EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1170

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1170, 8. juuli 2019, millega muudetakse ja parandatakse komisjoni määrust (EÜ) nr 29/2009, millega kehtestatakse andmevahetusteenuste nõuded ühtse Euroopa taeva jaoks (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/5009

OJ L 183, 9.7.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1170/oj

9.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1170,

8. juuli 2019,

millega muudetakse ja parandatakse komisjoni määrust (EÜ) nr 29/2009, millega kehtestatakse andmevahetusteenuste nõuded ühtse Euroopa taeva jaoks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrust (EL) 2018/1139, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91, (1) eriti selle artikleid 43 ja 44,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 29/2009 (2) on sätestatud õhk-maa-andmeside kakspunktkanali teenuste koordineeritud kasutuselevõtu suhtes kehtivad nõuded.

(2)

Olles teadlik andmesideühenduse ellurakendamise praegustest probleemidest ja võetud parandusmeetmetest ning tunnistades eesmärki, et vähemalt 75 % lendudest peaksid olema varustatud andmesidevõimalusega, tuleks erandite tegemise kriteeriume muuta. Need kriteeriumid peaksid jääma kehtima, ilma et tekitataks põhjendamatut majanduskoormust konkreetsetele ettevõtjate kategooriatele, kelle osakaal lendude üldarvus on märkimisväärselt väiksem. Kõnealused kategooriad peaksid hõlmama tuleviku aeronavigatsioonisüsteemidega (FANS) 1/A varustatud õhusõidukite käitajaid, vahemate õhusõidukite käitajaid ning selliste õhusõidukite käitajaid, mis on ette nähtud kuni 19 reisija vedamiseks.

(3)

Määruse ajakohasena säilitamiseks tuleks osutada Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (edaspidi „ICAO“) dokumendi lisas 10 tehtud muudatustele, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 29/2009 III lisas, ning mitmesugustele tehnilistele parandustele.

(4)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/310 (3) muudeti määruse (EÜ) nr 29/2009 artiklit 3, kuid kõnealust muudatust ei kajastatud korralikult määruse (EÜ) nr 29/2009 vastavates artiklites 6 ja 8. See viga tuleks parandada.

(5)

Kuna käesoleva määrusega muudetakse määruse (EÜ) nr 29/2009 artikli 14 alusel erandite tegemise kriteeriume, on asjakohane kohandada viimati nimetatud määruse tingimusi ka määruse (EL) 2018/1139 artikli 127 lõikega 3, millele on osutatud kõnealuse määruse artiklis 44.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 29/2009 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2018/1139 artikli 127 lõike 3 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 29/2009 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lõiget 2 ei kohaldata järgmiste õhusõidukite suhtes:

a)

õhusõidukid, mille esmane individuaalne lennukõlblikkussertifikaat anti välja enne 1. jaanuari 1995;

b)

õhusõidukid, mille esmane individuaalne lennukõlblikkussertifikaat anti välja enne 31. detsembrit 2003 ja mille käitamine artikli 1 lõikes 3 osutatud õhuruumis lõpetatakse 31. detsembriks 2022;

c)

õhusõidukid, mille esmane individuaalne lennukõlblikkussertifikaat anti välja enne 1. jaanuari 2018 ja millele on enne seda kuupäeva paigaldatud andmesidevarustus, mis vastab III lisa punktis 10 täpsustatud ühe Eurocae-dokumendi nõuetele;

d)

õhusõidukid, mille maksimaalne lubatud reisijakohtade arv on kuni 19, maksimaalne lubatud stardimass on kuni 45 359 kg (100 000 naela) ja esmane individuaalne lennukõlblikkussertifikaat on välja antud enne 5. veebruari 2020;

e)

riiklikud õhusõidukid;

f)

artikli 1 lõikes 3 osutatud õhuruumi lennuliikluses katsetamise, tarnimise või hoolduse eesmärgil osalevad õhusõidukid või ajutiselt rikkis andmesideosadega õhusõidukid tingimustel, mis on sätestatud kohaldatavas minimaalvarustuse loetelus, mis on sätestatud III lisa punktis 1.“;

2)

artikli 6 lõigetes 1, 2 ja 3 asendatakse viited artikli 3 lõigetele 2 ja 3 viidetega artikli 3 lõikele 2;

3)

artikli 8 lõigetes 1, 2 ja 3 asendatakse viited artikli 3 lõikele 5 viidetega artikli 3 lõikele 4;

4)

artikli 14 lõikes 2 asendatakse tekst „määruse (EÜ) nr 549/2004 artikli 5 lõikes 3“ tekstiga „määruse (EL) 2018/1139 artikli 127 lõikes 3“;

5)

artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lõikes 1 osutatud kriteeriumid on järgmised:

a)

õhusõidukitüüpide/-mudelite kombinatsioonid, mille tootmist lõpetatakse ja mida toodetakse piiratud koguses; ning

b)

õhusõidukitüüpide/-mudelite kombinatsioonid, mille vajaliku ümberehituse kulud oleksid vana konstruktsiooni tõttu ebaproportsionaalsed.“;

6)

III lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. juuli 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 212, 22.8.2018, lk 1.

(2)  Komisjoni 16. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 29/2009, millega kehtestatakse andmevahetusteenuste nõuded ühtse Euroopa taeva jaoks (ELT L 13, 17.1.2009, lk 3).

(3)  Komisjoni 26. veebruari 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/310, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 29/2009, millega kehtestatakse andmevahetusteenuste nõuded ühtse Euroopa taeva jaoks, ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 441/2014 (ELT L 56, 27.2.2015, lk 30).


LISA

„III LISA

1.   

Komisjoni 5. oktoobri 2012. aasta määruse (EL) nr 965/2012 (millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused) III lisa, punkt ORO.MLR.105, või ICAO dokumendi lisa 6 „Operation of aircraft“ I osa „International Commercial Air Transport – Aeroplanes“ (11. väljaanne – juuli 2018, sisaldab muudatust nr 43) või ICAO dokumendi lisa 6 „Operation of aircraft“, II osa „International General Aviation – Aeroplanes“ (kümnes väljaanne – juuli 2018, sisaldab muudatust nr 36).

2.   

ICAO dokumendi lisa 10 „Aeronautical Telecommunications“, III köide, I osa („Digital Data Communication Systems“) (teine väljaanne – juuli 2007, sisaldab muudatusi nr 70–82), 3. peatükk „Aeronautical Telecommunication Network“, punkt 3.5.1.1 „Context Management“ (CM), kohaldatavad alapunktid a ja b.

3.   

ICAO dokumendi lisa 10 „Aeronautical Telecommunications“, III köide, I osa („Digital Data Communication Systems“) (teine väljaanne – juuli 2007, sisaldab muudatusi nr 70–82), 3. peatükk „Aeronautical Telecommunication Network“, punkt 3.5.2.2 „Controller-Pilot Data Link Communications“ (CPDLC), kohaldatavad alapunktid a ja b.

4.   

ICAO dokumendi lisa 10 „Aeronautical Telecommunications“, III köide, I osa („Digital Data Communication Systems“) (teine väljaanne – juuli 2007, sisaldab muudatusi nr 70–82), 3. peatükk „Aeronautical Telecommunication Network“, punktid 3.3, 3.4 ja 3.6.

5.   

ICAO dokumendi lisa 10 „Aeronautical Telecommunications“, III köide, I osa („Digital Data Communication Systems“) (teine väljaanne – juuli 2007, sisaldab muudatust nr 90), 6. peatükk „VHF air-ground digital link (VDL)“.

6.   

ICAO dokumendi lisa 10 „Aeronautical Telecommunications“, II köide („Communication Procedures“) (seitsmes väljaanne – juuli 2016, sisaldab muudatusi nr 40–90), 3. peatükk „General procedures for the international aeronautical telecommunication service“, punkt 3.5.1.5.

7.   

ICAO dokumendi lisa 11 „Air Traffic Services“ (14. väljaanne – juuli 2016, sisaldab muudatust nr 50-A), 2. peatükk „General“, punkt 2.26.3.

8.   

ICAO dokumendi lisa 11 „Air Traffic Services“ (14. väljaanne – juuli 2016, sisaldab muudatust nr 50-A), 6. peatükk „Air traffic services requirements for communications“, punkt 6.1.1.2.

9.   

Eurocae dokument ED-111 „Functional specifications for CNS/ATM ground recording“, juuli 2002, sisaldab muudatust nr 1 (30.7.2003).

10.   

Eurocae dokument ED-100 (september 2000) ja ED-100 A (aprill 2005) „Interoperability requirements for ATS applications using ARINC 622 Data Communications“.

11.   

Eurocae dokument ED-120 „Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace“ (avaldatud mais 2004), mis sisaldab muudatust nr 1 (avaldatud aprillis 2007) ja muudatust nr 2 (avaldatud oktoobris 2007).


Top