EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0329

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/329, 5. märts 2018, millega määratakse Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/1223

OJ L 63, 6.3.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/329/oj

6.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/329,

5. märts 2018,

millega määratakse Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (1) eriti selle artikli 95 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon viis kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikliga 95 läbi avaliku valikumenetluse, et valida välja ja määrata Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus, kes peaks toetama komisjoni ja liikmesriikide meetmeid, mis on seotud kõnealuse määruse artikli 1 lõike 2 punktis f osutatud loomade heaolunõudeid käsitlevate eeskirjade kohaldamisega.

(2)

Selle menetluse jaoks ametisse nimetatud hindamis- ja valikukomisjon jõudis järeldusele, et Wageningen Livestock Research'i juhitav konsortsium, kuhu kuuluvad ka Aarhusi ülikool ja Friedrich-Loeffler-Institut, vastab määruse (EL) 2017/625 artikli 95 lõikes 3 sätestatud nõuetele ja võiks vastutada kõnealuse määruse artiklis 96 sätestatud ülesannete täitmise eest.

(3)

Seepärast tuleks kõnealune konsortsium määrata Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskuseks, kes vastutab tugiülesannete täitmise eest, kui need on hõlmatud referentkeskuse ühe- või mitmeaastaste tööprogrammidega. Programmid tuleks koostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 652/2014 (2) artikli 36 kohaselt komisjoni vastuvõetud asjaomaste tööprogrammide eesmärkide ja prioriteetidega.

(4)

Määramine tuleks läbi vaadata iga viie aasta järel alates käesoleva määruse kohaldamise päevast.

(5)

Kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikli 167 lõikes 3 sätestatud kohaldamise kuupäevaga tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 29. aprillist 2018,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskuseks, kes vastutab komisjoni ja liikmesriikide poolt loomade heaolunõuete valdkonnas võetavate horisontaalmeetmete toetamise eest, määratakse järgmine konsortsium.

Nimi

:

Wageningen Livestock Research'i juhitav konsortsium, kuhu kuuluvad ka Aarhusi ülikool ja Friedrich-Loeffler-Institut.

Aadress

:

Drevendaalsesteeg 4

6708 PB Wageningen

MADALMAAD

Määramine vaadatakse läbi iga viie aasta järel alates käesoleva määruse kohaldamise päevast.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 29. aprillist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. märts 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/128/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ (ELT L 189, 27.6.2014, lk 1).


Top