeritavatele omavahelistele ühendustele, mille „korrigeeritud maksimaalne jõudlus“ ei ületa punktis X.A.II.001.b esitatud piire, kui neid toimetatakse kohale mitteühendatud elektroonikasõlmedena. Seda ei kohaldata „elektroonikasõlmedele“, mille rakendamine loomupäraselt oma konstruktsiooni tõttu punktis X.A.II.001.k nimetatud seadmete vastava osana on piiratud.

Märkus 2.

Punkti X.A.II.001.c ei hõlma „elektroonikasõlmi“, mis on spetsiaalselt projekteeritud toodetele või tooteperekondadele, mille maksimaalne konfiguratsioon ei ületa punktis X.A.II.001.b esitatud piire.

d)

Ei kasutata.

e)

Ei kasutata.

f)

„Signaalitöötlus-“ ja „pildiväärindus“seadmed, mille „korrigeeritud maksimaalne jõudlus“ (APP) on vähemalt 0,0128 korrigeeritud teraFLOPSi (WT).

g)

Ei kasutata.

h)

Ei kasutata.

i)

Seadmed, mis sisaldavad „terminaliliideseid“, mis ületavad punktis X.A.III.101 nimetatud piire.

Tehniline märkus.

Punkti X.A.II.001.i tähenduses on „terminaliliidesed“ seadmed, mille kaudu teave telekommunikatsioonisüsteemi siseneb või sealt väljub, nt telefon, andmesideseade, arvuti jne.

j)

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud võimaldama „digitaalarvutite” või nende juurde kuuluvate seadmete omavahelist välist ühendust ja võimaldavad andmevahetust kiirusega üle 80 MB/s.

Märkus.

Punkt X.A.II.001.j ei hõlma sisemise ühenduse seadmeid (nt põhiplaadid, siinid), passiivseid ühendusseadmeid, „võrgu juurdepääsu kontrollereid“ ega „sidekanali kontrollereid“.

Tehniline märkus.

Punkti X.A.II.001.j tähenduses on „teabevahetuskanali kontroller“ (communications channel controller) füüsiline liides, mis juhib sünkroonse või asünkroonse digitaalse info liikumist. Selle sõlme võib liita arvutile või telekommunikatsiooniseadmele, et tagada juurdepääs teabevahetusele.

k)

„Hübriidarvutid“ ja „elektroonikasõlmed“ ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid, mis sisaldavad analoog-digitaalmuundureid, millel on kõik järgmised omadused:

1.

32 kanalit või rohkem ning

2.

14bitise (ilma märgi bitita) või suurema lahutusvõimega ning muundamiskiirusega 200 000 Hz või rohkem.

X.D.II.001

„Programmide“ toimimise analüüsimise ja valideerimise „tarkvara“, „tarkvara“, mis võimaldab automaatselt genereerida „lähtekoodi“, ning operatsioonisüsteemi „tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud „reaalajalise töötlemise“ seadmetele.

a)

„programmide“ toimimise analüüsimise ja valideerimise „tarkvara“, mis põhineb matemaatilistel ja analüütilistel meetoditel ning mis on ette nähtud või kohandatud kasutamiseks „programmides“, kus on üle 500 000„lähtekoodi“ käsu;

b)

„tarkvara“, mis võimaldab automaatselt genereerida „lähtekoodi“ määruses (EL) 2021/821 kirjeldatud välisanduritelt reaalajas saadud andmetest, või

c)

operatsioonisüsteemi„tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud „reaalajalise töötlemise“ seadmete jaoks ning mis tagab, et „üldine katkestuse latentsusaeg“ jääb alla 20 mikrosekundi.

Tehniline märkus.

Punkti X.D.II.001 tähenduses on „üldine katkestuse latentsusaeg“ aeg, mis arvutisüsteemil kulub sündmusest tingitud katkestuse äratundmiseks ja katkestuse kõrvaldamiseks ning lülitumaks ümber kontekstile, kus saab käivitada mälus paikneva, katkestust ootava ülesande.

X.D.II.002

„Tarkvara“, muu kui punktis 4D001 (13) nimetatud, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktides 4A101 (14) ja X.A.II.001 nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.II.001

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punkti X.A.II.001 kuuluvate seadmete või punktidesse X.D.II.001 ja X.D.II.002 kuulva „tarkvara“„arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.II.001

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud „mitme andmevoo töötlemiseks“ projekteeritud seadmete „arendamiseks“ või „tootmiseks“.

Tehniline märkus.

Punkti X.E.II.001 tähenduses on „mitme andmevoo töötlus“ (multi-data-stream processing) mikroprogramm- või seadmearhitektuuritehnika, mis võimaldab samaaegselt töödelda kaht või enamat andmejada ühe või enama käsujada abil, kasutades seejuures:

1.

ühe käsuvoo ja mitme andmevooga (SIMD) arvutiarhitektuuri nagu vektor- või maatriksprotsessorites;

2.

mitmekordset ühe käsuvoo ja mitme andmevooga (MSIMD) arhitektuuri;

3.

mitme käsuvoo ja mitme andmevooga (MIMD) arhitektuuri, kaasa arvatud need arhitektuurid, mis on tihedalt sidestatud, lähedalt sidestatud või nõrgalt sidestatud; või

4.

struktureeritud töötlevate elementide massiive, kaasa arvatud süstoolsed massiivid.

III kategooria. 1. osa – Telekommunikatsioon

Märkus.

III kategooria 1. osa ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.A.III.101

Telekommunikatsiooniseadmed.

a)

Mis tahes liiki telekommunikatsiooniseadmed, mis ei ole hõlmatud punktiga 5A001.a (15) ja mis on spetsiaalselt projekteeritud töötama väljaspool temperatuurivahemikku 219 K (-54 °C) kuni 397 K (124 °C).

b)

Telekommunikatsiooni ülekandeseadmed ja -süsteemid ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid, millel on mis tahes järgmine omadus, funktsioon või eripära:

Märkus.

Telekommunikatsiooni ülekandeseadmed:

a)

või nende kombinatsioonid, mis on liigitatud järgmiselt:

1.

raadioseadmed (nt saatjad, vastuvõtjad ja transiiverid);

2.

liinide lõppseadmed;

3.

vahe-võimendusseadmed;

4.

repiiterseadmed;

5.

regeneraatorseadmed;

6.

tõlke kodeerijad (transkoodrid);

7.

multipleksseadmed (sh statistiline mutipleks);

8.

modulaatorid/demodulaatorid (modemid);

9.

transmultipleksseadmed (vt CCITT soovitus G701);

10.

„salvestatud programmi abil juhitavad“ digitaalsed ristühendusseadmed;

11.

„lüüsid“ ja sillad;

12.

„meediumipääsu üksused“, ning

b)

mis on ette nähtud kasutamiseks ühe- või mitmekanalilises teabevahetuses mis tahes järgmise vahendi kaudu:

1.

traat (liin);

2.

koaksiaalkaabel;

3.

kiudoptilised kaablid;

4.

elektromagnetiline kiirgus või

5.

veealune akustilise laine levik.

1.

Kasutavad digitaalseid tehnikaid, sealhulgas analoogsignaalide digitaalset töötlemist, ja on kavandatud töötama „digitaalse edastuskiirusega“ kõrgeimal multipleksitasemel üle 45 Mbit/s või „täieliku digitaalse edastuskiirusega“ üle 90 Mbit/s;

Märkus.

Punkt X.A.III.101.b.1 ei hõlma seadmeid, mis on spetsiaalselt projekteeritud integreerimiseks ja käitamiseks mis tahes tsiviilotstarbelises satelliitsüsteemis.

2.

Modemid, mis kasutavad „ühe häälkanali ribalaiust“, mille „andmesignaali edastuskiirus“ on üle 9 600 biti sekundis;

3.

„Salvestatud programmi abil juhitav“ digitaalne ristühendusseade, mille „digitaalne edastuskiirus“ on üle 8,5 Mbit/s pordi kohta.

4.

Seadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

a)

„võrgule juurdepääsu kontrollerid“ ja nendega seotud ühine meedium, mille „digitaalne edastuskiirus“ on üle 33 Mbit/s, või

b)

„teabevahetuskanali kontrollerid“, millel on digitaalne väljund, mille „andmesignaali edastuskiirus“ on üle 64 000 bit/s kanali kohta;

Märkus.

Kui mis tahes kontrollimata seadmel on „võrgule juurdepääsu kontroller“, ei või sellel olla ühtki liiki telekommunikatsiooniliidest, välja arvatud need, mida on kirjeldatud punktis X.A.III.101.b.4.

5.

Seadmed, mis kasutavad „laserit“ ja millel on mis tahes järgmine omadus:

a)

ülekandel kasutatav lainepikkus on üle 1 000 nm või

b)

kasutatakse analoogtehnikat ribalaiusel üle 45 MHz;

c)

kasutatakse koherentset optilist ülekannet või koherentse optilise detekteerimise tehnikat (tuntud ka optilise heterodüün- või homodüüntehnikana);

d)

kasutatakse lainepikkuste jaotamise multipleksimise tehnikaid või

e)

teostatakse „optilist võimendamist“;

6.

Raadioseadmed, mis töötavad sisend- või väljundsagedusel, mis ületab:

a)

31 GHz satelliit-maajaama rakenduste puhul või

b)

26,5 GHz muude rakenduste puhul;

Märkus.

Punkt X.A.III.101.b.6 ei hõlma tsiviilotstarbelisi juhtseadmeid, mis vastavad Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) eraldatud sagedusribale vahemikus 26,5 GHz kuni 31 GHz.

7.

Raadioseadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

a)

kvadratuur-amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikad 4. tasemest kõrgemal, kui „täielik digitaalne edastuskiirus“ ületab 8,5 Mbit/s;

b)

kvadratuur-amplituudmodulatsiooni tehnikad 16. tasemest kõrgemal, kui „täielik digitaalne edastuskiirus“ on 8,5 Mbit/s või väiksem;

c)

muud digitaalsed modulatsioonitehnikad, mille „spektrikasutuse tõhusus“ on üle 3 bit/s/Hz, või

d)

töötab sagedusribas 1,5 MHz kuni 87,5 MHz ja sisaldab adaptiivtehnikat, mis võimaldab häiresignaalide enam kui 15 dB allasurumist.

Märkused.

 

1.

Punkt X.A.III.101.b.7 ei hõlma seadmeid, mis on spetsiaalselt projekteeritud integreerimiseks ja käitamiseks mis tahes tsiviilotstarbelises satelliitsüsteemis.

2.

Punkt X.A.III.101.b.7 ei hõlma raadioreleeseadmeid, mis on kavandatud töötama Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) eraldatud sagedusribas:

a)

millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

ei ületa 960 MHz või

2.

„täieliku digitaalse edastuskiirusega“ kuni 8,5 Mbit/s ning

b)

mille „spektrikasutuse tõhusus“ on kuni 4 bit/s/Hz.

c)

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ kommuteerimisseadmed ja nendega seotud signaalimissüsteemid, millel on mis tahes järgmine omadus, funktsioon või eripära, ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid ja abiseadmed:

Märkus.

Digitaalse sisendi ja väljundiga statistilisi multipleksereid, mis võimaldavad kommuteerimist, käsitatakse „salvestatud programmi abil juhitavate“ kommuuteritena.

1.

„Andmeside (sõnumite) kommuteerimise“ seadmed või süsteemid, mis on kavandatud „töötama paketina“, ning nende elektroonikasõlmed ja komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

2.

Ei kasutata.

3.

„Datagrammi“ pakettide marsruutimine või kommuteerimine;

Märkus.

Punkt X.A.III.101.c.3 ei hõlma võrke, mis kasutavad üksnes „võrgule juurdepääsu kontrollereid“, ega „võrgule juurdepääsu kontrollereid“ ennast.

4.

Ei kasutata;

5.

Mitmetasandiline prioriteetsus ja eesõigus ahelkommuteerimiseks;

Märkus.

Punkt X.A.III.101.c.5 ei hõlma ühetasandilist kõnede eesõigust.

6.

Ette nähtud kärgside raadiokõnede automaatseks lülitamiseks teistesse kärgside kommuuteritesse või automaatseks ühendamiseks abonendi keskandmebaasiga, mis on ühine rohkem kui ühele kommuuterile;

7.

Sisaldab „salvestatud programmi abil juhitavat“ digitaalset ristühendusseadet, mille „digitaalne edastuskiirus“ on üle 8,5 Mbit/s pordi kohta;

8.

„Ühiskanaliga signaalimine“, mis töötab kas mitteseotud või kvaasiseotud töörežiimil;

9.

„Dünaamiline adaptiivne marsruutimine“;

10.

Pakettide kommuuterid, ahelkommuuterid ja ruuterid, mille portide või liinide arv ületab mis tahes järgmise näitaja:

a)

„teabevahetuskanali kontrolleri“„andmesignaali edastuskiirus“64 000 bit/s kanali kohta või

Märkus.

Punkt X.A.III.101.c.10.a ei hõlma multipleksseid liitsidekanaleid, mis koosnevad ainult sidekanalitest, mis ei ole individuaalselt hõlmatud punktiga X.A.III.101.b.1.

b.

„võrgule juurdepääsu kontrolleri“ ja sellega seotud ühiste meediumite „digitaalne edastuskiirus“ 33 Mbit/s;

Märkus.

Punkt X.A.III.101.c.10 ei hõlma pakettide kommuutereid või ruutereid, mille pordid või liinid ei ületa punktis X.A.III.101.c.10 sätestatud piirmäärasid.

11.

„Optiline kommuteerimine“;

12.

Kasutatakse „asünkroonse ülekandeviisi“ tehnikaid.

d)

Üle 50 m pikkused optilised kiud ja optilised kiudkaablid, mis on ette nähtud töötamiseks ühemoodiliselt;

e)

Tsentraliseeritud võrgujuhtimine, millel on kõik järgmised omadused:

1.

võtab sõlmedest andmeid vastu ning

2.

töötleb neid andmeid selleks, et juhtida liiklust, mille puhul ei ole vaja operaatori otsuseid, ja teostab seeläbi „dünaamilist adaptiivset marsruutimist“;

Märkus 1.

Punkti X.A.III.101.e alla ei kuulu suunamisotsused, mis on tehtud eelnevalt antud informatsiooni põhjal.

Märkus 2.

Punkt X.A.III.101.e ei välista liikluse juhtimist prognoositavate statistiliste liiklustingimuste funktsioonina.

f)

Suunadiagrammiga antennid, mille töösagedus on üle 10,5 GHz ja mis sisaldavad aktiivelemente ja hajutatud komponente ning mis on ette nähtud kiire vormimise ja suunamise elektrooniliseks juhtimiseks, välja arvatud maandumissüsteemid, mille mõõteriistad vastavad Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) standarditele (mikrolainemaandumissüsteemid (MLS));

g)

Mobiilsideseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, elektroonikasõlmed ja nende komponendid. või

h)

Raadioreleeseadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks sagedusel 19,7 GHz või üle selle, ja nende komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

Tehniline märkus.

Punkti X.A.III.101 tähenduses:

1)

„Asünkroonne ülekandeviis“ (Asynchronous transfer mode) (ATM) – andmeedastusviis, mille korral andmed on liigendatud edastusrakkudeks; ülekanne on asünkroonne selles mõttes, et rakkude edastus sõltub kas nõutavast või hetkelisest bitikiirusest.

2)

„Ühe häälkanali ribalaius“ (Bandwidth of one voice channel) – andmesideseade, mis on kavandatud töötama ühes häälkanalis sagedusega 3 100 Hz, nagu on määratletud CCITT soovituses G.151.

3)

„Teabevahetuskanali kontroller“ (Communications channel controller) – füüsiline liides, mis juhib sünkroonse või asünkroonse digitaalse info liikumist. Selle sõlme võib liita arvutile või telekommunikatsiooniseadmele, et tagada juurdepääs teabevahetusele.

4)

„Datagramm“ (Datagram) – iseseisev sõltumatu andmeüksus, mis sisaldab piisavalt teavet, et marsruutida see lähtekoha andmeside lõppseadmest sihtkoha andmeside lõppseadmesse, tuginemata varasemale teabevahetusele nende lähte- ja sihtkoha andmeside lõppseadmete ja transpordivõrgu vahel.

5)

„Kiirvalik“ (Fast select) – virtuaalkõnede puhul kasutatav vahend, mis võimaldab andmeside lõppseadmel laiendada võimalust edastada andmeid kõnede ühendamise ja lõpetamise pakettides lisaks virtuaalse kõne põhifunktsioonidele.

6)

„Lüüs“ (Gateway) – seadmete ja „tarkvara“ mis tahes kombinatsiooniga saavutatav funktsioon, mille eesmärk on muundada ühes süsteemis kasutatava teabe esituse, töötlemise või edastamise tavad vastavateks, ent erinevateks teises süsteemis kasutatavateks tavadeks.

7)

„Integraalteenuste digitaalvõrk“ (Integrated Services Digital Network) (ISDN) – ühtne läbiv digitaalvõrk, mille kaudu edastatakse andmeid, mis pärinevad igat liiki sidest (nt hääl, tekst, andmed, seisvad ja liikuvad pildid), ühest pordist (terminalist) sidumispunktis (kommuuter) ühe juurdepääsuliini kaudu abonendile ja abonendilt tagasi.

8)

„Pakett“ (Packet) – bittide rühm, mis sisaldab andmeid ja kõnejuhtimissignaale, mida kommuteeritakse ühe tervikuna. Andmed, kõnejuhtimissignaalid ja võimalik veakontrolli teave esitatakse kindlaksmääratud vormingus.

9)

„Ühiskanali signaalimine“ – juhtimisteabe edastamine (signaalimine) sõnumite jaoks kasutatavast eraldi kanali kaudu. Signaalimiskanal juhib tavaliselt mitut sõnumikanalit.

10)

Andmeedastuskiirus (data signalling rate) – kiirus, nii nagu on see defineeritud ITU soovituses 53-36, võttes arvesse, et mittebinaarse modulatsiooni korral ühikud baud ja bitti sekundis ei ole võrdsed. Arvesse tuleb võtta ka kodeerimis-, kontroll- ning sünkroniseerimisbitid.

11)

„Dünaamiline adaptiivne suunamine“ (dynamic adaptive routing) – liikluse automaatne suunamine, mis põhineb momendil võrgu aktuaalse seisundi määramisel ning analüüsil.

12)

„Meediumipääsu üksus“ – seade, mis sisaldab üht või mitut sideliidest („võrgule juurdepääsu kontroller“, „teabevahetuskanali kontroller“, modem või arvutisiin) lõppseadme ühendamiseks võrku.

13)

„Spektrikasutuse tõhusus“ – „digitaalne edastuskiirus“ (bits/s) / 6 dB spektririba laius (Hz).

14)

„Salvestatud programmi abil juhitav“ – juhtseadis, mida juhitakse elektroonilises mäluseadmes salvestatud käskudega, mida protsessor võib täita, et suunata kindlaksmääratud funktsioonide sooritamist. Märkus. Seadmed võivad olla „salvestatud programmi abil juhitavad“ nii seadmesisese kui ka seadmevälise elektroonilise mäluseadme korral.

X.B.III.101

Telekommunikatsiooni katseseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

X.C.III.101

Klaasi või muu materjali eelvormid, mis on optimeeritud punktiga X.A.III.101 hõlmatud optiliste kiudude tootmiseks.

X.D.III.101

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktidega X.A.III.101 ja X.B.III.101 hõlmatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“, ning järgmine dünaamilise adaptiivse marsruutimise tarkvara.

a)

Muu kui masina täidetaval kujul olev „tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud „dünaamiliseks adaptiivseks marsruutimiseks“.

b)

Ei kasutata.

X.E.III.101

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktiga X.A.III.101 või X.B.III.101 hõlmatud seadmete või punktiga X.D.III.101 hõlmatud „tarkvara“„arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“, ning muud järgmised „tehnoloogiad“.

a)

Järgmine spetsiifiline „tehnoloogia“.

1.

„Tehnoloogia“ optilistele kiududele spetsiaalselt projekteeritud pinnakatete töötlemiseks ja kandmiseks, et muuta need veealuseks kasutamiseks sobivaks;

2.

„Tehnoloogia“ selliste seadmete „arendamiseks“, mis kasutavad „SDH“ või „SONETi“ tehnikaid.

Tehniline märkus.

Punkti X.E.III.101 tähenduses:

1.

„Sünkroon-andmehierarhia“ (Synchronous digital hierarchy) (SDH) – digitaalne hierarhia, mis võimaldab hallata ja multipleksida eri vormides digitaalset liiklust ning sellele juurde pääseda, kasutades sünkroonset edastusvormingut eri meediumitel. Vorming põhineb sünkroonse transpordi moodulil (Synchronous Transport Module, STM), mis on määratletud CCITT soovituses G.703, G.707, G.708, G.709 ja teistes veel avaldamata soovitustes. Esimese taseme „SDH“ määr on 155,52 Mbits/s.

2.

„Sünkroonne optiline võrk“ (Synchronous optical network) (SONET) – võrk, mis võimaldab hallata ja multipleksida eri vormides digitaalset liiklust ning sellele juurde pääseda, kasutades sünkroonset edastusvormingut kiudoptikal. Vorming on Põhja-Ameerika versioon „SDHst“ ja selles kasutatakse ka sünkroonse transpordi moodulit. Samas kasutatakse transpordi põhimoodulina sünkroonset transpordi signaali (STS), mille esimese taseme kiirus on 51,81 Mbit/s. SONETi standardid integreeritakse SDH standarditesse.

III kategooria. 2. osa – Infoturve

Märkus.

III kategooria 2. osa ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.A.III.201

Seadmed.

a)

Ei kasutata.

b)

Ei kasutata.

c)

Kaubad, mis on klassifitseeritud massituru krüpteerimiseks vastavalt krüptograafiamärkusele – 5. kategooria 2. osa märkus 3 (16).

X.D.III.201

„Infoturbe“„tarkvara“.

Märkus.

Käesolev punkt ei hõlma „tarkvara“, mis on kavandatud või kohandatud kaitseks pahatahtliku arvutikahju eest, nt viirused, mille puhul „krüptograafia“ kasutamine piirdub autentimise, digiallkirja ja/või andmete või failide dekrüpteerimisega.

a)

Ei kasutata.

b)

Ei kasutata.

c)

„Tarkvara“, mis on klassifitseeritud massituru krüpteerimistarkvaraks vastavalt krüptograafiamärkusele – 5. kategooria 2. osa märkus 3 (17).

X.E.III.201

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „infoturbe“„tehnoloogia“.

a)

Ei kasutata.

b)

„Tehnoloogia“, v.a tehnoloogia, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, on ette nähtud punktiga X.A.III.201.c hõlmatud massiturukaupade või punktiga X.D.III.201.c hõlmatud massituru „tarkvara“„kasutamiseks“.

IV kategooria – Andurid ja laserid

X.A.IV.001

Mere- või maismaa akustikaseadmed, millega on võimalik teha kindlaks või lokaliseerida veealuseid objekte või omadusi või määrata pealveelaevade või allveelaevade asukohta, ning spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

X.A.IV.002

Optilised andurid.

a)

Järgmised kujutisvõimendustorud ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

1.

Kujutisvõimendustorud, millel on kõik järgmised omadused:

a)

tippkoste lainepikkuse väärtus jääb lainepikkuste vahemikku üle 400 nm, kuid mitte üle 1 050 nm;

b)

elektronkujutise võimendamise mikrokanalplaat, mille maskisamm (tsentritevaheline kaugus) on vähem kui 25 μm, ning

c)

millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

S-20-, S-25- või multileelisfotokatood; või

2.

GaAs- või GaInAs-fotokatood;

2.

Spetsiaalselt projekteeritud mikrokanalplaadid, millel on mõlemad järgmised omadused:

a)

15 000 või rohkem õõnsat toru plaadi kohta ning

b)

maskisamm (tsentritevaheline kaugus) vähem kui 25 μm.

b)

Vahetu vaatega kuvaseadmed, mis töötavad nähtavas või infrapunaspektris ja sisaldavad punktis X.A.IV.002.a.1 loetletud omadustega kujutisvõimendeid.

X.A.IV.003

Kaamerad.

a)

Kaamerad, mis vastavad punkti 6A003.b.4 (18) käsitleva märkuse 3 kriteeriumidele.

b)

Ei kasutata.

X.A.IV.004

Optika.

a)

Optilised filtrid:

1.

lainepikkustele üle 250 nm, koosnedes mitmekihilistest optilistest kattekihtidest, ja millel on mis tahes järgmine omadus:

a)

ribalaius on 1 nm FWHI või väiksem ja tipp-edastus 90 % või üle selle või

b)

ribalaius on 0,1 FWHI või väiksem ja tipp-edastus 50 % või üle selle;

Märkus.

Punkt X.A.IV.004 ei hõlma fikseeritud õhupiluga optilisi filtreid või Lyot-tüüpi filtreid.

2.

lainepikkustele üle 250 nm ja millel on kõik järgmised omadused:

a)

häälestatav spektrialas 500 nm või üle selle;

b)

optiline hetkribapääsfilter on 1,25 nm või alla selle;

c)

lainepikkuse lähtestamine 0,1 ms, täpsusega 1 nm või täpsem, häälestatavas spektrivahemikus ning

d)

üksik tipp-edastus 91 % või üle selle;

3.

optilise läbipaistvuse filtrid vaateväljaga 30° või rohkem ja reageerimisajaga 1 ns või vähem;

b.

„Fluoriidkiust“ kaablid või nende optilised kiud, mille puhul sumbumine on väiksem kui 4 dB/km lainepikkuste vahemikus üle 1 000 nm, kuid mitte üle 3 000 nm.

Tehniline märkus.

Punkti X.A.IV.004.b eesmärgil on „fluoriidikiud“ kiud, mis on valmistatud fluoriidiühenditest.

X.A.IV.005

„Laserid“.

a)

Süsinikdioksiid (CO2) „laserid“, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

pidevlaine (CW) väljundvõimsus üle 10 kW;

2.

„impulsi kestus“ üle 10 μs ning

a)

keskmine väljundvõimsus üle 10 kW või

b)

impulsi „tippvõimsus“ üle 100 kW või

3.

„impulsi kestus“ 10 μs või vähem ning

a)

impulsi energia üle 5 J impulsi kohta ja „tippvõimsus“ üle 2,5 kW või

b)

keskmine väljundvõimsus üle 2,5 kW;

b)

Pooljuhtlaserid:

1.

üksikud ühe ristimoodiga „pooljuhtlaserid“, mille:

a)

keskmine väljundvõimsus on üle 100 mW või

b)

lainepikkus on üle 1 050 nm;

2.

üksikud multiristimoodiga „pooljuhtlaserid“ või üksikute „pooljuhtlaserite“ maatriksid lainepikkusega üle 1 050 nm;

c)

„Rubiinlaserid“ väljundenergiaga üle 20 J impulsi kohta;

d)

„Mittehäälestatavad“„impulsslaserid“, mille väljundlainepikkus on vahemikus üle 975 nm, kuid mitte üle 1 150 nm ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„impulsi kestus“ 1 ns või üle selle, kuid mitte üle 1 μs ja vähemalt ühe järgmise omadusega:

a)

ühe ristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„pistikupesatõhusus“ on üle 12 % ja „keskmine väljundvõimsus“ on üle 10 W ning on suuteline töötama impulsside kordussagedusega üle 1 kHz või

2.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 20 W või

b)

multiristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„pistikupesatõhusus“ üle 18 % ja „keskmine väljundvõimsus“ üle 30 W;

2.

„tippvõimsus“ üle 200 MW või

3.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 50 W või

2.

„impulsi kestus“ üle 1 μs ja millel on mis tahes järgmine omadus:

a)

ühe ristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„pistikupesatõhusus“ on üle 12 % ja „keskmine väljundvõimsus“ on üle 10 W ning on suuteline töötama impulsside kordussagedusega üle 1 kHz või

2.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 20 W või

b)

multiristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„pistikupesatõhusus“ üle 18 % ja „keskmine väljundvõimsus“ üle 30 W või

2.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 500 W;

e)

„Mittehäälestatavad“„pidevlainelaserid“, mille väljundlainepikkus on vahemikus üle 975 nm, kuid mitte üle 1 150 nm, ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

ühe ristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

a)

„pistikupesatõhusus“ on üle 12 % ja „keskmine väljundvõimsus“ on üle 10 W ning on suuteline töötama impulsside kordussagedusega üle 1 kHz või

b)

„keskmine väljundvõimsus“ üle 50 W või

2.

multiristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

a)

„pistikupesatõhusus“ üle 18 % ja „keskmine väljundvõimsus“ üle 30 W või

b)

„keskmine väljundvõimsus“ üle 500 W;

Märkus.

Punkt X.A.IV.005.e.2.b ei hõlma multiristimoodiga tööstuslikke lasereid, mille väljundvõimsus on 2 kW või vähem ja mille kogumass on üle 1 200 kg. Selle punkti eesmärgil sisaldab kogumass kõiki „laseri“ toimimiseks vajalikke komponente, nt „laser“, toiteallikas, soojusvaheti, kuid ei sisalda välisoptikat laserkiire muundamiseks ja/või edasitoimetamiseks.

f)

„Mittehäälestatavad“„laserid“, mille väljundlainepikkus on vahemikus üle 1 400 nm, kuid mitte üle 1 555 nm ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

väljundenergia üle 100 mJ impulsi kohta ja impulsi „tippvõimsus“ üle 1 W või

2.

keskmine või pidevlaine (CW) väljundvõimsus üle 1 W;

g)

Vabadel elektronidel põhinevad „laserid“.

Tehniline märkus.

Punkti X.A.IV.005 eesmärgil määratletakse „pistikupesatõhusus“ (kasutegur) (wall-plug efficiency) „laseri” väljundvõimsuse või „keskmise väljundvõimsuse” ning „laseri” tööks vajaliku kogu elektrilise sisendvõimsuse (sh toiteallikate/võimsusmuundurite ja konditsioneerimise/soojusvahetite võimsuse) suhtena.

X.A.IV.006

„Magnetomeetrid“, „ülijuhtivad“ elektromagnetilised andurid ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud „komponendid“.

a)

„Magnetomeetrid“, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mille ruutkeskmine „tundlikkus“ on madalam (parem) kui 1,0 nT Hz ruutjuure kohta.

Tehniline märkus.

Punkti X.A.IV.006.a tähenduses on „tundlikkus“ (müratase) seadme tajutava müra taseme ruutkeskmine, mis on madalaim mõõdetav signaal.

b)

„Ülijuhtivatest“ materjalidest valmistatud „ülijuhtivate“ elektromagnetiliste andurite komponendid:

1.

kavandatud töötama temperatuuril, mis on madalam kui vähemalt ühe „ülijuhtiva“ komponendi „kriitiline temperatuur“ (sealhulgas Josephsoni efektil põhinevad seadmed või „ülijuht-kvantinterferentsseadmed“ (SQUIDS));

2.

kavandatud elektromagnetvälja kõikumiste seireks sagedustel 1 KHz või vähem ning

3.

millel on mis tahes järgmine omadus:

a)

sisaldavad õhukesekilelisi SQUID-e, mille vähim mõõde on väiksem kui 2 μm, koos kaasneva sisend- ja väljundsidestusahelaga;

b)

kavandatud töötama magnetvälja muutumiskiirusel üle 1 x 106 magnetvoo kvanti sekundis;

c)

kavandatud kasutamiseks Maa magnetväljas ilma magnetilise varjeta või

d)

temperatuuritegur on väiksem kui 0,1 magnetvoo kvanti Kelvini kohta.

X.A.IV.007

Gravimeetrid maapinnal kasutamiseks, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

a)

Staatiline täpsus on väiksem (parem) kui 100 μgal või

b)

kvartselemendiga (Worden-tüüpi).

X.A.IV.008

Radarisüsteemid, -seadmed ja -põhikomponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

a)

Õhusõiduki pardal olevad radariseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

b)

„Kosmosekindlad“„laserradarid“ või laserlokaatorseadmed (LIDAR), mis on spetsiaalselt projekteeritud mõõdistamiseks või meteoroloogilisteks vaatlusteks.

c)

Millimeeterlainega tõhustatud vaatlusradari kuvamissüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud tiivikõhusõidukitele ja millel on kõik järgmised omadused:

1.

töösagedus 94 GHz;

2.

keskmine väljundvõimsus alla 20 mW;

3.

radarikiire laius 1° ning

4.

tööpiirkonna ulatus 1 500 meetrit või rohkem.

X.A.IV.009

Järgmised eritöötlusseadmed.

a)

Seismilised tuvastusseadmed, mida ei käsitleta punktis X.A.IV.009.c.

b)

Kiirguskindlad televisioonikaamerad, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

c)

Seismiline sissetungi tuvastamise süsteem, mis tuvastab, klassifitseerib ja määrab kindlaks avastatud signaali mõju allikale.

X.B.IV.001

Seadmed, kaasa arvatud tööriistad, matriitsid, kinnitusrakised või mõõturid ning muud nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid ja tarvikud, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud kasutamiseks ühega järgmistest.

a)

Valmistamiseks või kontrollimiseks:

1.

Vabadel elektronidel põhineva „laseri“ sünkrotonid;

2.

Vabadel elektronidel põhineva „laseri“ fotoinjektorid;

b)

Vabadel elektronidel põhineva „laseri“ pikisuunalise magnetvälja reguleerimiseks nõutavate hälvete piires.

X.C.IV.001

Optilised andurkiud, mis on struktuurilt modifitseeritud nii, et nende nn pöörde pikkus on väiksem kui 500 mm (suur kaksikmurdumine), või optilised andurmaterjalid, mida ei ole nimetatud punktis 6C002.b (19) ja mille tsingisisaldus on 6 % või rohkem moolosa.

Tehniline märkus.

Punkti X.C.IV.001 eesmärgil:

1)

„Moolosa“ määratletakse ZnTe moolide ning kristallis oleva CdTe ja ZnTe moolide summa suhtena.

2)

„Pöörde pikkus“ on vahemaa, mille peavad läbima kaks ortogonaalselt polariseeritud signaali, mis on algselt faasis, et saavutada kahekordne Pi radiaani faasierinevus.

X.C.IV.002

Optilised materjalid.

a)

Madala optilise neeldumisega materjalid:

1.

fluoriidiühendid, mis sisaldavad 99,999 % või suurema puhtusega koostisosi, või

Märkus.

Punkt X.C.IV.002.a.1 hõlmab tsirkooniumi või alumiiniumi fluoriide ja variante.

2.

fluoriidklaas, mis on valmistatud punktiga 6C004.e.1 (20) hõlmatud ühenditest;

b)

„Optilise kiu eelvormid“, mis on valmistatud fluoriidiühenditest, mis sisaldavad 99,999 % või suurema puhtusega koostisosi ja mis on „spetsiaalselt projekteeritud“ punktis X.A.IV.004.b käsitletud fluoriidkiudude tootmiseks.

Tehniline märkus.

Punkti X.C.IV.002 eesmärgil:

1)

„Fluoriidikiud“ on kiud, mis on valmistatud fluoriidiühenditest.

2)

„Optiliste kiudude eelvormid“ on klaasist, plastist või muust materjalist vardad, valuplokid või latid, mis on spetsiaalselt töödeldud optiliste kiudude valmistamiseks. Eelvormi omadused määravad ära lõpptooteks tõmmatud optiliste kiudude põhiparameetrid.

X.D.IV.001

„Tarkvara“, v.a tarkvara, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on spetsiaalselt projekteeritud punktides 6A002, 6A003, (21) X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 või X.A.IV.008 nimetatud kaupade „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.D.IV.002

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt projekteeritud punktides X.A.IV.002, X.A.IV.004 või X.A.IV.005 nimetatud seadmete „arendamiseks“ või „tootmiseks“.

X.D.IV.003

Muu „tarkvara“.

a)

Lennujuhtimise (ATC) „tarkvara“„programmid“, mis on ette nähtud kasutamiseks üldkasutatavates arvutites lennujuhtimiskeskustes ning mis suudavad edastada primaarradari sihtmärgi andmed (kui need ei ole seotud sekundaarradari andmetega) vastavast lennujuhtimiskeskusest teisele ATC keskusele.

b)

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt projekteeritud punktis X.A.IV.009.c nimetatud seismiliste sissetungi avastamise süsteemide jaoks.

c)

„Lähtekood“, mis on spetsiaalselt projekteeritud punktis X.A.IV.009.c nimetatud seismiliste sissetungi tuvastamise süsteemide jaoks.

X.E.IV.001

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktides X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 või X.A.IV.009.c nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.IV.002

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktides X.A.IV.002, X.A.IV.004 või X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 või X.D.IV.003 nimetatud seadmete, materjalide või „tarkvara“„arendamiseks“ või „tootmiseks“.

X.E.IV.003

Muu „tehnoloogia“.

a)

Optilised tootmistehnoloogiad optiliste komponentide seeriatootmiseks mahus üle 10 m2 aastas eraldiseisval spindlil, ja millel on kõik järgmised omadused:

1.

pindala on suurem kui 1 m2 ning

2.

pinnakuju on kavandatud lainepikkusel suurem kui λ/10 (rms);

b)

„Tehnoloogia“ optilistele filtritele ribalaiusega 10 nm või vähem, vaateväljaga (FOV) üle 40° ja lahutusvõimega üle 0,75 joone paari milliradiaani kohta;

c)

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktis X.A.IV.003 nimetatud kaamerate „arendamiseks“ või „tootmiseks“;

d)

„Tehnoloogia“, mis on vajalik mis tahes järgmiste omadustega mittekolmeteljeliste „õhupiluga-magnetomeetrite“ või mittekolmeteljeliste „õhupiluga-magnetomeetersüsteemide“„arendamiseks“ või „tootmiseks“:

1.

tundlikkus on ruutkeskmiselt madalam (parem) kui 0,05 nT (rms) sageduse ruutjuure kohta sagedustel alla 1 Hz või

2.

tundlikkus on ruutkeskmiselt madalam (parem) kui 1 x 10-3 nT (rms) sageduse ruutjuure kohta sagedustel 1 Hz või rohkem.

e)

„Tehnoloogia“, mis on vajalik infrapunamuundurite „arendamiseks“ või „tootmiseks“, ja millel on kõik järgmised omadused:

1.

koste lainepikkuse väärtus jääb lainepikkuste vahemikku üle 700 nm, kuid mitte üle 1 500 nm ning

2.

infrapunafotodetektori, valgusdioodi (OLED) ja nanokristalli kombinatsioon, mis muundab infrapunavalguse nähtavaks valguseks.

Tehniline märkus.

Punkti X.E.IV.003 tähenduses on „tundlikkus“ (või müratase) seadme tajutava müra taseme ruutkeskmine, mis on madalaim mõõdetav signaal.

V kategooria – Navigatsiooni- ja lennuelektroonika

X.A.V.001

Lennusideseadmed, kõik „õhusõiduki“ inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid ja muud avioonikaseadmed (sealhulgas komponendid), v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

Märkus 1.

Punkt X.A.V.001 ei hõlma kõrvaklappe ja mikrofone.

Märkus 2.

Punkt X.A.V.001 ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.B.V.001

Muud navigatsiooni- ja avioonikaseadmete katsetamise, kontrollimise või „tootmise“ jaoks spetsiaalselt projekteeritud seadmed.

X.D.V.001

„Tarkvara“, v.a tarkvara, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on spetsiaalselt projekteeritud navigatsiooni-, lennuside- ja muude avioonikaseadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.V.001

„Tehnoloogia“, v.a tehnoloogia, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on spetsiaalselt projekteeritud navigatsiooni-, lennuside- ja muude avioonikaseadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

VI kategooria – Merendus

X.A.VI.001

Laevad, meresüsteemid või -seadmed ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid ja tarvikud.

a)

Veealuse vaatluse süsteemid:

1.

Televisioonisüsteemid (mis sisaldavad kaamerat, valgusteid, jälgimis- ja signaaliülekandeseadmeid), mille piireraldusvõime õhus mõõdetuna on üle 500 laotusrea ning on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud sukelaparaatide kaugjuhtimiseks, või

2.

Veealused telekaamerad, mille piireraldusvõime õhus mõõdetuna on üle 700 laotusrea;

Tehniline märkus.

Piireraldusvõime on horisontaalse lahutusvõime mõõt, mida tavaliselt väljendatakse maksimaalse ridade arvuna pildi kõrguse kohta, mida IEEE standardi 208/1960 või muu vastava standardi alusel võib proovitabelil eristada.

b)

Spetsiaalselt veealuseks kasutamiseks projekteeritud või kohandatud fotokaamerad filmi formaadiga 35 mm või üle selle ning millel on automaatfookus või distantsjuhitav fookus, mis on „spetsiaalselt projekteeritud“ veealuseks kasutamiseks;

c)

Spetsiaalselt veealuseks kasutamiseks projekteeritud või kohandatud stroboskoopvalgussüsteemid, mille valguse väljundenergia on üle 300 J välke kohta;

d)

Muud veealuse kaamera seadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

e)

Ei kasutata;

f)

Muud kui sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821 loetletud veesõidukid (veepealsed või veealused), sealhulgas täispuhutavad paadid, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid;

Märkus.

Punkt X.A.VI.001.f ei hõlma ajutisel viibimisel veesõidukeid (vessels on temporary sojourn), mida kasutatakse eratranspordiks või reisijate või kauba veoks liidu tolliterritooriumilt või liidu tolliterritooriumi kaudu.

g)

Muud kui sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821 loetletud laevamootorid (nii parda- kui ka päramootorid) ja allveelaevamootorid ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid;

h)

Iseseisvalt toimivad veealused hingamisaparaadid (sukeldumisvarustus) ja nende tarvikud, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

i)

Päästevestid, õhuballoonid, sukeldumiskompassid ja sukeldumisarvutid;

Märkus.

Punkt X.A.VI.001.i ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

j)

Veealused valgustid ja käiturid;

Märkus.

Punkt X.A.VI.001.j ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

k)

Õhukompressorid ja filtreerimissüsteem, mis on spetsiaaselt projekteeritud õhuballoonide täitmiseks.

X.D.VI.001

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud punktis X.A.VI.001 nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.D.VI.002

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt projekteeritud nafta- ja gaasitööstuses kasutatavate mehitamata sukelaparaatide käitamiseks.

X.E.VI.001

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktis X.A.VI.001 nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

VII kategooria – Kosmosesõidukid ja tõukejõud

X.A.VII.001

Diiselmootorid ja traktorid ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

a)

Diiselmootorid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on ette nähtud veoautodele, traktoritele ja mootorsõidukitele ning mille üldine väljundvõimsus on 298 kW või rohkem.

b)

Väljaspool teedevõrku kasutatavad ratastraktorid, mille veovõimsus on 9 t või rohkem, ning põhikomponendid ja tarvikud, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

c)

Poolhaagiste jaoks ette nähtud teedel kasutatavad traktorid, millel on üks või kaks tagatelge, millele on arvestatud 9 t ühe telje kohta või rohkem ning spetsiaalselt projekteeritud põhikomponendid.

Märkus.

Punkt X.A.VII.001.b ja X.A.VII.001.c ei hõlma ajutisel viibimisel sõidukeid (vehicles on temporary sojourn), mida kasutatakse eratranspordiks või reisijate või kauba veoks liidu tolliterritooriumilt või liidu tolliterritooriumi kaudu.

X.A.VII.002

Gaasiturbiinmootorid ning komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.