EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1991

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1991, 25. oktoober 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 293, 10.11.2017, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1991/oj

10.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1991,

25. oktoober 2017,

millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (3),

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) nr 345/2013 (4) ja (EL) nr 346/2013 (5) sätestatakse ühtsed nõuded ja tingimused selliste investeerimisfondide valitsejatele, kes soovivad kasutada liidus nimetust „EuVECA“ kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja nimetust „EuSEF“ kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate turustamisel. Määrused (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 sisaldavad sätteid, mis reguleerivad eelkõige kvalifitseeruvaid investeeringuid, kvalifitseeruvaid portfelliettevõtjaid ja aktsepteeritavaid investoreid. Vastavalt määrustele (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 kvalifitseeruvad vastavalt nimetuste „EuVECA“ ja „EuSEF“ kasutamiseks ainult fondivalitsejad, kelle valitsetavate varade kogumaht ei ületa Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL (6) artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud künnist.

(2)

Komisjoni 26. novembri 2014. aasta teatises „Investeerimiskava Euroopa jaoks“ on sätestatud terviklik strateegia, kuidas kaotada rahastamise puudujääk, mis pidurdab Euroopa potentsiaali kasvada ja luua oma kodanikele töökohti. Selle eesmärk on avada erasektori investeeringud, kasutades rahastamist riiklikest vahenditest ja parandades investeerimiskeskkonna õigusraamistikku.

(3)

Komisjoni 30. septembri 2015. aasta teatis „Kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava“ on investeerimiskava oluline osa. Selle eesmärk on vähendada finantsturgude killustatust ja suurendada kapitali pakkumist ettevõtjatele nii liidusiseselt kui ka väljastpoolt liitu tõelise ühtse kapitalituru loomise kaudu. Kõnealuses teatises märgitakse, et määruseid (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 tuleb muuta tagamaks, et nimetatud raamistikud võimaldaksid optimaalseid investeeringuid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse (VKEdesse).

(4)

Kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide turg tuleks avada, et suurendada mastaabisäästu, vähendada tehingu- ja tegevuskulusid, suurendada konkurentsi ja laiendada investorite valikut. Võimalike fondivalitsejate baasi laiendamine aitab kaasa selle turu avanemisele ning see peaks olema kasulik investeeringuid otsivatele ettevõtjatele, kuna nad saaksid rahastamist ammutada rohkematest ja eri riskiinvesteeringuid pakkuvatest allikatest. Seetõttu tuleks määruste (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 kohaldamisala laiendada, võimaldades nimetuste „EuVECA“ ja „EuSEF“ kasutamist ka direktiivi 2011/61/EL artikli 6 alusel tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate investeerimisfondide valitsejatele.

(5)

Kõrgetasemelise investorikaitse säilitamiseks tuleks direktiivi 2011/61/EL artikli 6 alusel tegevusloa saanud investeerimisfondide valitsejatele jätkuvalt kohaldada nimetatud direktiivi nõudeid ning nad peaksid jätkuvalt täitma määruse (EL) nr 345/2013 või määruse (EL) nr 346/2013 neid sätteid, mis käsitlevad aktsepteeritavaid investeeringuid, investorite sihtrühma ja teabenõudeid. Pädevad asutused, kellele on direktiiviga 2011/61/EL antud järelevalvevolitused, peaksid neid volitusi kasutama ka kõnealuste fondivalitsejate suhtes.

(6)

Selleks et pädevad asutused oleksid teadlikud igast nimetuse „EuVECA“ ja „EuSEF“ uuest kasutamisest, peaksid direktiivi 2011/61/EL artikli 6 alusel tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate fondivalitsejad registreerima iga kvalifitseeruva riskikapitalifondi või kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi, mida nad kavatsevad valitseda ja turustada. See peaks tagama, et kõnealused fondivalitsejad saavad säilitada oma ärimudelid, olles võimelised valitsema teistes liikmesriikides asutatud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid, ja laiendada veelgi oma pakutavat tootevalikut.

(7)

Selleks et veelgi suurendada kapitali pakkumist ettevõtjatele, tuleks laiendada nende aktsepteeritavate ettevõtjate ringi, millesse kvalifitseeruvad riskikapitalifondid võivad investeerida. Seetõttu peaks kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate määratlus hõlmama kuni 499 töötajaga ettevõtjaid (väikesed keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjad), kellel ei ole lubatud kaubelda reguleeritud turul ega mitmepoolses kauplemissüsteemis, ning VKEde kasvuturgudel noteeritud VKEsid. Samuti peaksid uued investeerimisvõimalused võimaldama kasvuetapis ettevõtjatel, kellel on juba juurdepääs teistele rahastamisallikatele, nagu VKEde kasvuturud, saada kapitali kvalifitseeruvatest riskikapitalifondidest, mis omakorda peaks kaasa aitama VKEde kasvuturgude arengule. Kvalifitseeruvate riskikapitalifondide poolt kvalifitseeruvatesse portfelliettevõtjatesse tehtavad investeeringud ei tähenda automaatselt seda, et kvalifitseeruvad portfelliettevõtjad ei kvalifitseeruks avaliku sektori programmide raames aktsepteeritavana. Investeeringute edendamiseks tuleks määruste (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 alusel jätkuvalt võimaldada fondifondide struktuuri loomist.

(8)

Selleks et muuta nimetuse „EuSEF“ kasutamine atraktiivsemaks ja suurendada veelgi kapitali pakkumist sotsiaalsetele ettevõtjatele, tuleks positiivse sotsiaalse mõju määratluse laiendamise abil suurendada niisuguste aktsepteeritavate ettevõtjate hulka, kellesse kvalifitseeruvad sotsiaalettevõtlusfondid võivad investeerida. Selline laiendamine lihtsustaks sotsiaalettevõtlusfondide õigusmaastikku ja hõlbustaks investorite osalemist niisugustes fondides, käsitledes erinevaid tõlgendusi selles osas, mida kujutab endast positiivne sotsiaalne mõju liidu eri valdkondades.

(9)

Kvalifitseeruvatel riskikapitalifondidel peaks ühtlasi olema lubatud pikemaajaliselt osaleda noteerimata VKEde, noteerimata väikese või keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate ja VKEde kasvuturul noteeritud VKEde rahastamisredelil, et veelgi suurendada nende potentsiaali teenida tulu kiire kasvuga ettevõtjatest. Seetõttu tuleks lubada esimesele investeeringule järgnevaid jätkuinvesteeringuid.

(10)

Registreerimismenetlused peaksid olema lihtsad ja kulutõhusad. Seetõttu peaks fondivalitseja registreerimine vastavalt määrustele (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 täitma ka direktiivis 2011/61/EL osutatud registreerimise eesmärki seoses kvalifitseeruvate riskikapitalifondide või kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsemisega. Vastavalt määrusele (EL) nr 345/2013 või määrusele (EL) nr 346/2013 tehtavad registreerimise või registreerimisest keeldumise otsused tuleks vajaduse korral allutada siseriikliku õiguse järgsele halduslikule või kohtulikule kontrollile.

(11)

Registreerimise taotluses esitatud ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1095/2010 (7) asutatud Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) teatavaks tehtud teavet tuleks kasutada võrdleva analüüsi organiseerimiseks ja koostamiseks kooskõlas määrusega (EL) nr 1095/2010 ning üksnes direktiivi 2011/61/EL ja määruste (EL) nr 345/2013, (EL) nr 346/2013 ning (EL) nr 1095/2010 kontekstis, sealhulgas teabe kogumise normide osas. See ei tohiks kuidagi mõjutada määruse (EL) nr 1095/2010 ja direktiivi 2011/61/EL eesseisvat seadusandlikku läbivaatamist.

(12)

Tasud ja muud lõivud, mille vastuvõtvad liikmesriigid kehtestavad kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejatele ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejatele, suurendavad nõuete erinevust ja võivad kohati märkimisväärselt takistada piiriülest tegevust. Sellised tasud ja lõivud takistavad kapitali vaba liikumist liidu piires, õõnestades seeläbi siseturu põhimõtteid. Seetõttu on vaja rõhutada ja selgitada, et vastuvõtvale liikmesriigile pandud keeld kehtestada nõudeid või haldusmenetlusi seoses kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate turustamisega oma territooriumil tähendab ka keeldu nõuda fondivalitsejatelt nende fondide osakute või aktsiate turustamise eest tasusid või muid lõive, kui järelevalveülesande täitmine ei ole nõutav.

(13)

Määrustega (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 nõutakse, et kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejatel, kellel ei ole direktiivi 2011/61/EL kohast tegevusluba, peab alati olema piisavalt omavahendeid. Selleks et töötada välja asjakohane ja proportsionaalne omavahendite nõue kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejate ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejate jaoks, peaks nõutavate omavahendite suurus kahe fondistruktuuri kontekstis tuginema kumulatiivsetele kriteeriumidele ning olema tunduvalt väiksem ja vähem keeruline kui direktiivis 2011/61/EL sätestatu, et võtta arvesse kõnealuste fondide eripära, laadi ja väiksust ning et järgida proportsionaalsuse põhimõtet. Selleks et tagada kogu liidus ühtne arusaam kõnealuste fondivalitsejate suhtes kehtestatud omavahendite nõuetest, tuleks käesolevas määruses ette näha miinimumkapitalinõuete ja omavahendeid käsitlevate nõuete kohaldamine. Kuna kvalifitseeruvatel riskikapitalifondidel ja kvalifitseeruvatel sotsiaalettevõtlusfondidel võib kapitaliturgude liidu kontekstis olla eriline roll, eelkõige sotsiaalettevõtluse ja riskikapitali rahastamise edendamisel, on vaja ette näha konkreetsed ja sihipärased omavahendite nõuded registreeritud fondivalitsejatele, mis erinevad direktiivis 2011/61/EL sätestatud tegevusloa saanud fondivalitsejate suhtes kehtivatest omavahendite nõuetest.

(14)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel peaks olema võimalik töötada komisjonile esitamiseks välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud. Kõnealused standardid peaksid täpsustama teavet, mis tuleks esitada pädevatele asutustele investeerimisfondide või fondivalitsejate registreerimise taotluses vastavalt määrustele (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013, ning teabe seda osa, mille pädevad asutused peavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks tegema, et võimaldada tal organiseerida ja koostada võrdlev analüüs vastavalt määrusele (EL) nr 1095/2010.

(15)

Kuna käesolev määrus võimaldab alustada nimetuste „EuVECA“ ja „EUSEF“ kasutamist direktiivi 2011/61/EL artikli 6 alusel tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate investeerimisfondide valitsejatel, peaks keskandmebaas, mida haldab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kooskõlas määrustega (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013, sisaldama ka teavet nende kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide kohta, mida valitsevad ja mille osakuid või aktsiaid turustavad kõnealused fondivalitsejad.

(16)

Võimalike turuhäirete ärahoidmiseks on seniste kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja sotsiaalettevõtlusfondide senistele valitsejatele vaja kehtestada kõnealuste fondide tegutsemisajaks erand käesolevas määruses sätestatud omavahendite nõuetest, kuni nende fondide tingimused või põhikiri jäävad samaks. Niisugused fondivalitsejad peaksid siiski tagama, et nad suudavad alati põhjendada omavahendite piisavust tegevuse järjepidevuse kindlustamiseks.

(17)

Määruste (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 järgmise läbivaatamise käigus peaks komisjon uurima, kas oleks kasulik luua jaeinvestoritele vabatahtlik lisavõimalus määruste (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 alusel investorfondi kasutamise abil niisuguste kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide puhul, kes soovivad laiendada oma investoribaasi. Komisjon peaks ühtlasi uurima, kas suhteliselt kõrge miinimuminvesteeringu künnise langetamine võiks olla kasulik, eriti seetõttu, et seda võib käsitada potentsiaalse takistusena sellistesse fondidesse ulatuslikumal investeerimisel. Komisjon peaks ühtlasi uurima, kas võiks olla asjakohane laiendada nimetuse „EuSEF“ kasutamist teatavatele suure sotsiaalse mõjuga crowdfunding’u ja mikrorahastamisüksustele. Kuigi riskikapital on jätkuvalt äärmiselt riskantne investeerimisvorm, tuleks meeles pidada, et sarnase riskitasemega reguleerimata investeerimisvormid muutuvad tarbijatele üha rohkem kättesaadavaks. Sellised investeerimisvormid nagu crowdfunding on praegu liidu tasemel reguleerimata, samas kui nimetuste „EuVECA“ ja „EuSEF“ kasutamise kord on reguleeritud ja selle üle korraldatakse järelevalvet.

(18)

Komisjon on kapitaliturgude liitu käsitlevas töös kindlaks teinud, et turustamise määratlus ja lahknevused selle tõlgendamisel liikmesriikide pädevate asutuste poolt takistavad märkimisväärselt piiriüleste investeeringute tegemist. Komisjon peaks kõnealuse määratluse sobivuse läbi vaatama.

(19)

Lisaks peaks komisjon analüüsima kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejate puhul fondivalitseja tegevusloa kasutuselevõtu asjakohasust ning turustamise määratluse sobivust riskikapitali puhul. Komisjon peaks analüüsi järel esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on vajaduse korral lisatud seadusandlik ettepanek.

(20)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt tugevdada veelgi kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide siseturgu märgiste „EuVECA“ ja „EuSEF“ kasutamise edendamise teel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda selle ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(21)

Käesolev määrus ei tohiks piirata riigiabi reeglite kohaldamist kvalifitseeruvate riskikapitalifondide suhtes. Sellised fondid võivad toimida riigiabi vahenditena, et edendada VKEdesse tehtavaid riskikapitaliinvesteeringuid näiteks erainvestorite avaliku sektori investoritest soodsama kohtlemise teel, kui niisugune abi on kooskõlas riigiabi reeglitega ja eelkõige komisjoni määrusega (EL) nr 651/2014 (8).

(22)

Määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 345/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesoleva määruse artikleid 3–6, artiklit 12, artikli 13 lõike 1 punkte c ja i, artikleid 14a–19, artikli 20 lõike 3 teist lõiku ning artikleid 21 ja 21a kohaldatakse direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate fondivalitsejate suhtes, kes valitsevad kvalifitseeruvate riskikapitalifondide portfelle ja kavatsevad kasutada nimetust „EuVECA“ seoses nende fondide osakute või aktsiate turustamisega liidus.“

2)

Artiklis 3 muudetakse esimest lõiku järgmiselt:

a)

punkti d alapunkt i asendatakse järgmisega:

„i)

kes vastab kvalifitseeruva riskikapitalifondi poolt sellesse ettevõtjasse esimese investeeringu tegemise ajal ühele järgmistest tingimustest:

ettevõtjat ei ole võetud kauplemisele reguleeritud turul ega mitmepoolses kauplemissüsteemis, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (*1) artikli 4 lõike 1 punktides 21 ja 22, ning ettevõtja annab tööd kuni 499 inimesele;

ettevõtja on väike või keskmise suurusega ettevõtja, mis on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 13 ja noteeritud VKEde kasvuturul, mis on määratletud kõnealuse direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis 12;

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).“;"

b)

punkt k asendatakse järgmisega:

„k)   „päritoluliikmesriik“– liikmesriik, kus on kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja registrijärgne asukoht;“;

c)

punkt m asendatakse järgmisega:

„m)

„pädev asutus“ –

i)

käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 osutatud fondivalitsejate puhul direktiivi 2011/61/EL artikli 3 lõike 3 punktis a osutatud pädev asutus;

ii)

käesoleva määruse artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitsejate puhul direktiivi 2011/61/EL artikli 7 lõikes 1 osutatud pädev asutus;

iii)

kvalifitseeruvate riskikapitalifondide puhul selle liikmesriigi pädev asutus, kus kvalifitseeruv riskikapitalifond on moodustatud või asutatud;“;

d)

lisatakse järgmine punkt:

„n)   „vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus“– niisuguse muu liikmesriigi kui päritoluliikmesriigi asutus, kus kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid turustatakse.“

3)

Artiklis 7 asendatakse punkt f järgmisega:

„f)

kohtlema investoreid õiglaselt. See ei välista erainvestorite avaliku sektori investorist soodsamat kohtlemist, kui selline kohtlemine on kooskõlas riigiabi reeglitega, eelkõige komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 (*2) artikliga 21, ning see on ette nähtud fondi tingimustes või põhikirjas;

(*2)  Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).“"

4)

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Nii sisemiselt valitsetavate kvalifitseeruvate riskikapitalifondide algkapital kui ka kvalifitseeruvate riskikapitalifondide väliste valitsejate algkapital peab olema 50 000 eurot.“;

b)

lisatakse järgmised lõiked:

„3.   Omavahendid peavad moodustama alati vähemalt ühe kaheksandiku fondivalitseja eelneva aasta üldpüsikuludest. Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib seda nõuet kohandada juhul, kui fondivalitseja äritegevuses on eelneva aastaga võrreldes toimunud oluline muutus. Kui kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja äritegevus ei ole veel kestnud terve aasta, on nõude suurus üks kaheksandik tema äriplaani kohaselt oodatavatest üldpüsikuludest, välja arvatud juhul, kui päritoluliikmesriigi pädev asutus nõuab äriplaani kohandamist.

4.   Kui fondivalitseja valitsetavate kvalifitseeruvate riskikapitalifondide väärtus ületab 250 000 000 eurot, peab fondivalitseja suurendama omavahendite summat. Kõnealune täiendav summa peab võrduma 0,02 protsendiga summast, mille võrra kvalifitseeruvate riskikapitalifondide koguväärtus ületab 250 000 000 eurot.

5.   Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib kvalifitseeruva riskikapitalifondide valitsejal lubada jätta lisamata kuni 50 % lõikes 4 osutatud täiendavate omavahendite summa suurendamise nõudest, kui nimetatud fondivalitsejal on kõnealusele summale sellise krediidiasutuse või kindlustusandja tagatis, kelle registrijärgne asukoht on liikmesriigis või kolmandas riigis, kus tema suhtes kohaldatakse usaldatavusnõudeid, mida päritoluliikmesriigi pädev asutus peab samaväärseteks liidu õiguses sätestatutega.

6.   Omavahendid tuleb investeerida likviidsetesse varadesse või lühikese aja jooksul kergesti rahaks konverteeritavatesse varadesse ning need ei tohi sisaldada spekulatiivseid positsioone.“

5)

Artiklisse 12 lisatakse järgmine lõige:

„4.   Päritoluliikmesriigi pädev asutus teeb kogu käesoleva artikli alusel kogutud teabe õigeaegselt kättesaadavaks iga asjaomase kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädevale asutusele ning iga asjaomase vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele artiklis 22 osutatud menetluse kohaselt.“

6)

Artikli 13 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

asjaomase fondivalitseja omavahendite summa, mis tal on oma kvalifitseeruvate riskikapitalifondide nõuetekohaseks valitsemiseks vajalike tehniliste ja inimressursside piisavuse tagamiseks;“.

7)

Artiklit 14 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt e jäetakse välja;

b)

lõike 2 punkt d jäetakse välja;

c)

lisatakse järgmised lõiked:

„4.   Päritoluliikmesriigi pädev asutus teatab lõikes 1 osutatud fondivalitsejale, kas ta on registreeritud kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitsejana, hiljemalt kaks kuud pärast seda, kui ta on esitanud kõik nimetatud lõikes osutatud andmed.

5.   Käesoleva artikliga kooskõlas registreerimine on kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsemise mõttes registreerimine direktiivi 2011/61/EL artikli 3 lõike 3 tähenduses.

6.   Käesolevas artiklis osutatud kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja teatab käesoleva artikli kohaselt päritoluliikmesriigi pädevale asutusele esmase registreerimise tingimuste olulised muudatused, tehes seda enne niisuguste muudatuste elluviimist.

Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus otsustab kehtestada piiranguid või esimeses lõigus osutatud muudatused tagasi lükata, teavitab ta sellest kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitsejat ühe kuu jooksul pärast kõnealuste muudatuste kohta teate saamist. Pädev asutus võib seda tähtaega kuni ühe kuu võrra pikendada, kui ta peab seda juhtumi konkreetseid asjaolusid arvestades vajalikuks, olles eelnevalt kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitsejat sellest teavitanud. Kui asjaomane pädev asutus ei esita muudatustele nende hindamise tähtaja jooksul vastuväiteid, võidakse muudatused ellu viia.

7.   Et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et veelgi täpsustada teavet, mis tuleb pädevale asutusele esitada lõikes 1 sätestatud registreerimise taotluses ja et täpsustada lõikes 2 sätestatud tingimusi.

Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

8.   Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu seoses lõikes 1 sätestatud registreerimise taotlusega ja lõikes 2 sätestatud tingimustega pädevatele asutustele teabe esitamise standardvormide, -mallide ja -menetluste kohta.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

9.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve organiseerib ja koostab kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 30 võrdleva analüüsi, et suurendada käesoleva määruse kohaselt pädevate asutuste tehtavate registreerimistoimingute sidusust.“

8)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 14a

1.   Direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate fondivalitsejad esitavad taotluse niisuguste kvalifitseeruvate riskikapitalifondide registreerimiseks, mille puhul nad kavatsevad kasutada nimetust „EuVECA“.

2.   Lõikes 1 osutatud registreerimise taotlus esitatakse kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädevale asutusele ja see sisaldab järgmist:

a)

kvalifitseeruva riskikapitalifondi tingimused või põhikiri;

b)

depositooriumi andmed;

c)

artikli 14 lõikes 1 osutatud teave;

d)

nende liikmesriikide loetelu, kus lõikes 1 osutatud fondivalitsejad on moodustanud või asutanud või kavatsevad moodustada või asutada kvalifitseeruvaid riskikapitalifonde.

Esimese lõigu punkti c kohaldamisel osutab teave käesoleva määruse II peatüki nõuete täitmiseks kehtestatud korra kohta korrale, mis on kehtestatud artiklite 5 ja 6 ning artikli 13 lõike 1 punktide c ja i järgimiseks.

3.   Kui kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädev asutus ja päritoluliikmesriigi pädev asutus on erinevad, palub kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädev asutus päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt teavet selle kohta, kas kvalifitseeruv riskikapitalifond on hõlmatud fondivalitseja tegevusloaga, mille kohaselt on tal õigus valitseda alternatiivseid investeerimisfonde, ning kas on täidetud artikli 14 lõike 2 punktis a sätestatud tingimused.

Kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädev asutus võib samuti paluda päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt lõikes 2 osutatud dokumentide kohta selgitusi ja teavet.

Päritoluliikmesriigi pädev asutus annab vastuse ühe kuu jooksul alates kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädeva asutuse teabenõude kättesaamise kuupäevast.

4.   Lõikes 1 osutatud fondivalitsejad ei pea esitama teavet ega dokumente, mille nad on juba esitanud direktiivi 2011/61/EL alusel.

5.   Kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädev asutus registreerib pärast lõike 2 kohaselt saadud dokumentide hindamist ning lõikes 3 osutatud selgituse ja teabe saamist iga fondi kvalifitseeruva riskikapitalifondina, kui nimetatud fondi valitseja täidab artikli 14 lõikes 2 sätestatud tingimusi.

6.   Kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädev asutus teatab lõikes 1 osutatud fondivalitsejale, kas asjaomane fond on registreeritud kvalifitseeruva riskikapitalifondina, hiljemalt kaks kuud pärast seda, kui kõnealune fondivalitseja on esitanud kogu lõikes 2 osutatud teabe.

7.   Käesoleva artikliga kooskõlas registreerimine kehtib kogu liidu territooriumil ja võimaldab turustada fondide osakuid või aktsiaid nimetuse „EuVECA“ all kogu liidus.

8.   Et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et veelgi täpsustada teavet, mis tuleb esitada pädevatele asutustele vastavalt lõikele 2.

Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

9.   Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu lõike 2 kohaselt pädevatele asutustele teabe esitamise standardvormide, -mallide ja -menetluste kohta.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

10.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve organiseerib ja koostab kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 30 võrdleva analüüsi, et suurendada käesoleva määruse kohaselt pädevate asutuste teostatavate registreerimistoimingute sidusust.

Artikkel 14b

Liikmesriigid tagavad, et iga artiklis 14 osutatud fondivalitseja registreerimisest keeldumine või artiklis 14a osutatud fondi registreerimisest keeldumine on põhjendatud, et kõnealustes artiklites osutatud fondivalitsejatele on teatatud ja et otsuse saab edasi kaevata liikmesriigi kohtusse, haldusasutusele või mõnele muule asutusele. Edasikaebamise õigus kehtib ka registreerimise puhul, kui registreerimise kohta ei ole otsust tehtud kahe kuu jooksul pärast seda, kui kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja on esitanud kogu nõutud teabe. Liikmesriigid võivad nõuda, et fondivalitseja ammendaks enne eespool osutatud edasikaebamise õiguse kasutamist siseriikliku õiguse kohaselt ette nähtud mis tahes esialgsed halduslikud õiguskaitsevahendid.“

9)

Artikli 16 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1.   Päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab viivitamata vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet igast kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja registreerimisest või registrist kustutamisest, igast kvalifitseeruva riskikapitalifondi registrisse lisamisest või registrist kustutamisest ning igast nende liikmesriikide loetelus tehtavast lisamisest või kustutamisest, kus kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja kavatseb kõnealuste fondide osakuid või aktsiaid turustada.

Esimese lõigu kohaselt teavitab kooskõlas artikliga 14a registreeritud kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädev asutus viivitamata päritoluliikmesriigi pädevat asutust, vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet igast kvalifitseeruva riskikapitalifondi lisamisest või kustutamisest või igast nende liikmesriikide loetelus tehtavast lisamisest või kustutamisest, kus kõnealuse kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja kavatseb kõnealuse fondi osakuid või aktsiaid turustada.

2.   Vastuvõtvate liikmesriikide pädevad asutused ei kehtesta kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejatele mingeid nõudeid ega nõua haldusmenetluste järgimist seoses nende kvalifitseeruvate riskikapitalifondide osakute või aktsiate turustamisega, samuti ei nõua nad enne turustamise alustamist selle heakskiitmist. Sellised nõuded või haldusmenetlused hõlmavad tasusid ja muid lõive.“

10)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 16a

1.   Artikli 14 lõike 9 ja artikli 14a lõike 10 kohaselt võrdleva analüüsi organiseerimiseks ja koostamiseks tagab päritoluliikmesriigi pädev asutus või erinevuse korral kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädev asutus, et lõplik teave, mille alusel artikli 14 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 14a lõikes 2 sätestatud registreerimise taotlus rahuldati, tehakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks õigeaegselt pärast registreerimist. See teave tehakse kättesaadavaks artiklis 22 osutatud menetluste kohaselt.

2.   Et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et veelgi täpsustada teavet, mis tuleb teha Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks lõike 1 kohaselt.

Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

3.   Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, mis käsitleb lõike 1 kohaselt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks tehtava teabe esitamise standardvorme, -malle ja -menetlusi.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.“

11)

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

1.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab keskandmebaasi, mis on interneti kaudu avalikult kättesaadav ning milles on loetletud kõik kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejad, kes kasutavad nimetust „EuVECA“, ning kvalifitseeruvad riskikapitalifondid, mille puhul nad seda nimetust kasutavad, samuti riigid, kus nende fondide osakuid või aktsiaid turustatakse.

2.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab oma veebisaidil veebilingid asjakohasele teabele kolmandate riikide kohta, kes on täitnud artikli 3 esimese lõigu punkti d alapunkti iv alusel kohaldatava nõude.“

12)

Artiklisse 18 lisatakse järgmised lõiked:

„1a.   Artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitsejate puhul vastutab päritoluliikmesriigi pädev asutus järelevalve korraldamise eest fondivalitseja sisseseatud töökorralduse nõuetele vastavuse ja piisavuse üle, et fondivalitseja oleks võimeline täitma kohustusi ja nõudeid, mis on seotud kõikide tema valitsetavate kvalifitseeruvate riskikapitalifondide moodustamise ja toimimisega.

1b.   Kvalifitseeruva riskikapitalifondi puhul, mida valitseb artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitseja, vastutab kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädev asutus järelevalve korraldamise eest selle üle, kas kvalifitseeruv riskikapitalifond vastab artiklites 5 ja 6 ning artikli 13 lõike 1 punktides c ja i sätestatud nõuetele. Kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädev asutus vastutab ka järelevalve korraldamise eest selle üle, kas fond täidab fondi tingimustes või põhikirjas sätestatud kohustusi.“

13)

Artiklisse 19 lisatakse järgmine lõige:

„Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve korraldab kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 30 võrdlevaid analüüse, et suurendada käesoleva määruse kohaselt pädevate asutuste täidetavate järelevalve- ja uurimisvolitustega seotud protsesside sidusust.“

14)

Artiklit 20 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 2 asendatakse kuupäev „16. maiks 2015“ kuupäevaga „2. märtsiks 2020“;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„3.   Artikli 2 lõikes 1 osutatud fondivalitsejad peavad igal ajal järgima käesolevat määrust ja vastutavad ühtlasi käesoleva määruse igasuguse rikkumise eest, sealhulgas sellest tuleneva kahju eest.

Artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitsejad peavad igal ajal täitma direktiivi 2011/61/EL nõudeid. Nad vastutavad käesoleva määruse nõuete täitmise tagamise eest kooskõlas direktiiviga 2011/61/EL. Fondivalitsejad vastutavad ka kahju eest, mis tuleneb käesoleva määruse rikkumisest.“

15)

Artiklit 21 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„1.   Proportsionaalsuse põhimõtet järgides võtab pädev asutus kohaldataval juhul lõikes 2 osutatud asjakohaseid meetmeid, kui fondivalitseja või kvalifitseeruv riskikapitalifond:“;

ii)

punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

kasutab nimetust „EuVECA“, kuid ei ole registreeritud vastavalt artiklile 14, või kui kvalifitseeruv riskikapitalifond ei ole registreeritud vastavalt artiklile 14a;“;

iii)

punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

on registreeritud valeandmeid esitades või muul ebaausal viisil, rikkudes artikli 14 või artikli 14a nõudeid;“;

b)

lõiked 2, 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõikes 1 osutatud juhtudel teeb pädev asutus vastavalt vajadusele järgmist:

a)

võtab meetmeid tagamaks, et asjaomase kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja järgib kohaldataval juhul artikleid 5 ja 6, artikli 7 punkte a ja b ning artikleid 12–14a;

b)

keelab kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitsejal nimetuse „EuVECA“ kasutamise ja kustutab asjaomase fondivalitseja või asjaomase kvalifitseeruva riskikapitalifondi registrist.

3.   Lõikes 1 osutatud pädev asutus teavitab kooskõlas artikli 14 lõike 1 punktiga d päritoluliikmesriigi mis tahes muud pädevat asutust, vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet viivitamata kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja või kvalifitseeruva riskikapitalifondi registrist kustutamisest.

4.   Õigus turustada ühe või mitme kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid nimetuse „EuVECA“ all lõpeb liidus kohe pädeva asutuse sellise otsuse tegemise päeval, millele on osutatud lõike 2 punktis b.“;

c)

lisatakse järgmine lõige:

„5.   Päritolu- või kohaldataval juhul vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus teavitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet viivitamata, kui tal on selge ja tõendatav alus arvata, et kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja on pannud toime artikli 21 lõike 1 punktides a–i osutatud rikkumise.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võib proportsionaalsuse põhimõtet järgides esitada määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 17 kohaselt asjaomastele pädevatele asutustele soovitusi käesoleva artikli lõikes 2 osutatud meetmete võtmiseks või selliste meetmete võtmisest hoidumiseks.“

16)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 21a

Direktiiviga 2011/61/EL pädevatele asutustele antud volitusi, sealhulgas karistustega seotud volitusi kohaldatakse ka käesoleva määruse artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitsejate suhtes.“

17)

Artiklit 26 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 punktis a asendatakse kuupäev „22. juuliks 2017“ kuupäevaga „2. märtsiks 2022“;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„4.   Samal ajal direktiivi 2011/61/EL artikli 69 kohase läbivaatamisega analüüsib komisjon eelkõige kõnealuse direktiivi artikli 3 lõike 2 punkti b kohaselt registreeritud fondivalitsejate osas järgmist:

a)

kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsemine ja õigusraamistikus muudatuste tegemise, sealhulgas fondivalitseja tegevusloa kasutuselevõtu asjakohasus ning

b)

turustamise määratluse sobivus kvalifitseeruvate riskikapitalifondide puhul ning selle määratluse ja liikmesriikide eri tõlgenduste mõju kvalifitseeruvate riskikapitalifondide toimimisele ja elujõulisusele ning selliste fondide osakute või aktsiate piiriülesele turustamisele.

Komisjon esitab pärast kõnealust läbivaatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on asjakohasel juhul lisatud seadusandlik ettepanek.“

Artikkel 2

Määrust (EL) nr 346/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesoleva määruse artikleid 3–6, 10 ja 13, artikli 14 lõike 1 punkte d, e ja f, artikleid 15a–20, artikli 21 lõike 3 teist lõiku ning artikleid 22 ja 22a kohaldatakse direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate fondivalitsejate suhtes, kes valitsevad kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide portfelle ja kavatsevad kasutada nimetust „EuSEF“ seoses nende fondide osakute ja aktsiate turustamisega liidus.“

2)

Artikli 3 lõike 1 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a)

punkti d alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ii)

kelle peaeesmärk on põhikirja või muude tingimuste või põhikirjajärgsete dokumentide kohaselt mõõdetava positiivse sotsiaalse mõju saavutamine, mille käigus ettevõtja

pakub teenuseid või tooteid, mis annavad sotsiaalset kasu;

kasutab toodete valmistamise või teenuste osutamise viisi, mis kajastab tema sotsiaalset eesmärki, või

toetab rahaliselt üksnes kahes esimeses taandes määratletud sotsiaalettevõtteid;“;

b)

punkt k asendatakse järgmisega:

„k)   „päritoluliikmesriik“– liikmesriik, kus on kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja registrijärgne asukoht;“;

c)

punkt m asendatakse järgmisega:

„m)

„pädev asutus“ –

i)

käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 osutatud fondivalitsejate puhul direktiivi 2011/61/EL artikli 3 lõike 3 punktis a osutatud pädev asutus;

ii)

käesoleva määruse artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitsejate puhul direktiivi 2011/61/EL artikli 7 lõikes 1 osutatud pädev asutus;

iii)

kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide puhul selle liikmesriigi pädev asutus, kus kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond on moodustatud või asutatud;“;

d)

lisatakse järgmine punkt:

„n)   „vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus“– niisuguse muu liikmesriigi kui päritoluliikmesriigi asutus, kus kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid turustatakse.“

3)

Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Nii sisemiselt valitsetavate kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide algkapital kui ka kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide väliste valitsejate algkapital peab olema 50 000 eurot.“;

b)

lisatakse järgmised lõiked:

„3.   Omavahendid peavad moodustama alati vähemalt ühe kaheksandiku fondivalitseja eelneva aasta üldpüsikuludest. Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib seda nõuet kohandada juhul, kui fondivalitseja äritegevuses on eelneva aastaga võrreldes toimunud oluline muutus. Kui kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja äritegevus ei ole veel kestnud terve aasta, on nõude suurus üks kaheksandik tema äriplaani kohaselt oodatavatest üldpüsikuludest, välja arvatud juhul, kui päritoluliikmesriigi pädev asutus nõuab äriplaani kohandamist.

4.   Kui fondivalitseja valitsetavate kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide väärtus ületab 250 000 000 eurot, peab fondivalitseja suurendama omavahendite summat. Kõnealune täiendav summa peab võrduma 0,02 protsendiga summast, mille võrra kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide koguväärtus ületab 250 000 000 eurot.

5.   Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja vabastada kuni 50 % ulatuses lõikes 4 osutatud omavahendite suurendamise nõudest, kui fondivalitsejal on kõnealusele summale sellise krediidiasutuse või kindlustusandja tagatis, kelle registrijärgne asukoht on liikmesriigis või kolmandas riigis, kus tema suhtes kohaldatakse usaldatavusnõudeid, mida päritoluliikmesriigi pädev asutus peab samaväärseks liidu õiguses sätestatutega.

6.   Omavahendid tuleb investeerida likviidsetesse varadesse või lühikese aja jooksul kergesti rahaks konverteeritavatesse varadesse ning need ei tohi sisaldada spekulatiivseid positsioone.“

4)

Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

teave muude investeeringute kui artikli 5 lõikes 1 osutatud kvalifitseeruvate investeeringute laadi, väärtuse ja eesmärgi kohta;“;

ii)

lisatakse järgmine punkt:

„f)

kirjeldus selle kohta, kuidas kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide investeerimispoliitikas võetakse arvesse keskkonna ja kliimaga seotud riske.“;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„5.   Päritoluliikmesriigi pädev asutus teeb kogu käesoleva artikli alusel kogutud teabe õigeaegselt kättesaadavaks iga asjaomase kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädevale asutusele, iga asjaomase vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele artiklis 23 osutatud menetluse kohaselt.“

5)

Artikli 14 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

asjaomase fondivalitseja käsutuses olevate omavahendite summa tehniliste ja inimressursside piisavuse tagamiseks, mis on vajalik tema kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide nõuetekohaseks valitsemiseks;“.

6)

Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt e jäetakse välja;

b)

lõike 2 punkt d jäetakse välja;

c)

lisatakse järgmised lõiked:

„4.   Päritoluliikmesriigi pädev asutus teatab lõikes 1 osutatud fondivalitsejale, kas ta on registreeritud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejana, hiljemalt kaks kuud pärast seda, kui fondivalitseja on esitanud kogu nimetatud lõikes osutatud teabe.

5.   Käesoleva artikli kohane registreerimine on kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsemisega seoses registreerimine direktiivi 2011/61/EL artikli 3 lõike 3 tähenduses.

6.   Käesolevas artiklis osutatud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja teatab käesoleva artikli kohaselt päritoluliikmesriigi pädevale asutusele esmase registreerimise tingimuste olulised muudatused, tehes seda enne niisuguste muudatuste elluviimist.

Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus otsustab kehtestada piiranguid või esimeses lõigus osutatud muudatused tagasi lükata, teavitab ta sellest kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejat ühe kuu jooksul pärast kõnealuste muudatuste kohta teate saamist. Pädev asutus võib seda tähtaega kuni ühe kuu võrra pikendada, kui ta peab seda juhtumi konkreetseid asjaolusid arvestades vajalikuks, olles eelnevalt kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejat sellest teavitanud. Kui asjaomane pädev asutus ei esita muudatustele nende hindamise tähtaja jooksul vastuväiteid, võidakse muudatused ellu viia.

7.   Et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et veelgi täpsustada teavet, mis tuleb esitada pädevatele asutustele seoses lõikes 1 sätestatud registreerimise taotlusega, ning et veelgi täpsustada lõikes 2 sätestatud tingimusi.

Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

8.   Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu seoses lõikes 1 sätestatud registreerimise taotlusega ja lõikes 2 sätestatud tingimustega pädevatele asutustele teabe esitamise standardvormide, -mallide ja -menetluste kohta.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

9.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve korraldab kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 30 võrdleva analüüsi, et suurendada käesoleva määruse kohaselt pädevate asutuste tehtavate registreerimistoimingute sidusust.“

7)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 15a

1.   Direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate fondivalitsejad esitavad taotluse niisuguste kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide registreerimiseks, mille jaoks nad kavatsevad kasutada nimetust „EuSEF“.

2.   Lõikes 1 osutatud registreerimistaotlus esitatakse kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädevale asutusele ja see sisaldab järgmist:

a)

kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi tingimused või põhikiri;

b)

depositooriumi andmed;

c)

artikli 15 lõikes 1 osutatud teave;

d)

nende liikmesriikide loetelu, kus lõikes 1 osutatud fondivalitsejad on moodustanud või asutanud või kavatsevad moodustada või asutada kvalifitseeruvaid sotsiaalettevõtlusfonde.

Esimese lõigu punkti c kohaldamiseks osutab teave selle kohta, kuidas täidetakse käesoleva määruse II peatüki nõudeid, korrale, mis on kehtestatud artiklite 5, 6 ja 10, artikli 13 lõike 2 ning artikli 14 lõike 1 punktide d, e ja f nõuete täitmiseks.

3.   Kui kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus ja päritoluliikmesriigi pädev asutus on erinevad, palub kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt teavet selle kohta, kas kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond on hõlmatud fondivalitseja tegevusloaga, mille kohaselt on tal õigus valitseda alternatiivseid investeerimisfonde, ning kas on täidetud artikli 15 lõike 2 punktis a sätestatud tingimused.

Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus võib samuti paluda päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt lõikes 2 osutatud dokumentide kohta selgitusi ja teavet.

Päritoluliikmesriigi pädev asutus annab vastuse ühe kuu jooksul alates kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädeva asutuse esitatud taotluse kättesaamise kuupäevast.

4.   Lõikes 1 osutatud fondivalitsejad ei pea esitama teavet ega dokumente, mille nad on juba esitanud direktiivi 2011/61/EL alusel.

5.   Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus registreerib pärast lõike 2 kohaselt saadud dokumentide hindamist ja lõikes 3 osutatud selgituste ja teabe saamist iga fondi kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondina, kui nimetatud fondi valitseja täidab artikli 15 lõikes 2 sätestatud tingimusi.

6.   Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus teatab lõikes 1 osutatud fondivalitsejale, kas fond on registreeritud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondina, hiljemalt kaks kuud pärast seda, kui kõnealune fondivalitseja on esitanud kogu lõikes 2 osutatud teabe.

7.   Käesoleva artikli kohane registreerimine kehtib kogu liidu territooriumil ja võimaldab liidu piires turustada nende fondide osakuid või aktsiaid nimetuse „EuSEF“ all.

8.   Et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et veelgi täpsustada teavet, mis tuleb esitada pädevatele asutustele lõike 2 kohaselt.

Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

9.   Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu lõike 2 kohaselt pädevatele asutustele teabe esitamise standardvormide, -mallide ja -menetluste kohta.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

10.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve korraldab kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 30 võrdleva analüüsi, et suurendada käesoleva määruse kohaselt pädevate asutuste teostatavate registreerimistoimingute sidusust.

Artikkel 15b

Liikmesriigid tagavad, et iga artiklis 15 osutatud fondivalitseja või artiklis 15a osutatud fondi registreerimisest keeldumine on põhjendatud, et kõnealustes artiklites osutatud fondivalitsejatele on teatatud ning et otsuse saab edasi kaevata liikmesriigi kohtusse, haldusasutusele või mõnele muule asutusele. Edasikaebamise õigus kehtib ka registreerimise puhul, kui registreerimise kohta ei ole otsust tehtud kahe kuu jooksul pärast seda, kui nimetatud fondivalitseja on esitanud kogu nõutud teabe. Liikmesriigid võivad nõuda, et asjaomane fondivalitseja ammendaks enne eespool osutatud edasikaebamise õiguse kasutamist mis tahes siseriikliku õiguse kohaselt ette nähtud esialgsed halduslikud õiguskaitsevahendid.“

8)

Artikli 17 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1.   Päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab viivitamata vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet igast kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja registreerimisest või registrist kustutamisest, igast kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi lisamisest või kustutamisest ning igast selliste liikmesriikide loetelus tehtavast lisamisest või kustutamisest, kus kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja kavatseb kõnealuste fondide osakuid või aktsiaid turustada.

Esimese lõigu kohaldamisel teavitab artikli 15a kohaselt registreeritud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus viivitamata päritoluliikmesriigi pädevat asutust, vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet igast kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi registrisse lisamisest või registrist kustutamisest või igast nende liikmesriikide loetelus tehtavast lisamisest või kustutamisest, kus kõnealuse kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja kavatseb kõnealuse fondi osakuid või aktsiaid turustada.

2.   Vastuvõtvate liikmesriikide pädevad asutused ei kehtesta kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejatele mingeid nõudeid ega nõua haldusmenetluste järgimist seoses nende kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondi osakute või aktsiate turustamisega, samuti ei nõua nad enne turustamise alustamist selle heakskiitmist. Sellised nõuded või haldusmenetlused hõlmavad tasusid ja muid lõivusid.“

9)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 17a

1.   Artikli 15 lõike 9 ja artikli 15a lõike 10 kohaselt võrdleva analüüsi organiseerimiseks ja koostamiseks tagab päritoluliikmesriigi pädev asutus või erinevuse korral kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus, et lõplik teave, mille alusel artikli 15 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 15a lõikes 2 sätestatud registreerimise taotlus rahuldati, tehakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks õigeaegselt pärast registreerimist. See teave tehakse kättesaadavaks artiklis 23 osutatud menetluste kohaselt.

2.   Et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja regulatiivsed tehnilised standardid, et veelgi täpsustada teavet, mis tuleb teha Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks lõike 1 kohaselt.

Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

3.   Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu lõike 1 kohaselt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks tehtava teabe esitamise standardvormide, -mallide ja -menetluste kohta.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.“

10)

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

1.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab keskandmebaasi, mis on interneti kaudu avalikult kättesaadav ning milles on loetletud kõik kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad, kes kasutavad nimetust „EuSEF“, ning kvalifitseeruvad sotsiaalettevõtlusfondid, mille puhul nad seda nimetust kasutavad, samuti riigid, kus nende fondide osakuid või aktsiaid turustatakse.

2.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab oma veebisaidil veebilingid asjakohasele teabele kolmandate riikide kohta, kes on täitnud artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punkti d alapunkti v kohaselt kohaldatava nõude.“

11)

Artiklisse 19 lisatakse järgmised lõiked:

„1a.   Artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitseja puhul vastutab päritoluliikmesriigi pädev asutus järelevalve korraldamise eest fondivalitseja sisseseatud töökorralduse nõuetele vastavuse ja piisavuse üle, et nimetatud fondivalitseja oleks võimeline täitma kohustusi ja nõudeid, mis on seotud kõikide tema valitsetavate kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide moodustamise ja toimimisega.

1b.   Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi puhul, mida valitseb artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitseja, vastutab kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus järelevalve korraldamise eest selle üle, kas kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond vastab artiklites 5 ja 6 ning artikli 14 lõike 1 punktides c ja i sätestatud nõuetele. Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus vastutab ka järelevalve korraldamise eest selle üle, kas fond täidab fondi tingimustes ja põhikirjas sätestatud kohustusi.“

12)

Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõik:

„Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve organiseerib ja koostab kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 30 võrdleva analüüsi, et suurendada käesoleva määruse kohaselt pädevate asutuste täidetavate järelevalve- ja uurimisvolitustega seotud menetlustoimingute sidusust.“

13)

Artiklit 21 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 2 asendatakse kuupäev „16. maiks 2015“ kuupäevaga „2. märtsiks 2020“;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„3.   Artikli 2 lõikes 1 osutatud fondivalitsejad peavad igal ajal järgima käesolevat määrust ja vastutavad ühtlasi käesoleva määruse igasuguse rikkumise eest, sealhulgas sellest tuleneva kahju eest.

Artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitsejad peavad igal ajal täitma direktiivi 2011/61/EL nõudeid. Nimetatud fondivalitsejad vastutavad käesoleva määruse nõuete täitmise tagamise eest ja on vastutavad kooskõlas direktiiviga 2011/61/EL. Nimetatud fondivalitsejad vastutavad ka kahju eest, mis tuleneb käesoleva määruse rikkumisest.“

14)

Artiklit 22 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„1.   Proportsionaalsuse põhimõtet järgides võtab pädev asutus kohaldataval juhul lõikes 2 osutatud asjakohaseid meetmeid, kui fondivalitseja või kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond:“;

ii)

punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

kasutab nimetust „EuSEF“, kuid ei ole registreeritud vastavalt artiklile 15, või kui kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond ei ole registreeritud vastavalt artiklile 15a;“;

iii)

punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

on registreeritud valeandmeid esitades või muul ebaausal viisil, rikkudes artiklit 15 või artiklit 15a;“;

b)

lõiked 2, 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõikes 1 osutatud juhtudel teeb pädev asutus olenevalt asjaoludest järgmist:

a)

võtab meetmeid tagamaks, et asjaomase kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja järgib kohaldataval juhul artikleid 5 ja 6, artikli 7 punkte a ja b ning artikleid 13–15a;

b)

keelab asjaomasel kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejal nimetuse „EuSEF“ kasutamise ja kustutab nimetatud fondivalitseja või asjaomase kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi registrist.

3.   Lõikes 1 osutatud pädev asutus teavitab kooskõlas artikli 15 lõike 1 punktiga d mis tahes muud pädevat asutust ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet viivitamata kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja või kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi registrist kustutamisest.

4.   Õigus turustada liidus ühe või mitme kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid nimetuse „EuSEF“ all lõpeb kohe pädeva asutuse sellise otsuse tegemise kuupäeval, millele on osutatud lõike 2 punktis b.“;

c)

lisatakse järgmine lõige:

„5.   Päritolu- või kohaldataval juhul vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teavitavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet viivitamata, kui neil on selge ja tõendatav alus arvata, et kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja on pannud toime rikkumise, millele on osutatud lõike 1 punktides a–i.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võib esitada proportsionaalsuse põhimõtet järgides määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 17 kohaselt asjaomastele pädevatele asutustele soovitusi käesoleva artikli lõikes 2 osutatud meetmete võtmiseks või selliste meetmete võtmisest hoidumiseks.“

15)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 22a

Direktiiviga 2011/61/EL pädevatele asutustele antud volitusi, sealhulgas karistustega seotud volitusi kohaldatakse ka käesoleva määruse artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitsejate suhtes.“

16)

Artiklit 27 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 punktis a asendatakse kuupäev „22. juuliks 2017“ tekstiga „2. märtsiks 2022“;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„4.   Paralleelselt direktiivi 2011/61/EL artikli 69 kohase läbivaatamisega analüüsib komisjon eelkõige kõnealuse direktiivi artikli 3 lõike 2 punkti b kohaselt registreeritud fondivalitsejate osas järgmist:

a)

kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsemine ja õigusraamistikus muudatuste tegemise, sealhulgas fondivalitseja tegevusloa kasutuselevõtu asjakohasus ning

b)

turustamise määratluse sobivus kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide puhul ning selle määratluse ja liikmesriikide eri tõlgenduste mõju kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide toimimisele ja elujõulisusele ning selliste fondide osakute või aktsiate piiriülesele turustamisele.

Komisjon esitab pärast kõnealust läbivaatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on asjakohasel juhul lisatud seadusandlik ettepanek.“

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. märtsist 2018.

Määruse (EL) nr 345/2013 artikli 10 lõikeid 2–6 ja artikli 13 lõike 1 punkti b (nagu seda on muudetud käesoleva määrusega) ning määruse (EL) nr 346/2013 artikli 11 lõikeid 2–6 ja artikli 14 lõike 1 punkti b (nagu seda on muudetud käesoleva määrusega) ei kohaldata selliste kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide seniste valitsejate suhtes, mis on olemas 1. märtsil 2018, fondide järelejäänud kestuse ajal. Nimetatud fondivalitsejad tagavad, et nad suudavad alati põhjendada omavahendite piisavust tegevuse järjepidevuse kindlustamiseks.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 25. oktoober 2017

Euroopa Parlamendi nimel

president

A. TAJANI

Nõukogu nimel

eesistuja

M. MAASIKAS


(1)  ELT C 394, 26.10.2016, lk 2.

(2)  ELT C 75, 10.3.2017, lk 48.

(3)  Euroopa Parlamendi 14. septembri 2017. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 9. oktoobri 2017. aasta otsus.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 18).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(8)  Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).


Top