EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1329

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1329, 10. august 2021, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/2235, (EL) 2020/2236, (EL) 2021/403 ja (EL) 2021/404 teatavate saadetiste liitu toomiseks nõutavate loomatervise sertifikaatide, loomatervise/ametlike sertifikaatide ja ametlike sertifikaatide kasutamise üleminekuperioodi pikendamise osas (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/6035

ELT L 288, 11.8.2021, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1329/oj

11.8.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 288/48


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1329,

10. august 2021,

millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/2235, (EL) 2020/2236, (EL) 2021/403 ja (EL) 2021/404 teatavate saadetiste liitu toomiseks nõutavate loomatervise sertifikaatide, loomatervise/ametlike sertifikaatide ja ametlike sertifikaatide kasutamise üleminekuperioodi pikendamise osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (1) eriti selle artikli 213 lõiget 2, artikli 224 lõiget 4, artikli 230 lõiget 1, artikli 238 lõiget 3 ja artikli 239 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (2) eriti selle artiklit 90 ja artikli 126 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärustega (EL) 2020/2235, (3) (EL) 2020/2236 (4) ja (EL) 2021/403 (5) on muu hulgas kehtestatud selliste loomatervise sertifikaatide, loomatervise/ametlike sertifikaatide ja ametlike sertifikaatide näidised, mis peavad looma- ja kaubasaadetistega kaasas olema nende liitu toomisel. Kõnealused rakendusmäärused võeti vastu määruste (EL) 2016/429 ja (EL) 2017/625 raames. Määrust (EL) 2016/429 ja kõnealust kolme rakendusmäärust kohaldatakse alates 21. aprillist 2021.

(2)

Rakendusmäärustega (EL) 2020/2235, (EL) 2020/2236 ja (EL) 2021/403 on ette nähtud üleminekuperiood selliste looma- ja kaubasaadetiste liitu toomiseks, millega on kaasas asjakohased sertifikaadid, mida nõutakse kõnealuste saadetiste liitu toomiseks ja mis on välja antud kooskõlas enne 21. aprilli 2021 kehtinud liidu õigusaktidega kehtestatud asjaomaste sertifikaatide näidistega, tingimusel et sertifikaadid on nõuetekohaselt allkirjastatud enne 21. augustit 2021. Neid sertifikaate tuleb lugeda vastavalt eespool nimetatud rakendusmäärustega ette nähtud üleminekusätetele seoses kõnealustes sertifikaatides osutatud iga sellise õigusaktiga, mille kohaldamine on lõpetatud. See üleminekuperiood lõpeb 20. oktoobril 2021.

(3)

Lisaks on komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/404 (6) muu hulgas kehtestatud eeskirjad selliste loomatervise sertifikaatide näidiste kohta, mida tuleb kasutada teatavate kolmandatest riikidest, territooriumidelt või nende tsoonidest pärit loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu sissetoomiseks. Kõnealuse rakendusmäärusega on ette nähtud üleminekusätted seoses kolmandatest riikidest, territooriumidelt või nende tsoonidest pärit selliste loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu sissetoomisega, millega on kaasas asjakohased sertifikaadid, mis on välja antud kooskõlas enne 21. aprilli 2021 kehtinud liidu õigusaktidega, tingimusel et sertifikaadid on nõuetekohaselt allkirjastatud enne 21. augustit 2021. Neid sertifikaate tuleb lugeda vastavalt eespool nimetatud rakendusmäärusega ette nähtud üleminekusätetele seoses kõnealustes sertifikaatides osutatud iga sellise õigusaktiga, mille kohaldamine on lõpetatud. See üleminekuperiood lõpeb 20. oktoobril 2021.

(4)

Rakendusmäärustega (EL) 2020/2235, (EL) 2020/2236, (EL) 2021/403 ja (EL) 2021/404 praegu ette nähtud üleminekuperiood ei jäta piisavalt aega, et kehtestada kolmandates riikides ja territooriumidel vajalikke meetmeid uute sertifikaatide väljaandmiseks kooskõlas liidu õigusaktidega, mida kohaldatakse alates 21. aprillist 2021. Seepärast tuleks kõnealuste rakendusmäärustega ette nähtud üleminekuperioodi pikendada kuni 15. märtsini 2022, mil vajalikud meetmed peaksid olema kehtestatud ja toimivad. Kõnealune pikendamine oleks abiks nimetatud nelja rakendusmäärusega ette nähtud uute sertifikaatide kasutamisele üleminekul ja hoiaks ära tarbetuid kaubandushäireid kõnealuste rakendusmääruste kohaldamisalasse kuuluvate saadetiste liitu toomisel.

(5)

Seepärast on vaja pikendada rakendusmäärustega (EL) 2020/2235, (EL) 2020/2236, (EL) 2021/403 ja (EL) 2021/404 ette nähtud üleminekuperioodi kuni 15. märtsini 2022, et tarbetute kaubandushäirete vältimiseks jätta kolmandatele riikidele ja territooriumidele piisavalt aega kehtestada vajalikud meetmed uute sertifitseerimisnõuete jaoks, mida kohaldatakse alates 21. aprillist 2021 , tingimusel et asjaomase sertifikaadi on enne 15. jaanuari 2022 allkirjastanud isik, kellele on antud luba sertifikaadile alla kirjutada.

(6)

Rakendusmäärusi (EL) 2020/2235, (EL) 2020/2236, (EL) 2021/403 ja (EL) 2021/404 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(7)

Õiguskindluse huvides peaksid käesoleva määrusega rakendusmäärustesse (EL) 2020/2235, (EL) 2020/2236, (EL) 2021/403 ja (EL) 2021/404 tehtavad muudatused jõustuma võimalikult kiiresti.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/2235 muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2020/2235 artikli 35 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Loomsete saaduste, liittoodete, inimtoiduks ettenähtud idandite ja nende tootmiseks ettenähtud seemnete saadetisi, millega on kaasas asjakohane sertifikaat, mis on välja antud vastavalt määruses (EL) nr 28/2012 ja rakendusmääruses (EL) 2019/628 sätestatud näidistele, võib liitu tuua kuni 15. märtsini 2022, tingimusel et sertifikaadi on enne 15. jaanuari 2022 allkirjastanud isik, kellele on nimetatud määruse ja rakendusmääruse kohaselt antud luba sertifikaadile alla kirjutada.“

Artikkel 2

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/2236 muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2020/2236 artikli 10 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Veeloomade ja neilt saadud loomsete saaduste saadetisi, millega on kaasas määruses (EÜ) nr 1251/2008 sätestatud näidise kohaselt välja antud nõuetekohane loomatervise sertifikaat, võib liitu tuua kuni 15. märtsini 2022, tingimusel et ametlik inspektor on allkirjastanud loomatervise sertifikaadi enne 15. jaanuari 2022.“

Artikkel 3

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/403 muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2021/403 artikli 27 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetisi, millega on kaasas komisjoni määruste (EÜ) nr 798/2008 ja (EL) nr 206/2010, komisjoni rakendusmääruste (EL) nr 139/2013 ja (EL) 2018/659, komisjoni otsuste 2006/168/EÜ ja 2010/472/EL, samuti komisjoni rakendusotsuste 2011/630/EL, 2012/137/EL ja (EL) 2019/294 kohaselt välja antud sertifikaat, võib liitu tuua kuni 15. märtsini 2022, tingimusel et sertifikaadi on enne 15. jaanuari 2022 allkirjastanud isik, kellele on nende määruste ja otsuste kohaselt antud luba sertifikaadile alla kirjutada.“

Artikkel 4

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/404 muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2021/404 artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.   Loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetisi, mis on pärit kolmandatest riikidest, territooriumidelt või nende osadest, millest liitu toomine on lubatud järgmiste õigusaktide kohaselt, ja millega on kaasas kõnealuste komisjoni õigusaktide kohaselt välja antud asjakohane sertifikaat, lubatakse liitu tuua kuni 15. märtsini 2022 tingimusel, et sertifikaadi on enne 15. jaanuari 2022 allkirjastanud isik, kellel on õigus sertifikaadile alla kirjutada vastavalt kõnealustele õigusaktidele:

määrus (EÜ) nr 798/2008,

määrus (EÜ) nr 1251/2008,

määrus (EL) nr 206/2010,

määrus (EL) nr 605/2010,

rakendusmäärus (EL) nr 139/2013,

rakendusmäärus (EL) 2016/759,

rakendusmäärus (EL) 2018/659,

otsus 2006/168/EÜ,

otsus 2007/777/EÜ,

otsus 2008/636/EÜ,

otsus 2010/472/EL,

otsus 2011/630/EL,

rakendusotsus 2012/137/EL,

rakendusotsus (EL) 2019/294.“

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. august 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(3)  Komisjoni 16. detsembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/2235, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) 2016/429 ja (EL) 2017/625 rakenduseeskirjad seoses loomatervise sertifikaatide näidiste, ametlike sertifikaatide näidiste ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidistega teatavate looma- ja kaubakategooriate saadetiste liitu toomiseks ja liidusiseseks liikumiseks, selliste sertifikaatidega seotud ametliku sertifitseerimisega ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 599/2004, rakendusmäärused (EL) nr 636/2014 ja (EL) 2019/628, direktiiv 98/68/EÜ ning otsused 2000/572/EÜ, 2003/779/EÜ ja 2007/240/EÜ (ELT L 442, 30.12.2020, lk 1).

(4)  Komisjoni 16. detsembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/2236, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) 2016/429 ja (EL) 2017/625 rakenduseeskirjad seoses selliste loomatervise sertifikaatide näidistega, mida kasutatakse veeloomade ja neilt saadud teatavate loomsete saaduste saadetiste liitu toomiseks ja liidusiseseks liikumiseks, selliste sertifikaatide ametliku sertifitseerimisega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1251/2008 (ELT L 442, 30.12.2020, lk 410).

(5)  Komisjoni 24. märtsi 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/403, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) 2016/429 ja (EL) 2017/625 rakenduseeskirjad seoses teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste liitu toomiseks ja liikmesriikidevaheliseks liikumiseks kasutatavate loomatervise sertifikaatide näidiste ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidistega, selliste sertifikaatidega seotud ametliku sertifitseerimisega ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/470/EL (ELT L 113, 31.3.2021, lk 1).

(6)  Komisjoni 24. märtsi 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/404, millega kehtestatakse selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelud, millest on lubatud liitu tuua loomi, loomset paljundusmaterjali ja loomseid saadusi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/429 (ELT L 114, 31.3.2021, lk 1).


Top