EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2282

Komisjoni määrus (EL) 2016/2282, 30. november 2016, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1275/2008, (EÜ) nr 107/2009, (EÜ) nr 278/2009, (EÜ) nr 640/2009, (EÜ) nr 641/2009, (EÜ) nr 642/2009, (EÜ) nr 643/2009, (EL) nr 1015/2010, (EL) nr 1016/2010, (EL) nr 327/2011, (EL) nr 206/2012, (EL) nr 547/2012, (EL) nr 932/2012, (EL) nr 617/2013, (EL) nr 666/2013, (EL) nr 813/2013, (EL) nr 814/2013, (EL) nr 66/2014, (EL) nr 548/2014, (EL) nr 1253/2014, (EL) 2015/1095, (EL) 2015/1185, (EL) 2015/1188, (EL) 2015/1189 ja (EL) 2016/2281 kontrollimisel kasutatavate lubatud hälvete osas (EMPs kohaldatav tekst )

C/2016/7767

ELT L 346, 20.12.2016, p. 51–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2282/oj

20.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 346/51


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/2282,

30. november 2016,

millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1275/2008, (EÜ) nr 107/2009, (EÜ) nr 278/2009, (EÜ) nr 640/2009, (EÜ) nr 641/2009, (EÜ) nr 642/2009, (EÜ) nr 643/2009, (EL) nr 1015/2010, (EL) nr 1016/2010, (EL) nr 327/2011, (EL) nr 206/2012, (EL) nr 547/2012, (EL) nr 932/2012, (EL) nr 617/2013, (EL) nr 666/2013, (EL) nr 813/2013, (EL) nr 814/2013, (EL) nr 66/2014, (EL) nr 548/2014, (EL) nr 1253/2014, (EL) 2015/1095, (EL) 2015/1185, (EL) 2015/1188, (EL) 2015/1189 ja (EL) 2016/2281 kontrollimisel kasutatavate lubatud hälvete osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga

ning arvestades järgmist:

(1)

Ökodisaini nõudeid käsitlevate direktiivi 2009/125/EÜ alusel vastu võetud komisjoni määruste rakendamisel saadud kogemused on näidanud, et mõned tootjad ja importijad on kasutanud rakendusmeetmete kohaseid ja üksnes turujärelevalveasutuste jaoks kasutamiseks ette nähtud kontrollimisel lubatud hälbeid selleks, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

(2)

Kontrollimisel lubatavad hälbed on ette nähtud selleks, et võtta arvesse kontrollkatsetel saadud mõõtmiste hälbeid, mis tulenevad tootjate, importijate ja liidu järelevalveametite kasutatavate mõõtmisseadmete erinevustest. Tootjad ja importijad ei tohiks kasutada kontrollimisel lubatavaid hälbeid tehnilistes dokumentides esitatavate väärtuste kehtestamisel ega kõnealuste väärtuste tõlgendamisel, et saavutada vastavus ökodisaini nõuetele või mis tahes muul viisil näidata tõhususnäitajaid mõõdetust ja arvutatust paremana. Tootja või importija esitatud või avaldatud näitajad ei tohiks olla tootja või importija seisukohast paremad nendest väärtustest, mis on esitatud tehnilistes dokumentides.

(3)

Selleks et tagada aus konkurents, hoida energiat kokku määrustega kavandatult ja anda tarbijatele täpset teavet toodete keskkonnatoime ja toimivusnäitajate kohta, tuleb selgitada, et rakendusmeetmete kohaseid kontrollimisel lubatud hälbeid võivad kasutada üksnes liikmesriikide ametiasutused nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

(4)

Komisjoni määruseid (EÜ) nr 1275/2008, (2) (EÜ) nr 107/2009, (3) (EÜ) nr 278/2009, (4) (EÜ) nr 640/2009, (5) (EÜ) nr 641/2009, (6) (EÜ) nr 642/2009, (7) (EÜ) nr 643/2009, (8) (EL) nr 1015/2010, (9) (EL) nr 1016/2010, (10) (EL) nr 327/2011, (11) (EL) nr 206/2012, (12) (EL) nr 547/2012, (13) (EL) nr 932/2012, (14) (EL) nr 617/2013, (15) (EL) nr 666/2013, (16) (EL) nr 813/2013, (17) (EL) nr 814/2013, (18) (EL) nr 66/2014, (19) (EL) nr 548/2014, (20) (EL) nr 1253/2014, (21) (EL) 2015/1095, (22) (EL) 2015/1185, (23) (EL) 2015/1188, (24) (EL) 2015/1189 (25) ja (EL) 2016/2281 (26) tuleks seepärast vastavalt muuta.

(5)

Valgustitööstuse esitatud andmed näitavad, et paljud lambitüübid, mis on kavandatud vähem tõhusate keelatud lambitüüpide alternatiividena (nt võrgupingetoitega halogeenlambid, mis on kavandatud hõõglampide alternatiividena), kõrvaldataks määrustega (EÜ) nr 244/2009, (27) (EÜ) nr 245/2009 (28) ja (EL) nr 1194/2012 (29) turult üldse, kui tootjatel ei oleks lubatud kasutada kõnealustes määrustes sätestatud kontrollimisel lubatud hälbeid käsitlevate mõõtmisstandardite kohast andmeid ja tooteteavet hõlmavat lähenemisviisi viisil, nagu tööstuses seda praegu tehakse. Seepärast ei ole asjakohane muuta kõnealust kolme määrust käesoleva määrusega, kuid lubatud hälvete kasutusotstarvet tuleb selgitada koos nendega seotud miinimumnõuete ümberhindamisega kõnealuste määruste järgneval läbivaatamisel.

(6)

Käesolevas määruses kavandatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikli 19 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1275/2008 muudatused

Määruse (EÜ) nr 1275/2008 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 107/2009 muudatused

Määruse (EÜ) nr 107/2009 I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 278/2009 muudatused

Määruse (EÜ) nr 278/2009 I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 640/2009 muudatused

Määruse (EÜ) nr 640/2009 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

Artikkel 5

Määruse (EÜ) nr 641/2009 muudatused

Määruse (EÜ) nr 641/2009 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse V lisale.

Artikkel 6

Määruse (EÜ) nr 642/2009 muudatused

Määruse (EÜ) nr 642/2009 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VI lisale.

Artikkel 7

Määruse (EÜ) nr 643/2009 muudatused

Määruse (EÜ) nr 643/2009 V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VII lisale.

Artikkel 8

Määruse (EL) nr 1015/2010 muudatused

Määruse (EL) nr 1015/2010 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VIII lisale.

Artikkel 9

Määruse (EL) nr 1016/2010 muudatused

Määruse (EL) nr 1016/2010 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IX lisale.

Artikkel 10

Määruse (EL) nr 327/2011 muudatused

Määruse (EL) nr 327/2011 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse X lisale.

Artikkel 11

Määruse (EL) nr 206/2012 muudatused

Määruse (EL) nr 206/2012 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XI lisale.

Artikkel 12

Määruse (EL) nr 547/2012 muudatused

Määruse (EL) nr 547/2012 IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XII lisale.

Artikkel 13

Määruse (EL) nr 932/2012 muudatused

Määruse (EL) nr 932/2012 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XIII lisale.

Artikkel 14

Määruse (EL) nr 617/2013 muudatused

Määrust (EL) nr 617/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 punkti 20 teine punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

tuhandega jagamise kaudu arvutatakse megad ümber gigadeks;“.

2)

II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XIV lisale.

Artikkel 15

Määruse (EL) nr 666/2013 muudatused

Määruse (EL) nr 666/2013 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XV lisale.

Artikkel 16

Määruse (EL) nr 813/2013 muudatused

Määruse (EL) nr 813/2013 IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XVI lisale.

Artikkel 17

Määruse (EL) nr 814/2013 muudatused

Määruse (EL) nr 814/2013 V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XVII lisale.

Artikkel 18

Määruse (EL) nr 66/2014 muudatused

Määruse (EL) nr 66/2014 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XVIII lisale.

Artikkel 19

Määruse (EL) nr 548/2014 muudatused

Määruse (EL) nr 548/2014 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XIX lisale.

Artikkel 20

Määruse (EL) nr 1253/2014 muudatused

Määruse (EL) nr 1253/2014 VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XX lisale.

Artikkel 21

Määruse (EL) 2015/1095 muudatused

Määruse (EL) 2015/1095 IX, X ja XI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XXI lisale.

Artikkel 22

Määruse (EL) 2015/1185 muudatused

Määruse (EL) 2015/1185 IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XXII lisale.

Artikkel 23

Määruse (EL) 2015/1188 muudatused

Määruse (EL) 2015/1188 IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XXIII lisale.

Artikkel 24

Määruse (EL) 2015/1189 muudatused

Määruse (EL) 2015/1189 IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XXIV lisale.

Artikkel 25

Määruse (EL) 2016/2281 muudatused

Määruse (EL) 2016/2281 IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XXV lisale.

Artikkel 26

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

(2)  Komisjoni 17. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1275/2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/32/EÜ seoses ökodisaini nõuetega elektriliste ja elektrooniliste kodumasinate ja kontoriseadmete elektrienergia tarbimisele ooteseisundis ja väljalülitatud seisundis (ELT L 339, 18.12.2008, lk 45).

(3)  Komisjoni 4. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 107/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/32/EÜ seoses lihtsate digimuundurite ökodisaini nõuetega (ELT L 36, 5.2.2009, lk 8).

(4)  Komisjoni 6. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 278/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/32/EÜ seoses ökodisaininõuetega välistoiteallikate elektrienergiatarbimisele koormamata seisundis ja tööseisundi keskmisele kasutegurile (ELT L 93, 7.4.2009, lk 3).

(5)  Komisjoni 22. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 640/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses elektrimootorite ökodisaini nõuetega (ELT L 191, 23.7.2009, lk 26).

(6)  Komisjoni 22. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 641/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses eraldiseisvate ja toodetesse paigaldatud sukel-ringluspumpade ökodisaini nõuetega (ELT L 191, 23.7.2009, lk 35).

(7)  Komisjoni 22. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 642/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses televiisorite ökodisaini nõuetega (ELT L 191, 23.7.2009, lk 42).

(8)  Komisjoni 22. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 643/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete ökodisaini nõuetega (ELT L 191, 23.7.2009, lk 53).

(9)  Komisjoni 10. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1015/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuetega (ELT L 293, 11.11.2010, lk 21).

(10)  Komisjoni 10. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1016/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ökodisaini nõuetega (ELT L 293, 11.11.2010, lk 31).

(11)  Komisjoni 30. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 327/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses ökodisaini nõuetega ventilaatoritele mootori elektrilise sisendvõimsusega 125 W kuni 500 kW (ELT L 90, 6.4.2011, lk 8).

(12)  Komisjoni 6. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 206/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate kliimaseadmete ja olmeventilaatorite ökodisaini nõuetega (ELT L 72, 10.3.2012, lk 7).

(13)  Komisjoni 25. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 547/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses veepumpade ökodisaini nõuetega (ELT L 165, 26.6.2012, lk 28).

(14)  Komisjoni 3. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 932/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite ökodisaini nõuetega (ELT L 278, 12.10.2012, lk 41).

(15)  Komisjoni 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 617/2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ arvutite ja serverarvutite ökodisaini nõuete osas (ELT L 175, 27.6.2013, lk 13).

(16)  Komisjoni 8. juuli 2013. aasta määrus (EL) nr 666/2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses tolmuimejate ökodisaini nõuetega (ELT L 192, 13.7.2013, lk 24).

(17)  Komisjoni 2. augusti 2013. aasta määrus (EL) nr 813/2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kütteseadmete ja veesoojendite-kütteseadmete ökodisaini nõuetega (ELT L 239, 6.9.2013, lk 136).

(18)  Komisjoni 2. augusti 2013. aasta määrus (EL) nr 814/2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses veesoojendite ja kuumaveesalvestite ökodisaini nõuetega (ELT L 239, 6.9.2013, lk 162).

(19)  Komisjoni 14. jaanuari 2014. aasta määrus (EL) nr 66/2014, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude ökodisaini nõuetega (ELT L 29, 31.1.2014, lk 33).

(20)  Komisjoni 21. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 548/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ rakendamise kohta seoses väikeste, keskmiste ja suurte jõutrafodega (ELT L 152, 22.5.2014, lk 1).

(21)  Komisjoni 7. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 1253/2014, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ ventilatsiooniseadmete ökodisaininõuete osas (ELT L 337, 25.11.2014, lk 8).

(22)  Komisjoni 5. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/1095, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses tööstuslike külmsäilitusseadmete, kiirjahutuskappide, kondensatsiooniseadmete ja protsessijahutite ökodisaini nõuetega (ELT L 177, 8.7.2015, lk 19).

(23)  Komisjoni 24. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1185, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses tahkekütuse-kohtkütteseadmete ökodisaini nõuetega (ELT L 193, 21.7.2015, lk 1).

(24)  Komisjoni 28. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1188, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kohtkütteseadmete ökodisaini nõuetega (ELT L 193, 21.7.2015, lk 76).

(25)  Komisjoni 28. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1189, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses tahkekütusekatelde ökodisaini nõuetega (ELT L 193, 21.7.2015, lk 100).

(26)  Komisjoni 30. novembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/2281, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ (mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks) seoses õhukütteseadmete, jahutusseadmete, kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite ja puhurkonvektorite ökodisaini nõuetega (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).

(27)  Komisjoni 18. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 244/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide ökodisaini nõuetega (ELT L 76, 24.3.2009, lk 3).

(28)  Komisjoni 18. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 245/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavate nõuete suhtes ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/55/EÜ (ELT L 76, 24.3.2009, lk 17).

(29)  Komisjoni 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1194/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses suundvalguslampide, leedlampide ja nende lisaseadmete ökodisaini nõuetega (ELT L 342, 14.12.2012, lk 1).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1275/2008 III lisa muudatused

III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

1.   KONTROLLIMINE

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) allpool esitatud tabelis olevatele vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine allpool esitatud tabelis olevatele vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriikide ametiasutused järgivad II lisa punktis 8 ja käesoleva lisa 2. osas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid. Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes allpool esitatud tabelis olevaid kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Kontrollimisel lubatud hälbed

Nõude tüüp

Kategooria

Lubatud hälve

II lisa punkti 1 alapunktid a ja b või punkti 2 alapunktid a ja b

Kui nõuded näevad ette energiatarbimist üle 1,00 W

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Kui nõuded näevad ette energiatarbimist kuni 1,00 W

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,10 W suurem.

II lisa punkti 3 alapunkt c ja punkti 4 alapunkt a

Ei kohaldata

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

2.   VÕRGUÜHENDUSEGA SEADME KONTROLLIMINE

II lisa punkti 3 alapunktis c ja punkti 4 alapunktis a esitatud nõuete täitmise kontrollimiseks kasutavad liikmesriikide ametiasutused käesoleva lisa 1. osa kohast korda, olles eelnevalt vajaduse korral deaktiveerinud ja/või lahti ühendanud kõik seadme võrgupordid.

II lisa punktides 3 ja 4 esitatud nõuete täitmise kontrollimiseks katsetavad liikmesriikide ametiasutused vaid ühte seadet järgmiselt.

Kui seadmel on, nagu tehnilistes dokumentides kirjeldatud, ühte tüüpi võrgupordid ja kui neid sama tüüpi võrguporte on kaks või rohkem, valitakse pisteliselt üks neist võrguportidest ja ühendatakse suurimale vastava pordi näitaja väärtusele vastavasse võrku. Kui seadmel on mitu juhtmeta võrguporti, mis on ühte tüüpi, tuleb võimaluse korral deaktiveerida teised võrgupordid. Kui on mitu juhtmetega võrguporti, mis on ühte tüüpi, tuleb võimaluse korral deaktiveerida teised võrgupordid, et kontrollida II lisa punktis 3 esitatud nõuetele vastavust. Kui on ainult üks võrguport, ühendatakse see port asjakohasesse suurimale pordi näitaja väärtusele vastavasse võrku.

Seade lülitatakse sisselülitatud seisundisse. Kui seade töötab sisselülitatud seisundis korralikult, võib valida võrguühendusega ooteseisundi ja mõõta selles seisundis elektritarbimist. Siis saadetakse võrgupordi kaudu seadmesse asjaomane kaugjuhtimiskäsklus ja kontrollitakse, kas seade taasaktiveerus.

Kui seadmel on, nagu tehnilistes dokumentides kirjeldatud, mitut tüüpi võrguporte, tehakse igat tüüpi võrgupordi puhul sama toiming. Kui seadmel on teatavat tüüpi võrguporte kaks või enam, valitakse juhuslikult igast tüübist üks võrguport ja ühendatakse suurimale vastava pordi näitaja väärtusele vastavasse võrku.

Kui teatud tüüpi võrguporte on ainult üks, ühendatakse see port asjakohasesse suurimale pordi näitaja väärtusele vastavasse võrku. Juhtmeta võrgupordid, mida ei kasutata, deaktiveeritakse võimaluse korral. II lisa punktis 3 sätestatud nõuete kontrollimisel tuleb mittekasutatavad juhtmetega võrgupordid deaktiveerida, kui on võimalik.

Seade lülitatakse sisselülitatud seisundisse. Kui seade töötab sisselülitatud seisundis korralikult, võib valida võrguühendusega ooteseisundi ja mõõta selles seisundis elektritarbimist. Siis saadetakse võrgupordi kaudu seadmesse asjaomane kaugjuhtimiskäsklus ja kontrollitakse, kas seade taasaktiveerus. Kui ühes füüsilises võrgupordis paikneb kahte või enamat tüüpi (loogilisi) võrguporte, tuleb kõnealust toimingut korrata iga loogilise võrgupordi puhul, kusjuures teised loogilised võrgupordid tuleb loogiliselt lahti ühendada.“


II LISA

Määruse (EÜ) nr 107/2009 I ja II lisa muudatused

1)

I lisa punkti 5 teine lõik jäetakse välja.

2)

II lisa asendatakse järgmisega:

„II LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused kasutavad I lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

I lisa punktide 1 ja 2 sätted, nagu on asjakohane

Kontrollimisel lubatud hälbed

Energiatarbimine üle 1,00 W

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Energiatarbimine kuni 1,00 W

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,10 W suurem.“


III LISA

Määruse (EÜ) nr 278/2009 I ja II lisa muudatused

1)

I lisa punkti 2 teine lõik jäetakse välja.

2)

II lisa asendatakse järgmisega:

„II LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) allpool esitatud tabelis olevatele vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine allpool esitatud tabelis olevatele vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused kasutavad I lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes allpool esitatud tabelis olevaid kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Koormamata seisundis

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,10 W suurem.

Aritmeetiline keskmine tõhusustest koormusviisidel 1 kuni 4, nagu on sätestatud I lisas

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.“


IV LISA

Määruse (EÜ) nr 640/2009 III lisa muudatused

III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused), sh kogukadu (1-η), mis on tõhususe otsustav kriteerium, tabelis 3 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata:

a)

loetakse selliste mudelite puhul, mida toodetakse vähem kui viis eksemplari aastas, et mudel ei vasta käesoleva määruse nõuetele;

b)

selliste mudelite puhul, mida toodetakse rohkem kui viis eksemplari aastas, valivad liikmesriigi ametiasutused katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine, sh kogukadu (1-η), mis on tõhususe otsustav kriteerium, tabelis 3 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

5)

Kui punkti 4 alapunktis b osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

6)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punkti 3, punkti 4 alapunkti a ja punkti 5 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 3 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–6 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 3

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Mootorid võimsusega vahemikus 0,75–150 kW

Mootorid võimsusega vahemikus 150–375 kW

Kogukadu (1-η)

Kuni 15 % suurem kui lisa I kohaselt esitatud väärtustest saadud väärtused.

Kuni 10 % suurem kui lisa I kohaselt esitatud väärtustest saadud väärtused.“


V LISA

Määruse (EÜ) nr 641/2009 III lisa muudatused

III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitaja

Kontrollimisel lubatud hälve

Energiatõhususindeks [termin on muutunud, mujal määruses „energiatõhususe indeks“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 7 % suurem.“


VI LISA

Määruse (EÜ) nr 642/2009 II ja III lisa muudatused

1)

II lisa 1. osa punkti c neljas taane jäetakse välja.

2)

III lisa pealkiri asendatakse järgmisega: „Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt“.

3)

III lisa A osa asendatakse järgmisega:

„A.

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda. Nad järgivad allpool punkti 2 alapunktides a ja b ning punktis 3 esitatud meetmeid ka käesoleva lisa B osa kohase kontrollimise puhul.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad I lisas sätestatud arvutamismeetodeid ja II lisas sätestatud mõõtmistingimusi.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Energiatarbimine sisselülitatud seisundis, I lisa 1. osa punktid 1 ja 2

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 7 % suurem.

Energiatarbimine puhkeseisundis / energiatarbimine ooteseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „võimsustarve väljalülitatud seisundis / võimsustarve ooteseisundis“] nagu on asjakohane, I lisa 2. osa punkti 1 alapunktid a ja b ning punkti 2 alapunktid a ja b

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,10 W suurem.

Tippheleduse suhtarv, mis on esitatud I lisa 5. osas

Määratud väärtus peab olema vähemalt 60 % televiisori heledaima sisselülitatud seisundi tippheledusest.“

4)

III lisa B osa lõiked 9, 10, 11 ja 12 asendatakse järgmisega:

„Mudel loetakse käesoleva määruse nõuetele vastavaks, kui igat tüüpi võrgupordi puhul saadud tulemused ei ole esitatud väärtusest üle 7 % suuremad.

Vastasel juhul katsetatakse veel kolme seadet. Mudel loetakse käesoleva määruse nõuetele vastavaks, kui määratud väärtuste aritmeetiline keskmine ei ole esitatud väärtusest üle 7 % suurem.

Vastasel juhul loetakse mudel nõuetele mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile katsetulemused ja muu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati mittevastavaks.“


VII LISA

Määruse (EÜ) nr 643/2009 V lisa muudatused

V lisa asendatakse järgmisega:

„V LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad III ja IV lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Kogumaht

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 3 % või 1 l väiksem, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on suurem.

Kasulik maht

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 3 % või 1 l väiksem, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on suurem. Kui kasutaja saab jahekambri ja värskete toiduainete säilituskambri mahtu teineteise suhtes muuta, tuleb mahtu katsetada siis, kui jahekambri maht on muudetud võimalikult väikseks.

Külmutusvõimsus

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

Energiatarbimine

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest (E24h) üle 10 % suurem.

Alla 10-liitrise kasuliku mahuga, kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiatarbimine

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,10 W suurem.

Veinikülmikute õhuniiskus

Suhtelise õhuniiskuse määratud väärtus ei tohi erineda esitatud vahemikust üle 10 %.“


VIII LISA

Määruse (EL) nr 1015/2010 III lisa muudatused

III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava pesumasina mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava pesumasina mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad mõõtmisel mõõtmismeetodeid, mis on üldtunnustatud, tänapäeva tasemele vastavad, usaldusväärsed, täpsed ja korratavad, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Aastane energiatarbimine (AE C)

Määratud väärtus ei tohi olla AE C esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Pesemistõhususe indeks (I W)

Määratud väärtus ei tohi olla I W esitatud väärtusest üle 4 % väiksem.

Energiatarbimine (E t)

Määratud väärtus ei tohi olla E t esitatud väärtusest üle 10 % suurem. Kui tuleb valida kolm täiendavat seadet, ei tohi kõnealuse kolme seadme määratud väärtuste aritmeetiline keskmine olla E t esitatud väärtusest üle 6 % suurem.

Programmi kestus (T t)

Määratud väärtus ei tohi olla T t esitatud väärtustest üle 10 % suurem.

Veetarbimine (W t)

Määratud väärtus ei tohi olla W t esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Energiatarbimine puhkeseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „väljalülitatud seisund“] (P o) ja järel-ooteseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund“] (P l)

Üle 1,00 W ulatuvad tarbitava energia P o ja P l määratud väärtused ei tohi olla P o ja P l esitatud väärtustest üle 10 % suuremad. Kuni 1,00 W ulatuvad tarbitava energia P o ja P l määratud väärtused ei tohi olla P o ja P l esitatud väärtustest üle 0,10 W suuremad.

Järel-ooteseisundi [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund“] T l kestus

Määratud väärtus ei tohi olla T l esitatud väärtustest üle 10 % suurem.“


IX LISA

Määruse (EL) nr 1016/2010 III lisa muudatused

III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad mõõtmisel mõõtmismeetodeid, mis on üldtunnustatud, tänapäeva tasemele vastavad, usaldusväärsed, täpsed ja korratavad, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Aastane energiatarbimine (AE C)

Määratud väärtus ei tohi olla AE C esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Pesemistõhususe indeks (I C)

Määratud väärtus ei tohi olla I C esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

Kuivatamistõhususe indeks (I D)

Määratud väärtus ei tohi olla I D esitatud väärtusest üle 19 % väiksem.

Energiatarbimine (E t)

Määratud väärtus ei tohi olla E t esitatud väärtusest üle 10 % suurem. Kui tuleb valida kolm täiendavat seadet, ei tohi kõnealuse kolme seadme määratud väärtuste aritmeetiline keskmine olla E t esitatud väärtusest üle 6 % suurem.

Programmi kestus (T t)

Määratud väärtus ei tohi olla T t esitatud väärtustest üle 10 % suurem.

Energiatarbimine puhkeseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „väljalülitatud seisund“] (P o) ja järel-ooteseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund“] (P l)

Üle 1,00 W ulatuvad tarbitava energia P o ja P l määratud väärtused ei tohi olla P o ja P l esitatud väärtustest üle 10 % suuremad. Kuni 1,00 W ulatuvad tarbitava energia P o ja P l määratud väärtused ei tohi olla P o ja P l esitatud väärtustest üle 0,10 W suuremad.

Järel-ooteseisundi [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund“] (T l) kestus

Määratud väärtus ei tohi olla T l esitatud väärtustest üle 10 % suurem.“


X LISA

Määruse (EL) nr 327/2011 III lisa muudatused

III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 3 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata:

a)

loetakse selliste mudelite puhul, mida toodetakse vähem kui viis eksemplari aastas, et mudel ei vasta käesoleva määruse nõuetele;

b)

selliste mudelite puhul, mida toodetakse rohkem kui viis eksemplari aastas, valivad liikmesriigi ametiasutused katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Mudelid loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 3 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

5)

Kui punkti 4 alapunktis b osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

6)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punkti 3, punkti 4 alapunkti a ja punkti 5 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 3 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–6 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 3

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitaja

Kontrollimisel lubatud hälve

Üldine tõhusus (η e)

Määratud väärtus ei tohi olla väiksem kui 90 % vastavast esitatud väärtusest.“


XI LISA

Määruse (EL) nr 206/2012 III lisa muudatused

III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Sesoonne energiatõhusustegur [termin on muutunud, mujal määruses „hooajaline energiatõhususe suhtarv“] (SEER)

Määratud väärtus ei tohi esitatud väärtusest olla üle 8 % väiksem.

Sesoonne kasutegur [termin on muutunud, mujal määruses „hooajaline jõudluskoefitsient“] (SCOP)

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 8 % väiksem.

Energiatarbimine puhkeseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „väljalülitatud seisund“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Elektritarbimine ooteseisundis

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Energiatõhusustegur [termin on muutunud, mujal määruses „energiatõhususe suhtarv“] (EER rated)

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

Kasutegur [termin on muutunud, mujal määruses „jõudluskoefitsient“] (COP rated)

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

Müravõimsustase [termin on muutunud, mujal määruses „helivõimsustase“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 dBA suurem.“


XII LISA

Määruse (EL) nr 547/2012 IV lisa muudatused

IV lisa asendatakse järgmisega:

„IV LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas II lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 2 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 2 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad III lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 2 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 2

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Kasutegur töörežiimis BEP (ηΒΕΡ)

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.

Kasutegur töörežiimis PL (ηΡ L)

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.

Kasutegur töörežiimis OL (ηΟ L)

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.“


XIII LISA

Määruse (EL) nr 932/2012 III lisa muudatused

III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad mõõtmisel mõõtmismeetodeid, mis on üldtunnustatud, tänapäeva tasemele vastavad, usaldusväärsed, täpsed ja korratavad, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Aastane kaalutud energiatarbimine (AE C)

Määratud väärtus ei tohi olla AE C esitatud väärtusest üle 6 % suurem.

Kaalutud energiatarbimine (E t)

Määratud väärtus ei tohi olla E t esitatud väärtusest üle 6 % suurem.

Kaalutud kondenseerimistõhusus (C t)

Määratud väärtus ei tohi olla C t esitatud väärtusest üle 6 % väiksem.

Programmi kaalutud kestus (T t)

Määratud väärtus ei tohi olla T t esitatud väärtustest üle 6 % suurem.

Energiatarbimine puhkeseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „väljalülitatud seisund“] (P o) ja järel-ooteseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund“] (P l)

Üle 1,00 W ulatuvad tarbitava energia P o ja P l määratud väärtused ei tohi olla P o ja P l esitatud väärtustest üle 6 % suuremad. Kuni 1,00 W ulatuvad tarbitava energia P o ja P l määratud väärtused ei tohi olla P o ja P l esitatud väärtustest üle 0,10 W suuremad.

Järel-ooteseisundi [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund“] T l kestus

Määratud väärtus ei tohi olla T l esitatud väärtustest üle 6 % suurem.“


XIV LISA

Määruse (EL) nr 617/2013 II ja III lisa muudatused

1)

II lisa punkt 6.2.1 asendatakse järgmisega:

„6.2.1

Arvuti vähendab ooteseisundisse [termin on muutunud, mujal määruses „puhkeolek“] või WOL-funktsiooniga puhkeseisundisse [termin on muutunud, mujal määruses „väljalülitatud olek“] üleminekul kõigi aktiivsete 1 Gb/s või kiiremate Etherneti võrguühenduste kiirust.“

2)

III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Turujärelevalveasutuste tehtavad mõõtmised ja toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

1.   MÕÕTMISED

Käesoleva määruse nõuete täitmiseks ja nende nõuete täitmise kontrollimiseks vajalikud mõõtmised ja arvutused tehakse vastavalt ühtlustatud standarditele, mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muu usaldusväärse, täpse ja korratava, tänapäeva tasemele vastava üldtunnustatud meetodiga, mille mõõtmisviga peetakse väikseks.

Arvuteid, mille operatsioonisüsteem ei toeta turule laskmise ajal progressiivset konfiguratsiooni- ja toiteliidest (ACPI) või samaväärset liidest, testitakse ACPI-d (või samaväärset liidest) toetava süsteemiga.

2.   TOOTE VASTAVUSE KONTROLLIMINE TURUJÄRELEVALVEASUTUSTE POOLT

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas II lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist või mudelikonfiguratsioonist.

2)

Mudel või mudelikonfiguratsioon loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist või mudelikonfiguratsioonist vastavalt käesoleva lisa 3.–5. osale, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) käesoleva lisa 3. ja 4. osas esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele ja seade vastab käesoleva lisa 5. osa kohastele toitehalduse aktiveerimise nõuetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik sama tooteteabega (vastavalt II lisa punktidele 7.1.2 ja 7.3.2) hõlmatud mudelikonfiguratsioonid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valivad liikmesriigi ametiasutused katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet või vähemalt ühe mudelikonfiguratsiooni, mis on hõlmatud sama tooteteabega (vastavalt II lisa punktidele 7.1.2 ja 7.3.2).

5)

Mudel või mudelikonfiguratsioon loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine käesoleva lisa 3. ja 4. osas esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele ja kui kõik seadmed vastavad käesoleva lisa 5. osa kohastele toitehalduse aktiveerimise nõuetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik sama tooteteabega (vastavalt II lisa punktidele 7.1.2 ja 7.3.2) hõlmatud mudelikonfiguratsioonid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad käesolevas lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes käesoleva lisa 3. ja 4. osas esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid ei kasutata.

3.   ETEC, OOTESEISUND [TERMIN ON MUUTUNUD, MUJAL MÄÄRUSES „PUHKEOLEK“], PUHKESEISUND [TERMIN ON MUUTUNUD, MUJAL MÄÄRUSES „VÄLJALÜLITATUD OLEK“] JA VÄIKSEIMA ENERGIATARBIMISEGA OLEK

1)

Kui nõuded näevad ette üle 1,00-vatist elektritarbimise võimsust või kui tüüpilise energiatarbimise kindlaksmääramiseks sätestatud energiatarbimisnõuetega nähakse ette üle 1,00-vatine elektritarbimise võimsus vähemalt ühes energiatarbe olekus, loetakse mudelikonfiguratsioon II lisa punktide 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 ja 2.3 kohastele nõuetele vastavaks, kui katsetulemused ei ületa allpool esitatud tabelis olevaid vastavaid kontrollimisel lubatud hälbeid.

Kontrollimisel lubatud hälbed, kui nõuded näevad ette üle 1,00-vatist elektritarbimise võimsust

Ettenähtud nõuded

Kontrollimisel lubatud hälbed

II lisa punktid 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja 2.3

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 7 % suurem.

II lisa punkt 2.2 (punktis 2.4 esitatud lisavaruga ja lisavaruta)

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 7 % suurem.

Punktis 2.2 esitatud nõuetele võib lisada II lisa punktis 2.4 sätestatud lisavaru, kui turule lastaval mudelikonfiguratsioonil on ooteseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „puhkeolek“] aktiveeritud WOL-funktsioon. Mudelikonfiguratsiooni tuleks testida nii siis, kui WOL-funktsioon on aktiveeritud, kui ka siis, kui see on deaktiveeritud, ning see peab vastama mõlemale nõudele. Etherneti funktsioonita turule lastavat toodet testitakse ilma WOL-funktsiooni aktiveerimata.

2)

Kui nõuded näevad ette kuni 1,00-vatist elektritarbimise võimsust, loetakse mudelikonfiguratsioon II lisa punkti 3.1 ja 4.1 kohastele kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui katsetulemused ei ületa allpool esitatud tabelis leiduvaid vastavaid kontrollimisel lubatud hälbeid.

Kontrollimisel lubatud hälbed, kui nõuded näevad ette kuni 1,00-vatist elektritarbimise võimsust

Ettenähtud nõuded

Kontrollimisel lubatud hälbed

II lisa punkt 3.1 (punktis 3.3 esitatud lisavaruga ja lisavaruta)

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,10 W suurem.

II lisa punkt 4.1 (punktis 4.3 esitatud lisavaruga ja lisavaruta)

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,10 W suurem.

Punktis 3.1 esitatud nõuetele võib lisada II lisa punktis 3.3 sätestatud lisavaru, kui turule lastaval mudelikonfiguratsioonil on teabe või oleku kuvamise funktsioon.

Punktis 4.1 esitatud nõuetele võib lisada II lisa punktis 4.3 sätestatud lisavaru, kui turule lastaval mudelikonfiguratsioonil on puhkeseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „väljalülitatud olek“] aktiveeritud WOL-funktsioon. Mudelikonfiguratsiooni tuleks testida nii siis, kui WOL-funktsioon on aktiveeritud, kui ka siis, kui see on deaktiveeritud, ning see peab vastama mõlemale nõudele. Etherneti funktsioonita turule lastavat toodet testitakse ilma WOL-funktsiooni aktiveerimata.

4.   SISEMISE TOITEALLIKA TÕHUSUS

Mudel loetakse II lisa punkti 5 kohastele nõuetele vastavaks, kui katsetulemused ei ületa allpool esitatud tabelis olevaid vastavaid kontrollimisel lubatud hälbeid.

Sisemise toiteallika tõhususe mõõtmisel lubatud hälbed

Ettenähtud nõuded

Kontrollimisel lubatud hälbed

II lisas kindlaks määratud koormustingimustel mõõdetud kasutegurite aritmeetiline keskmine jääb alla tööoleku keskmise kasuteguri puhul kohaldatavate nõuete.

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 % väiksem.

Kui II lisas kindlaks määratud võimsusteguri aritmeetiline keskmine jääb võimsusteguri puhul alla kohaldatavate nõuete.

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

5.   TOITEHALDUSE AKTIVEERIMINE

II lisa punkti 6.1 nõuete täitmise kontrollimisel mõõdavad liikmesriikide pädevad ametiasutused kohaldatava korra kohaselt elektritarbimist pärast seda, kui toitehaldusfunktsioon või samaväärne funktsioon on lülitanud seadme vastavasse energiatarbe olekusse.

II lisa punktide 6.2.1–6.2.6 nõuete täitmise kontrollimisel loetakse mudelikonfiguratsioon:

punkti 6.2.1 kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui mis tahes aktiivse 1 Gb/s või kiirema Etherneti võrguühenduse kiirus väheneb, kui lauaarvuti, integreeritud lauaarvuti või sülearvuti lülitub ooteseisundisse [termin on muutunud, mujal määruses „puhkeolek“] või WOL-funktsiooniga puhkeseisundisse [termin on muutunud, mujal määruses „väljalülitatud olek“];

punkti 6.2.2 kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui lauaarvuti, integreeritud lauaarvuti või sülearvuti saab täiesti kasutusvalmiks, sh mis tahes ühendatud kuvar alustab visualiseerimist, viie sekundiga alates äratussündmuse käivitumisest ooteseisundi [termin on muutunud, mujal määruses „puhkeolek“] ajal;

punkti 6.2.3 kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui lauaarvuti, integreeritud lauaarvuti või sülearvutiga ühendatud kuvar lülitub ooteseisundisse [termin on muutunud, mujal määruses „puhkeolek“] siis, kui arvutit ei ole kasutatud 10 minuti jooksul;

punkti 6.2.4 kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui on võimalik aktiveerida ja desaktiveerida WOL-funktsioon ooteseisundi [termin on muutunud, mujal määruses „puhkeolek“] ja [termin on muutunud, mujal määruses „väljalülitatud olek“] puhkeseisundi jaoks;

punkti 6.2.5 kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui lauaarvuti, integreeritud lauaarvuti või sülearvuti lülitub ooteseisundisse [termin on muutunud, mujal määruses „puhkeolek“] siis, kui arvutit ei ole kasutatud 30 minuti jooksul;

punkti 6.2.6 kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui kasutajad saavad hõlpsasti aktiveerida ja deaktiveerida kõiki traadita võrguühendusi ning neile on sümboli, tule või muu võrdväärse märguandega selgelt näidatud, kas traadita võrguühendused on aktiveeritud või deaktiveeritud.“


XV LISA

Määruse (EL) nr 666/2013 III lisa muudatused

III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete tolmuimeja mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed tolmuimejad.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete tolmuimeja mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Aastane energiatarbimine

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Tolmueemaldus vaiba puhul

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,03 võrra väiksem.

Tolmueemaldus kõva põrandapinna puhul

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,03 võrra väiksem.

Tolmutagastus

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 15 % suurem.

Müravõimsustase

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest suurem.

Ajami tööiga

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.“


XVI LISA

Määruse (EL) nr 813/2013 IV lisa muudatused

IV lisa asendatakse järgmisega:

„IV LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 8 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, käsitatakse seda mudelit ja kõiki samaväärseid mudeleid käesoleva määruse nõuetele mittevastavana.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast samaväärsest mudelist.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 8 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, käsitatakse seda mudelit ja kõiki samaväärseid mudeleid käesoleva määruse nõuetele mittevastavana.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad III lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 8 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 8

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Kütmise sesoonne energiatõhusus η s

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 8 % väiksem.

Vee soojendamise kasutegur η wh

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 8 % väiksem.

Müravõimsustase L WA

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 dBA suurem.

Lämmastikoksiidide heide

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 20 % suurem.“


XVII LISA

Määruse (EL) nr 814/2013 V lisa muudatused

V lisa asendatakse järgmisega:

„V LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 7 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete veesoojendite mudelitena või kuumaveesalvestite mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 7 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete veesoojendite mudelitena või kuumaveesalvestite mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad III ja IV lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 7 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 7

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Päevane elektritarbimine Q elec [termin on muutunud, mujal määruses „päevane elektrienergiatarve“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Müravõimsustase L WA siseruumis ja/või väljas

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 dB suurem.

Päevane kütteenergia tarbimine Q fuel [termin on muutunud, mujal määruses „päevane kütteenergiatarve“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Lämmastikoksiidide heide

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 20 % suurem.

Kontrolleriga seadme nädalane kütteenergia tarbimine Q fuel,week,smart [termin on muutunud, mujal määruses „aktiveeritud kontrolleriga seadme nädalane kütteenergiatarve“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Kontrolleriga seadme elektrienergia tarbimine nädalas Q elec,week,smart

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Kontrollerita seadme nädalane kütteenergia tarbimine Q fuel,week [termin on muutunud, mujal määruses „aktiveerimata kontrolleriga seadme nädalane kütteenergiatarve“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Kontrollerita seadme nädalane elektrienergia tarbimine Q elec,week

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Maht V

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 % väiksem.

40 °C seguvee maht V40

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 3 % väiksem.

Kollektori sisendpindala A sol

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 % väiksem.

Pumba elektritarbimine solpump [termin on muutunud, mujal määruses „pumba võimsus“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 3 % suurem.

Energiatarbimine ooteseisundis solstandby [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisundi võimsustarve“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Püsikadu S

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.“


XVIII LISA

Määruse (EL) nr 66/2014 III lisa muudatused

III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 7 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 7 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 7 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 7

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju mass M

Määratud väärtus ei tohi olla M esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju siseosa maht V

Määratud väärtus ei tohi olla V esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.

EC electric cavity, EC gas cavity

Määratud väärtused ei tohi olla EC electric cavity ja EC gas cavity esitatud väärtustest üle 5 % suuremad.

ECelectric hob

Määratud väärtus ei tohi olla EC electric hob esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

EEgas hob

Määratud väärtus ei tohi olla EE gas hob esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.

W BEP, W L

Määratud väärtused ei tohi olla W BEP ja W L esitatud väärtustest üle 5 % suuremad.

Q BEP, P BEP

Määratud väärtused ei tohi olla Q BEP ja P BEP esitatud väärtustest üle 5 % väiksemad.

Qmax

Määratud väärtus ei tohi olla Q max esitatud väärtusest üle 8 % suurem.

Emiddle

Määratud väärtus ei tohi olla E middle esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.

Müravõimsustase L WA

Määratud väärtus ei tohi olla L WA esitatud väärtusest suurem.

P o, P s

Energiatarbimise P o ja P s määratud väärtused ei tohi ületada P O ja P S esitatud väärtusi üle 10 %. Kuni 1,00 W-ni ulatuva energiatarbimise Po ja Ps määratud väärtused ei tohi ületada P O ja P S esitatud väärtusi üle 0,10 W.“


XIX LISA

Määruse (EL) nr 548/2014 III lisa muudatused

III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse ja selle lisa nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist. Võttes arvesse keskmiste ja suurte jõutrafode kaalust ja mõõtmetest tulenevaid piiranguid transportimisel, võivad liikmesriikide ametiasutused otsustada sooritada kontrollimenetluse tootja ruumides ning enne trafode kasutuselevõttu nende lõppasukohas.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a, b või c osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punkti 3 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–4 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Kaod koormuse korral [termin on muutunud, mujal määruses „koormuskaod“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Kaod koormuse puudumisel [termin on muutunud, mujal määruses „tühijooksukaod“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Jahutussüsteemi tarbitav võimsus koormuse puudumisel [termin on muutunud, mujal määruses „vabaks toimimiseks vajalik elektritoide“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.“


XX LISA

Määruse (EL) nr 1253/2014 VI lisa muudatused

VI lisa asendatakse järgmisega:

„VI LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete ventilatsiooniseadmete mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata:

a)

loetakse selliste mudelite puhul, mida toodetakse vähem kui viis eksemplari aastas, et mudel ei vasta käesoleva määruse nõuetele;

b)

selliste mudelite puhul, mida toodetakse rohkem kui viis eksemplari aastas, valivad liikmesriigi ametiasutused katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid. Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

5)

Kui punkti 4 alapunktis b osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete ventilatsiooniseadmete mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

6)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punkti 3, punkti 4 alapunkti a ja punkti 5 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VIII ja IX lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–6 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

SPI

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 1,07 korra suurem.

Elamu- ja mitteelamuventilatsiooniseadme temperatuuri suhtarv

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,93 korra väiksem.

SFPint

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 1,07 korra suurem.

Ühesuunaliste mitteelamuventilatsiooniseadmete ventilaatori kasutegur

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,93 korra väiksem.

Elamuventilatsiooniseadmete müravõimsustase

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 dB võrra suurem.

Mitteelamuventilatsiooniseadmete müravõimsustase

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 dB võrra suurem.“


XXI LISA

Määruse (EL) 2015/1095 IX, X ja XI lisa muudatused

1)

IX lisa asendatakse järgmisega:

„IX LISA

Tööstuslike külmsäilitusseadmete vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 8 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tööstuslikud külmsäilitusseadmed, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud samaväärsete toodetena, käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm täiendavat seadet tehnilises dokumendis esitatud samaväärsete toodete loetelust ühe või mitme samaväärse mudeli seast.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 8 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tööstuslikud külmsäilitusseadmed, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud samaväärsete toodetena, käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad III ja IV lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 8 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 8

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Netomaht

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 3 % väiksem.

Energiatarbimine (E 24h)

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem.“

2)

X lisa asendatakse järgmisega:

„X LISA

Kondensatsiooniseadmete vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 9 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 9 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VI lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 9 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 9

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Sesoonne energiatõhusustegur [termin on muutunud, mujal määruses „hooajaline energiatõhususe suhtarv“] (SEPR) kondensatsiooniseadmete puhul, mille nimijahutusvõimsus on üle 2 kW madalal temperatuuril ja 5 kW keskmisel temperatuuril

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % väiksem, kui punkt A mõõdetakse nimijahutusvõimsuse juures.

Nimikasutegur (COP A) kondensatsiooniseadmete puhul, mille arvestuslik jahutusvõimsus on alla 2 kW madalal temperatuuril ja 5 kW keskmisel temperatuuril

Määratud väärtus ei tohi olla nimijahutusvõimsuse juures mõõdetud esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

Kasutegurid COP B, COP C ja COP D kondensatsiooniseadmete puhul, mille nimijahutusvõimsus on üle 2 kW madalal temperatuuril ja 5 kW keskmisel temperatuuril

Määratud väärtused ei tohi olla nimijahutusvõimsuse juures mõõdetud esitatud väärtusest üle 10 % väiksemad.“

3)

XI lisa asendatakse järgmisega:

„XI LISA

Protsessijahutite vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 10 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 10 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VIII lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 10 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 10

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Sesoonne energiatõhusustegur [termin on muutunud, mujal määruses „hooajaline energiatõhususe suhtarv“] (SEPR)

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % väiksem, kui punkt A mõõdetakse nimijahutusvõimsuse juures.

Nimienergiatõhusustegur (EER A)

Määratud väärtus ei tohi olla nimijahutusvõimsuse juures mõõdetud esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.“


XXII LISA

Määruse (EL) 2015/1185 IV lisa muudatused

IV lisa asendatakse järgmisega:

„IV LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 4 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele. Seadet tuleb kontrollida ühe või mitme kütusega, mille näitajad on samas vahemikus nagu kütus(t)el, mida tootja kasutas III lisa kohastel mõõtmistel.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 4 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad III lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 4 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 4

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Kütmise sesoonne energiatõhusus η s

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.

Tolmuheide

13 % hapnikusisalduse korral III lisa punkti 4 alapunkti a alapunkti i alapunktis 1 kirjeldatud meetodil määratud väärtus ei ületa avatud esiküljega tahkekütuse-kohtkütteseadmete, kinnise esiküljega tahkekütuse-kohtkütteseadmete (milles ei põletata graanuliteks kokkupressitud puitu) ja pliitide puhul esitatud väärtust rohkem kui 20 mg/m3.

13 % hapnikusisalduse korral III lisa punkti 4 alapunkti a alapunkti i alapunktis 1 kirjeldatud meetodil määratud väärtus ei ületa kinnise esiküljega tahkekütuse-kohtkütteseadmete (milles põletatakse graanuliteks kokkupressitud puitu) puhul esitatud väärtus rohkem kui 10 mg/m3.

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 1 g/kg suurem, kui seda mõõdetakse vastavalt III lisa punkti 4 alapunkti a alapunkti i alapunktile 2.

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,8 g/kg suurem, kui seda mõõdetakse vastavalt III lisa punkti 4 alapunkti a alapunkti i alapunktile 3.

Orgaaniliste gaasiliste ühendite heide

13 % hapnikusisalduse korral ei ületa määratud väärtus avatud esiküljega tahkekütuse-kohtkütteseadmete, kinnise esiküljega tahkekütuse-kohtkütteseadmete (milles ei põletata graanuliteks kokkupressitud puitu) ja pliitide puhul esitatud väärtust rohkem kui 25 mgC/m3.

13 % hapnikusisalduse korral ei ületa määratud väärtus kinnise esiküljega tahkekütuse-kohtkütteseadmete (milles põletatakse graanuliteks kokkupressitud puitu) puhul esitatud väärtus rohkem kui 15 mgC/m3.

Vingugaasiheide

13 % hapnikusisalduse korral ei ületa määratud väärtus avatud esiküljega tahkekütuse-kohtkütteseadmete, kinnise esiküljega tahkekütuse-kohtkütteseadmete (milles ei põletata graanuliteks kokkupressitud puitu) ja pliitide puhul esitatud väärtust rohkem kui 275 mg/m3.

13 % hapnikusisalduse korral ei ületa määratud väärtus kinnise esiküljega tahkekütuse-kohtkütteseadmete (milles põletatakse graanuliteks kokkupressitud puitu) puhul esitatud väärtus rohkem kui 60 mg/m3.

Lämmastikoksiidide heide

13 % hapnikusisalduse korral ei ületa määratud väärtus esitatud väärtust rohkem kui 30 mg/m3 (väljendatud NO2-na).“


XXIII LISA

Määruse (EL) 2015/1188 IV lisa muudatused

IV lisa asendatakse järgmisega:

„IV LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 9 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valivad liikmesriigi ametiasutused katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet, v.a elektri-kohtkütteseadmed, mille puhul nõuetele vastavus tehakse kindlaks täiendavate katseteta ning kohaldatakse kohe allpool esitatud punkte 6 ja 7. Muude mudelite puhul võib teise võimalusena valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 9 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 4 või 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad III lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 9 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 9

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Elektri-kohtkütteseadmete kütmise sesoonne energiatõhusus η s

Määratud väärtus ei tohi olla seadme nimisoojusvõimsusel mõõdetud esitatud väärtusest väiksem.

Kodumajapidamises kasutatavate vedelkütuse- ja gaas-kohtkütteseadmete kütmise sesoonne energiatõhusus η s

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 8 % väiksem.

Kiirgavate ja torukohtkütteseadmete kütmise sesoonne energiatõhusus η s

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

Kodumajapidamises kasutatavate gaas- ja vedelkütuse-kohtkütteseadmete ning kiirgavate ja torukohtkütteseadmete lämmastikoksiidide heide

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem.“


XXIV LISA

Määruse (EL) 2015/1189 IV lisa muudatused

IV lisa asendatakse järgmisega:

„IV LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 2 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele. Seadet tuleb kontrollida ühe või mitme kütusega, mille näitajad on samas vahemikus nagu kütus(t)el, mida tootja kasutas III lisa kohastel mõõtmistel.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4)

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 2 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6)

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad III lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 2 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 2

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälve

Kütmise sesoonne energiatõhusus η s

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 4 % väiksem.

Tolmuheide

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 9 mg/m3 suurem.

Orgaaniliste gaasiliste ühendite heide

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 7 mg/m3 suurem.

Vingugaasiheide

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 30 mg/m3 suurem.

Lämmastikoksiidide heide

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 30 mg/m3 suurem.“


XXV LISA

Määruse (EL) 2016/2281 IV lisa muudatused

IV lisa asendatakse järgmisega:

„IV LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1)

Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c)

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 30 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse, et see mudel ja muud mudelid, mille puhul saadi tehnilises dokumentatsioonis esitatud teave samadel alustel, ei vasta käesoleva määruse nõuetele.

4)

Kui õhukütteseadme, jahutusseadme, kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti või puhurkonvektori mudeli nimikütte-, nimijahutus- või nimikülmutusvõimsus on ≥70 kW või kui seda toodetakse aastas vähem kui viis tükki ning punkti 2 alapunktis c sätestatud tulemust ei saavutata, loetakse, et see mudel ja muud mudelid, mille puhul saadi tehnilises dokumentatsioonis esitatud teave samadel alustel, ei vasta käesoleva määruse nõuetele.

5)

Kui õhukütteseadme, jahutusseadme, kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti või puhurkonvektori mudeli nimikütte-, nimijahutus- või nimikülmutusvõimsus on <70 kW või kui seda toodetakse aastas viis või enam tükki ning punkti 2 alapunktis c sätestatud tulemust ei saavutata, valivad liikmesriigi ametiasutused katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet.

6)

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 30 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

7)

Kui punktis 6 osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse, et see mudel ja muud mudelid, mille puhul saadi tehnilises dokumentatsioonis esitatud teave samadel alustel, ei vasta käesoleva määruse nõuetele.

8)

Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3, 4 ja 7 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad III lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 30 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–8 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.

Tabel 30

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälve

Õhukütteseadme kütmise sesoonne energiatõhusus (η s,h) esitatud nimiküttevõimsusel

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 8 % väiksem.

Jahutusseadme jahutuse sesoonne energiatõhusus (η s,c) esitatud nimiküttevõimsusel

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 8 % väiksem.

Õhukütteseadme ja jahutusseadme müravõimsustase (L WA)

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 1,5 dB suurem.

Kütusel töötava õhukütte- või jahutusseadme lämmastikoksiidide heide väljendatuna lämmastikdioksiidina

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 20 % suurem.

Kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti sesoonne energiatõhusustegur (SEPR) nimijahutusvõimsusel

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

Kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti nimienergiatõhusustegur (EER A) nimijahutusvõimsusel

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.“


Top