EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1784

Komisjoni määrus (EL) 2019/1784, 1. oktoober 2019, millega kehtestatakse keevitusseadmete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/6843

OJ L 272, 25.10.2019, p. 121–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1784/oj

25.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 272/121


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/1784,

1. oktoober 2019,

millega kehtestatakse keevitusseadmete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2009/125/EÜ kohaselt peaks komisjon kehtestama selliste energiamõjuga toodete ökodisaini nõuded, mille müügi- ja kaubandusmaht liidus on märkimisväärne ning millel on märkimisväärne keskkonnamõju, mida on võimalik konstruktsiooni muutmisega ilma liigsete kuludeta oluliselt parandada.

(2)

Komisjoni teatises COM(2016) 773 final (2) („Ökodisaini tööplaan aastateks 2016–2019“), mille koostas komisjon direktiivi 2009/125/EÜ artikli 16 lõike 1 kohaselt, on aastateks 2016–2019 sätestatud tähtsaimad töösuunad ökodisaini ja energiamärgistuse valdkonnas. Ökodisaini tööplaanis on kindlaks määratud energiamõjuga toodete rühmad, mida tuleb käsitada esmatähtsatena ettevalmistavate uuringute tegemisel ja võimalike rakendusmeetmete vastuvõtmisel ning kehtivate määruste läbivaatamisel.

(3)

Ökodisaini tööplaanis esitatud meetmetega on 2030. aastaks hinnanguliselt võimalik saavutada aastane lõppenergia sääst, mis on suurem kui 260 TWh ja millele vastab kasvuhoonegaaside heite vähenemine 2030. aastaks ligikaudu 100 miljonit tonni aastas.

(4)

Komisjon on teinud ettevalmistava uuringu, et analüüsida tööstuslikult kasutatavate keevitusseadmete ja tööpinkide tehnika-, keskkonna- ja majandusaspekte (3). Uuringus käsitletud keevitusseadmete hulka kuuluvad kaar- ja plasmakeevitusseadmed, mis on ette nähtud tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks ja mida tavaliselt selliselt kasutatakse (4). On leitud, et üksnes mootorite või akudega varustatud keevitusseadmeid ei peaks reguleerima.

(5)

Ettevalmistav uuring toimus tihedas koostöös ELi ja kolmandate riikide sidusrühmade ja huvitatud isikutega. Tulemused avalikustati ja esitati nõuandefoorumil, mis on asutatud direktiivi 2009/125/EÜ artikli 18 alusel.

(6)

Käesoleva määrusega reguleeritavate keevitusseadmete puhul peetakse olulisteks järgmisi keskkonnaaspekte:

a)

energiatarbimine kasutusetapis, sealhulgas juhul, kui tooted on jõudeolekus;

b)

ressursitõhususe aspektid.

(7)

Otseselt keevitusseadmetega seotud aastane energia lõpptarbimine ületab 2030. aastal eeldatavasti 6 TWh, mis vastab 2,4 miljonile CO2 ekvivalenttonnile, välja arvatud energia, mida kasutatakse seonduvate tarvikute (nt kaitsegaasid, keevitustraat) valmistamisel. Ettevalmistav uuring näitas, et energia tarbimist on võimalik kasutusetapis ja mitmesugustes jõudeoleku ja ooteseisundites oluliselt vähendada.

(8)

Prognoosi kohaselt saavutatakse 2030. aastaks käesolevas määruses sätestatud ökodisaininõuetega aastane energiasääst 1,09 TWh, mis vastab ligikaudu 0,27 miljonile CO2 ekvivalenttonnile.

(9)

Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele COM(2015) 614 final (5) (ELi ringmajanduse loomise tegevuskava) ja ökodisaini tööplaanis on rõhutatud, kui tähtis on kasutada ökodisaini raamistikku, et toetada üleminekut ressursitõhusamale ringmajandusele. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2012/19/EL (6) on viidatud direktiivile 2009/125/EÜ ning märgitud, et ökodisaininõuded peaksid hõlbustama elektri- ja elektroonikaseadmete romude korduskasutamist, demonteerimist ja taaskasutamist, sest probleemid lahendatakse olelusringi algetapis. Seega sätestatakse käesolevas määruses nõuded energiaga mitteseotud aspektide kohta, sealhulgas:

a)

demonteerimine;

b)

parandatavus;

c)

kriitilise tähtsusega toorained.

(10)

Lisaks nõutakse määruses, et keevitusseadmetele lisataks teave kaitsegaaside kasutamise kohta keevitamise ajal ning kasutatava keevitustraadi või lisamaterjali koguse kohta.

(11)

Keevitusseadmete energia- ja ressursikulu saab vähendada, kui kasutada olemasolevaid litsentsivabu tehnilisi lahendusi, ilma et suureneksid seadmete ostmise ja kasutamise kogukulud.

(12)

Ettevalmistava uuringu käigus jõuti järeldusele, et kavandatavad ökodisaininõuded ei mõjuta keevitusseadmete funktsionaalsust ega taskukohasust lõppkasutaja jaoks ega avalda kahjulikku mõju tervisele, ohutusele ega keskkonnale.

(13)

Ökodisaininõuete kehtestamise ajastus võimaldab tootjatel käesoleva määrusega hõlmatud tooteid ümber kujundada. Määruses võetakse arvesse mõju tootjate kuludele, eelkõige ELi keevitusseadmete tootmissektoris tegutsevatele arvukatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, tagades samal ajal käesoleva määruse eesmärkide õigeaegse saavutamise.

(14)

Tootenäitajate mõõtmiseks ja arvutamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid meetodeid, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid, sealhulgas olemasolu korral ka ühtlustatud standardeid, mille Euroopa standardiorganisatsioonid on vastu võtnud pärast komisjoni taotlust kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1025/2012 (7).

(15)

Kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikliga 8 tuleks käesolevas määruses täpsustada kohaldatavad vastavushindamismenetlused.

(16)

Vastavuskontrolli hõlbustamiseks peaksid tootjad esitama direktiivi 2009/125/EÜ IV ja V lisas osutatud tehnilistes dokumentides teavet, kui see teave on seotud käesolevas määruses sätestatud nõuetega.

(17)

Lisaks käesolevas määruses sätestatud õiguslikult siduvatele nõuetele tuleks kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ I lisa 3. osa punktiga 2 kindlaks teha parimate võimalike tehniliste lahenduste võrdlusandmed, millega tagataks, et käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate toodete olelusringi keskkonnatoimet iseloomustavad andmed on laialdaselt kättesaadavad ja kergesti juurdepääsetavad.

(18)

Et käesolev määrus oleks tulemuslikum ja usaldusväärsem ning et kaitsta tarbijaid, tuleks keelata tooted, mis muudavad katsetamise ajal automaatselt oma toimimist, et esitatavaid näitajaid parandada.

(19)

Käesoleva määruse läbivaatamisel tuleks hinnata selle sätete asjakohasust ja tulemuslikkust määruse eesmärkide saavutamisel. Läbivaatamine peaks toimuma piisava aja möödudes, et kõik sätted oleksid rakendatud ja turule mõju avaldanud.

(20)

Et parandada siseturu toimimist ja keevitusseadmete keskkonnatoimet kogu liidus, tuleks ökodisaininõuetega ühtlustada asjakohased energiatarbimise ja ressursitõhususe nõuded. Nõuded tuleks tehnika arengut silmas pidades läbi vaadata hiljemalt 2024. aastal, et kasutada ära edasisi võimalusi parandada seadmete tõhusust ja siseturu toimimist.

(21)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmeid arutati nõuandefoorumil, millele on osutatud direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 18.

(22)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikli 19 lõikes 1 sätestatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse ökodisaininõuded võrgutoitega keevitusseadmete turulelaskmise või kasutuselevõtmise suhtes.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse keevitusseadmete suhtes, milles kasutatakse üht või mitut järgmist keevitus- ja sellega seotud protsessi:

a)

käsikaarkeevitus;

b)

käsikaarkeevitus kattega elektroodiga;

c)

kaitsegaasita täidistraat-kaarkeevitus;

d)

täidistraat-kaarkeevitus;

e)

kaarkeevitus aktiivgaasis (MAG-keevitus) ja kaarkeevitus sulavelektroodiga inertgaasis (MIG-keevitus);

f)

kaarkeevitus sulamatu elektroodiga inertgaasis (TIG-keevitus)

g)

plasmakaarkeevitus.

3.   Käesolevat määrust ei kohaldata keevitusseadmete suhtes, milles kasutatakse järgmisi keevitus- ja sellega seotud protsesse:

a)

räbustikaarkeevitus;

b)

piiratud lülituskestusega keevitus;

c)

kontaktkeevitus;

d)

vastakkaarkeevitus.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„keevitusseadmed“ – tooted, mida kasutatakse käsi-, automaat- või poolautomaatkeevituseks, pehme- ja kõvajoodisjootmiseks või lõikamiseks (või kõigeks nimetatuks) kaarkeevituse ja sellega seonduvate tööde käigus ning mis koosnevad omavahel ühendatud osadest, millest vähemalt üks on liikuv ja mis on omavahel ühendatud, et toimuks metallide liitumine, kui neid kuumutatakse keevitustemperatuurini (koos surve avaldamisega või ilma) või üksnes avaldatakse survet, kasutades või mitte kasutades lisametalli ning kasutades või mitte kasutades kaitsegaasi, kasutades sobivaid tööriistu ja võtteid, ning mille tulemuseks on kindla geomeetrilise kujuga toode;

2)

„käsikaarkeevitus“ – kaetud elektroodiga kaarkeevitus, mille puhul kasutaja käsi kontrollib keevitusprotsessi liikumiskiirust ja elektroodi elektrikaarele etteandmise kiirust;

3)

„käsikaarkeevitus kattega elektroodiga“ – kaarkeevitus, mille puhul liitumine saavutatakse kuumutamisega elektrikaarega, mis tekib kaetud metallelektroodi, töödeldava detaili ja tööpinna vahel. Kaitse saadakse elektroodikatte lagunemisest. Survet ei kasutata ja lisametall saadakse elektroodist;

4)

„kaitsegaasita täidistraat-kaarkeevitus“ – traatkeevitus, mille puhul pidevat õõnestraatelektroodi söödetakse läbi keevituspüstoli keevisliitesse, ilma et oleks vaja kasutada välist kaitsegaasi, et kaitsta keevisvanni saastumise eest. Välise kaitsegaasi asemel kaitseb keevisvanni keevituskaare toimel õõnestraadis olevast räbustist tekkiv kaitsegaas;

5)

„täidistraat-kaarkeevitus“ – keevitus, mille puhul kasutatakse lisametallist torukujulist komposiitelektroodi, mis koosneb metallkestast ja eri pulbrilisi aineid sisaldavast südamikust ning tekitab keevisõmblusele ulatusliku räbukatte. Välis(t)e kaitsegaasi(de) kasutamine võib osutuda vajalikuks;

6)

„kaarkeevitus sulavelektroodiga inertgaasis“ – kaitsegaas-kaarkeevitus, mille puhul liitumine saavutatakse kuumutamisel, kasutades kaart pideva lisametalli tekitava elektroodi (sulavelektroodi) ja töödeldava detaili vahel. Kaitse saadakse täielikult välisest gaasist või inertsest gaasisegust;

7)

„kaarkeevitus aktiivgaasis“ – kaitsegaas-kaarkeevitus, mille puhul liitumine saavutatakse kuumutamisel, kasutades kaart pideva lisametalli tekitava elektroodi (sulavelektroodi) ja töödeldava detaili vahel. Kaitse saadakse täielikult välisest gaasist või gaasisegust, mis on aktiivne;

8)

„kaarkeevitus sulamatu elektroodiga inertgaasis“ ehk „TIG-keevitus“ – kaarkeevitus, mille puhul liitumine saavutatakse kuumutamisel; kaar tekitatakse üksiku volframelektroodi (sulamatu elektroodi) ja töödeldava detaili vahel. Kaitse saadakse gaasist või gaasisegust. Survet võib, aga ei pruugi kasutada ning lisametalli võib, aga ei pruugi kasutada;

9)

„plasmakaarkeevitus“ – kaarlõikamine, mis kasutab kokkusurutud/ahendatud kaart ja eemaldab sulametalli ioniseeritud gaasi (plasmagaasi) kiires joas, mis väljub plasmadüüsist. Plasmakaarkeevitus on päripolaarse keevitusvoolu protsess;

10)

„plasmagaas“ – plasmapõletisse juhitud gaas, mis ümbritseb elektroodi ning mille kaar ioniseerib plasmaks, mis väljub düüsist plasmajoana;

11)

„kaitsegaas“ – gaas, mis ei läbi põleti düüsi, vaid ümbritseb seda ja moodustab elektrikaare ümber kaitsekihi;

12)

„räbustikaarkeevitus“ – kaarkeevitus, mis kasutab katmata metallelektroodi või elektroodide ja keevisvanni vahel üle 600 amprise voolutugevusega kaart või kaari. Kaar ja sulametall varjatakse töödeldavatel detailidel teralise räbusti kihiga. Survet ei rakendata ja protsessis kasutatakse lisametalli, mis saadakse elektroodilt ja mõnikord lisaallikast, nagu keevitusvarras, räbusti või metallgraanulid;

13)

„piiratud lülituskestusega keevitus“ – kaarkeevitus ja sellega seonduvad tööd, mis ei ole ette nähtud tööstuslikuks ega kutsealaseks otstarbeks ja:

a)

mis kasutavad sisendina ühefaasilist avaliku elektrivõrgu madalpinget;

b)

mille puhul, kui neid käitatakse mootoriga, ei ületa väljundvõimsus 7,5 kVA;

c)

mis ei vaja tööks seadmeid kaare süütamiseks ega stabiliseerimiseks, vedelikjahutussüsteeme ega gaasiseadet;

14)

„kontaktkeevitus“ – termoelektriline protsess, mille puhul kuumust tekitatakse liidetavate osade ühenduskohas, juhtides elektrivoolu läbi osade täpselt kontrollitava aja jooksul ja kontrollitava rõhu all. Tarvikuid, nagu keevituselektroodid või kaitsegaasid, ei ole vaja;

15)

„vastakkaarkeevitus“ – keevitusprotsess, mille käigus metalltihvt või muu samalaadne osa ühendatakse (käsitsi, automaatselt või poolautomaatselt) töödeldava detaili külge, kasutades elektrikaart mõlema osa kuumutamiseks;

16)

„samaväärne mudel“ – mudel, millel on samad esitamisele kuuluva tehnilise teabe seisukohast olulised tehnilised omadused nagu mõnel teisel mudelil, kuid mille on sama tootja, tema volitatud esindaja või importija turule lasknud või kasutusele võtnud teistsuguse mudelitähisega muu mudelina;

17)

„mudelitähis“ – harilikult tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset tootemudelit teistest sama kaubamärgiga mudelitest või mudelitest, mis kannavad sama tootja, tema volitatud esindaja või importija nime;

Artikkel 3

Ökodisaininõuded

II lisas esitatud ökodisaininõudeid kohaldatakse alates samas lisas esitatud kuupäevadest.

Artikkel 4

Vastavushindamine

1.   Direktiivi 2009/125/EÜ artikli 8 kohane vastavushindamismenetlus on IV lisa kohane projekti või kavandi sisemise kontrolli süsteem või V lisas sätestatud juhtimissüsteem.

2.   Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise puhul esitatakse tehniliste dokumentide toimikus käesoleva määruse II lisa punktide 2 ja 3 kohase tootekirjelduse koopia ning III lisa kohaste arvutuste üksikasjad ja tulemused.

3.   Kui tehnilistes dokumentides teatava mudeli kohta esitatud teave on saadud:

a)

mudeli põhjal, millel on samad esitamisele kuuluva tehnilise teabe seisukohast olulised tehnilised omadused, kuid mille on tootnud muu tootja,

b)

kavandi järgi tehtud arvutustega või sama või muu tootja teise mudeli alusel tehtud ekstrapoleerimisega või mõlemal viisil,

peavad tehnilised dokumendid sisaldama sellise arvutuse üksikasju, tootjapoolset hindamist arvutuse täpsuse kontrollimiseks ja vajaduse korral ka kinnitust eri tootjate mudelite samasuse kohta.

Tehnilistes dokumentides tuleb esitada kõikide samaväärsete mudelite ja nende mudelitähiste loetelu.

Artikkel 5

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll

Liikmesriigid kohaldavad direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turujärelevalve teostamisel käesoleva määruse IV lisas sätestatud kontrollimenetlust.

Artikkel 6

Kõrvalehoidmine ja tarkvara ajakohastused

Tootja, tema volitatud esindaja või importija ei tohi turule lasta tooteid, mis on projekteeritud tuvastama, et neid katsetatakse (nt katsetingimuste või -tsükli äratundmise kaudu), ja sellele reageerima katseaegse toimimise automaatse muutmisega, et saavutada parem tulemus mingi näitaja osas, mille tootja, importija või volitatud esindaja on esitanud tehnilistes dokumentides või mis on esitatud tootele lisatud dokumentides.

Toote energiatarbimine ei tohi suureneda ega muud esitatud näitajad halveneda pärast toote tark- või püsivara ajakohastamist, kui mõõtmisel kasutatakse sama standardkatset, mida kasutati vastavustunnistuse otstarbel, välja arvatud enne ajakohastamist lõpptarbijalt saadud kindla nõusoleku korral. Ajakohastusest keeldumise tagajärjel ei tohi muutuda seadme toimimine.

Tarkvara ajakohastamine ei tohi kaasa tuua toote toimimise sellist muutumist, mille tagajärjel toode ei vasta enam vastavustunnistuse puhul kehtivatele ökodisaininõuetele.

Artikkel 7

Võrdlusandmed

Käesoleva määruse vastuvõtmise ajal turul leiduvate parimate toodete ja tehniliste lahenduste võrdlusandmed on esitatud V lisas.

Artikkel 8

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse tehnika arengut arvestades läbi ja esitab läbivaatamise tulemused, sealhulgas vajaduse korral muudatusettepaneku eelnõu nõuandefoorumile hiljemalt 14. novembril 2024.

Läbivaatamisel hinnatakse eelkõige seda, kas on asjakohane kehtestada konkreetsed ökodisaininõuded seoses järgmisega:

a)

toiteallika kasuteguri ja jõudeoleku võimsustarbe rangemad piirangud;

b)

keevitusseadmete kasutamisega seotud heitkogused;

c)

toodetele ringmajanduse põhimõtetest lähtuvate ressursitõhususe lisanõuete kehtestamine;

d)

räbustikaarkeevitus-, piiratud lülituskestusega kaarkeevitus-, kontaktkeevitus- ja vastakkaarkeevitusprotsesse kasutavad tooted.

Lisaks hinnatakse, kas on asjakohane laiendada käesoleva määruse kohaldamisala professionaalsetele tööpinkidele ning eelkõige kehtestada tööpinkidele konkreetsed ökodisaini nõuded seoses tõhususe miinimumnäitajatega mitteaktiivse ning ooteseisundi ja muude vähese võimsustarbega seisundite puhul.

Artikkel 9

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. oktoober 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

(2)  Komisjoni teatis „Ökodisaini tööplaan aastateks 2016–2019“ (COM(2016) 773 final, Brüssel, 30.11.2016).

(3)  Ettevalmistavas töös olid hõlmatud ka tööpingid, kuid need jäeti käesoleva määruse kohaldamisalast välja, kuna olemasoleva teabe põhjal on keeruline nende jaoks tõhususe miinimumnõudeid kindlaks määrata. Täiendav andmekogumine, eelkõige tehniliste võimaluste kohta energiatarbimise vähendamiseks mitteaktiivses olekus, näiteks ooteseisundis ja muudes väikese energiakuluga seisundites, võib tulevikus kaasa tuua tööpinkide ökodisaini meetmete ettepaneku.

(4)  Vastavalt standardile IEC 60 974–1 „Arc welding equipment — Part 1: Welding power sources“ (Kaarkeevitusseadmed – 1. osa. Keevituse toiteallikad). Käesoleva määruse kohaldamisalast on spetsiaalselt välja jäetud kaarkeevitus- ja lõikeseadmed, mis on ette nähtud tavakasutajale piiratud ülesande täitmiseks vastavalt standardile IEC 60 974–6 „Arc welding equipment — Part 6: Limited duty equipment“ (Kaarkeevitusseadmed – 6. osa. Piiratud lülituskestusega seadmed).

(5)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi ringmajanduse loomise tegevuskava“ (COM(2015) 614 final, Brüssel, 2.12.2015).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.7.2012, lk 38).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).


I LISA

Lisades kasutatavad mõisted

Kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„toiteallika kasutegur“ – väljundvõimsuse ja toiteallika suurima tarbimisvõimsuse suhe protsentides standardsetes keevitustingimustes ja standardsel keevituskoormuse pingel;

2)

„jõudeolek“ – olek, kus seade on sisse lülitatud ja keevitusahel ei ole pinge all;

3)

„jõudeoleku võimsustarve“ – jõudeolekus tarbitav võimsus vattides;

4)

„toiteallikas“ – seade, mis kasutab vahelduvvoolu ühe või enama vahelduvvooluväljundi jaoks või muundab vahelduvvoolu üheks või enamaks alalisvoolu väljundvõimsuseks, et anda toidet keevitusseadmetele;

5)

„juhtpaneel“ – üldine kasutajaliides, mis sisaldab toote kasutaja ning keevitusseadmete vahelisi regulaatoreid ja indikaatoreid;

6)

„seadme kaitsekest“ – kaitsekest, mis kaitseb toodet ümbritseva keskkonna, sh niiskuse ja võimalike löökide eest;

7)

„patarei“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ (1) artiklis 3 määratletud seade, seda ka samas artiklis esitatud mõistete „patareikogum“ ja „tööstuslik patarei või aku“ tähenduses;

8)

„keevituspõleti“ – seade, mis juhib keevitusvoolu elektroodile, mis võib hõlmata voolu suunamist sulavelektroodile (juhul kui seda kasutatakse), ning millega juhitakse ka kaitsegaas (juhul kui seda kasutatakse) elektrikaare piirkonda;

9)

„gaasivoolik“ – keevitamisel kasutatavate gaaside (nt atsetüleeni), suruõhu ja kaitsegaaside tarnimiseks ette nähtud voolik, mis koosneb tavaliselt voolikust ja kaitseümbrisest, sageli sõltuvalt kasutatava gaasi liigist ning vahel ka töötingimustest;

10)

„gaasiregulaator“ – seade, millega vähendatakse tarnitud surugaaside suurem rõhk väiksemaks rõhuks, mida saab keevitusseadmetes ohutult kasutada, ning mis on sageli varustatud dosaatorventiili või voolumõõturiga gaasivoolu mõõtmiseks ja/või juhtimiseks;

11)

„keevitustraadi etteande seade“ – keevitustraadi või lisamaterjali etteandmiseks kasutatav seade, mis võib olla tõuke-, tõmbe- või tõuke-tõmbe-tüüpi;

12)

„ventilaator“ – pöörlev labadega seade, mida kasutatakse seda läbiva gaasi, tavaliselt õhu pideva vooluhulga säilitamiseks ja mis toimib näiteks toiteallika sisemise jahutussüsteemina;

13)

„elektrikaabel“ – keevitusvoolu tarnekaabel, mis vastab rahvusvaheliselt tunnustatud keevituskaablistandardite toimivus- ja ohutusnõuetele;

14)

„kutseline parandaja“ – teenusepakkuja või ettevõtja, kes osutab keevitusseadmete paranduse ja kutselise hooldamise teenuseid;

15)

„varuosa“ – eraldi osa, millega saab asendada sama või sarnase funktsiooniga osa keevitusseadmes.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.9.2006, lk 1).


II LISA

Ökodisaininõuded

1.   Energiatõhususe nõuded

Alates 1. jaanuarist 2023 ei tohi keevitusseadmete toiteallika kasutegur olla väiksem tabelis 1 esitatud väärtustest ning jõudeoleku võimsustarve ei tohi ületada tabelis 1 esitatud väärtusi.

Tabel 1

Toiteallika kasutegur ja jõudeoleku võimsustarve

 

Toiteallika minimaalne kasutegur

Jõudeoleku maksimaalne võimsustarve

Alalisvooluväljundiga kolmefaasilise toiteallikaga keevitusseadmed

85 %

50 W

Alalisvooluväljundiga ühefaasilise toiteallikaga keevitusseadmed

80 %

50 W

Vahelduvvooluväljundiga ühe- ja kolmefaasilise toiteallikaga keevitusseadmed

80 %

50 W

Toiteallika kasuteguri ja jõudeoleku võimsustarbe ökodisaininõuete täitmist hinnatakse, mõõdetakse ja arvutatakse III lisas sätestatud meetodite kohaselt.

2.   Materjalitõhususe nõuded

Alates 1. jaanuarist 2021 peavad keevitusseadmed vastama järgmistele nõuetele.

a)

Varuosade kättesaadavus

1)

Keevitusseadmete tootjad, volitatud esindajad või importijad teevad kutselistele parandajatele kättesaadavaks vähemalt järgmised varuosad vähemalt 10 aasta jooksul pärast keevitusseadmemudeli viimase eksemplari tootmist:

a)

juhtpaneel;

b)

toiteallikas (toiteallikad);

c)

seadmete kaitsekest;

d)

patarei(d);

e)

keevituspõleti;

f)

gaasivoolik(ud);

g)

gaasiregulaator(id);

h)

keevitustraadi või lisamaterjali etteande seade;

i)

ventilaator(id);

j)

elektrikaabel;

k)

tark- ja püsivara, sealhulgas lähtestamistarkvara.

2)

Tootjad tagavad, et neid varuosi saab asendada laialdaselt kättesaadavate tööriistade abil ja ilma seadet või osa püsivalt kahjustamata.

3)

Nende varuosade loetelu ja nende tellimise kord peavad olema üldsusele kättesaadavad tootja, volitatud esindaja või importija vaba juurdepääsuga veebisaidil hiljemalt kaks aastat pärast mudeli esimese eksemplari turulelaskmist ja kuni selliste varuosade kättesaadavuse perioodi lõpuni.

b)

Juurdepääs remondi- ja hooldusteabele

Hiljemalt kaks aastat pärast mudeli esimese eksemplari turulelaskmist ja kuni punkti a alapunktis 1 nimetatud ajavahemiku lõpuni tagab tootja, importija või volitatud esindaja kutselistele parandajatele juurdepääsu seadme remondi- ja hooldusteabele järgmiste tingimuste kohaselt:

1.

tootja, volitatud esindaja või importija veebisaidil tuleb teada anda, kuidas saavad kutselised parandajad teabele juurdepääsemiseks registreeruda; sellise taotluse vastuvõtmiseks võivad tootjad, volitatud esindajad või importijad kutseliselt parandajalt nõuda, et ta tõendaks järgmist:

i)

tal on keevitusseadmete parandamiseks ja hooldamiseks vajalik tehniline pädevus ja ta järgib eeskirju, mis kehtivad elektriseadmete parandajatele liikmesriikides, kus ta tegutseb. Selle punkti järgimise tõendina aktsepteeritakse viidet ametlikule kutseliste parandajate registreerimise süsteemile, kui selline süsteem on asjaomastes liikmesriikides olemas;

ii)

ta on kaetud kindlustusega, mis hõlmab tema tegevusest tulenevaid kohustusi, olenemata sellest, kas liikmesriik seda nõuab;

2.

tootja, volitatud esindaja või importija kiidab registreerumise heaks või lükkab selle tagasi viie tööpäeva jooksul pärast kutseliselt parandajalt saadud taotluse kuupäeva.

Pärast registreerumist peab kutselisel parandajal ühe tööpäeva jooksul pärast taotlemist olema juurdepääs soovitud remondi- ja hooldusteabele. Teabe võib esitada samaväärse mudeli või samasse rühma kuuluva mudeli kohta, kui see on asjakohane. Kättesaadav remondi- ja hooldusteave peab sisaldama järgmist:

keevitusseadmete selged identifitseerimisandmed;

lahtivõtuskeem või laotusjoonis;

vajalike remondi- ja katseseadmete loetelu;

osade ja diagnostika andmed (nt teoreetilised suurimad ja vähimad mõõtmed);

elektri- ja ühendusskeemid;

diagnostika rikke- ja veakoodid (sh vajaduse korral tootjapõhised koodid);

andmed keevitusseadmes salvestatud registreeritud tõrkejuhtumite kohta (kui see on asjakohane) ning

asjaomase tark- ja püsivara, sealhulgas lähtestamistarkvara paigaldamise juhised.

Tootjad, volitatud esindajad või importijad võivad võtta remondi- ja hooldusteabe kättesaadavaks tegemise eest või korrapäraselt ajakohastatud teabe saamise eest mõistlikku ja proportsionaalset tasu. Tasu on mõistlik, kui selles võetakse arvesse, mil määral kutseline parandaja teavet kasutab, ja teda ei tõrjuta seega teabega tutvumast.

c)

Varuosade maksimaalne tarneaeg

Punkti a alapunktis 1 nimetatud ajavahemikul tagab tootja, importija või volitatud esindaja, et keevitusseadmete varuosad tarnitakse kutselistele parandajatele 15 tööpäeva jooksul pärast tellimuse saamist.

Selline varuosade kättesaadavus võib piirduda punkti b kohaselt registreeritud kutseliste parandajatega.

d)

Keevitusseadmete näidikul kuvatav teave

Kui keevitusseadmel on olemas näidik, peab see näitama teavet keevitustraadi või lisamaterjali kasutamise kohta (grammi minutis või samaväärsetes standardsetes mõõtühikutes).

e)

Nõuded demonteerimise kohta materjalide taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks ilma reostust tekitamata

Tootjad tagavad, et keevitusseadmed on konstrueeritud nii, et direktiivi 2012/19/EL VII lisas osutatud materjalid ja osad saab eemaldada üldkättesaadavate tööriistadega.

Tootjad peavad täitma direktiivi 2012/19/EL artikli 15 lõikes 1 sätestatud kohustused.

3.   Teabele esitatavad nõuded

Alates 1. jaanuarist 2021 peavad tootjad, nende volitatud esindajad või importijad tagama, et paigaldajate ja lõppkasutajate jaoks ette nähtud kasutusjuhendis ning vähemalt 10 aasta jooksul pärast keevitusseadme turulelaskmist ka tootjate, nende volitatud esindajate või importijate vaba juurdepääsuga veebisaitidel on olemas järgmine teave:

a)

toote tüüp;

b)

tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress;

c)

toote mudelitähis;

d)

toiteallika kasutegur (%);

e)

jõudeoleku võimsustarve (W);

f)

samaväärsete mudelite loetelu;

g)

kasutuskõlbmatuks muutunud seadme ringlussevõtmise ja kõrvaldamisega seotud teave;

h)

loetelu kriitilise tähtsusega toorainetest, mille orienteeriv sisaldus osa kohta on suurem kui 1 gramm (kui neid on), ja märge selle kohta, millises osas (millistes osades) need kriitilise tähtsusega toorained on olemas;

i)

orienteeriv kaitsegaasi kasutus tüüpiliste keevituskavade ja -programmide puhul;

j)

orienteeriv keevitustraadi või lisamaterjali kasutus tüüpiliste keevituskavade ja -programmide puhul.

Keevitusseadme andmesildil esitatakse järgmine teave:

a)

valmistamisaasta.


III LISA

Mõõtmismeetodid ja arvutused

Käesoleva määruse nõuete täitmiseks ja nende nõuete täitmise kontrollimiseks vajalikel mõõtmistel ja arvutustel kasutatakse harmoneeritud standardeid, mille viitenumbrid on sel otstarbel avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muid usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid meetodeid, milles võetakse arvesse tänapäeva üldtunnustatud tehnika taset ja mille mõõtmisviga peetakse väikeseks.


IV LISA

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll

Käesoleva lisa kohased kontrollimisel lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja, importija ega volitatud esindaja ei tohi neid kasutada lubatud hälvetena, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi, samuti ei tohi ta neid kasutada nimetatud väärtuste tõlgendamisel, et saavutada toote vastavus nõuetele või esitada paremad tulemusnäitajad.

Kui mudel on projekteeritud tuvastama, et teda katsetatakse (nt katsetingimuste või -tsükli äratundmise kaudu), ja sellele reageerima katseaegse toimimise automaatse muutmisega, et saavutada paremad tulemused mõne käesolevas määruses nimetatud näitaja või tehnilises dokumentatsioonis või mõnes esitatud dokumendis kirjeldatud näitaja osas, ei loeta mudelit ega ühtegi samaväärset mudelit nõuetele vastavaks.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõikega 2, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1.

Liikmesriikide ametiasutused kontrollivad mudeli ühte eksemplari.

2.

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohastes tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (edaspidi „esitatud väärtused“) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja, importija või volitatud esindaja seisukohast paremad kõnealuse punkti alapunkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest; ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui mitte mingis tootja, importija või volitatud esindaja avaldatud nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtusi, mis on tootja, importija või volitatud esindaja seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriigi ametiasutused mudeli eksemplari kontrollimisel leiavad, et tootja, importija või volitatud esindaja on võtnud kasutusele artikli 6 teise lõigu nõuetele vastava süsteemi; ning

d)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad mudeli ühte eksemplari ja see vastab artikli 6 kolmandas lõigus sätestatud nõudele, II lisa punktis 2 sätestatud ressursitõhususe nõuetele ja II lisa punktis 3 sätestatud teabenõuetele; ning

e)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad mudeli eksemplari, jäävad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katsetamise käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 2 esitatud vastavate kontrollimisel lubatud hälvete piiresse.

3.

Kui punkti 2 alapunktis a, b, c või d osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik samaväärsed mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4.

Kui punkti 2 alapunktis e osutatud tulemust ei saavutata, valivad liikmesriigi ametiasutused katsetamiseks veel kolm sama mudeli eksemplari. Teise võimalusena võib valida kolm täiendavat seadet ühe või mitme samaväärse mudeli seast.

5.

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 2 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6.

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik samaväärsed mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7.

Liikmesriigi ametiasutused esitavad kogu asjakohase teabe teiste liikmesriikide ametiasutustele ja komisjonile kohe pärast seda, kui punkti 3 või 6 kohaselt on tehtud otsus mudeli mittevastavuse kohta.

Liikmesriigi ametiasutused kasutavad III lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 2 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Tabelis 2 esitatud näitajate puhul ei tohi kasutada muid lubatud hälbeid, nt harmoneeritud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ettenähtud lubatud hälbeid.

Tabel 2.

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Toiteallika kasutegur (%)

Määratud väärtus (*1) ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 % väiksem.

Jõudeoleku võimsustarve (W)

Määratud väärtus (*1) ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem.


(*1)  Punkti 4 kohaselt katsetatud kolme täiendava eksemplari puhul on määratud väärtus nende kolme täiendava eksemplari määratud väärtuste aritmeetiline keskmine.


V LISA

Võrdlusandmed

Direktiivi 2009/125/EÜ I lisa 3. osa punkti 2 kohaldamiseks määratakse kindlaks järgmised võrdlusnäitajad.

Allpool on esitatud käesoleva määruse jõustumise ajal turul leiduvad oluliste ja mõõdetavate keskkonnanäitajate seisukohast parimad tehnilised lahendused.

Tabel 3

Toiteallika kasuteguri ja jõudeoleku võimsustarbe võrdlusnäitajad

Tooteliik

Toiteallika kasutegur

Jõudeoleku maksimaalne võimsustarve

Alalisvooluväljundiga kolmefaasilise toiteallikaga keevitusseadmed

92 %

10 W

Alalisvooluväljundiga ühefaasilise toiteallikaga keevitusseadmed

90 %

10 W

Vahelduvvooluväljundiga ühe- ja kolmefaasilise toiteallikaga keevitusseadmed

83 %

10 W


Top