EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1825

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1825, 2. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 artikleid 7 ja 8 seoses ajutiste meetmetega teatavate taimede, taimsete saaduste või muude objektide sissetoomiseks liidu territooriumile või seal vedamiseks

C/2020/8361

OJ L 406, 3.12.2020, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1825/oj

3.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 406/58


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1825,

2. detsember 2020,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 artikleid 7 ja 8 seoses ajutiste meetmetega teatavate taimede, taimsete saaduste või muude objektide sissetoomiseks liidu territooriumile või seal vedamiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, (1) eriti selle artikli 40 lõiget 2 ja artikli 41 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 (2) artikliga 7 koostoimes kõnealuse määruse VI lisaga on kehtestatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomine liitu on keelatud, koos kolmandate riikide, kolmandate riikide rühmade või kolmandate riikide konkreetsete piirkondadega, mille suhtes seda keeldu kohaldatakse, nagu on sätestatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 40 lõikes 2.

(2)

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 artikli 8 lõikega 1 koostoimes kõnealuse määruse VII lisaga on kehtestatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit kolmandatest riikidest, ning vastavatest erinõuetest nende sissetoomiseks liidu territooriumile, nagu on sätestatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 41 lõikes 2.

(3)

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 artikli 8 lõikega 2 koostoimes kõnealuse määruse VIII lisaga on kehtestatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit liidu territooriumilt, ning vastavatest erinõuetest nende vedamiseks liidu territooriumil, nagu on sätestatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 41 lõikes 2.

(4)

Pärast rakendusmääruse (EL) 2019/2072 vastuvõtmist on selgunud, et teatavatel erandjuhtudel tuleb määruse (EL) 2016/2031 artikli 28 lõike 1, artikli 30 lõike 1, artikli 40 lõike 2, artikli 41 lõike 2, artikli 42 lõigete 3 ja 4 või artikli 49 lõike 1 kohaselt vastu võtta teatavad rakendusaktid, millega kehtestatakse ajutised keelud või erinõuded teatavate taimede, taimsete saaduste või muude objektide sissetoomiseks liidu territooriumile või seal vedamiseks, et maandada konkreetseid fütosanitaarseid riske, mida ei ole piisavalt hinnatud. See võimaldab kõnealuste keeldude või erinõuetega hõlmatud fütosanitaarseid riske täiendavalt hinnata, et teha kindlaks fütosanitaarne olukord.

(5)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/2072 artiklites 7 ja 8 sätestada, et vastavaid keelde või erinõudeid kohaldatakse, ilma et see piiraks kõnealuste õigusaktide kohaldamist.

(6)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2019/2072 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 muutmine

Rakendusmäärust (EL) 2019/2072 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklisse 7 lisatakse järgmine lõik:

„Esimest lõiku kohaldatakse, ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/2031 artikli 40 lõike 2, artikli 42 lõike 3 või artikli 49 lõike 1 kohaselt vastu võetud õigusaktide kohaldamist, millega kehtestatakse ajutised keelud seoses teatavate taimede, taimsete saaduste või muude objektide sissetoomisega liidu territooriumile, et maandada teatavaid fütosanitaarseid riske, mida ei ole veel põhjalikult hinnatud.“

2.

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Esimest lõiku kohaldatakse, ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/2031 artikli 41 lõike 2, artikli 42 lõike 4 või artikli 49 lõike 1 kohaselt vastu võetud õigusaktide kohaldamist, millega kehtestatakse ajutised erinõuded seoses teatavate taimede, taimsete saaduste või muude objektide sissetoomisega liidu territooriumile, et maandada teatavaid fütosanitaarseid riske, mida ei ole veel põhjalikult hinnatud.“;

b)

lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

„Esimest lõiku kohaldatakse, ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/2031 artikli 28 lõike 1, artikli 30 lõike 1, artikli 41 lõike 2, artikli 42 lõike 4 või artikli 49 lõike 1 kohaselt vastu võetud õigusaktide kohaldamist, millega kehtestatakse ajutised erinõuded seoses teatavate taimede, taimsete saaduste või muude objektide vedamisega liidu territooriumil, et maandada teatavaid fütosanitaarseid riske, mida ei ole veel põhjalikult hinnatud.“

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. detsember 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrus (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4).

(2)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).


Top