EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0582

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/582, 12. aprill 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1352/2013, millega kehtestatakse vormid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis

C/2018/2117

ELT L 98, 18.4.2018, p. 4–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/582/oj

18.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 98/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/582,

12. aprill 2018,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1352/2013, millega kehtestatakse vormid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1352/2013 (2) kehtestati määrusega (EL) nr 608/2013 ette nähtud taotlusvorm, mida tuleb kasutada selleks, et taotleda tolliasutustelt meetmete võtmist seoses kaubaga, mille puhul kahtlustatakse intellektuaalomandi õiguse rikkumist (edaspidi „taotlusvorm“).

(2)

Taotlusvormi on vaja kohandada, et võtta arvesse kõnealuse vormi kasutamisel saadud praktilisi kogemusi, ning samuti selleks, et tagada tõrgeteta teabeedastus ja -vahetus määruse (EL) nr 608/2013 artiklis 31 osutatud keskse andmebaasi kaudu.

(3)

Kui taotlus on esitatud pärast seda, kui tolliasutused on peatanud kauba tollist vabastamise või pidanud kauba kinni omal algatusel, peaks taotleja tegema taotlusvormile vastavasisulise märkuse.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2424 (3) asendati termin „ühenduse kaubamärk“ liidu õiguskorra kohaselt terminiga „Euroopa Liidu kaubamärk“. Taotluse vormi tuleb vastavalt ajakohastada.

(5)

Kui taotleja taotleb kooskõlas määruse (EL) nr 608/2013 artikliga 26 väikeste kaubapartiide hävitamise menetluse kasutamist, peaks ta saama täpsustada, kas ta soovib, et menetlust kasutatakse kõigis liikmesriikides või mitmes konkreetses liikmesriigis.

(6)

Taotlejalt tuleks nõuda, et ta esitaks taotlusvormis asjaga seotud äriühingute ja kauplejate nimed ja aadressid, sest see teave on tolliasutuste jaoks õiguste rikkumise ohu analüüsimise ja hindamise seisukohalt oluline.

(7)

Võttes arvesse seda, et määruse (EL) nr 608/2013 artikli 31 kohaselt peab kogu liikmesriikide ja komisjoni vaheline andmevahetus taotlusi ja kinnipidamisi käsitlevate otsuste kohta toimuma komisjoni keskandmebaasi kaudu ning et kõnealust andmebaasi on vaja uuele taotlusvormile kohandada, peaks rakendusmääruse (EL) nr 1352/2013 I ja III lisa muudatusi kohaldama alates 15. maist 2018.

(8)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 1352/2013 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) nr 1352/2013 muudetakse järgmiselt:

1)

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga;

2)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 15. maist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. aprill 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 181, 29.6.2013, lk 15.

(2)  Komisjoni 4. detsembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1352/2013, millega kehtestatakse vormid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis (ELT L 341, 18.12.2013, lk 10).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2424, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (ELT L 341, 24.12.2015, lk 21).


I LISA

I LISA

Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi
“.

II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 1352/2013 III lisa I osa muudetakse järgmiselt:

1)

lahtri 1 („Taotleja“) täitmist käsitleva märkuse tekst asendatakse järgmisega:

„Sellesse lahtrisse kantakse andmed taotleja kohta. Sinna tuleb märkida taotleja nimi ja täielik aadress, tema maksukohustuslasena registreerimise number, mis tahes muu riiklik registreerimisnumber või ettevõtja registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI nr), mis on kogu liidus ainulaadne number, mille liikmesriigi tolliasutus on määranud tollitoimingutega seotud ettevõtjatele, tema telefoni-, mobiiltelefoni- või faksinumber ja e-posti aadress. Taotleja võib vajaduse korral sisestada ka oma veebisaidi aadressi,“;

2)

märkusesse lahtri 2 („Liidu/riigi tasandil taotlus“) täitmise kohta lisatakse järgmine lõik:

„Kui taotlus on esitatud pärast kauba tollist vabastamise peatamist või kauba kinnipidamist kooskõlas määruse (EL) nr 608/2013 artikliga 18, tehakse linnuke märkeruutu „Riigi tasandil taotlus“ (vt artikli 5 lõige 3).“;

3)

lahtri 10 („Väikeste kaubapartiide menetlus“) täitmist käsitleva märkuse tekst asendatakse järgmisega:

„Kui taotleja soovib taotleda määruse (EL) nr 608/2013 artiklis 26 sätestatud väikeste kaubapartiide hävitamise menetluse kasutamist, teeb ta linnukese selle liikmesriigi või, liidu tasandil taotluse korral, nende liikmesriikide märkeruutu, kus ta menetluse kasutamist soovib.“


Top