EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0723

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/723, 16. mai 2018, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1099/2009 (loomade kaitse kohta surmamisel) I ja II lisa seoses madala õhurõhuga uimastamise heakskiitmisega (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/2821

OJ L 122, 17.5.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/723/oj

17.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/723,

16. mai 2018,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1099/2009 (loomade kaitse kohta surmamisel) I ja II lisa seoses madala õhurõhuga uimastamise heakskiitmisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1099/2009 (loomade kaitse kohta surmamisel), (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2 ja artikli 14 lõike 3 esimese lõigu punkti b,

olles konsulteerinud alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1099/2009 I lisas on esitatud heakskiidetud uimastamismeetodite loetelu, nende kirjeldus ja teatavate meetodite puhul kohaldatavad erinõuded.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1099/2009 II lisas on esitatud nõuded, mida kohaldatakse tapamajade planeeringu, konstruktsiooni ja sisseseade suhtes.

(3)

Olles saanud eraettevõtjalt taotluse, palus komisjon Euroopa Toiduohutusametilt (edaspidi „EFSA“) arvamust madalal õhurõhul toimiva süsteemiga uimastamise (edaspidi „kõnealune meetod“) kasutamise kohta broileritel (liha tootmiseks peetavad kanad).

(4)

Toiduohutusamet sätestas 25. oktoobril 2017 esitatud arvamuses (2) järgmist.

Kõnealust meetodit võib lugeda loomade heaoluga seotud tulemuste seisukohast vähemalt võrdseks vähemalt ühe praegu kasutatava uimastamismeetodiga.

Kõnealust meetodit võib kasutada vaid siis, kui on täidetud teatud tingimused, täpsemalt: tehnilised nõuded (rõhu alandamise määr, iga etapi kestus ja kokkupuuteaeg kokku), looma omadustega seotud nõuded (broilerid) ja teatud ümbritseva keskkonnaga seotud tingimused (temperatuur ja õhuniiskus).

Hindamisel piirduti broileritega, kes kaaluvad tapmisel kuni 4 kg, ning hindamist ei saa kasutada muude lindude kategooriate puhul.

(5)

Et pädevad asutused saaksid kõnealuse meetodi nõuetekohast kasutamist regulaarselt kontrollida, tuleks kehtestada kõnealuse meetodi jaoks erinõuded.

(6)

Lisaks äritegevuse eesmärgil toimuvale tapmisele peetakse kõnealust meetodit sobivaks ka kanade tapmiseks nende populatsiooni vähendamise korral.

(7)

Kõnealune meetod sobib ka muudel juhtudel, kui on vaja tappa palju kanu põhjustel, mis ei ole seotud rahvatervise, loomatervise, loomade heaolu või keskkonnaga.

(8)

Arvestades et loomade heaoluga seotud tulemuste seisukohast on kõnealune meetod võrdne vähemalt ühe juba heakskiidetud meetodiga, on seega vaja muuta määruse (EÜ) nr 1099/2009 I lisa.

(9)

Et kõnealust meetodit oleks võimalik efektiivselt kasutada ja kasutamist seirata, tuleb järgida teatavaid erinõudeid tapamajade planeeringu, konstruktsiooni ja sisseseade osas. Seetõttu tuleb muuta ka määruse (EÜ) nr 1099/2009 II lisa.

(10)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 1099/2009 I ja II lisa vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1099/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

I peatüki tabelit 3 muudetakse järgmiselt:

i)

pealkiri asendatakse järgmisega:

Tabel 3. Kontrollitud keskkonna meetodid“;

ii)

lisatakse rida 7:

Nr

Nimetus

Kirjeldus

Kasutamistingimused

Põhiparameetrid

Käesoleva lisa II peatüki erinõuded

„7

Madala õhurõhuga uimastamine

Teadvusel loomad puutuvad kokku järkjärgulise õhurõhu langetamisega, mille käigus vähendatakse sissehingatava hapniku sisaldust õhus madalamaks kui 5 %.

Broilerid eluskaaluga kuni 4 kg.

Tapmine, loomade arvu vähendamine ja muud olukorrad.

Rõhu alandamise määr

Kokkupuute kestus.

Ümbritseva keskkonna temperatuur ja õhuniiskus

Punktid10.1–10.5“

b)

II peatükki lisatakse punkt 10:

„10)   Madala õhurõhuga uimastamine

10.1.   Esimeses etapis ei tohi rõhku alandada rohkem kui merepinna tavapärase atmosfäärirõhu tasemelt (760 Torri) 250 Torrini vähemalt 50 sekundi jooksul.

10.2.   Teises etapis tuleb järgmise 210 sekundi jooksul saavutada merepinna tavapärase atmosfäärirõhu miinimumtase (160 Torri).

10.3.   Rõhu ajakõverat tuleb kohandada nii, et ühe tsükli jooksul oleks tagatud kõikide lindude lõplik uimastamine.

10.4.   Kamber peab olema lekkimiskindel (kontrollitud) ja rõhumõõtureid tuleb kalibreerida enne igat kasutustoimingut ning vähemalt korra päevas.

10.5.   Andmed absoluutse vaakumi saavutamise, kokkupuuteaja, temperatuuri ja niiskuse kohta tuleb kirja panna ja neid tuleb hoida vähemalt aasta.“

2)

II lisasse lisatakse punkt 7:

„7)   Madala õhurõhuga uimastamine

7.1.   Madala õhurõhuga uimastamisel kasutatavad seadmed tuleb planeerida ja ehitada nii, et tekiks vaakumkamber, mis võimaldab aeglast järk-järgulist rõhu alandamist hapniku vähendamise ja miinimumrõhu säilitamise teel.

7.2.   Süsteem peab olema varustatud mõõteseadmetega, mis mõõdavad, kuvavad ja salvestavad pidevalt absoluutset vaakumrõhku, kokkupuute aega, temperatuuri ja niiskust, ning millega saab anda selgelt nähtavaid ja kuuldavaid hoiatusi juhul, kui rõhk nõutavast tasemest kõrvale kaldub. Mõõteseade peab paiknema personali jaoks hästi nähtaval kohal.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub päev pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. mai 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 303, 18.11.2009, lk 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(12):5056.


Top