EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0711

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/711, 17. aprill 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega

PE/66/2019/REV/1

OJ L 123, 10.5.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/711/oj

10.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/711,

17. aprill 2019,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 177,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1303/2013 (3) on ette nähtud ühised üldnormid, mida kohaldatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide suhtes.

(2)

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarves (4) muudeti noorte tööhõive algatusele eraldatavate vahendite kogusummat, suurendades kulukohustuste assigneeringuid noorte tööhõive algatuse jaoks 2019. aastaks 116,7 miljoni euro võrra jooksevhindades ning suurendades kogu programmiperioodiks noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldise jaoks ette nähtud kulukohustuste assigneeringute kogusummat 4 527 882 072 euroni jooksevhindades.

(3)

2019. aasta puhul rahastatakse täiendavaid vahendeid 99 573 877 euro väärtuses 2011. aasta hindades kulukohustuste koguvarust 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku piires.

(4)

On asjakohane näha ette erimeetmed noorte tööhõive algatuse rakendamise hõlbustamiseks programmitöö perioodi 2014.–2020. aasta rakenduskavade rakendamise lõppjärgus.

(5)

Võttes arvesse noorte tööhõive algatust toetavate programmide muutmise kiireloomulisust, et lisada täiendavaid vahendeid noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldise jaoks enne 2019. aasta lõppu, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(6)

Seetõttu tuleks määrust (EL) nr 1303/2013 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1303/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 91 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Eelarvelise kulukohustuse täitmiseks perioodil 2014–2020 ette nähtud majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse rahalised vahendid on 330 081 919 243 eurot 2011. aasta hindades vastavalt VI lisas toodud jaotusele aastate kaupa; sellest 325 938 694 233 eurot on eraldatud ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi jaoks ning 4 143 225 010 eurot on sihtotstarbeline eraldis noorte tööhõive algatuse jaoks. Programmitöö ja edasise liidu eelarvesse lisamise tarvis indekseeritakse majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendeid aastas 2 % võrra.“

2)

Artikli 92 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Noorte tööhõive algatuse jaoks eraldatakse vahendeid 4 143 225 010 euro ulatuses noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelisest eraldisest, millest 99 573 877 eurot moodustavad täiendavad vahendid 2019. aastaks. Neid vahendeid täiendavad ESFi sihipärased investeeringud vastavalt ESFi määruse artiklile 22.

Liikmesriigid, kes saavad kasutada noorte tööhõive algatuse 2019. aasta sihtotstarbelise eraldise täiendavaid vahendeid, nagu on osutatud esimeses lõigus, võivad taotleda kuni 50 % noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldise täiendavate vahendite ülekandmist ESFile, et moodustada vastavad ESFi sihipärased investeeringud, nagu on nõutud ESFi määruse artiklis 22. Selline ülekandmine toimub asjaomastesse piirkonnakategooriatesse, mis on vastavuses noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldise suurendamise tingimustele vastavate piirkondade kategooriatega. Liikmesriigid taotlevad ülekandmist programmi muutmise taotlusega vastavalt käesoleva määruse artikli 30 lõikele 1. Eelmistele aastatele eraldatud vahendeid ei tohi üle kanda.

Käesoleva lõike teist lõiku kohaldatakse noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldise kõigi täiendavate vahendite suhtes, millega suurendatakse vahendeid üle 4 043 651 133 euro.“

3)

VI lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 17. aprill 2019

Euroopa Parlamendi nimel

president

A. TAJANI

Nõukogu nimel

eesistuja

G. CIAMBA


(1)  22. märtsi 2019. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 27. märtsi 2019. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 9. aprilli 2019. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

(4)  ELT L 67, 7.3.2019, lk 1.


LISA

„VI LISA

KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUTE JAOTUS AASTATE KAUPA AASTATEL 2014–2020

Korrigeeritud jaotus aastate kaupa (sh noorte tööhõive algatuse jaoks ettenähtud lisatoetus)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kokku

Eurodes, 2011. aasta hindades

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243


Top