EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2211

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2211, 22. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa Ühendkuningriigi osas

C/2020/9592

OJ L 438, 28.12.2020, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2211/oj

28.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 438/41


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2211,

22. detsember 2020,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa Ühendkuningriigi osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031 taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmete kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 40 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/2072 (2) on ette nähtud taimekahjustajatevastased kaitsemeetmed, mida kohaldatakse liidu territooriumil.

(2)

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule (edaspidi „väljaastumisleping“), eelkõige selle artiklile 126 ja artikli 127 lõikele 1, kohaldatakse üleminekuperioodil, mis lõpeb 31. detsembril 2020, Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis liidu õigust, sealhulgas rakendusmäärust (EL) 2019/2072.

(3)

Vastavalt rakendusmäärusele (EL) 2019/2072 võib liitu tuua perekonna Solanum L. ja selle hübriidide (v.a kõnealuse määruse VI lisa kannetes 15 ja 16 nimetatud liigid) (edaspidi „asjaomased taimed“) varremugulaid kõnealuse lisa kande 17 neljandas veerus loetletud kolmandatest riikidest.

(4)

Pidades silmas väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu, on Ühendkuningriik esitanud komisjonile taotluse tunnistada ta alates 1. jaanuarist 2021 kõnealusest taimekahjustajast vabaks.

(5)

Nõukogu direktiiviga 93/85/EMÜ (3) on ette nähtud meetmed, mida liikmesriigid peavad võtma muu hulgas kartuli ringmädaniku tekitajate hulka kuuluva kahjustaja Clavibacter sepedonicus (Spieckermann ja Kottho) Nouioui et al. suhtes.

(6)

Ühendkuningriik on vastavalt direktiivi 93/85/EMÜ artiklile 2 teinud iga-aastaseid uuringuid, mille tulemused näitavad, et tema territooriumil ei ole kõnealust taimekahjustajat viimase kolme aasta jooksul esinenud. Nende uuringute tulemustest teatati 2020. aastal komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

(7)

Lisaks ei ole asjaomaste taimede Ühendkuningriigi piires või Ühendkuningriigist liitu vedamisel registreeritud ühtki kõnealuse taimekahjustajaga seotud kinnipidamist.

(8)

Ühendkuningriik on komisjonile teatanud, et tema vastavad õigusaktid, millega on üle võetud direktiiv 93/85/EMÜ, ei muutu ja nende kohaldamist jätkatakse alates 1. jaanuarist 2021.

(9)

Seepärast tuleks Ühendkuningriik kanda rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa kande 17 neljandasse veergu, ilma et see piiraks liidu õiguse kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga vastavalt väljaastumislepingu Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga.

(10)

Selle tagamiseks, et Ühendkuningriik tunnistataks ka edaspidi kõnealusest taimekahjustajast vabaks, peaks ta esitama komisjonile iga aasta 28. veebruariks uuringutulemused, mis kinnitavad, et kahjustajat Clavibacter sepedonicus (Spieckermann ja Kottho) Nouioui et al. ei ole tema territooriumil eelmise aasta jooksul esinenud.

(11)

Rakendusmäärust (EL) 2019/2072 tuleks seega vastavalt muuta.

(12)

Kuna väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril 2020, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2021.

(13)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(3)  Nõukogu 4. oktoobri 1993. aasta direktiiv 93/85/EMÜ kartuli ringmädaniku kontrolli kohta (EÜT L 259, 18.10.1993, lk 1).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa kande 17 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a

a)

Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Liibüa, Maroko, Süüria, Šveits, Tuneesia ja Türgi,

või

b)

need, mis vastavad järgmistele sätetele:

i)

mis on üks järgmistest:

Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia ja Ukraina ning

ii)

mis vastavad ühele järgmistest tingimustest:

need on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 osutatud menetlusele tunnistatud vabaks kahjustajast Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. või

nende õigusaktid on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 osutatud menetlusele tunnistatud võrdväärseks liidu eeskirjadega, milles käsitletakse kahjustaja Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. vastast kaitset,

või

c)

Ühendkuningriik, (*1) juhul kui on täidetud järgmine tingimus: Ühendkuningriik esitab komisjonile iga aasta 28. veebruariks uuringutulemused, mis kinnitavad, et kahjustajat Clavibacter sepedonicus (Spieckermann ja Kottho) Nouioui et al. ei ole tema territooriumil eelmise aasta jooksul esinenud.


(*1)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.““


Top