EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2141

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2141, 6. detsember 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1238/95 Ühenduse Sordiametile tasutava aastamaksu ja registreerimiskatsetega seotud lõivude suuruse osas

C/2016/7808

ELT L 332, 7.12.2016, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2141/oj

7.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 332/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2141,

6. detsember 2016,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1238/95 Ühenduse Sordiametile tasutava aastamaksu ja registreerimiskatsetega seotud lõivude suuruse osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta, (1) eriti selle artiklit 113,

olles konsulteerinud Ühenduse Sordiameti haldusnõukoguga

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1238/95 (2) artikli 9 lõikes 1 on sätestatud igal aastal ühenduse sordikaitse kehtimise ajal Ühenduse Sordiametile (edaspidi „amet“) tasutava maksu suurus.

(2)

Kuna ameti rahalised reservid on langenud allapoole taset, mis on vajalik eelarve tasakaalus hoidmiseks ja ameti tegevuse jätkuvuse tagamiseks, tuleks aastamaksu suurendada.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1238/95 artikli 8 lõikes 1 ning kõnealuse määruse I lisas on kehtestatud ametile makstavad ühenduse sordikaitse taotluses käsitletud sordi registreerimiskatse läbiviimise lõivud (edaspidi „registreerimiskatse lõiv“).

(4)

Registreerimiskatsetega seotud kogemused näitavad, et registreerimiskatsete lõivud võivad teatavate hinnarühmade jaoks aja jooksul muutuda. Ameti nõutavad lõivud peaksid kajastama vastavate hinnarühmadega seotud teenustasude kogusummat, mida amet maksab kontrolliasutusele. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1238/95 I lisas sätestatud, asjaomaste hinnarühmadega seotud lõive muuta.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1238/95 vastavalt muuta.

(6)

Oleks asjakohane, et kavandatud muudatusi kohaldataks alates 1. jaanuarist 2017, mis on ameti uue eelarveaasta algus.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise sordikaitsekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1238/95 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Amet võtab ühenduse kaitse alla võetud sordi sordiõiguste omajalt (edaspidi „omaja“) [varem tõlgitud „omanik“] 330 euro suurust maksu igal aastal ühenduse sordikaitse kehtimise ajal (edaspidi „aastamaks“), nagu osutatud algmääruse artikli 113 lõike 2 punktis d.“

2)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. detsember 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1.

(2)  Komisjoni 31. mai 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1238/95, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses ühenduse sordiametile tasutavate lõivudega (EÜT L 121, 1.6.1995, lk 31).


LISA

„I LISA

Artiklis 8 viidatud registreerimiskatsete lõivud

Sordi registreerimiskatse eest artikli 8 kohaselt tasutav lõiv määratakse järgmise tabeli alusel.

(eurodes)

 

Hinnarühm

Lõiv

Põllumajandusrühm

1

Kartul

1 760

2

Raps

1 860

3

Kõrrelised heintaimed

2 430

4

Muud põllumajanduskultuurid

1 530

Puuviljarühm

5

Õunad

3 050

6

Maasikad

2 920

7

Muud puuviljad

2 810

Dekoratiivrühm

8

Elava võrdluskoguga dekoratiivtaimede liigid, kasvuhoonekatse

2 020

9

Elava võrdluskoguga dekoratiivtaimede liigid, välikatse

1 960

10

Elava võrdluskoguta dekoratiivtaimede liigid, kasvuhoonekatse

1 940

11

Elava võrdluskoguta dekoratiivtaimede liigid, välikatse

1 730

12

Dekoratiivtaimed, erilised fütosanitaartingimused

3 350

Köögiviljarühm

13

Köögiviljad, kasvuhoonekatse

2 360

14

Köögiviljad, välikatse

2 150 “


Top