EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0208

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/208, 14. veebruar 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 29/2009, millega kehtestatakse andmevahetusteenuste nõuded ühtse Euroopa taeva jaoks (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/711

OJ L 43, 17.2.2020, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/208/oj

17.2.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 43/72


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/208,

14. veebruar 2020,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 29/2009, millega kehtestatakse andmevahetusteenuste nõuded ühtse Euroopa taeva jaoks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrust (EL) 2018/1139 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91), (1) eriti selle artikli 44 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 29/2009 (2) (millega kehtestatakse andmevahetusteenuste nõuded ühtse Euroopa taeva jaoks) kohaselt tuleb pardaseadmete ja maapealsete seadmete vaheliseks andmevahetuseks kasutada konkreetseid talitlusmeetodeid. Nimetatud käitamismeetodeid tuleb rakendada ühtsel viisil, millega tagatakse koostalitlusvõime ja sujuv toimimine.

(2)

Hiljuti muudeti EUROCAE dokumenti ED-120 „Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace“, et eemaldada kõik viited allalülisõnumile 89 „MONITORING [unit name] [frequency]“, mida nõuti andmesidetoimingute toetamiseks. Määruse (EÜ) nr 29/2009 praegune viide dokumendile ED-120 ei ole standardite ja tegevuspõhimõtete arengu kajastamisel enam asjakohane ega toeta andmeside kasutamist selliste sertifitseeritud õhusõidukite puhul, millel on paremad lennuliikluse korraldamise funktsioonid.

(3)

Seepärast tuleks vastavalt muuta määruses (EÜ) nr 29/2009 sätestatud tehnilisi miinimumstandardeid, mida õhusõidukikäitajad peavad järgima.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2018/1139 artikli 127 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 29/2009 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. veebruar 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 212, 22.8.2018, lk 1.

(2)  Komisjoni 16. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 29/2009, millega kehtestatakse andmevahetusteenuste nõuded ühtse Euroopa taeva jaoks (ELT L 13, 17.1.2009, lk 3).


LISA

Määruse (EÜ) nr 29/2009 III lisa punkt 11 asendatakse järgmisega:

„11.

Eurocae dokument ED-120 „Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace“ (avaldatud mais 2004), mis sisaldab:

a)

käitajate puhul:

muudatust nr 1 (avaldatud aprillis 2007) ja muudatust nr 2 (avaldatud oktoobris 2007), või

muudatust nr 1 (avaldatud aprillis 2007), muudatust nr 2 (avaldatud oktoobris 2007) ja muudatust nr 3 (avaldatud septembris 2019);

b)

lennuliiklusteenuse osutajate puhul:

muudatust nr 1 (avaldatud aprillis 2007), muudatust nr 2 (avaldatud oktoobris 2007) ja muudatust nr 3 (avaldatud septembris 2019).“


Top