EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0759

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/759, 7. mai 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/2072 seoses taimepassi nõudest tehtavate eranditega, Itaalia, Iirimaa, Leedu, Sloveenia ja Slovakkia või nende teatavate piirkondade kui kaitstavate piirkondade staatusega ning viitega Portugalis asuvale kaitstavale piirkonnale

C/2021/3169

OJ L 162, 10.5.2021, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/759/oj

10.5.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 162/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/759,

7. mai 2021,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/2072 seoses taimepassi nõudest tehtavate eranditega, Itaalia, Iirimaa, Leedu, Sloveenia ja Slovakkia või nende teatavate piirkondade kui kaitstavate piirkondade staatusega ning viitega Portugalis asuvale kaitstavale piirkonnale

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 32 lõikeid 3 ja 6, artikli 35 lõikeid 1 ja 2 ning artikli 79 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/2072 (2) kehtestati eeskirjad seoses taimepassiga, mida nõutakse taimede, taimsete saaduste ja muude objektide vedamisel liidu territooriumil. Lisaks tunnistati kõnealuse määruse III lisas teatavad liikmesriigid ja liikmesriikide piirkonnad kaitstavateks piirkondadeks seoses teatavate kaitstavate piirkondade karantiinsete taimekahjustajatega. Lisaks sellele tunnistati teatavad kaitstavad piirkonnad ajutiselt kaitstavateks piirkondadeks kuni 30. aprillini 2020, et iga asjaomane liikmesriik saaks esitada kogu teabe, mis on vajalik tõendamaks, et asjaomaseid taimekahjustajaid liikmesriigis või piirkonnas ei esine, või viia lõpule või jätkata jõupingutusi taimekahjustaja hävitamiseks.

(2)

Kogemused on näidanud, et teatavate eeskirjade, mis käsitlevad vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/2072 artikli 13 lõike 2 punktile b sätestatud erandeid taimepassi nõudest, kohaldamisala tuleks laiendada. Järjepidevuse huvides ning selleks, et hõlmata kõiki reguleeritud taimede, taimsete saaduste ja muude objektidega seotud juhtumeid, peaksid sellised erandid hõlmama ka selliste taimede, taimsete saaduste ja muude objektide seemneid, mille suhtes ei kohaldata määruse (EL) 2016/2031 artikli 28 lõike 1, artikli 30 lõike 1 või artikli 49 lõike 1 kohaselt vastu võetud rakendusakte.

(3)

Itaalia puhul tunnistati Campania territoorium ning Piemonte teatavad osad organismi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al suhtes kaitstavateks piirkondadeks. Itaalia esitas 2020. aastal teabe, mille kohaselt organism Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. esineb nüüd Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense omavalitsusüksuses Napoli provintsis, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti omavalitsusüksuses Salerno provintsis ning kogu Piemonte territooriumil. Nimetatud omavalitsusüksusi ning kogu Piemonte territooriumi ei tuleks seega enam tunnistada organismi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. suhtes kaitstava piirkonna osana.

(4)

Lisaks tunnistati Itaalia territooriumi teatavad osad organismi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. suhtes ajutiselt kaitstavaks piirkonnaks kuni 30. aprillini 2020. Itaalia poolt 2019. ja 2020. aastal esitatud uuringutulemustest ilmneb, et kaitstava piirkonna karantiinne taimekahjustaja, mis avastati pistelistest ja isoleeritud puhangutest kaitstava piirkonna mõnes osas, on kas likvideeritud või likvideerimisel ning et kaitstava piirkonna ülejäänud osad on sellest taimekahjustajast jätkuvalt vabad. Kõnealusest teabest ilmneb ka, et seni ei ole ühegi haiguspuhangu likvideerimine võtnud aega rohkem kui kaks aastat. Seetõttu tuleks Itaalia territooriumi asjaomased osad jätkuvalt tunnistada kaitstavateks piirkondadeks seoses Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ilma ajaliste piiranguteta.

(5)

Iirimaa, Leedu, Sloveenia ja Slovakkia territooriumi teatavad osad tunnistati organismi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. suhtes ajutiselt kaitstavaks piirkonnaks kuni 30. aprillini 2020. Iirimaa, Leedu, Sloveenia ja Slovakkia poolt 2019. ja 2020. aastal esitatud uuringutulemustest ilmneb, et kaitstava piirkonna karantiinne taimekahjustaja, mis avastati pistelistest ja isoleeritud puhangutest kaitstavate piirkondade mõnedes osades, on kas likvideeritud või likvideerimisel ning et ülejäänud kaitstav piirkond on sellest taimekahjustajast jätkuvalt vabad. Kõnealusest teabest ilmneb ka, et seni ei ole ühegi haiguspuhangu likvideerimine võtnud aega rohkem kui kaks aastat. Seetõttu tuleks Iirimaa, Leedu, Sloveenia ja Slovakkia territooriumid jätkuvalt tunnistada kaitstavateks piirkondadeks seoses Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ilma ajaliste piiranguteta.

(6)

Slovakkia esitas 2020. aastal teabe, mille kohaselt organism Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Esineb nüüd Valice, Jesenské ja Rimavská Sobota omavalitsusüksuses Rimavská Sobota maakonnas. Nimetatud omavalitsusüksusi ei tuleks seega enam tunnistada organismi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. suhtes kaitstava piirkonna osana.

(7)

Iirimaa taotles oma territooriumi tunnistamist organismi Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller suhtes kaitstavaks piirkonnaks. Iirimaa esitas 2018. ja 2019. aastal tehtud uuringute põhjal tõendid selle kohta, et Iirimaa territooriumil asjaomast taimekahjustajat ei esine, kuigi seal on selle taimekahjustaja jaoks soodsad tingimused. Siiski on vaja ka edaspidi vaatlusi korraldada. Seepärast tuleks Iirimaa tunnistada organismi Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller suhtes ajutiselt kaitstavaks piirkonnaks kuni 30. aprillini 2023.

(8)

Selleks et tagada kooskõla rakendusmääruse (EL) 2019/2072 III lisa muudatustega, milles loetletakse kaitstavad piirkonnad ja vastavad kaitstava piirkonna karantiinsed taimekahjustajad, tuleks teha vastavad muudatused kõnealuse määruse IX ja X lisasse, milles vastavalt loetletakse taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mille sissetoomine teatavatesse kaitstavatesse piirkondadesse on keelatud, ning taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis tuuakse sisse kaitstavatesse piirkondadesse või mida veetakse seal erinõuete alusel.

(9)

Portugalilt saadud teabe põhjal oli Terceira saar juba komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/2210 (3) jäetud välja rakendusmääruse (EL) 2019/2072 III lisas loetletud Portugali kaitstavast piirkonnast seoses organismiga Gonipterus scutellatus Gyllenhal, ilma et oleks muudetud rakendusmääruse (EL) 2019/2072 X lisa. Seepärast on asjakohane muuta kõnealuses lisas ka viidet kõnealusele kaitstavale piirkonnale.

(10)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2019/2072 vastavalt muuta.

(11)

Selguse huvides tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/2072 kohaselt kuni 30. aprillini 2020 kaitstavateks piirkondadeks tunnistatud alasid käsitlevaid muudatusi kohaldada tagasiulatuvalt alates 1. maist 2020.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2019/2072 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 13 lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

nende puhul ei kohaldata käesoleva määruse VIII või X lisas esitatud erinõudeid ega määruse (EL) 2016/2031 artikli 28 lõike 1, artikli 30 lõike 1 või artikli 49 lõike 1 kohaselt vastu võetud rakendusaktides sätestatud erinõudeid.“

2)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisa 1. osale.

3)

IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisa 2. osale.

4)

X lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisa 3. osale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Järgmisi sätteid kohaldatakse siiski alates 1. maist 2020:

artikli 1 punkt 2, välja arvatud lisa 1. osa punkt 2;

artikli 1 punkt 3;

artikli 1 punkt 4, välja arvatud lisa 3. osa punkt 3.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. mai 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 ( ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 22. detsembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/2210, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 III, VI, VII, IX, X, XI ja XII lisa Põhja-Iirimaa kaitstavat piirkonda käsitlevate nõuete ning taimede, taimsete saaduste ja muude objektide Ühendkuningriigist liitu sissetoomise keeldude ja nõuete osas (ELT L 438, 28.12.2020, lk 28).


LISA

1. OSA

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 III lisa muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 III lisa tabelit muudetakse järgmiselt:

1)

punkti a „Bakterid“ punkti 1 kolmandat veergu „Kaitstavad piirkonnad“ muudetakse järgmiselt:

a)

alapunkt d) asendatakse järgmisega:

„d)

Itaalia (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (v.a Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense omavalitsusüksus Napoli provintsis, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti omavalitsusüksus Salerno provintsis), Lazio, Liguria, Lombardy (v.a Milano, Mantua, Sondrio ja Varese provints, ning Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo kommuun Monza Brianza provintsis), Marche (v.a Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo kommuun Pesaro e Urbino provintsis), Molise, Sardiinia, Sitsiilia (v.a Cesarò omavalitsusüksus Messina provintsis, Maniace, Bronte, Adrano omavalitsusüksus Catania provintsis ja Centuripe, Regalbuto ja Troina omavalitsusüksus Enna provintsis), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (v.a Rovigo ja Venice provints ning Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuun Padova provintsis ja Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella kommuun Verona provintsis));“;

b)

punktid g–k asendatakse järgmisega:

„g)

Iirimaa (v.a Galway linn);

h)

Leedu (v.a Kėdainiai omavalitsusüksus Kaunase piirkonnas);

i)

Sloveenia (v.a Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad ning Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana ja Žužemberki kommuunid ning Fużina, Gabrovčeci, Glogovica, Gorenja vasi, Gradičeki, Grintoveci, Ivančna Gorica, Krka, Krška vasi, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vasi, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradeci ja Znojile pri Krki asulad Ivančna Gorica kommuunis);

j)

Slovakkia (v.a Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany omavalitsused (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málinec (Poltári maakond), Valice, Jesenské ja Rimavská Sobota (Rimavská Sobota maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond).“;

2)

punkti c „Putukad ja lestad“ punkt 19 asendatakse järgmisega:

„19)

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

a)

kuni 30. aprillini 2023: Iirimaa;

b)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).“

2. OSA

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 IX lisa muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 IX lisa muudetakse järgmiselt.

1)

punkti 1 kolmandat veergu „Kaitstavad piirkonnad“ muudetakse järgmiselt:

a)

punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

Itaalia (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (v.a Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense omavalitsusüksus Napoli provintsis, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti omavalitsusüksus Salerno provintsis), Lazio, Liguria, Lombardy (v.a Milano, Mantua, Sondrio ja Varese provints, ning Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo kommuun Monza Brianza provintsis), Marche (v.a Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo kommuun Pesaro e Urbino provintsis), Molise, Sardiinia, Sitsiilia (v.a Cesarò omavalitsusüksus Messina provintsis, Maniace, Bronte, Adrano omavalitsusüksus Catania provintsis ja Centuripe, Regalbuto ja Troina omavalitsusüksus Enna provintsis), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (v.a Rovigo ja Venice provints ning Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuun Padova provintsis ja Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella kommuun Verona provintsis))“;

b)

punktid g–i asendatakse järgmisega:

„g)

Leedu (v.a Kėdainiai omavalitsusüksus Kaunase piirkonnas);

h)

Sloveenia (v.a Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad ning Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana ja Žužemberki kommuunid ning Fużina, Gabrovčeci, Glogovica, Gorenja vasi, Gradičeki, Grintoveci, Ivančna Gorica, Krka, Krška vasi, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vasi, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradeci ja Znojile pri Krki asulad Ivančna Gorica kommuunis);

i)

Slovakkia (v.a Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany omavalitsused (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málinec (Poltári maakond), Valice, Jesenské ja Rimavská Sobota (Rimavská Sobota maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond);“.

2)

punkti 2 kolmandat veergu „Kaitstavad piirkonnad“ muudetakse järgmiselt:

a)

punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

Itaalia (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (v.a Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense omavalitsusüksus Napoli provintsis, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti omavalitsusüksus Salerno provintsis), Lazio, Liguria, Lombardy (v.a Milano, Mantua, Sondrio ja Varese provints, ning Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo kommuun Monza Brianza provintsis), Marche (v.a Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo kommuun Pesaro e Urbino provintsis), Molise, Sardiinia, Sitsiilia (v.a Cesarò omavalitsusüksus Messina provintsis, Maniace, Bronte, Adrano omavalitsusüksus Catania provintsis ja Centuripe, Regalbuto ja Troina omavalitsusüksus Enna provintsis), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (v.a Rovigo ja Venice provints ning Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuun Padova provintsis ja Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella kommuun Verona provintsis))“;

b)

punktid g–i asendatakse järgmisega:

„g)

Leedu (v.a Kėdainiai omavalitsusüksus Kaunase piirkonnas);

h)

Sloveenia (v.a Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad ning Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana ja Žužemberki kommuunid ning Fużina, Gabrovčeci, Glogovica, Gorenja vasi, Gradičeki, Grintoveci, Ivančna Gorica, Krka, Krška vasi, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vasi, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradeci ja Znojile pri Krki asulad Ivančna Gorica kommuunis);

i)

Slovakkia (v.a Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany omavalitsused (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málinec (Poltári maakond), Valice, Jesenské ja Rimavská Sobota (Rimavská Sobota maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond);“.

3. OSA

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 X lisa muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 X lisa muudetakse järgmiselt:

1)

punkti 3 neljandat veergu „Kaitstavad piirkonnad“ muudetakse järgmiselt:

a)

punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

Itaalia (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (v.a Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense omavalitsusüksus Napoli provintsis, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti omavalitsusüksus Salerno provintsis), Lazio, Liguria, Lombardy (v.a Milano, Mantua, Sondrio ja Varese provints, ning Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo kommuun Monza Brianza provintsis), Marche (v.a Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo kommuun Pesaro e Urbino provintsis), Molise, Sardiinia, Sitsiilia (v.a Cesarò omavalitsusüksus Messina provintsis, Maniace, Bronte, Adrano omavalitsusüksus Catania provintsis ja Centuripe, Regalbuto ja Troina omavalitsusüksus Enna provintsis), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (v.a Rovigo ja Venice provints ning Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuun Padova provintsis ja Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella kommuun Verona provintsis))“;

b)

punktid g–i asendatakse järgmisega:

„g)

Leedu (v.a Kėdainiai omavalitsusüksus Kaunase piirkonnas)

h)

Sloveenia (v.a Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad ning Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana ja Žužemberki kommuunid ning Fużina, Gabrovčeci, Glogovica, Gorenja vasi, Gradičeki, Grintoveci, Ivančna Gorica, Krka, Krška vasi, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vasi, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradeci ja Znojile pri Krki asulad Ivančna Gorica kommuunis);

i)

Slovakkia (v.a Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany omavalitsused (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málinec (Poltári maakond), Valice, Jesenské ja Rimavská Sobota (Rimavská Sobota maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond);“.

2)

punkti 9 neljandat veergu „Kaitstavad piirkonnad“ muudetakse järgmiselt:

a)

punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

Itaalia (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (v.a Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense omavalitsusüksus Napoli provintsis, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti omavalitsusüksus Salerno provintsis), Lazio, Liguria, Lombardy (v.a Milano, Mantua, Sondrio ja Varese provints, ning Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo kommuun Monza Brianza provintsis), Marche (v.a Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo kommuun Pesaro e Urbino provintsis), Molise, Sardiinia, Sitsiilia (v.a Cesarò omavalitsusüksus Messina provintsis, Maniace, Bronte, Adrano omavalitsusüksus Catania provintsis ja Centuripe, Regalbuto ja Troina omavalitsusüksus Enna provintsis), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (v.a Rovigo ja Venice provints ning Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuun Padova provintsis ja Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella kommuun Verona provintsis))“;

b)

punktid g–i asendatakse järgmisega:

„g)

Leedu (v.a Kėdainiai omavalitsusüksus Kaunase piirkonnas)

h)

Sloveenia (v.a Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad ning Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana ja Žužemberki kommuunid ning Fużina, Gabrovčeci, Glogovica, Gorenja vasi, Gradičeki, Grintoveci, Ivančna Gorica, Krka, Krška vasi, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vasi, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradeci ja Znojile pri Krki asulad Ivančna Gorica kommuunis);

i)

Slovakkia (v.a Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany omavalitsused (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málinec (Poltári maakond), Valice, Jesenské ja Rimavská Sobota (Rimavská Sobota maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond);“.

3)

punkti 16 neljandas veerus „Kaitstavad piirkonnad“ asendatakse tekst järgmisega:

„a)

Iirimaa

b)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)“;

4)

punkti 19 neljandas veerus „Kaitstavad piirkonnad“ asendatakse tekst järgmisega:

„a)

Kreeka

b)

Portugal (Assoorid, v.a Terceira saar)“.


Top