EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2129

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2129, 5. detsember 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/220, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1217/2009 (millega luuakse Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk) rakenduseeskirjad

C/2016/7782

OJ L 331, 6.12.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2129/oj

6.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2129,

5. detsember 2016,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/220, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1217/2009 (millega luuakse Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk) rakenduseeskirjad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1217/2009, millega luuakse Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 kolmandat lõiku, artikli 5a lõikeid 2 ja 4, artikli 5b lõiget 7 ja artikli 8 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/220 (2) I lisas on määratud kindlaks iga liikmesriigi majandusliku suuruse künnis. Bulgaarias ja Austrias on suuremate põllumajanduslike majapidamiste tähtsus põllumajandusstruktuuris kasvamas; seda arvestades on asjakohane suurendada nende liikmesriikide majandusliku suuruse künnist, mis on esitatud kõnealuses lisas.

(2)

Rakendusmääruse (EL) 2015/220 II lisas on määratud kindlaks aruandvate majapidamiste arv liikmesriigi kohta ja põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkonna kohta. Bulgaaria põllumajanduse struktuuriliste muudatuste tõttu on asjakohane vastavalt kohandada selle liikmesriigi aruandvate majapidamiste arvu piirkonna kohta, mis on esitatud kõnealuses lisas. Taani ja Austria põllumajanduse struktuuriliste muudatuste tõttu, mille tulemusel vähenes majapidamiste koguarv, on asjakohane vastavalt vähendada nende liikmesriikide aruandvate majapidamiste arvu, mis on esitatud kõnealuses lisas.

(3)

Pidades silmas käesoleva määrusega ette nähtud muudatusi, tuleks Bulgaarial, Taanil ja Austrial paluda läbi vaadata oma 2017. aruandeaastaks esitatud valikukavad.

(4)

Rakendusmääruse (EL) 2015/220 IV lisa B osas on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1166/2008 (3) osutatud põllumajanduslike majapidamiste struktuuriuuringute rubriikide ja põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu põllumajandusaruannete vastavus. Kuna standardtoodangu arvutamine pole enam nõutav rubriigi „Muud küülikud“ puhul, tuleb kohandada põllumajanduslike majapidamiste struktuuriuuringute ja põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu rubriikide vastavust, eemaldades nimetatud karakteristiku.

(5)

Rakendusmääruse (EL) 2015/220 VI, VII ja VIII lisas on esitatud vastavalt arvutusmeetod standardtoodangu kindlakstegemiseks, tulutoova tegevuse osakaalu hindamise meetod ning põllumajandusaruande vorm ja esitusviis. Selguse huvides tuleks kõnealustes lisades esitada täiendavat teavet ja selgitusi teatavate juhiste ja määratluste kohta.

(6)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2015/220 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrgu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2015/220 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

„Bulgaaria, Taani ja Austria vaatavad läbi oma 2017. aruandeaastaks esitatud valikukavad. Nad edastavad oma muudetud valikukavad kõnealuse aruandeaasta kohta komisjonile hiljemalt 31. märtsiks 2017.“

2)

I, II, IV, VI, VII ja VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 2017. aruandeaastast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. detsember 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 328, 15.12.2009, lk 27.

(2)  Komisjoni 3. veebruari 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/220, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1217/2009 (millega luuakse Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk) rakenduseeskirjad (ELT L 46, 19.2.2015, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1166/2008, mis käsitleb põllumajandusettevõtete struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 571/88 (ELT L 321, 1.12.2008, lk 14).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2015/220 I, II, IV, VI, VII ja VIII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Bulgaariat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Bulgaaria

4 000 “

b)

Austriat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Austria

15 000 “

2)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Bulgaariat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„BULGAARIA

 

831

Северозападен (Severozapaden)

393

832

Северен централен (Severen tsentralen)

377

833

Североизточен (Severoiztochen)

347

834

Югозападен (Yugozapaden)

222

835

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

482

836

Югоизточен (Yugoiztochen)

381

Bulgaaria kokku

2 202 “

b)

Taanit käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„370

TAANI

1 850 “

c)

Austriat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„660

AUSTRIA

1 800 “

3)

IV lisa B osa tabelis asendatakse koodi 3.06 käsitlev kanne järgmisega:

„3.06.

C_6

Emaküülikud

610

Emaküülikud“

4)

VI lisa punkti 2 alapunkti b esimese taande viimane lause asendatakse järgmisega:

„Vähem soodsaid piirkondi ja looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alasid ei loeta geograafilisteks üksusteks.“

5)

VII lisa A osa kolmanda lõigu teine lause asendatakse järgmisega:

„Veini ja oliiviõli tootmist käsitatakse kui põllumajanduslikku tegevust juhul, kui veini või oliiviõli sisseostetav osa ei ole märkimisväärne.“

6)

VIII lisa tabelis D asendatakse koodi 7020 käsitlev kanne järgmisega:

„Kogu muu immateriaalne vara, mida ei ole võimalik hõlpsasti osta või müüa (nt tarkvara, litsentsid jne). Rubriigi täitmine on kohustuslik ning rubriiki kantud summade suhtes kohaldatakse kulumit, mis on esitatud veerus DY.“


Top