EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0280

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/280, 22. veebruar 2021, millega muudetakse määrusi (EL) 2015/1222, (EL) 2016/1719, (EL) 2017/2195 ja (EL) 2017/1485, et viia need vastavusse määrusega (EL) 2019/943 (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/1014

OJ L 62, 23.2.2021, p. 24–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/280/oj

23.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 62/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/280,

22. veebruar 2021,

millega muudetakse määrusi (EL) 2015/1222, (EL) 2016/1719, (EL) 2017/2195 ja (EL) 2017/1485, et viia need vastavusse määrusega (EL) 2019/943

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta määrust (EL) 2019/943, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu, (1) eriti selle artikli 59 lõikeid 1 ja 2 ning artikli 60 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Elektrivõrgueeskirjade ja suuniste kaudu elektrikaubanduse ja -võrgu toimimise ühtlustatud eeskirjade kehtestamine on osutunud liidu lõimitud elektrituru loomisel väga oluliseks.

(2)

Komisjoni määruses (EL) 2015/1222, (2) komisjoni määruses (EL) 2016/1719, (3) komisjoni määruses (EL) 2017/2195 (4) ja komisjoni määruses (EL) 2017/1485 (5) on sätestatud elektrienergia siseturu hea toimimise olulised eeskirjad, kuna nendes on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad, mida reguleerivad asutused peavad järgima, et ühiselt määrata kindlaks tingimused või meetodid, mis on vajalikud elektrikaubanduse ja -võrgu käitamise kooskõlastamiseks liidus.

(3)

Praktika on näidanud, et tingimuste või meetodite vastuvõtmise protsessi kaht aspekti tuleks selgitada.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 2019/942 (6) ja (EL) 2019/943 muudeti elektrienergia siseturu õigusraamistikku, sealhulgas tingimuste ja meetodite kokkuleppimise protsessi.

(5)

Nagu on sätestatud määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõikes 2, võtab Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet (edaspidi „koostööamet“) nüüd otse vastu tingimused või meetodid, milleks varem oli vaja kõigi reguleerivate asutuste heakskiitu. Määrustes (EL) 2019/942 ja (EL) 2019/943 on ka sätestatud, et riiklikel reguleerivatel asutustel ja koostööametil on õigus vaadata läbi ja muuta põhivõrguettevõtjate ja määratud elektriturukorraldajate esitatud ettepanekuid tingimuste või meetodite kohta.

(6)

Määrustes (EL) 2019/942 ja (EL) 2019/943 on samuti sätestatud, et riiklikud reguleerivad asutused ja koostööamet vastutavad tingimuste või meetodite lõplike tekstide vastuvõtmise eest ning et neil on õigus põhivõrguettevõtjate või määratud elektriturukorraldajate ettepanekud läbi vaadata ja neid muuta, et tagada nende kooskõla määruste (EL) 2015/1222, (EL) 2016/1719, (EL) 2017/2195 ja (EL) 2017/1485 eesmärkidega ning aidata kaasa elektrituru nõuetekohasele lõimimisele, mittediskrimineerimisele ja tõhusale toimimisele.

(7)

Neid muudatusi tuleks kajastada määrustes (EL) 2015/1222, (EL) 2016/1719, (EL) 2017/2195 ja (EL) 2017/1485.

(8)

Praeguse tingimuste või meetodite väljatöötamise protsessi käigus saadud kogemused, sealhulgas hiljutine kohtupraktika ja viivitused teatavates tingimustes või meetodites kokkuleppimisel, on tinginud vajaduse vaadata läbi tingimuste või meetodite kindlaksmääramise regulatiivkomitee menetlus, et tagada nende õigeaegne vastuvõtmine.

(9)

Vastavalt Euroopa Kohtu hiljutisele kohtupraktikale (7) võimaldab määrus (EL) 2015/1222 igal riiklikul reguleerival asutusel taotleda põhivõrguettevõtjate või määratud elektriturukorraldajate poolt tingimuste või meetodite kohta tehtud ettepanekute muutmist. Selline võimalus võib viia mitme üksiku muutmistaotluse ja asjakohaste tingimuste või meetodite muudetud ettepanekute esitamiseni, ilma et oleks realistlikke väljavaateid need õigel ajal heaks kiita ja neid rakendada. See võib põhjustada märkimisväärseid viivitusi tingimuste või meetodite väljatöötamisel, kuid ka tingimuste või meetoditega seotud ettepanekute muutmise kooskõlastamata individuaalsed taotlused võivad tekitada õiguslikku ebakindlust, kuna jääb ebaselgeks, milline muutmistaotlus peaks lõpuks kehtima. Sellise olukorra vältimiseks tuleks määrustes (EL) 2015/1222, (EL) 2016/1719, (EL) 2017/2195 ja (EL) 2017/1485 sätestada selge menetlus tingimuste või meetodite muutmise taotluste kooskõlastamiseks.

(10)

Tingimusi või meetodeid käsitlevate koordineeritud otsuste tegemise kord on määrustes (EL) 2015/1222, (EL) 2016/1719, (EL) 2017/2195 ja (EL) 2017/1485 identne. Ka nende nelja määruse muutmise protsess on sama. Seepärast on põhjendatud võtta nimetatud nelja määruse muudatused vastu üheainsa muutmismäärusega.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2019/943 artikli 67 lõikes 2 osutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2015/1222 muutmine

Määruse (EL) 2015/1222 artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Tingimuste ja meetodite vastuvõtmine

1.   Põhivõrguettevõtjad ja määratud elektriturukorraldajad töötavad välja käesoleva määrusega nõutud tingimused ja meetodid ning esitavad need heakskiitmiseks koostööametile või pädevale reguleerivale asutusele vastavalt käesolevas määruses sätestatud tähtaegadele. Erandlikel asjaoludel, eelkõige juhul, kui tähtajast ei ole võimalik kinni pidada põhivõrguettevõtjatest või määratud elektriturukorraldajatest sõltumatute asjaolude tõttu, võib tingimuste või meetodite tähtaegu pikenda lõike 6 kohaste menetluste puhul koostööamet, lõike 7 kohaste menetluste puhul võivad seda teha kõik pädevad reguleerivad asutused ühiselt ja lõike 8 kohaste menetluste puhul võib seda teha pädev reguleeriv asutus.

Kui käesoleva määruse kohase tingimuste ja meetodite kehtestamise ettepaneku väljatöötamises ja kokkuleppimises peab osalema rohkem kui üks põhivõrguettevõtja või määratud elektriturukorraldaja, teevad osalevad põhivõrguettevõtjad ja määratud elektriturukorraldajad tihedat koostööd. Põhivõrguettevõtjad peavad koostöös Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja kõigi määratud elektriturukorraldajatega korrapäraselt teavitama pädevaid reguleerivaid asutusi ja koostööametit nimetatud tingimuste ja meetodite väljatöötamise edenemisest.

2.   Kui põhivõrguettevõtjad või määratud elektriturukorraldajad ei suuda lõikes 6 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute suhtes kokkuleppele jõuda, teevad nad otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega. Kvalifitseeritud häälteenamus tuleb saavutada nii põhivõrguettevõtjate kui ka määratud elektriturukorraldajate hääletusrühmas. Lõikes 6 loetletud ettepanekute puhul on kvalifitseeritud häälteenamuseks vaja häälteenamust:

a)

selliste põhivõrguettevõtjate või määratud elektriturukorraldajate seas, kes esindavad vähemalt 55 % liikmesriikidest, ja

b)

selliste põhivõrguettevõtjate või määratud elektriturukorraldajate seas, kes esindavad liikmesriike, mille elanikkond on vähemalt 65 % liidu elanikkonnast.

Blokeeriv vähemus peab lõike 6 kohaseid tingimuste või meetodite ettepanekuid hõlmavate otsuste puhul koosnema vähemalt nelja liikmesriiki esindavatest põhivõrguettevõtjatest või määratud elektriturukorraldajatest ja kui blokeerivat vähemust ei õnnestu moodustada, loetakse kvalifitseeritud häälteenamus saavutatuks.

Lõikes 6 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate põhivõrguettevõtja ettepanekute üle otsustamisel on igal liikmesriigil üks hääl. Kui liikmesriigi territooriumil on rohkem kui üks põhivõrguettevõtja, jagab liikmesriik hääleõiguse põhivõrguettevõtjate vahel.

Kui määratud elektriturukorraldajad otsustavad lõikes 6 loetletud tingimuste või meetodite kehtestamise ettepanekute üle, antakse igale liikmesriigile üks hääl. Igal määratud elektriturukorraldajal on nii palju hääli, kui mitmes liikmesriigis ta on nimetatud. Kui liikmesriigi territooriumil on nimetatud rohkem kui üks määratud elektriturukorraldaja, jagab liikmesriik hääleõiguse määratud elektriturukorraldajate vahel vastavalt sellele, kui suur oli eelmisel majandusaastal nende tehingute maht selles liikmesriigis.

3.   Välja arvatud artikli 43 lõige 1, artikkel 44, artikli 56 lõige 1, artikkel 63 ja artikli 74 lõige 1, teevad põhivõrguettevõtjad, kui nad ei suuda lõikes 7 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute suhtes kokkuleppele jõuda ja kui asjaomased piirkonnad koosnevad rohkem kui viiest liikmesriigist, otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega. Kvalifitseeritud häälteenamus tuleb saavutada nii põhivõrguettevõtjate kui ka määratud elektriturukorraldajate hääletusrühmas. Lõikes 7 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute puhul on kvalifitseeritud häälteenamuseks vaja häälteenamust:

a)

selliste põhivõrguettevõtjate seas, kes esindavad vähemalt 72 % asjaomastest liikmesriikidest, ja

b)

selliste põhivõrguettevõtjate seas, kes esindavad liikmesriike, mille elanikkond on vähemalt 65 % vaadeldava piirkonna elanikkonnast.

Blokeeriv vähemus peab lõikes 7 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute kohta tehtavate otsuste puhul olema vähemalt miinimumarv põhivõrguettevõtjaid, kes esindavad osalevate liikmesriikide elanikest rohkem kui 35 %, ja sellele lisaks põhivõrguettevõtjad, kes esindavad veel vähemalt üht asjaomast liikmesriiki, ning kui blokeerivat vähemust ei õnnestu moodustada, loetakse kvalifitseeritud häälteenamus saavutatuks.

Põhivõrguettevõtjad peavad kuni viit liikmesriiki hõlmavaid piirkondi käsitlevate, lõikes 7 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute üle otsustama konsensuse alusel.

Lõikes 7 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate põhivõrguettevõtja ettepanekute üle otsustamisel on igal liikmesriigil üks hääl. Kui liikmesriigi territooriumil on rohkem kui üks põhivõrguettevõtja, jagab liikmesriik hääleõiguse põhivõrguettevõtjate vahel.

Määratud elektriturukorraldajad otsustavad lõikes 7 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute üle konsensuse alusel.

4.   Kui põhivõrguettevõtjad või määratud elektriturukorraldajad ei esita pädevatele reguleerivatele asutustele või koostööametile vastavalt lõigetele 6–8 või 12 käesolevas määruses sätestatud tähtajaks tingimuste või meetodite kohta esialgset või muudetud ettepanekut, esitavad nad pädevatele reguleerivatele asutusele ja koostööametile asjaomaseid tingimusi ja meetodeid käsitlevate ettepanekute asjakohased kavandid ning selgitavad, miks neil ei ole õnnestunud kokkuleppele jõuda. Koostööamet, kõik pädevad reguleerivad asutused ühiselt või pädev reguleeriv asutus võtavad asjakohased meetmed vastavalt lõigete 6, 7 ja 8 kohaste nõutud tingimuste või meetodite vastuvõtmiseks, näiteks taotledes muudatuste tegemist või vaadates läbi ja täiendades kavandeid vastavalt käesolevale lõikele, sealhulgas juhul, kui kavandeid ei ole esitatud, ning kiidavad need heaks.

5.   Iga reguleeriv asutus või vajaduse korral koostööamet peavad heaks kiitma põhivõrguettevõtjate ja määratud elektriturukorraldajate poolt ühtse järgmise päeva turu ja päevasisese turu mehhanismi arvutamiseks või rakendamiseks välja töötatud tingimused ja meetodid. Nad vastutavad lõigetes 6, 7 ja 8 nimetatud tingimuste ja meetodite heakskiitmise eest. Enne tingimuste ja meetodite heakskiitmist vaatavad koostööamet või pädevad reguleerivad asutused pärast asjaomaste põhivõrguettevõtjate või määratud elektriturukorraldajatega konsulteerimist vajaduse korral ettepanekud läbi, et tagada nende kooskõla käesoleva määruse eesmärgiga ning aidata kaasa turgude lõimimisele, mittediskrimineerimisele, tõhusale konkurentsile ja turu nõuetekohasele toimimisele.

6.   Koostööamet peab heaks kiitma ettepanekud järgmiste tingimuste või meetodite ning nende muudatuste kohta:

a)

turgude liitmise korraldaja funktsioonide ühise täitmise plaan kooskõlas artikli 7 lõikega 3;

b)

koordineeritud võimsusarvutuse alad kooskõlas artikli 15 lõikega 1;

c)

tootmis- ja koormusandmete esitamise metoodika kooskõlas artikli 16 lõikega 1;

d)

ühise võrgumudeli metoodika kooskõlas artikli 17 lõikega 1;

e)

koordineeritud võimsusarvutusmetoodika ettepanek kooskõlas artikli 21 lõikega 4;

f)

varumeetodid kooskõlas artikli 36 lõikega 3;

g)

määratud elektriturukorraldajate poolt artikli 37 lõike 5 kohaselt esitatud algoritm, mis hõlmab põhivõrguettevõtjate ja määratud elektriturukorraldajate nõudeid algoritmi väljatöötamise kohta kooskõlas artikli 37 lõikega 1;

h)

tooted, mida määratud elektriturukorraldajad peavad arvesse võtma ühtse järgmise päeva turu mehhanismis ja ühtse päevasisese turu mehhanismis kooskõlas artiklitega 40 ja 53;

i)

kõrgeimad ja madalaimad hinnad kooskõlas artikli 41 lõikega 1 ja artikli 54 lõikega 2;

j)

päevasisese võimsuse hinna määramise meetod, mis tuleb välja töötada kooskõlas artikli 55 lõikega 1;

k)

piirkonnaüleste tehingute avamis- ja sulgemisaeg päevasisesel turul kooskõlas artikli 59 lõikega 1;

l)

järgmise päeva püsikindluse kinnitusaeg kooskõlas artikliga 69;

m)

võimsusjaotustulu jaotamise metoodika kooskõlas artikli 73 lõikega 1.

7.   Kõigi asjaomase piirkonna reguleerivate asutuste heakskiidu peavad saama järgmiste tingimuste või meetodite ettepanekud ja nende muudatused:

a)

ühine võimsusarvutusmeetod kooskõlas artikli 20 lõikega 2;

b)

voopõhise võimsusarvutusmeetodi kasutuselevõtmise ja edasilükkamise otsused kooskõlas artikli 20 lõigetega 2–6 ja erandite otsused kooskõlas artikli 20 lõikega 7;

c)

koormuste koordineeritud ümberjaotamise ja vahetuskauba tegemise metoodika kooskõlas artikli 35 lõikega 1;

d)

ühised meetodid graafikujärgsete vahetuste arvutamiseks kooskõlas artikli 43 lõikega 1 ja artikli 56 lõikega 1;

e)

varuprotseduurid kooskõlas artikliga 44;

f)

täiendavad piirkondlikud enampakkumised kooskõlas artikli 63 lõikega 1;

g)

otsese jaotamise pakkumise tingimused kooskõlas artikli 64 lõikega 2;

h)

koormuste ümberjaotamise ja vahetuskauba tegemise kulude jagamise metoodika kooskõlas artikli 74 lõikega 1.

8.   Asjaomaste liikmesriikide iga reguleeriva asutuse või muu pädeva asutuse eraldi heakskiidu peavad saama järgmised tingimused ja meetodid ning nende muudatused:

a)

määratud elektriturukorraldajate nimetamine ning nimetamise tühistamine või peatamine (vastavalt asjaoludele) kooskõlas artikli 4 lõigetega 2, 8 ja 9;

b)

määratud elektriturukorraldajate tasud või tasude arvutamise meetodid, kui need tasud kehtestatakse, seoses kauplemisega järgmise päeva turul ja päevasisesel turul kooskõlas artikli 5 lõikega 1;

c)

individuaalsete põhivõrguettevõtjate ettepanekud pakkumispiirkondade struktuuri ülevaatamiseks kooskõlas artikli 32 lõike 1 punktiga d;

d)

vastavalt asjaoludele piirkonnaülese võimsuse jaotamise ja muude toimingute ettepanek kooskõlas artiklitega 45 ja 57;

e)

võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise kulud kooskõlas artiklitega 75–79;

f)

vastavalt asjaoludele ühtse järgmise päeva turu mehhanismi ja ühtse päevasisese turu mehhanismi piirkondlike kulude jagamine kooskõlas artikli 80 lõikega 4.

9.   Tingimuste või meetodite ettepanek peab hõlmama nende rakendamise esialgset ajakava ning kirjeldust selle kohta, kuidas need võiksid mõjutada käesoleva määruse eesmärkide saavutamist. Mitme reguleeriva asutuse poolt lõike 7 kohaselt heaks kiidetavate tingimuste või meetodite ettepanekud esitatakse koostööametile ühe nädala jooksul pärast nende esitamist reguleerivatele asutustele. Ühe reguleeriva asutuse poolt lõike 8 kohaselt heaks kiidetavate tingimuste või meetodite ettepanekud võib esitada koostööametile ühe kuu jooksul pärast nende esitamist reguleeriva asutuse äranägemisel, kuid juhul, kui koostööamet leiab, et ettepanekul on piiriülene mõju, esitatakse need koostööameti teavitamiseks vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 3 lõikele 2. Pädevate reguleerivate asutuste taotluse korral väljastab koostööamet kolme kuu jooksul arvamuse tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute kohta.

10.   Kui tingimuste või meetodite heakskiitmiseks vastavalt lõikele 7 või nende muutmiseks vastavalt lõikele 12 on vaja rohkem kui ühe reguleeriva asutuse otsust, peavad pädevad reguleerivad asutused kokkuleppele jõudmiseks omavahel konsulteerima, tegema tihedat koostööd ja kooskõlastama oma tegevuse. Vajaduse korral võtavad pädevad reguleerivad asutused arvesse koostööameti arvamust. Reguleerivad asutused või vajaduse korral koostööamet peavad lõigete 6, 7 ja 8 kohaselt esitatud tingimuste ja meetodite kohta tegema otsused kuue kuu jooksul pärast seda, kui koostööamet või reguleeriv asutus või asjakohasel juhul viimane asjaomane reguleeriv asutus on tingimused või meetodid kätte saanud. Ajavahemik algab järgmisel päeval pärast seda, kui ettepanek esitati koostööametile vastavalt lõikele 6, viimasele asjaomasele reguleerivale asutusele vastavalt lõikele 7 või vajaduse korral reguleerivale asutusele vastavalt lõikele 8.

11.   Kui reguleerivad asutused ei ole jõudnud kokkuleppele lõikes 10 osutatud ajavahemiku jooksul või nende ühise taotluse korral või koostööameti taotlusel vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõike 3 kolmandale lõigule, võtab koostööamet kuue kuu jooksul vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõikele 3 ja artikli 6 lõike 10 teisele lõigule vastu otsuse tingimuste või meetodite ettepanekute kohta.

12.   Kui koostööamet või kõik pädevad reguleerivad asutused ühiselt või pädev reguleeriv asutus nõuab vastavalt lõigete 6, 7 ja 8 kohaselt esitatud tingimuste või meetodite muutmist enne nende heakskiitmist, peavad asjaomased põhivõrguettevõtjad või määratud elektriturukorraldajad esitama muudetud tingimuste või meetodite ettepaneku heakskiitmiseks kahe kuu jooksul alates koostööameti või pädevate reguleerivate asutuste või pädeva reguleeriva asutuse taotluse saamisest. Amet või pädevad reguleerivad asutused või pädev reguleeriv asutus teevad muudetud tingimuste või meetodite kohta otsuse kahe kuu jooksul alates nende esitamisest. Kui pädevad reguleerivad asutused ei ole jõudnud kokkuleppele lõikes 7 osutatud tingimuste või meetodite osas kahe kuu pikkuse tähtaja jooksul või nende ühise taotluse korral või koostööameti taotlusel vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõike 3 kolmandale lõigule, võtab koostööamet kuue kuu jooksul vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõikele 3 ja artikli 6 lõike 10 teisele lõigule vastu otsuse muudetud tingimuste või meetodite kohta. Kui asjaomased põhivõrguettevõtjad või määratud elektriturukorraldajad ei esita tingimuste ja meetodite muutmise ettepanekut, kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 4 kirjeldatud menetlust.

13.   Koostööamet või kõik pädevad reguleerivad asutused ühiselt või pädev reguleeriv asutus, kui nad vastutavad tingimuste või meetodite vastuvõtmise eest vastavalt lõigetele 6, 7 ja 8, võivad vastavalt taotleda kõnealuste tingimuste või meetodite muutmise ettepanekute esitamist ning määrata kindlaks kõnealuste ettepanekute esitamise tähtaja. Tingimuste või meetodite ettepaneku väljatöötamise eest vastutavad põhivõrguettevõtjad või määratud elektriturukorraldajad võivad esitada reguleerivatele asutustele ja koostööametile muudatusettepanekuid.

Tingimuste ja meetodite muutmise ettepanekud tuleb esitada artiklis 12 sätestatud konsulteerimiseks ning heaks kiita käesolevas artiklis sätestatud korras.

14.   Käesoleva määruse kohaselt tingimuste ja meetodite väljatöötamise eest vastutavad põhivõrguettevõtjad ja määratud elektriturukorraldajad peavad avaldama need tingimused ja meetodid internetis pärast nende heakskiitmist ameti või pädevate reguleerivate asutuste poolt, või kui heakskiitu ei ole vaja, siis pärast nende tingimuste ja meetodite väljatöötamist, välja arvatud juhul, kui selline teave on artikli 13 kohaselt konfidentsiaalne.“

Artikkel 2

Määruse (EL) 2016/1719 muutmine

Määruse (EL) 2016/1719 artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Tingimuste ja meetodite vastuvõtmine

1.   Põhivõrguettevõtjad töötavad välja käesoleva määrusega nõutud tingimused ja meetodid ning esitavad need heakskiitmiseks koostööametile või pädevatele reguleerivatele asutustele vastavalt käesolevas määruses sätestatud tähtaegadele. Erandlikel asjaoludel, eelkõige juhul, kui tähtajast ei ole võimalik kinni pidada põhivõrguettevõtjatest sõltumatute asjaolude tõttu, võib lõike 6 kohaste menetluste puhul tingimuste või meetodite tähtaegu pikenda koostööamet ning lõike 7 kohaste menetluste puhul võivad seda teha kõik pädevad reguleerivad asutused ühiselt. Kui käesoleva määruse kohase tingimuste või meetodite kehtestamise ettepaneku väljatöötamises ja kokkuleppimises peab osalema rohkem kui üks põhivõrguettevõtja, peavad osalevad põhivõrguettevõtjad tegema tihedat koostööd. Põhivõrguettevõtjad peavad koostöös Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikuga korrapäraselt teavitama pädevaid reguleerivaid asutusi ja koostööametit nimetatud tingimuste või meetodite väljatöötamise edenemisest.

2.   Kui põhivõrguettevõtjad ei suuda lõikes 6 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute suhtes kokkuleppele jõuda, teevad nad otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega. Lõike 6 kohaste ettepanekute puhul on kvalifitseeritud häälteenamuseks vaja häälteenamust:

a)

selliste põhivõrguettevõtjate seas, kes esindavad vähemalt 55 % liikmesriikidest, ja

b)

selliste põhivõrguettevõtjate seas, kes esindavad liikmesriike, mille elanikkond on vähemalt 65 % liidu elanikkonnast.

Blokeeriv vähemus peab lõike 6 kohaste tingimuste või meetodite kehtestamise ettepanekuid hõlmavate otsuste puhul koosnema vähemalt nelja liikmesriiki esindavatest põhivõrguettevõtjatest ja kui blokeerivat vähemust ei õnnestu moodustada, loetakse kvalifitseeritud häälteenamus saavutatuks.

Lõikes 6 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate põhivõrguettevõtja ettepanekute üle otsustamisel on igal liikmesriigil üks hääl. Kui liikmesriigi territooriumil on rohkem kui üks põhivõrguettevõtja, jagab liikmesriik hääleõiguse põhivõrguettevõtjate vahel.

3.   Kui põhivõrguettevõtjad ei suuda lõikes 7 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute suhtes kokkuleppele jõuda ja kui asjaomased piirkonnad koosnevad rohkem kui viiest liikmesriigist, teevad nad otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega. Lõike 7 kohaste ettepanekute puhul on kvalifitseeritud häälteenamuseks vaja häälteenamust:

a)

selliste põhivõrguettevõtjate seas, kes esindavad vähemalt 72 % asjaomastest liikmesriikidest, ja

b)

selliste põhivõrguettevõtjate seas, kes esindavad liikmesriike, mille elanikkond on vähemalt 65 % vaadeldava piirkonna elanikkonnast.

Blokeeriv vähemus peab lõikes 7 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute kohta tehtavate otsuste puhul olema vähemalt miinimumarv põhivõrguettevõtjaid, kes esindavad osalevate liikmesriikide elanikest rohkem kui 35 %, ja sellele lisaks põhivõrguettevõtjad, kes esindavad veel vähemalt üht asjaomast liikmesriiki, ning kui blokeerivat vähemust ei õnnestu moodustada, loetakse kvalifitseeritud häälteenamus saavutatuks.

Põhivõrguettevõtjad peavad kuni viit liikmesriiki hõlmavaid piirkondi käsitlevate, lõikes 7 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute üle otsustama konsensuse alusel.

Lõikes 7 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate põhivõrguettevõtja ettepanekute üle otsustamisel on igal liikmesriigil üks hääl. Kui liikmesriigi territooriumil on rohkem kui üks põhivõrguettevõtja, jagab liikmesriik hääleõiguse põhivõrguettevõtjate vahel.

4.   Kui põhivõrguettevõtjad ei esita riiklikele reguleerivatele asutustele või koostööametile vastavalt lõigetele 6 ja 7 või 11 käesolevas määruses sätestatud tähtajaks tingimuste või meetodite kohta esialgset või muudetud ettepanekut, esitavad nad pädevatele reguleerivatele asutustele ja koostööametile asjaomaseid tingimusi ja meetodeid käsitlevate ettepanekute asjakohased kavandid ning selgitavad, miks neil ei ole õnnestunud kokkuleppele jõuda. Koostööamet või kõik pädevad reguleerivad asutused ühiselt võtavad asjakohased meetmed vastavalt lõigete 6 või 7 kohaste nõutud tingimuste või meetodite vastuvõtmiseks, näiteks taotledes muudatuste tegemist või vaadates läbi ja täiendades kavandeid vastavalt käesolevale lõikele, sealhulgas juhul, kui kavandeid ei ole esitatud, ning kiidavad need heaks.

5.   Iga reguleeriv asutus või vajaduse korral koostööamet vastutab lõigetes 6 ja 7 osutatud tingimuste või meetodite heakskiitmise eest. Enne tingimuste ja meetodite heakskiitmist vaatavad koostööamet või pädevad reguleerivad asutused pärast asjaomaste põhivõrguettevõtjatega konsulteerimist vajaduse korral ettepanekud läbi, et tagada nende kooskõla käesoleva määruse eesmärgiga ning aidata kaasa turgude lõimimisele, mittediskrimineerimisele, tõhusale konkurentsile ja turu nõuetekohasele toimimisele.

6.   Koostööamet peab heaks kiitma ettepanekud järgmiste tingimuste või meetodite ning nende muudatuste kohta:

a)

tootmis- ja koormusandmete esitamise metoodika vastavalt artiklile 17;

b)

ühise võrgumudeli metoodika kooskõlas artikliga 18;

c)

nõuded ühtse jaotamiskeskkonna kohta kooskõlas artikliga 49;

d)

ühtlustatud jaotamiseeskiri kooskõlas artikliga 51;

e)

võimsusjaotustulu jaotamise metoodika kooskõlas artikliga 57.

f)

metoodika ühtse jaotamiskeskkonna rajamise, väljaarendamise ja käitamise kulude jagamise kohta artikli 59 kohaselt;

g)

metoodika selliste kulude jagamise kohta, mis tekivad seoses püsikindluse tagamisega ja pikaajaliste ülekandeõiguste eest tasumisega artikli 61 kohaselt.

7.   Kõigi asjaomase piirkonna reguleerivate asutuste heakskiidu peavad saama järgmiste tingimuste või meetodite ettepanekud ja nende muudatused:

a)

võimsuse arvutamise metoodika kooskõlas artikliga 10;

b)

piirkonnaülese võimsuse jaotamise metoodika kooskõlas artikliga 16;

c)

pikaajaliste ülekandeõiguste piirkondlik kujundamine kooskõlas artikliga 31;

d)

varumeetmete kehtestamine kooskõlas artikliga 42;

e)

piirkondlikud nõuded ühtlustatud jaotamiseeskirjas kooskõlas artikliga 52, sealhulgas piirkondlik hüvitamiseeskiri kooskõlas artikliga 55.

8.   Tingimuste või meetodite ettepanek peab hõlmama nende rakendamise esialgset ajakava ning kirjeldust selle kohta, kuidas need võiksid mõjutada käesoleva määruse eesmärkide saavutamist. Mitme reguleeriva asutuse või kõigi reguleerivate asutuste poolt lõike 7 kohaselt heaks kiidetavate tingimuste või meetodite ettepanekud esitatakse koostööametile ühe nädala jooksul alates nende esitamisest reguleerivatele asutustele. Pädevate reguleerivate asutuste taotluse korral väljastab koostööamet kolme kuu jooksul arvamuse tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute kohta.

9.   Kui tingimuste või meetodite heakskiitmiseks vastavalt lõikele 7 või nende muutmiseks vastavalt lõikele 11 on vaja rohkem kui ühe reguleeriva asutuse otsust, peavad pädevad reguleerivad asutused kokkuleppele jõudmiseks omavahel konsulteerima, tegema tihedat koostööd ja kooskõlastama oma tegevuse. Vajaduse korral võtavad pädevad reguleerivad asutused arvesse koostööameti arvamust. Reguleerivad asutused või vajaduse korral koostööamet teevad lõigete 6 ja 7 kohaselt esitatud tingimuste ja meetodite kohta otsuse kuue kuu jooksul alates sellest, kui koostööamet või asjakohasel juhul viimane asjaomane reguleeriv asutus on tingimused või meetodid kätte saanud. Ajavahemik algab järgmisel päeval pärast seda, kui ettepanek esitati koostööametile vastavalt lõikele 6 või viimasele asjaomasele reguleerivale asutusele vastavalt lõikele 7.

10.   Kui reguleerivad asutused ei ole jõudnud kokkuleppele lõikes 9 osutatud ajavahemiku jooksul või nende ühise taotluse korral või koostööameti taotlusel vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõike 3 kolmandale lõigule, võtab koostööamet kuue kuu jooksul vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõikele 3 ja artikli 6 lõike 10 teisele lõigule vastu otsuse tingimuste või meetodite ettepanekute kohta.

11.   Kui koostööamet või kõik pädevad reguleerivad asutused ühiselt nõuavad lõigete 6 ja 7 kohaselt esitatud tingimuste või meetodite muutmist enne nende heakskiitmist, peavad asjaomased põhivõrguettevõtjad esitama muudetud tingimuste või meetodite ettepaneku heakskiitmiseks kahe kuu jooksul alates koostööameti või reguleerivate asutuste sellekohase taotluse esitamisest. Koostööamet või pädevad reguleerivad asutused teevad muudetud tingimuste või meetodite kohta otsuse kahe kuu jooksul pärast nende esitamist. Kui pädevad reguleerivad asutused ei ole jõudnud kokkuleppele lõikes 7 osutatud tingimuste või meetodite osas kahe kuu pikkuse tähtaja jooksul või nende ühise taotluse korral või koostööameti taotlusel vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõike 3 kolmandale lõigule, võtab koostööamet kuue kuu jooksul vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõikele 3 ja artikli 6 lõike 10 teisele lõigule vastu otsuse muudetud tingimuste või meetodite kohta. Kui asjaomased põhivõrguettevõtjad ei esita tingimuste või meetodite muutmise ettepanekut, kohaldatakse lõikes 4 kirjeldatud menetlust.

12.   Koostööamet või pädevad reguleerivad asutused ühiselt, kui nad vastutavad tingimuste või meetodite vastuvõtmise eest vastavalt lõigetele 6 ja 7, võivad vastavalt taotleda kõnealuste tingimuste ja meetodite muutmise ettepanekute esitamist ning määrata kindlaks kõnealuste ettepanekute esitamise tähtaja. Tingimuste või meetodite ettepaneku väljatöötamise eest vastutavad põhivõrguettevõtjad võivad esitada reguleerivatele asutustele ja koostööametile muudatusettepanekuid.

Tingimuste ja meetodite muutmise ettepanekud esitatakse artiklis 6 sätestatud konsulteerimiseks ning need kiidetakse heaks käesolevas artiklis sätestatud korras.

13.   Käesoleva määruse kohaselt tingimuste ja meetodite väljatöötamise eest vastutavad põhivõrguettevõtjad avaldavad need tingimused ja meetodid internetis pärast nende heakskiitmist ameti või pädevate reguleerivate asutuste poolt, või kui heakskiitu ei ole vaja, siis pärast nende tingimuste ja meetodite väljatöötamist, välja arvatud juhul, kui selline teave on artikli 7 kohaselt konfidentsiaalne.“

Artikkel 3

Määruse (EL) 2017/2195 muutmine

Määruse (EL) 2017/2195 artiklid 4–7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Põhivõrguettevõtjate tingimused ja meetodid

1.   Põhivõrguettevõtjad töötavad välja käesoleva määrusega nõutud tingimused või meetodid ning esitavad need käesoleva määruse kohaselt sätestatud tähtaegadel koostööametile heakskiitmiseks vastavalt artikli 5 lõigetele 2 või asjaomastele reguleerivatele asutustele heakskiitmiseks vastavalt artikli 5 lõikele 3. Erandlikel asjaoludel, eelkõige juhul, kui tähtajast ei ole võimalik kinni pidada põhivõrguettevõtjatest sõltumatute asjaolude tõttu, võib tingimuste või meetodite tähtaegu pikenda artikli 5 lõike 2 kohaste menetluste puhul koostööamet ja artikli 5 lõike 3 kohaste menetluste puhul kõik asjaomased reguleerivad asutused ühiselt ning artikli 5 lõike 4 kohaste menetluste puhul võib seda teha asjaomane reguleeriv asutus.

2.   Kui käesoleva määruse kohase tingimuste või meetodite kehtestamise ettepaneku väljatöötamises ja kokkuleppimises peab osalema rohkem kui üks põhivõrguettevõtja, peavad osalevad põhivõrguettevõtjad tegema tihedat koostööd. Põhivõrguettevõtjad peavad koostöös Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikuga korrapäraselt teavitama asjaomaseid reguleerivaid asutusi ja koostööametit nimetatud tingimuste või meetodite väljatöötamise edenemisest.

3.   Kui põhivõrguettevõtjad ei suuda artikli 5 lõikes 2 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute suhtes kokkuleppele jõuda, teevad nad otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega. Artikli 5 lõikes 2 loetletud ettepanekute puhul on kvalifitseeritud häälteenamuseks vaja häälteenamust:

a)

selliste põhivõrguettevõtjate seas, kes esindavad vähemalt 55 % liikmesriikidest, ja

b)

selliste põhivõrguettevõtjate seas, kes esindavad liikmesriike, mille elanikkond on vähemalt 65 % liidu elanikkonnast.

Blokeeriv vähemus peab artikli 5 lõike 2 kohaste tingimuste või meetodite kehtestamise ettepanekuid hõlmavate otsuste puhul koosnema vähemalt nelja liikmesriiki esindavatest põhivõrguettevõtjatest ja kui blokeerivat vähemust ei õnnestu moodustada, loetakse kvalifitseeritud häälteenamus saavutatuks.

4.   Kui põhivõrguettevõtjad ei suuda artikli 5 lõikes 3 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute suhtes kokkuleppele jõuda ja kui asjaomased piirkonnad koosnevad rohkem kui viiest liikmesriigist, teevad nad otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega. Artikli 5 lõike 3 kohaste ettepanekute puhul on kvalifitseeritud häälteenamuseks vaja häälteenamust:

a)

selliste põhivõrguettevõtjate seas, kes esindavad vähemalt 72 % asjaomastest liikmesriikidest, ja

b)

selliste põhivõrguettevõtjate seas, kes esindavad liikmesriike, mille elanikkond on vähemalt 65 % vaadeldava piirkonna elanikkonnast.

Blokeeriv vähemus peab artikli 5 lõikes 3 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute kohta tehtavate otsuste puhul olema vähemalt miinimumarv põhivõrguettevõtjaid, kes esindavad osalevate liikmesriikide elanikest rohkem kui 35 %, ja sellele lisaks põhivõrguettevõtjad, kes esindavad veel vähemalt ühte asjaomast liikmesriiki, ning kui blokeerivat vähemust ei õnnestu moodustada, loetakse kvalifitseeritud häälteenamus saavutatuks.

5.   Põhivõrguettevõtjad teevad kuni viit liikmesriiki hõlmavaid piirkondi käsitlevate, artikli 5 lõikes 3 loetletud tingimuste või meetodite ettepanekute üle otsustama konsensuse alusel.

6.   Lõigetes 3 ja 4 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate põhivõrguettevõtja ettepanekute üle otsustamisel on igal liikmesriigil üks hääl. Kui liikmesriigi territooriumil on rohkem kui üks põhivõrguettevõtja, jagab liikmesriik hääleõiguse põhivõrguettevõtjate vahel.

7.   Kui põhivõrguettevõtjad ei esita asjakohastele riiklikele reguleerivatele asutustele või koostööametile vastavalt lõigetele 5 ja 6 käesolevas määruses sätestatud tähtajaks, tingimuste või meetodite kohta esialgset või muudetud ettepanekut, esitavad nad pädevatele reguleerivatele asutusele ja koostööametile asjaomaseid tingimusi ja meetodeid käsitlevate ettepanekute asjakohased kavandid ning selgitavad, miks neil ei ole õnnestunud kokkuleppele jõuda. Koostööamet, kõik asjaomased reguleerivad asutused ühiselt või asjaomane reguleeriv asutus võtavad asjakohased meetmed artikli 5 kohaste nõutud tingimuste või meetodite vastuvõtmiseks, näiteks taotledes muudatuste tegemist või vaadates läbi ja täiendades kavandeid vastavalt käesolevale lõikele, sealhulgas juhul, kui kavandeid ei ole esitatud, ning kiidavad need heaks.

Artikkel 5

Põhivõrguettevõtjate tingimuste ja meetodite heakskiitmine

1.   Iga reguleeriv asutus või vajaduse korral koostööamet kiidab heaks tingimused või meetodid, mis põhivõrguettevõtjad on lõigete 2, 3 ja 4 kohaselt koosatanud. Enne tingimuste ja meetodite heakskiitmist vaatavad koostööamet või asjaomased reguleerivad asutused pärast asjaomaste põhivõrguettevõtjatega konsulteerimist vajaduse korral ettepanekud läbi, et tagada nende kooskõla käesoleva määruse eesmärgiga ning aidata kaasa turgude lõimimisele, mittediskrimineerimisele, tõhusale konkurentsile ja turu nõuetekohasele toimimisele.

2.   Koostööamet peab heaks kiitma ettepanekud järgmiste tingimuste või meetodite ning nende muudatuste kohta:

a)

artikli 20 lõike 1, artikli 21 lõike 1 ja artikli 22 lõike 1 kohase Euroopa keskkonna loomise raamistik;

b)

muudatused artikli 20 lõike 5 ja artikli 21 lõike 5 kohase Euroopa keskkonna loomise raamistikus;

c)

tasakaalustamisvõimsuse standardtooted vastavalt artikli 25 lõikele 2;

d)

liigitamismetoodika tasakaalustamisenergia pakkumuste käivitamiseks, võttes arvesse artikli 29 lõiget 3;

e)

Euroopa keskkondade kaudu edastatavate energiapakkumuste vähimmahu võimaliku suurenemise artikli 29 lõike 11 kohane hindamine;

f)

artikli 30 lõigetele 1 ja 5 vastav hinnakujundusmetoodika sellise tasakaalustamisenergia ja piirkonnaülese võimsuse jaoks, mida kasutatakse tasakaalustamisenergia vahetamise või tasakaalustamise tasaarvestuse puhul;

g)

piirkonnaülese võimsuse jaotamise metoodika ühtlustamine tasakaalustamisvõimsuse vahetamiseks või reservide jaotamiseks vastavalt artikli 38 lõikele 3;

h)

piirkonnaülese võimsuse koosoptimeerimisega jaotamise metoodika kooskõlas artikli 40 lõikega 1;

i)

põhivõrguettevõtjate omavahelise arveldamise eeskirjad kavatsusliku energiavahetuse kohta vastavalt artikli 50 lõikele 1;

j)

tasakaaluarvelduse peamiste põhimõtete ühtlustamine vastavalt artikli 52 lõikele 2.

Liikmesriik võib esitada asjaomasele reguleerivale asutusele arvamuse esimeses lõigus loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute kohta.

3.   Kõigi asjaomase piirkonna reguleerivate asutuste heakskiidu peavad saama järgmiste tingimuste või meetodite ettepanekud ja nende muudatused:

a)

raamistik Euroopa asendusreservide keskkonna loomiseks vastavalt artikli 19 lõikele 1 sellise geograafilise piirkonna jaoks, mis hõlmab kõiki põhivõrguettevõtjaid, kes osalevad määruse (EL) 2017/1485 IV osa kohaselt reservide asendamises;

b)

sellise geograafilise piirkonna jaoks, millega on seotud vähemalt kaks põhivõrguettevõtjat, kes vahetavad või soovivad vastastikku vahetada tasakaalustamisvõimsust, ühiste ja ühtlustatud eeskirjade ja toimingu kehtestamine tasakaalustamisvõimsuse vahetamiseks ja hankimiseks vastavalt artikli 33 lõikele 1;

c)

metoodika, mille järgi vastavalt artikli 33 lõikele 6 arvutada tasakaalustamisvõimsust vahetavaid põhivõrguettevõtjaid hõlmava geograafilise piirkonna jaoks tõenäosus, et pärast päevasisest piirkonnaülest sulgemisaega leidub kättesaadavat piirkonnaülest võimsust;

d)

erand sellise geograafilise piirkonna jaoks, kus on toimunud tasakaalustamisvõimsuse hankimine, ja mille kohaselt ei või tasakaalustamisteenuse osutaja anda üle oma kohustust tarnida tasakaalustamisvõimsust vastavalt artikli 34 lõikele 1;

e)

TSO-BSP mudeli kasutamine vastavalt artikli 35 lõikele 1 geograafilises piirkonnas, mis hõlmab vähemalt kahte põhivõrguettevõtjat;

f)

piirkonnaülese võimsuse arvutamise metoodika iga võimsusarvutusala jaoks vastavalt artikli 37 lõikele 3;

g)

vähemalt kaht põhivõrguettevõtjat hõlmavas geograafilises piirkonnas piirkonnaülese võimsuse jaotamise kasutamine tasakaalustamisvõimsuse vahetamiseks või reservide jaotamiseks vastavalt artikli 38 lõikele 1;

h)

iga võimsusarvutusala piirkonnaülese võimsuse turupõhise jaotamise metoodika kooskõlas artikli 41 lõikega 1;

i)

iga võimsusarvutusala piirkonnaülese võimsuse jaotamise protsessi metoodika, mis põhineb majandusliku tasuvuse analüüsil, ja iga üksiku piirkonnaülese võimsuse jaotuse loetelu, mis põhineb majandusliku tasuvuse analüüsil, vastavalt artikli 42 lõigetele 1–5;

j)

sellise geograafiline piirkonna jaoks, mis hõlmab kõiki põhivõrguettevõtjaid, kes vahetavad kavatsuslikult energiat sünkroonala piires, põhivõrguettevõtjate omavahelise arveldamise eeskirjad kavandatud energia vahetamisel vastavalt artikli 50 lõikele 3;

k)

sellise geograafilise piirkonna jaoks, mis hõlmab kõiki põhivõrguettevõtjaid, kellel on asünkroonühendus ja kes vahetavad kavatsuslikult energiat, põhivõrguettevõtjate omavahelise arveldamise eeskirjad kavatsusliku energiavahetamise korral vastavalt artikli 50 lõikele 4;

l)

iga sünkroonala jaoks põhivõrguettevõtjate omavahelise arveldamise eeskirjad kavatsematu energiavahetamise kohta vastavalt artikli 51 lõikele 1;

m)

sellise geograafiline piirkonna jaoks, mis hõlmab kõiki põhivõrguettevõtjaid, kellel on asünkroonühendus, põhivõrguettevõtjate omavahelise arveldamise eeskirjad kavatsematu energiavahetamise kohta vastavalt artikli 51 lõikele 2;

n)

erand sünkroonala tasandil tasakaaluarveldusperioodide ühtlustamise osas vastavalt artikli 53 lõikele 2;

o)

sellise geograafilise piirkonna puhul, mis hõlmab vähemalt kahte tasakaalustamisvõimsust vahetavat põhivõrguettevõtjat, tasakaalustamisalgoritmide põhimõtted vastavalt artikli 58 lõikele 3.

Liikmesriik võib esitada asjaomasele reguleerivale asutusele arvamuse esimeses lõigus loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute kohta.

4.   Iga asjaomase liikmesriigi kõigi reguleerivate asutuste heakskiidu peavad juhtumipõhiselt saama järgmiste tingimuste või meetodite ettepanekud ja nende muudatused:

a)

erand tasakaalustamisenergia või tasakaalustamisvõimsuse pakkumuste hindade avalikustamisest, mis on põhjendatav turu kuritarvitamise probleemiga vastavalt artikli 12 lõikele 4;

b)

vajaduse korral metoodika jaotusvõrguettevõtjate toimingutest põhjustatud kulude jaotamiseks vastavalt artikli 15 lõikele 3;

c)

tasakaalustamisega seotud tingimused vastavalt artiklile 18;

d)

eritoodete määratlus ja kasutamine vastavalt artikli 26 lõikele 1;

e)

Euroopa keskkondadele edastatavate pakkumiste mahu piiramine artikli 29 lõike 10 kohaselt;

f)

erand nõudest eraldi hankida tasakaalustamisvõimsust võimsuse suurendamiseks ja vähendamiseks vastavalt artikli 32 lõikele 3;

g)

vajaduse korral täiendav arveldusmehhanism lisaks tasakaaluarveldusele, et katta tasakaalustamisvõimsuse hankimise kulud, halduskulud ja muud tasakaaluhalduritega ja tasakaalustamisega seotud kulud vastavalt artikli 44 lõikele 3;

h)

erandid käesoleva määruse ühest või mitmest sättest vastavalt artikli 62 lõikele 2;

i)

kulud, mis on seotud võrguettevõtjatele või kolmandatele üksustele käesoleva määruse järgi määratud kohustustega, vastavalt artikli 8 lõikele 1.

Liikmesriik võib esitada asjaomasele reguleerivale asutusele arvamuse esimeses lõigus loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute kohta.

5.   Tingimuste või meetodite ettepanek peab sisaldama nende rakendamise esialgset ajakava ning kirjeldust selle kohta, kuidas need võiksid mõjutada käesoleva määruse eesmärkide saavutamist. Rakendamise ajakava ei tohi olla pikem kui kaksteist kuud pärast asjaomaselt reguleerivalt asutuselt heakskiidu saamist, välja arvatud juhul, kui kõik asjaomased reguleerivad asutused lepivad kokku ajakava pikendamises või kui käesolevas määruses on sätestatud teistsugused ajakavad. Mitme reguleeriva asutuse poolt lõike 3 kohaselt heaks kiidetavate tingimuste või meetodite ettepanekud esitatakse koostööametile ühe nädala jooksul pärast nende esitamist reguleerivatele asutustele. Ühe reguleeriva asutuse poolt lõike 4 kohaselt heaks kiidetavate tingimuste või meetodite ettepanekud võib esitada koostööametile ühe kuu jooksul pärast nende esitamist reguleeriva asutuse äranägemisel, kuid juhul, kui koostööamet leiab, et ettepanekul on piiriülene mõju, esitatakse need koostööameti teavitamiseks vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 3 lõikele 2. Asjaomaste reguleerivate asutuste taotlusel väljastab koostööamet kolme kuu jooksul arvamuse tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute kohta.

6.   Kui tingimuste või metoodika heakskiitmiseks vastavalt käesoleva artikli lõikele 3 või nende muutmiseks vastavalt artiklile 6 on vaja rohkem kui ühe reguleeriva asutuse otsust, peavad asjaomased reguleerivad asutused kokkuleppele jõudmiseks omavahel konsulteerima, tegema tihedat koostööd ja kooskõlastama oma tegevuse. Kui koostööamet esitab oma arvamuse, võtavad asjaomased reguleerivad asutused seda arvesse. Reguleerivad asutused või vajaduse korral koostööamet peavad lõigete 2, 3 ja 4 kohaselt esitatud tingimuste ja meetodite kohta tegema otsused kuue kuu jooksul pärast seda, kui koostööamet või asjaomane reguleeriv asutus või asjakohasel juhul viimane reguleeriv asutus on tingimused või meetodid kätte saanud. Ajavahemik algab järgmisel päeval pärast seda, kui ettepanek esitati koostööametile vastavalt lõikele 2, viimasele asjaomasele reguleerivale asutusele vastavalt lõikele 3 või vajaduse korral asjaomasele reguleerivale asutusele vastavalt lõikele 4.

7.   Kui pädevad reguleerivad asutused ei ole jõudnud kokkuleppele lõikes 6 osutatud ajavahemiku jooksul või nende ühise taotluse korral või koostööameti taotlusel vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõike 3 kolmandale lõigule, võtab koostööamet kuue kuu jooksul alates esitamisest vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõikele 3 ja artikli 6 lõike 10 teisele lõigule vastu otsuse tingimuste või meetodite kohta esitatud ettepanekute kohta.

8.   Iga osaline võib esitada asjaomase võrguettevõtja või põhivõrguettevõtja kohta kaebuse seoses käesolevast määrusest kõnealusele võrguettevõtjale või põhivõrguettevõtjale tulenevate kohustustega või otsustega ning võib esitada kaebuse asjaomasele reguleerivale asutusele, kes tegutseb vaidlusi lahendava asutusena ja peab tegema otsuse kahe kuu jooksul kaebuse kättesaamisest. Seda tähtaega võib pikendada veel kahe kuu võrra, kui asjaomane reguleeriv asutus nõuab täiendavat teavet. Pikendatud ajavahemikku võib veel kord pikendada kaebuse esitaja nõusolekul. Asjaomase reguleeriva asutuse otsus on siduv, kuni see ei kaota kehtivust seoses edasikaebamisega.

Artikkel 6

Muudatused põhivõrguettevõtjate tingimustes ja meetodites

1.   Kui koostööamet nõuab, kõik asjaomased reguleerivad asutused ühiselt nõuavad või asjaomane reguleeriv asutus nõuab artikli 5 lõigete 2, 3 ja 4 kohaselt esitatud tingimuste või meetodite muutmist nende heakskiitmiseks, peavad asjaomased põhivõrguettevõtjad esitama muudetud tingimuste või meetodite ettepaneku heakskiitmiseks kahe kuu jooksul pärast koostööameti või asjaomaste reguleerivate asutuste taotlust. Koostööamet või asjaomased reguleerivad asutused teevad muudetud tingimuste või meetodite kohta otsuse kahe kuu jooksul pärast nende esitamist.

2.   Kui asjaomased reguleerivad asutused ei ole jõudnud tingimuste või meetodite osas kokkuleppele kahe kuu pikkuse tähtaja jooksul või nende ühise taotluse korral või koostööameti taotlusel vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõike 3 kolmandale lõigule, võtab koostööamet kuue kuu jooksul vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõikele 3 ja artikli 6 lõike 10 teisele lõigule vastu otsuse muudetud tingimuste või meetodite kohta. Kui asjaomased põhivõrguettevõtjad ei esita ettepanekut muudetud tingimuste või meetodite kohta, kohaldatakse artiklis 4 kirjeldatud menetlust.

3.   Koostööamet või pädevad reguleerivad asutused, kui nad vastutavad tingimuste või meetodite vastuvõtmise eest vastavalt artikli 5 lõigetele 2, 3 ja 4, võivad vastavalt taotleda kõnealuste tingimuste ja meetodite muutmise ettepanekute esitamist ning määrata kindlaks kõnealuste ettepanekute esitamise tähtaja. Tingimuste või meetodite ettepaneku väljatöötamise eest vastutavad põhivõrguettevõtjad võivad esitada reguleerivatele asutustele ja koostööametile muudatusettepanekuid. Tingimuste või meetodite muutmise ettepanekud esitatakse konsulteerimiseks artiklis 10 sätestatud korras ning need kiidetakse heaks artiklites 4 ja 5 sätestatud korras.

Artikkel 7

Põhivõrguettevõtjate tingimuste ja meetodite avaldamine internetis

Käesoleva määruse kohaselt tingimuste või meetodite väljatöötamise eest vastutavad põhivõrguettevõtjad avaldavad need tingimused ja meetodid internetis pärast koostööametilt või asjaomastelt reguleerivatelt asutustelt saadud heakskiitu, või kui heakskiitu ei ole vaja, siis pärast nende tingimuste või meetodite väljatöötamist, välja arvatud juhul, kui selline teave on artikli 11 kohaselt konfidentsiaalne.“

Artikkel 4

Määruse (EL) 2017/1485 muutmine

Määruse (EL) 2017/1485 artiklid 5–8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Põhivõrguettevõtjate tingimused ja meetodid

1.   Põhivõrguettevõtjad töötavad välja käesoleva määrusega nõutud tingimused või meetodid ning esitavad need käesoleva määruse kohaselt sätestatud tähtaegadel heakskiitmiseks koostööametile vastavalt artikli 6 lõikele 2, pädevatele reguleerivatele asutusele vastavalt artikli 6 lõigetele 3 või liikmesriigi määratud asutusele vastavalt artikli 6 lõigetele 4 ja 5. Erandlikel asjaoludel, eelkõige juhul, kui tähtajast ei ole võimalik kinni pidada põhivõrguettevõtjatest sõltumatute asjaolude tõttu, võib tingimuste või meetodite tähtaegu pikenda artikli 6 lõike 2 kohaste menetluste puhul koostööamet ja artikli 6 lõike 3 kohaste menetluste puhul kõik pädevad reguleerivad asutused ühiselt ning artikli 6 lõike 4 ja 5 kohaste menetluste puhul võib seda teha pädev reguleeriv asutus.

2.   Kui käesoleva määruse kohase tingimuste või meetodite kehtestamise ettepaneku väljatöötamises ja kokkuleppimises peab osalema rohkem kui üks põhivõrguettevõtja, peavad osalevad põhivõrguettevõtjad tegema tihedat koostööd. Põhivõrguettevõtjad peavad koostöös Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikuga korrapäraselt teavitama reguleerivaid asutusi ja koostööametit nimetatud tingimuste või meetodite väljatöötamise edenemisest.

3.   Kui põhivõrguettevõtjad ei suuda artikli 6 lõikes 2 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute suhtes kokkuleppele jõuda, teevad nad otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega. Artikli 6 lõike 2 kohaste ettepanekute vastuvõtmiseks on kvalifitseeritud häälteenamuse saavutamiseks vaja häälteenamust:

a)

selliste põhivõrguettevõtjate seas, kes esindavad vähemalt 55 % liikmesriikidest, ja

b)

selliste põhivõrguettevõtjate seas, kes esindavad liikmesriike, mille elanikkond on vähemalt 65 % liidu elanikkonnast.

4.   Blokeeriv vähemus peab artikli 6 lõike 2 kohaste tingimuste või meetodite kehtestamise ettepanekuid hõlmavate otsuste puhul koosnema vähemalt nelja liikmesriiki esindavatest põhivõrguettevõtjatest ja kui blokeerivat vähemust ei õnnestu moodustada, loetakse kvalifitseeritud häälteenamus saavutatuks.

5.   Kui põhivõrguettevõtjad ei suuda artikli 6 lõike 3 kohaseid tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute suhtes kokkuleppele jõuda ja kui asjaomased piirkonnad koosnevad rohkem kui viiest liikmesriigist, teevad nad otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega. Artikli 6 lõike 3 kohaste ettepanekute vastuvõtmiseks on kvalifitseeritud häälteenamuse saavutamiseks vaja häälteenamust:

a)

selliste põhivõrguettevõtjate seas, kes esindavad vähemalt 72 % asjaomastest liikmesriikidest, ja

b)

selliste põhivõrguettevõtjate seas, kes esindavad liikmesriike, mille elanikkond on vähemalt 65 % vaadeldava piirkonna elanikkonnast.

6.   Blokeeriv vähemus peab artikli 6 lõikes 3 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute kohta tehtavate otsuste puhul olema vähemalt miinimumarv põhivõrguettevõtjaid, kes esindavad osalevate liikmesriikide elanikest rohkem kui 35 %, ja sellele lisaks põhivõrguettevõtjad, kes esindavad veel vähemalt ühte asjaomast liikmesriiki, ning kui blokeerivat vähemust ei õnnestu moodustada, loetakse kvalifitseeritud häälteenamus saavutatuks.

7.   Põhivõrguettevõtjad teevad kuni viit liikmesriiki hõlmavaid piirkondi käsitlevate, artikli 6 lõike 3 kohaste tingimuste või meetodite alaste ettepanekute otsused konsensuse alusel.

8.   Lõigetes 3 ja 5 loetletud tingimusi või meetodeid käsitlevate põhivõrguettevõtja ettepanekute üle otsustamisel on igal liikmesriigil üks hääl. Kui liikmesriigi territooriumil on rohkem kui üks põhivõrguettevõtja, jagab liikmesriik hääleõiguse põhivõrguettevõtjate vahel.

9.   Kui põhivõrguettevõtjad ei esita artiklite 6 ja 7 kohaselt riiklikele reguleerivatele asutustele või koostööametile või liikmesriigi määratud asutusele vastavalt artikli 6 lõikele 4 käesolevas määruses sätestatud tähtajaks tingimuste või meetodite kohta esialgset või muudetud ettepanekut, esitavad nad pädevale määratud asutusele ja koostööametile asjaomaste tingimuste ja meetodite asjakohased kavandid ning selgitavad, miks ei ole õnnestunud kokkuleppele jõuda. Koostööamet, kõik pädevad reguleerivad asutused ühiselt või pädev määratud asutus võtavad asjakohased meetmed artikli 6 kohaste nõutud tingimuste või meetodite vastuvõtmiseks, näiteks taotledes muudatuste tegemist või vaadates läbi ja täiendades kavandeid vastavalt käesolevale lõikele, sealhulgas juhul, kui kavandeid ei ole esitatud, ning kiidavad need heaks.

Artikkel 6

Põhivõrguettevõtjate tingimuste ja meetodite heakskiitmine

1.   Iga reguleeriv asutus või vajaduse korral koostööamet kiidab heaks tingimused või meetodid, mis põhivõrguettevõtjad on lõigete 2 ja 3 kohaselt koosatanud. Liikmesriigi määratud asutus kiidab heaks lõike 4 kohased põhivõrguettevõtjate väljatöötatud tingimused või metoodika. Kui liikmesriik ei ole sätestanud teisiti, on määratud asutus reguleeriv asutus. Enne tingimuste ja meetodite heakskiitmist vaatab reguleeriv asutus, koostööamet või määratud asutus pärast asjaomaste põhivõrguettevõtjatega konsulteerimist vajaduse korral ettepanekud läbi, et tagada nende kooskõla käesoleva määruse eesmärgiga ning aidata kaasa turgude lõimimisele, mittediskrimineerimisele, tõhusale konkurentsile ja turu nõuetekohasele toimimisele.

2.   Koostööamet peab järgmiste tingimuste või meetodite ettepanekud ja muudatused heaks kiitma ja liikmesriik võib esitada asjaomasele reguleerivale asutusele nende kohta arvamuse:

a)

artikli 40 lõike 6 kohased talitluskindlusalase andmevahetuse peamised organisatsioonilised nõuded, rollid ja vastutusalad;

b)

metoodika ühiste võrgumudelite koostamiseks vastavalt artikli 67 lõikele 1 ja artiklile 70;

c)

metoodika talitluskindluse analüüsi kooskõlastamiseks vastavalt artiklile 75.

3.   Kõigi vaatlusaluse piirkonna reguleerivate asutuste heakskiidu peavad saama järgmiste tingimuste või meetodite ettepanekud ja nende muudatused, mille kohta liikmesriik võib esitada asjaomasele reguleerivale asutusele arvamuse:

a)

metoodika iga sünkroonala väikseima inertsi sätestamiseks kooskõlas artikli 39 lõike 3 punktiga b;

b)

iga võimsusarvutusala ühtsed piirkondliku talitluskindluse kooskõlastamise sätted vastavalt artiklile 76;

c)

vähemalt sünkroonala jaoks koostatud metoodika varade asjakohasuse hindamiseks seisakute kooskõlastamise eesmärgil vastavalt artiklile 84;

d)

artikli 118 kohastes sünkroonala talitluslepingutes sisalduvad meetodid, tingimused ja suuruste väärtused vastavalt järgmisele:

i)

sageduse kvaliteedi määramise näitajad ja sageduse kvaliteedi sihtnäitaja vastavalt artiklile 127;

ii)

FCRi suuruse määramise eeskirjad vastavalt artiklile 153;

iii)

FCRi täiendavad omadused kooskõlas artikli 154 lõikega 2;

iv)

GB sünkroonala ja IE/NI sünkroonala jaoks meetmed energiamahutite taastamiseks vastavalt artikli 156 lõike 6 punktile b;

v)

Mandri-Euroopa sünkroonala ja Põhjamaade sünkroonala jaoks vähim käivitamisaeg, mille peavad tagama FCRi pakkujad vastavalt artikli 156 lõikele 10;

vi)

Mandri-Euroopa sünkroonala ja Põhjamaade sünkroonala jaoks eeldused ja meetodid tasuvusanalüüsi tegemiseks vastavalt artikli 156 lõikele 11;

vii)

muude sünkroonalade jaoks, välja arvatud Mandri-Euroopa, kui see on asjakohane, piirnormid FCRi vahetamiseks põhivõrguettevõtjate vahel vastavalt artikli 163 lõikele 2;

viii)

GB sünkroonala ja IE/NI sünkroonala jaoks metoodika sünkroonalade vahel jagatava FCRi reservide vähimpakkumise normi kindlaksmääramiseks vastavalt artikli 174 lõike 2 punktile b;

ix)

piirnormid sünkroonalade vahel vahetatava FRRi kindlaksmääramiseks vastavalt artikli 176 lõikele 1 ning piirnormid sünkroonalade vahel jagatava FRRi kindlaksmääramiseks vastavalt artikli 177 lõikele 1;

x)

piirnormid sünkroonalade vahel vahetatava RRi kindlaksmääramiseks vastavalt artikli 178 lõikele 1 ning piirnormid sünkroonalade vahel jagatava RRi kindlaksmääramiseks vastavalt artikli 179 lõikele 1;

e)

artikli 119 kohased LFC ploki talitluslepingutes sisalduvad meetodid ja tingimused vastavalt järgmisele:

i)

väljundaktiivvõimsuse muutumise kiiruse piirangud vastavalt artikli 137 lõigetele 3 ja 4;

ii)

kooskõlastamistoimingud, mille eesmärk on vähendada FRCEd vastavalt artikli 152 lõikele 14;

iii)

meetmed FRCE vähendamiseks tootmismoodulite ja tarbimisüksuste aktiivvõimsuse tootmises või tarbimises muudatuste nõudmise teel vastavalt artikli 152 lõikele 16;

iv)

artikli 157 lõike 1 kohased FRRi suuruse määramise juhised;

f)

leevendusmeetmed iga sünkroonala või LFC ploki kohta vastavalt artiklile 138;

g)

ühtne LFC plokkide määratlemise ettepanek iga sünkroonala jaoks kooskõlas artikli 141 lõikega 2.

4.   Kui liikmesriik ei ole otsustanud teisiti, kiidab lõike 1 kohaselt liikmesriigi määratud asutus heaks järgmised tingimused ja meetodid ning nende muudatused igal vastaval juhul eraldi:

a)

GB sünkroonala ja IE/NI sünkroonala jaoks iga põhivõrguettevõtja ettepanek, millega sätestatakse selline tarbimise vähenemine, mille puhul ülekandesüsteem on kustunud seisundis;

b)

jaotusvõrguettevõtjate ja oluliste võrgukasutajate andmevahetuse ulatus vastavalt artikli 40 lõikele 5;

c)

täiendavad nõuded FCRi pakkuvate rühmade kohta kooskõlas artikli 154 lõikega 3;

d)

artikli 154 lõike 4 kohane FCRi pakkuvate rühmade väljajätmine FCRi pakkumisest;

e)

Mandri-Euroopa sünkroonala ja Põhjamaade sünkroonala jaoks artikli 156 lõike 9 kohaselt tehtud põhivõrguettevõtja ettepanek, mis käsitleb vähimat vahepealset käivitamisaega, mille peavad tagama FCRi pakkujad;

f)

FRRi tehnilised nõuded, nagu põhivõrguettevõtjad need on koostanud kooskõlas artikli 158 lõikega 3;

g)

artikli 159 lõike 7 kohane FRRi pakkuvate rühmade väljajätmine FRRi pakkumisest;

h)

RRi pakkuvate üksuste ja RRi pakkuvate rühmade ühendamise tehnilised nõuded, nagu põhivõrguettevõtjad need on koostanud kooskõlas artikli 161 lõikega 3, ja

i)

artikli 162 lõike 6 kohane RRi pakkuvate rühmade väljajätmine RRi pakkumisest.

5.   Kui üks asjaomane võrguettevõtja või põhivõrguettevõtja peab käesoleva määruse alusel täpsustama või kokku leppima, millised nõuded lõike 4 kohaselt kehtestada, või kui neil on lubatud seda teha, võivad liikmesriigid nõuda, et pädev reguleeriv asutus kõnealused nõuded ja nende muudatused eelnevalt heaks kiidaks.

6.   Tingimuste või meetodite ettepanek peab hõlmama nende rakendamise esialgset ajakava ning kirjeldust selle kohta, kuidas need võiksid mõjutada käesoleva määruse eesmärkide saavutamist. Mitme reguleeriva asutuse poolt lõike 3 kohaselt heaks kiidetavate tingimuste või meetodite ettepanekud esitatakse koostööametile ühe nädala jooksul pärast nende esitamist reguleerivatele asutustele. Määratud asutuse poolt lõike 4 kohaselt heaks kiidetavate tingimuste või meetodite ettepanekud võib esitada koostööametile ühe kuu jooksul pärast nende esitamist määratud asutuse äranägemisel, kuid juhul, kui koostööamet leiab, et ettepanekul on piiriülene mõju, esitatakse need koostööameti teavitamiseks vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 3 lõikele 2. Pädevate reguleerivate asutuste taotluse korral väljastab koostööamet kolme kuu jooksul arvamuse tingimuste või meetodite alaste ettepanekute kohta.

7.   Kui tingimuste või metoodika heakskiitmiseks vastavalt lõikele 3 või nende muutmiseks vastavalt artiklile 7 on vaja rohkem kui ühe reguleeriva asutuse otsust vastavalt lõikele 3, peavad pädevad reguleerivad asutused kokkuleppele jõudmiseks omavahel konsulteerima, tegema tihedat koostööd ja kooskõlastama oma tegevuse. Kui koostööamet esitab oma arvamuse, võtavad pädevad reguleerivad asutused seda arvesse. Reguleerivad asutused või vajaduse korral koostööamet teevad lõigete 2 ja 3 kohaselt esitatud tingimuste ja meetodite kohta otsuse kuue kuu jooksul pärast seda, kui koostööamet või reguleeriv asutus või asjakohasel juhul viimane asjaomane reguleeriv asutus on tingimused või meetodid kätte saanud. Ajavahemik algab järgmisel päeval pärast seda, kui ettepanek esitati koostööametile vastavalt lõikele 2 või viimasele asjaomasele reguleerivale asutusele vastavalt lõikele 3.

8.   Kui reguleerivad asutused ei ole jõudnud kokkuleppele lõikes 7 osutatud ajavahemiku jooksul või nende ühise taotluse korral või koostööameti taotlusel vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõike 3 kolmandale lõigule, võtab koostööamet kuue kuu jooksul vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõikele 3 ja artikli 6 lõike 10 teisele lõigule vastu otsuse tingimuste või meetodite ettepanekute kohta.

9.   Kui tingimuste ja meetodite heakskiitmiseks on vaja üheainsa määratud asutuse otsust lõike 4 kohaselt või pädeva reguleeriva asutuse otsust lõike 5 kohaselt, teeb kõnealune määratud asutus või pädev reguleeriv asutus otsuse kuue kuu jooksul tingimuste või meetodite kättesaamisest. Ajavahemik algab järgmisel päeval pärast seda, kui ettepanek esitati määratud asutusele vastavalt lõikele 4 või pädevale reguleerivale asutusele vastavalt lõikele 5.

10.   Iga osaline võib esitada asjaomase võrguettevõtja või põhivõrguettevõtja vastu kaebuse seoses käesolevast määrusest kõnealusele võrguettevõtjale või põhivõrguettevõtjale tulenevate kohustustega või otsustega ning võib esitada kaebuse reguleerivale asutusele, kes tegutseb vaidlusi lahendava asutusena ja peab tegema otsuse kahe kuu jooksul kaebuse kättesaamisest. Seda tähtaega võib pikendada veel kahe kuu võrra, kui reguleeriv asutus nõuab täiendavat teavet. Pikendatud ajavahemikku võib veel kord pikendada kaebuse esitaja nõusolekul. Reguleeriva asutuse otsus on siduv, kuni seda ei ole apellatsiooni korras muudetud.

Artikkel 7

Muudatused põhivõrguettevõtjate tingimustes ja meetodites

1.   Kui koostööamet nõuab või kõik pädevad reguleerivad asutused ühiselt nõuavad vastavalt artikli 6 lõigete 2 ja 3 kohaselt esitatud tingimuste või meetodite muutmist nende heakskiitmiseks, esitavad asjaomased põhivõrguettevõtjad muudetud tingimuste või meetodite ettepaneku heakskiitmiseks kahe kuu jooksul pärast koostööameti või reguleerivate asutuste sellekohast taotlust. Koostööamet teeb või pädevad reguleerivad asutused teevad muudetud tingimuste või meetodite kohta otsuse kahe kuu jooksul pärast nende esitamist.

2.   Kui määratud asutus nõuab muudatuste tegemist, et kiita heaks artikli 6 lõike 4 kohaselt esitatud tingimused või meetodid, või pädev reguleeriv asutus nõuab muudatuste tegemist, et kiita heaks artikli 6 lõike 5 kohaselt esitatud nõuded, esitab asjaomane põhivõrguettevõtja tingimuste või meetodite või nõuete muutmise ettepaneku heakskiitmiseks kahe kuu jooksul alates määratud üksuse või pädeva reguleeriva asutuse taotlusest. Määratud asutus või pädev reguleeriv asutus teeb muudetud tingimuste või meetodite kohta otsuse kahe kuu jooksul pärast nende esitamist.

3.   Kui pädevad reguleerivad asutused ei ole jõudnud kokkuleppele artikli 6 lõigetes 2 ja 3 osutatud tingimuste või meetodite osas kahe kuu pikkuse tähtaja jooksul või nende ühise taotluse korral või koostööameti taotlusel vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõike 3 kolmandale lõigule, võtab koostööamet kuue kuu jooksul vastavalt määruse (EL) 2019/942 artikli 5 lõikele 3 ja artikli 6 lõike 10 teisele lõigule vastu otsuse muudetud tingimuste või meetodite kohta. Kui asjaomased põhivõrguettevõtjad ei esita ettepanekut muudetud tingimuste või meetodite kohta, kohaldatakse artikli 5 lõikes 9 kirjeldatud menetlust.

4.   Koostööamet või reguleerivad asutused või määratud asutused, kui nad vastutavad tingimuste või meetodite vastuvõtmise eest vastavalt artikli 6 lõigetele 2, 3 ja 4, võivad vastavalt taotleda kõnealuste tingimuste ja meetodite muutmise ettepanekute esitamist ning määrata kindlaks kõnealuste ettepanekute esitamise tähtaja. Tingimuste või meetodite ettepaneku väljatöötamise eest vastutavad põhivõrguettevõtjad võivad esitada reguleerivatele asutustele ja koostööametile muudatusettepanekuid. Tingimuste või meetodite muutmise ettepanekud esitatakse konsulteerimiseks, kui see on asjakohane, artiklis 11 sätestatud korras ning need kiidetakse heaks artiklites 5 ja 6 sätestatud korras.

Artikkel 8

Põhivõrguettevõtjate tingimuste ja meetodite avaldamine internetis

1.   Käesoleva määruse kohaselt tingimuste või meetodite väljatöötamise eest vastutavad põhivõrguettevõtjad avaldavad need tingimused ja meetodid internetis pärast koostööametilt või pädevatelt reguleerivatelt asutustelt saadud heakskiitu, või kui heakskiitu ei ole vaja, siis pärast nende tingimuste või meetodite väljatöötamist, välja arvatud juhul, kui selline teave on artikli 12 kohaselt konfidentsiaalne.

2.   Avaldada tuleb ka järgmine teave:

a)

võrgu käiduvahendite suurendamine vastavalt artikli 55 punktile e;

b)

FRCE sihtnäitajad kooskõlas artikliga 128;

c)

muutumiskiiruse piirangud sünkroonala tasandil vastavalt artikli 137 lõikele 1;

d)

muutumiskiiruse piirangud LFC ploki tasandil vastavalt artikli 137 lõikele 3;

e)

häireseisundis ebapiisava aktiivvõimsuse reservi tõttu võetavad meetmed vastavalt artikli 152 lõikele 11 ja

f)

reserve ühendava põhivõrguettevõtja taotlus FCRi pakkujale teha teave reaalajas kättesaadavaks vastavalt artikli 154 lõikele 11.“

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. veebruar 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 158, 14.6.2019, lk 54.

(2)  Komisjoni 24. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised (ELT L 197, 25.7.2015, lk 24).

(3)  Komisjoni 26. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1719, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise forvardturu eeskiri (ELT L 259, 27.9.2016, lk 42).

(4)  Komisjoni 23. novembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2195, millega kehtestatakse elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri (ELT L 312, 28.11.2017, lk 6).

(5)  Komisjoni 2. augusti 2017. aasta määrus (EL) 2017/1485, millega kehtestatakse elektri ülekandesüsteemi käidueeskiri (ELT L 220, 25.8.2017, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/942, millega asutatakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet (ELT L 158, 14.6.2019, lk 22).

(7)  Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsus kohtuasjas T-332/17, E-Control Austria vs. ACER.


Top