EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1298

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1298, 13. juuli 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/452 (millega luuakse liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik) lisa

C/2020/4721

OJ L 304, 18.9.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1298/oj

18.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1298,

13. juuli 2020,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/452 (millega luuakse liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik) lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta määrust (EL) 2019/452, millega luuakse liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2019/452 artikli 8 lõikes 3 on sätestatud, et liidule huvi pakkuvad projektid ja programmid on need, millega on seotud märkimisväärne summa või oluline osa liidu rahalistest vahenditest või mida reguleerib liidu õigus, mis käsitleb elutähtsat taristut, olulise tähtsusega tehnoloogiaid või olulise tähtsusega sisendeid, mis on julgeoleku või avaliku korra seisukohast olulised.

(2)

Punktis 1 osutatud liidule huvi pakkuvate projektide ja programmide loetelu on esitatud määruse (EL) 2019/452 lisas.

(3)

Komisjon on leidnud, et on mitu muud projekti ja programmi, millega on seotud märkimisväärne summa või oluline osa liidu rahalistest vahenditest või mida reguleerib liidu õigus, mis käsitleb elutähtsat taristut, olulise tähtsusega tehnoloogiaid või olulise tähtsusega sisendeid, mis on julgeoleku või avaliku korra seisukohast olulised ja mis tuleks seetõttu lisada eespool osutatud loetellu.

(4)

On asjakohane nimetada sõnaselgelt neid programmi „Horisont 2020“ raames toimuvaid partnerlusi, mis seisnevad liidu osalemises mitme liikmesriigi algatatud programmides, selliseid vahendeid nagu ühisettevõtted või selliseid asutusi nagu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut. Neil partnerlustel on oluline roll ELi meetmetes tervishoiukriiside, näiteks COVID-19 pandeemiaga toimetulemisel, kuna need toetavad muu hulgas rahvatervisega seotud teadusuuringuid ja innovatsiooni, ravimite väljatöötamise protsessi tõhusust, tulemuslikkust ja kvaliteeti parandavaid algatusi ning erasektori ja akadeemiliste ringkondade partnerlust tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkuse parandamiseks.

(5)

Seetõttu tuleks määruse (EL) 2019/452 lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2019/452 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.

Programm „Horisont 2020“, sealhulgas ELi toimimise lepingu artikli 185 kohased teadus- ja arendusprogrammid ning ELi toimimise lepingu artikli 187 kohaselt loodud ühisettevõtted või muud struktuurid.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104), sealhulgas meetmed seoses määruses osutatud peamise progressi võimaldava tehnoloogiaga nagu tehisintellekt, robootika, pooljuhid ja küberturvalisus.“

2)

Punkt 8 asendatakse järgmisega:

„8.

Alaline struktureeritud koostöö:

Nõukogu 6. märtsi 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/340, millega koostatakse alalise struktureeritud koostöö raamistikus arendatavate projektide nimekiri (ELT L 65, 8.3.2018, lk 24).

Nõukogu 19. novembri 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/1797, millega muudetakse ja ajakohastatakse otsust (ÜVJP) 2018/340, millega koostatakse alalise struktureeritud koostöö raamistikus arendatavate projektide nimekiri (ELT L 294, 21.11.2018, lk 18).

Nõukogu 12. novembri 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1909, millega muudetakse ja ajakohastatakse otsust (ÜVJP) 2018/340, millega koostatakse alalise struktureeritud koostöö raamistikus arendatavate projektide nimekiri (ELT L 293, 14.11.2019, lk 113).“

3)

Lisatakse punktid 9, 10 ja 11:

„9.

ELi uue riikliku satelliitside programmi ettevalmistamist käsitlev ettevalmistav meede:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, eelkõige selle artikli 58 lõike 2 punkt b (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

10.

Kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav meede:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, eelkõige selle artikli 58 lõike 2 punkt b (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

11.

ITERi Euroopa ühisettevõte:

Nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsus 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised (ELT L 90, 30.3.2007, lk 58).“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast seda, kui Euroopa Parlamendi või nõukogu vastuväite esitamise tähtaeg on möödunud või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet vastavalt määruse (EL) 2019/452 artikli 16 lõikele 6.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 79I, 21.3.2019, lk 1.


Top