EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2210

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2210, 22. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 III, VI, VII, IX, X, XI ja XII lisa Põhja-Iirimaa kaitstavat piirkonda käsitlevate nõuete ning taimede, taimsete saaduste ja muude objektide Ühendkuningriigist liitu sissetoomise keeldude ja nõuete osas (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/9595

OJ L 438, 28.12.2020, p. 28–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2210/oj

28.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 438/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2210,

22. detsember 2020,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 III, VI, VII, IX, X, XI ja XII lisa Põhja-Iirimaa kaitstavat piirkonda käsitlevate nõuete ning taimede, taimsete saaduste ja muude objektide Ühendkuningriigist liitu sissetoomise keeldude ja nõuete osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 3, artikli 40 lõiget 2, artikli 41 lõiget 2, artikli 53 lõiget 2, artikli 54 lõiget 2, artikli 72 lõiget 2 ja artikli 74 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2019/2072 (2)on kehtestatud taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmete ühetaolised tingimused. Kõnealuse rakendusmääruse III, VI, VII, IX, X, XI ja XII lisas on muu hulgas esitatud loetelu kaitstavatest piirkondadest ja vastavatest kaitstava piirkonna karantiinsetest taimekahjustajatest; loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille kolmandatest riikidest liitu sissetoomine on keelatud (koos kolmandate riikide, kolmandate riikide rühmade või kolmandate riikide konkreetsete piirkondadega, mille suhtes seda keeldu kohaldatakse); loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit kolmandatest riikidest, ning vastavatest erinõuetest nende sissetoomiseks liidu territooriumile; loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit kolmandatest riikidest või liidu territooriumilt ja mille sissetoomine teatavasse kaitstavasse piirkonda on keelatud; loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on ette nähtud kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks või mida seal veetakse, ning vastavatest kaitstavate piirkondade erinõuetest loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille puhul nõutakse fütosanitaarsertifikaate, ning vastavatest päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest; loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel vastavatest kolmandatest päritolu- või lähteriikidest kaitstavasse piirkonda nõutakse fütosanitaarsertifikaati.

(2)

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule (edaspidi „väljaastumisleping“), eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, jätkatakse määruse (EL) nr 2016/2031 ja sellel põhinevate komisjoni õigusaktide kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga pärast väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu.

(3)

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 III, IX ja X lisas on Ühendkuningriik ja selle kolmanda riigi territooriumi osad loetletud kui kaitstavad piirkonnad. Neis lisades esitatud viited Ühendkuningriigile tuleks seega asendada viidetega Põhja-Iirimaale kõikidel juhtudel, kus Põhja-Iirimaa on nende kaitstavate piirkondade osa.

(4)

Ühendkuningriik on ka esitanud määruses (EL) 2016/2031 nõutud vajalikud tagatised selleks, et kanda Ühendkuningriik määruse (EL) 2019/2072 VI ja VII lisas ning XI ja XII lisa A osas esitatud loeteludesse koos teiste Euroopa kolmandate riikidega, ilma et see piiraks liidu õiguse kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga vastavalt Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2 lisaga.

(5)

Põhja-Iirimaa territoorium Ühendkuningriigis oli kuni 30. aprillini 2020 tunnistatud ajutiselt kaitstavaks piirkonnaks seoses järgmiste taimekahjustajatega: Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) ja Thaumetopoea processionea L. Ühendkuningriik on esitanud teabe, et Põhja-Iirimaa näib jätkuvalt olevat kõnealustest kaitstava piirkonna karantiinsetest taimekahjustajatest vaba. Seega peaks kõnealuse piirkonna ajutise kaitstava piirkonnana tunnustamine jätkuma kuni 30. aprillini 2023.

(6)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/2072 III, VI, VII, IX, X, XI ja XII vastavalt muuta.

(7)

Kuna väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril 2020, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2021.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 III, VI, VII, IX, X, XI ja XII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 III, VI, VII, IX, X, XI ja XII lisa muudetakse järgmiselt:

1)

III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Loetelu kaitstavatest piirkondadest ja vastavatest kaitstava piirkonna karantiinsetest taimekahjustajatest ning nende koodidest

Järgmise tabeli kolmandas veerus loetletud kaitstavad piirkonnad hõlmavad ühte järgmistest:

a)

loetletud liikmesriigi (*1) kogu territoorium;

b)

loetletud liikmesriigi territoorium koos sulgudes täpsustatud eranditega;

c)

ainult liikmesriigi territooriumi osa, mis on täpsustatud sulgudes.

Kaitstavate piirkondade karantiinsed taimekahjustajad

EPPO kood

Kaitstavad piirkonnad

a)

Bakterid

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)

Eesti;

b)

Hispaania (v.a Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y Leóni ja Extremadura autonoomsed piirkonnad, Madridi autonoomne piirkond, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipuzcoa provints (Baskimaa) ning Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised piirkonnad (comarca’d): Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià ja Urgell, ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís ning Alicante provintsi piirkonnad (comarca’d) L’Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana);

c)

Prantsusmaa (Korsika);

d)

Itaalia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguuria, Marche (v.a Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo kommuunid Pesaro e Urbino provintsis), Molise, Piemonte (v.a Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalleto kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia (v.a järgmised omavalitsusüksused: Cesarò (Messina provints), Maniace, Bronte, Adrano (Catania provints) ja Centuripe, Regalbuto ja Troina (Enna provints), Toskaana, Umbria, Valle d’Aosta);

e)

Läti;

f)

Soome;

g)

kuni 30. aprillini 2020: Iirimaa (v.a Galway linn);

h)

kuni 30. aprillini 2020: Itaalia (Apuulia, Lombardia (v.a Milano, Mantua, Sondrio ja Varese provintsid, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese kommuunid ning Varedo kommuun Monza Brianza provintsis), Veneto (v.a Rovigo ja Veneetsia provintsid, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuunid Padova provintsis ning Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella kommuunid Verona provintsis);

i)

kuni 30. aprillini 2020: Leedu (v.a Kėdainiai omavalitsusüksus Kaunase piirkonnas);

j)

kuni 30. aprillini 2020: Sloveenia (v.a Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad ning Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana ja Žužemberki kommuunid ning Fużina, Gabrovčeci, Glogovica, Gorenja vasi, Gradičeki, Grintoveci, Ivančna Gorica, Krka, Krška vasi, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vasi, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradeci ja Znojile pri Krki asulad Ivančna Gorica kommuunis);

k)

kuni 30. aprillini 2020: Slovakkia (v.a Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málinec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond)).

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

Kuni 30. aprillini 2023: Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

b)

Seened ja munasseened

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Kreeka

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)

Tšehhi;

b)

Iirimaa;

c)

Rootsi;

d)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju

HYPOMA

a)

Iirimaa;

b)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Iirimaa

c)

Putukad ja lestad

1.

Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid)

BEMITA

a)

Iirimaa;

b)

Rootsi;

c)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)

Iirimaa;

b)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)

Iirimaa;

b)

Kreeka;

c)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)

Iirimaa;

b)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)

Iirimaa;

b)

Kreeka;

c)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)

Kreeka;

b)

Portugal (Assoorid, v.a Terceira saar).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)

Iirimaa;

b)

Kreeka;

c)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)

Iirimaa;

b)

Kreeka;

c)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)

Iirimaa;

b)

Kreeka;

c)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)

Iirimaa;

b)

Küpros;

c)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)

Iirimaa;

b)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)

Iirimaa;

b)

Hispaania (Ibiza ja Menorca);

c)

Küpros;

d)

Malta;

e)

Portugal (Assoorid ja Madeira);

f)

Soome (Ahvenamaa, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turu ja Uusimaa maakond);

g)

Rootsi (Blekinge, Gotland, Hallandi, Kalmari ja Skåne lään);

h)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)

Iirimaa;

b)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)

Iirimaa;

b)

kuni 30. aprillini 2023: Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)

Iirimaa;

b)

kuni 30. aprillini 2023: Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)

Iirimaa;

b)

Malta;

c)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)

Iirimaa;

b)

Portugal (Assoorid);

c)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)

Hispaania (Granada ja Malaga);

b)

Portugal (Alentejo, Algarve ja Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)

Iirimaa;

b)

kuni 30. aprillini 2023: Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Küpros

d)

Viirused, viroidid ja fütoplasmad

1.

Peedi risomaaniaviirus

BNYVV0

a)

Iirimaa;

b)

Prantsusmaa (Bretagne);

c)

Portugal (Assoorid);

d)

Soome;

e)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

3.

Citrus tristeza virus (ELi isolaadid)

CTV000

Malta

(*1)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.;"

2)

VI lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 1 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*2).

(*2)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

b)

punkti 2 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*3).

(*3)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

c)

punkti 8 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*4).

(*4)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

d)

punkti 9 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Austraalia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanada, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Uus-Meremaa, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Ühendkuningriik (*5)ja Ameerika Ühendriigid, v.a Hawaii.

(*5)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

e)

punkti 14 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*6).

(*6)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

f)

punkti 18 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*7).

(*7)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

3)

VII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 5 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*8).

(*8)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

b)

punkti 6 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*9).

(*9)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

c)

punkti 9 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*10).

(*10)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

d)

punkti 10 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*11).

(*11)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

e)

punkti 11 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*12).

(*12)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

f)

punkti 30 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*13).

(*13)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

g)

punkti 32 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*14).

(*14)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

h)

punkti 55 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*15).

(*15)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

i)

punkti 80 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a

Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Kasahstan, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa, San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*16),

Kanada, Hiina, Jaapan, Korea Vabariik, Mehhiko, Taiwan ja Ameerika Ühendriigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajat Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

(*16)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

j)

punkti 81 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, San Marino, Serbia, Šveits, Ukraina ja Ühendkuningriik (*17),

ning v.a Kanada, Hiina, Jaapan, Korea Vabariik, Mehhiko, Taiwan ja Ameerika Ühendriigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajat Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

(*17)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

k)

punkti 82 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*18).

(*18)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

4)

IX lisa punktide 1 ja 2 parempoolses veerus („Kaitstavad piirkonnad“) jäetakse välja sõnad „k) Ühendkuningriik (Mani saar, Kanalisaared);

5)

X lisa muudetakse järgmiselt:

a)

tabelile eelneva sissejuhatava lõigu punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

loetletud liikmesriigi (*19) kogu territoorium;

(*19)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.“;"

b)

punktide 3 ja 9 parempoolses veerus („Kaitstavad piirkonnad“) jäetakse välja sõnad „k) Ühendkuningriik (Mani saar, Kanalisaared);

c)

punktide 11–14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 51 ja 52 parempoolses veerus („Kaitstavad piirkonnad“) sõna „Ühendkuningriik“ järele sõna „(Põhja-Iirimaa)“;

d)

punktide 17, 18, 23, 39 ja 46 parempoolses veerus („Kaitstavad piirkonnad“) asendatakse sõnad „Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Jersey)“ sõnadega „Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)“;

e)

punktide 27, 28, 43, 44, 48 ja 50 parempoolses veerus („Kaitstavad piirkonnad“) asendatakse sõnad „Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa ja Mani saar)“ sõnadega „Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)“;

f)

punkti 22 parempoolses veerus („Kaitstavad piirkonnad“) asendatakse sõna „Ühendkuningriik“ järel sulgudes olev tekst järgmisega: „Põhja-Iirimaa“;

6)

XI lisa A osa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 3 kande „Prunus L.“ kolmandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*20).

(*20)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

b)

punkti 6 kande „Aster spp, Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. ja Trachelium L.“ kolmandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*21).

(*21)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

c)

punkti 11 kande „Okaspuud (Pinales)“ kolmandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*22).

(*22)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

d)

punkti 12 kande „Okaspuud (Pinales)“ kolmandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kasahstan, Venemaa ja Türgi ning muud kolmandad riigid, v.a: Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, San Marino, Serbia, Šveits, Ukraina ja Ühendkuningriik (*23).

(*23)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;"

7)

XII lisa punkti 6 kande „Okaspuud (Pinales), v.a Euroopa kolmandatest riikidest pärit kooreta puit“ kolmandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (*24).

(*24)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“"


(*1)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.;

(*2)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*3)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*4)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*5)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*6)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*7)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*8)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*9)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*10)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*11)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*12)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*13)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*14)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*15)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*16)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*17)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*18)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*19)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.“;

(*20)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*21)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*22)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*23)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.“;

(*24)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.““


Top