EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1754

Nõukogu otsus (EL) 2019/1754, 7. oktoober 2019, Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

ST/6929/2019/INIT

OJ L 271, 24.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1754/oj

24.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 271/12


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/1754,

7. oktoober 2019,

Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 207 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Päritolunimetuste kaitset ja nende rahvusvahelist registreerimist käsitleva 31. oktoobri 1958. aasta Lissaboni kokkuleppega (edaspidi „Lissaboni kokkulepe“) loodi eriliit tööstusomandi kaitse liidu raames, mis asutati Pariisis 20. märtsil 1883 allkirjastatud tööstusomandi kaitse konventsiooniga (edaspidi „Pariisi konventsioon“). Lissaboni kokkuleppe kohaselt kohustuvad kokkuleppeosalised kaitsma oma territooriumil eriliidu teiste riikide toodete päritolunimetusi, mida tunnustatakse ja kaitstakse päritolunimetustena päritoluriigis ning mis on registreeritud Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) rahvusvahelises büroos, välja arvatud juhul, kui kõnealused kokkuleppeosalised teatavad ühe aasta jooksul sellise registreerimise kohta teate kättesaamisest, et nad ei saa sellist kaitset tagada.

(2)

Seitse liikmesriiki on Lissaboni kokkuleppe osalised, nimelt Bulgaaria (alates 1975), Tšehhi Vabariik (alates 1993), Prantsusmaa (alates 1966), Itaalia (alates 1968), Ungari (alates 1967), Portugal (alates 1966) ja Slovakkia (alates 1993). Liidu kolm liikmesriiki (Kreeka, Hispaania ja Rumeenia) on kokkuleppele alla kirjutanud, kuid ei ole seda ratifitseerinud. Liit ise ei ole Lissaboni kokkuleppe osaline, kuna kokkuleppe kohaselt saavad sellega ühineda üksnes riigid.

(3)

20. mail 2015 võeti vastu päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsioon (edaspidi „Genfi redaktsioon“), millega vaadati Lissaboni kokkulepe läbi. Eeskätt laiendatakse Genfi redaktsiooniga eriliidu kohaldamisala, et laiendada toodete päritolunimetuste kaitset kõigile geograafilistele tähistele Maailma Kaubandusorganisatsiooni intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu tähenduses. Genfi redaktsioon on vastavuses kõnealuse lepinguga ja põllumajandustoodete päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset käsitlevate asjaomaste liidu õigusega ning selle kohaselt võivad kokkuleppeosalisteks saada ka valitsustevahelised organisatsioonid.

(4)

Liidul on Genfi redaktsiooniga hõlmatud valdkondades ainupädevus. Seda kinnitati Euroopa Kohtu 25. oktoobri 2017. aasta otsusega kohtuasjas C-389/15, (1) milles sedastati, et läbivaadatud Lissaboni kokkuleppe projekt, mis seejärel võeti vastu Genfi redaktsioonina, on peamiselt mõeldud hõlbustama ja reguleerima liidu ja kokkuleppe poolteks olevate kolmandate riikide vahelist kaubavahetust ning sellel on kaubavahetusele vahetu ja kohene mõju. Seepärast kuulus Genfi redaktsiooni üle läbirääkimiste pidamine liidu ainupädevusse, mis on antud liidule Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikli 3 lõike 1 punktiga e, kuna tegemist oli ELi toimimise lepingu artikli 207 lõikes 1 nimetatud ühise kaubanduspoliitika valdkonnaga, eelkõige seoses intellektuaalomandi kaubandusaspektidega.

(5)

Teatavate põllumajandustoodete osas on liit kehtestanud ühtse ja ammendava süsteemi geograafilise tähise kaitseks; need tooted on veinid (1970), piiritusjoogid (1989), aromatiseeritud veinid (1991) ning muud põllumajandustooted ja toiduained (1992). Lähtudes ELi toimimise lepingu artikli 3 kohasest liidu ainupädevusest, ei tohiks liikmesriikidel olla riiklikke kaitsesüsteeme, mille alusel kaitstakse kolmandatest riikidest eriliidu liikmete põllumajandustoodete päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid. Kui liit ei ole aga Genfi redaktsiooni osaline, ei saa ta taotleda liidus registreeritud põllumajandustoodete päritolunimetustele ja geograafilistele tähistele kaitset eriliidu raames ega kaitsta kolmandatest riikidest liikmete päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid liidus vastavalt Genfi redaktsioonile kehtestatud kaitsesüsteemiga.

(6)

Selleks et liit saaks nõuetekohaselt teostada oma ainupädevust Genfi redaktsiooniga hõlmatud valdkondades ja täita oma ülesandeid põllumajandustoodete päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste ulatusliku kaitsesüsteemi kontekstis, peaks liit ühinema Genfi redaktsiooniga ja saama selle osaliseks.

(7)

Liidu ühinemine Genfi redaktsiooniga on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 17 lõikega 2, millega nähakse ette intellektuaalomandi kaitse.

(8)

Liit peaks püüdma lahendada õiguslikult küsimuse, mis puudutab tema hääleõigust Genfi redaktsiooni eriliidu assamblees, et tagada oma tegelik osalemine otsustusprotsessides, pidades silmas Genfi redaktsiooni artikli 22 lõike 4 punkti b alapunkti ii. Seetõttu on asjakohane, et liikmesriikidel, kes seda soovivad, peaks samuti olema lubatud asjakohasel juhul koos liiduga Genfi redaktsioon liidu huvides ratifitseerida või sellega ühineda.

(9)

Ühtlasi võimaldab see tagada nende õiguste jätkumise, mis tulenevad seitsme liikmesriigi kehtivast liikmesusest eriliidus.

(10)

Liikmesriikide poolsel ratifitseerimisel või ühinemisel tuleks aga täielikult austada asjaolu, et ainupädevus on liidul, ning liit peaks jääma vastutavaks selle tagamise eest, et liit ja liikmesriigid kasutavad õigusi ja täidavad kohustusi, mis tulenevad Genfi redaktsioonist.

(11)

Vastavalt Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikli 17 lõikele 1 esindab eriliidus liitu ning Genfi redaktsiooni ratifitseerinud või sellega ühinenud liikmesriike komisjon,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (edaspidi „Genfi redaktsioon“) kiidetakse liidu nimel heaks.

Genfi redaktsiooni tekst lisatakse käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja määrab isiku, kes on volitatud liidu nimel hoiule andma Genfi redaktsiooni artikli 28 lõike 2 punktis ii sätestatud ühinemiskirja, et väljendada liidu nõusolekut end Genfi redaktsiooniga siduda ning teha käesoleva otsuse artikli 5 kohased ühinemiskirjale lisatud deklaratsioonid.

Artikkel 3

Liikmesriikidele, kes seda soovivad, antakse käesolevaga luba asjakohasel juhul koos liiduga Genfi redaktsioon liidu huvides ja liidu ainupädevust täielikult austades ratifitseerida või sellega ühineda.

Artikkel 4

1.   Vastavalt ELi lepingu artikli 17 lõikele 1 esindab eriliidus liitu ning liikmesriike, kes vastavalt käesoleva otsuse artiklile 3 Genfi redaktsiooni ratifitseerivad või sellega ühinevad, komisjon. Liit vastutab selle tagamise eest, et liit ja need liikmesriigid, kes vastavalt käesoleva otsuse artiklile 3 Genfi redaktsiooni ratifitseerivad või sellega ühinevad, kasutavad oma õigusi ja täidavad oma kohustusi.

Komisjon esitab liidu ja nende liikmesriikide nimel kõik Genfi redaktsiooni kohaselt vajalikud teated.

Eelkõige määratakse komisjon Genfi redaktsiooni artiklis 3 osutatud pädevaks asutuseks, kes vastutab Genfi redaktsiooni haldamise eest liidu territooriumil ja teabevahetuse eest WIPO rahvusvahelise bürooga vastavalt Genfi redaktsioonile ning Lissaboni kokkuleppe ja selle Genfi redaktsiooni kohastele ühiseeskirjadele (edaspidi „ühiseeskirjad“).

2.   Liit hääletab eriliidu assamblees ning Genfi redaktsiooni ratifitseerinud või sellega ühinenud liikmesriigid ei kasuta oma hääleõigust.

Artikkel 5

Genfi redaktsiooni artikli 29 lõike 4 kohaselt täpsustatakse ühinemiskirjale lisatud deklaratsioonis Genfi redaktsiooni artikli 15 lõikes 1 osutatud tähtaja ja Genfi redaktsiooni artiklis 17 osutatud ajavahemike pikendamine ühe aasta võrra vastavalt ühiseeskirjades sätestatud menetlustele.

Vastavalt ühiseeskirjade eeskirja 5 punkti 3 alapunktile a täpsustatakse WIPO peadirektorile esitatavas ja ühinemiskirjale lisatud teates nõue, et registreeritud päritolunimetuse või geograafilise tähise kaitseks liidu territooriumil tuleb taotluses lisaks ühiseeskirjade eeskirja 5 lõikes 2 sätestatud kohustuslikule sisule märkida päritolunimetuse puhul andmed toote kvaliteedi või omaduste kohta ja toote seose kohta geograafilise tootmispiirkonna geograafilise keskkonnaga ning geograafilise tähise puhul andmed toote kvaliteedi, maine või muu omaduse kohta ja toote seose kohta geograafilise päritolupiirkonnaga.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 7. oktoober 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 25. oktoober 2017, komisjon vs. nõukogu, C-389/15, ECLI:EU:C:2017:798.


Top