EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1823

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1823, 10. oktoober 2016, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 655/2014 (millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades) nimetatud vormid

C/2016/6339

OJ L 283, 19.10.2016, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1823/oj

19.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1823,

10. oktoober 2016,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 655/2014 (millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades) nimetatud vormid

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, (1) eriti selle artiklit 51,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 655/2014 nõuetekohaseks kohaldamiseks tuleks kehtestada mitu vormi.

(2)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artikli 3 kohaselt osales Iirimaa määruse (EL) nr 655/2014 vastuvõtmisel. Seetõttu osaleb Iirimaa käesoleva määruse vastuvõtmisel.

(3)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artiklite 1 ja 2 kohaselt ja ilma et see piiraks nimetatud protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osalenud Ühendkuningriik määruse (EL) nr 655/2014 vastuvõtmisel. Seetõttu ei osale Ühendkuningriik käesoleva määruse vastuvõtmisel.

(4)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osalenud Taani määruse (EL) nr 655/2014 vastuvõtmisel. Seetõttu ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 655/2014 kohaselt asutatud pangakontode Euroopa arestimismääruse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EL) nr 655/2014 artikli 8 lõikes 1 osutatud pangakontode Euroopa arestimismääruse taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse I lisas.

2.   Määruse (EL) nr 655/2014 artikli 19 lõikes 1 osutatud pangakontode Euroopa arestimismääruse tegemise vorm on esitatud käesoleva määruse II lisas.

3.   Määruse (EL) nr 655/2014 artikli 10 lõikes 2 osutatud pangakontode Euroopa arestimismääruse tühistamise vorm on esitatud käesoleva määruse III lisas.

4.   Määruse (EL) nr 655/2014 artikli 25 lõikes 1 osutatud raha arestimise kinnituse vorm on esitatud käesoleva määruse IV lisas.

5.   Määruse (EL) nr 655/2014 artikli 27 lõikes 2 osutatud nõuet ületava arestitud raha vabastamise taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse V lisas.

6.   Määruse (EL) nr 655/2014 artikli 29 lõikes 2 osutatud väljastusteate vorm on esitatud käesoleva määruse VI lisas.

7.   Määruse (EL) nr 655/2014 artikli 36 lõikes 1 osutatud õiguskaitsevahendi taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse VII lisas.

8.   Määruse (EL) nr 655/2014 artikli 36 lõikes 5 osutatud õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse edastamise vorm on esitatud käesoleva määruse VIII lisas.

9.   Määruse (EL) nr 655/2014 artiklis 37 osutatud õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse kohta kaebuse esitamise vorm on esitatud käesoleva määruse IX lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 18. jaanuaril 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja aluslepingute kohaselt liikmesriikides vahetult kohaldatav.

Brüssel, 10. oktoober 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 189, 27.6.2014, lk 59.


I LISA

Pangakontode Euroopa arestimismääruse taotlus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, artikli 8 lõige 1)

Täidab kohus

 

Kohtuasja number:

 

Kohtusse saabunud:

(pp/kk/aaaa)

OLULINE TEAVE

PALUN LUGEGE IGA JAOTISE ALGUSES ESITATUD JUHISEID – NEED ON TEILE ABIKS VORMI TÄITMISEL

Keel

Käesolev vorm tuleb täita selle liikmesriigi kohtu keeles, kuhu taotlus saadetakse. Vorm on kättesaadav Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis aadressil https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-et.do ja seda saab täita ka elektrooniliselt. Saate kasutada tuttavas keeles versiooni abivahendina, et täita vorm asjaomase liikmesriigi kohtu nõutud keeles. Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidilt leiate samuti teavet selle kohta, kas liikmesriik on teatanud, et aktsepteerib määruse (EL) nr 655/2014 artikli 50 lõike 1 punkti o kohaselt nimetatud määruse alusel esitatavate dokumentide esitamist kohtule mõnes muus Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Tõendavad dokumendid

Taotluse vormile tuleb lisada kõik vajalikud tõendavad dokumendid. Kui olete juba kätte saanud kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku dokumendi, lisage selle kohtuotsuse, kokkuleppe või ametliku dokumendi koopia, mis vastab selle autentsuse tuvastamiseks vajalikele tingimustele.

Riigikoodid

Kui osutate vormi täitmisel mõnele liikmesriigile, kasutage järgmisi riigikoode:

AT

Austria

EL

Kreeka

IT

Itaalia

PT

Portugal

BE

Belgia

ES

Hispaania

LT

Leedu

RO

Rumeenia

BG

Bulgaaria

FI

Soome

LU

Luksemburg

SE

Rootsi

CY

Küpros

FR

Prantsusmaa

LV

Läti

SI

Sloveenia

CZ

Tšehhi Vabariik

HR

Horvaatia

MT

Malta

SK

Slovakkia

DE

Saksamaa

HU

Ungari

NL

Madalmaad

 

 

EE

Eesti

IE

Iirimaa

PL

Poola

 

 

Kui paberil olevale vormile vaba teksti sisestades ei piisa olemasolevast ruumist, kasutage nummerdatud lisalehti.

1.   Kohus

Pangakontode Euroopa arestimismäärust („arestimismäärus“) on võimalik taotleda üksnes juhul, kui kohus asub liikmesriigis, kelle suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr 655/2014. Praegu ei kohaldata seda Taani ja Ühendkuningriigi suhtes.

Märkige siia lahtrisse kohus, kellele soovite arestimismääruse taotluse esitada. Kohut valides tuleb kaaluda kohtu pädevuse aluseid.

Kui te ei ole veel saanud kohtuotsust, kohtulikku kokkulepet või ametlikku dokumenti, millega kohustatakse võlgnikku teie nõuet tasuma, kuulub arestimismääruse tegemise pädevus liikmesriigi nendele kohtutele, kes on vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele pädevad asja sisuliselt menetlema. Nimetatud õigusaktide hulka kuuluvad eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ning nõukogu18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes. Lisateavet kohtu pädevust käsitlevate õigusnormide kohta võib leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidilt aadressil https://e-justice.europa.eu. Kohtu pädevuse võimalike aluste loetelu on esitatud käesoleva vormi jaotises 5.

Määruse (EL) nr 655/2014 kohaldamisel tähendab asja sisuline menetlemine mis tahes menetlust, mille eesmärk on hankida asjaomase nõudega seoses täidetav täitedokument, näiteks maksmismäärusega seotud lihtmenetlus ja prantsuse menetlus „procédure de référé“.

Kui võlgnik on tarbija, kes on sõlminud teiega lepingu eesmärgil, mida ei saa lugeda seotuks tema majandus- või kutsetegevusega, saavad arestimismääruse teha ainult selle liikmesriigi kohtud, kus on võlgniku alaline elu- või asukoht.

Kui olete juba saanud kohtuotsuse või kohtuliku kokkuleppe, millega kohustatakse võlgnikku teie nõuet tasuma, kuulub arestimismääruse tegemise pädevus selle liikmesriigi kohtutele, kus kohtuotsus tehti või kohtulik kokkulepe heaks kiideti või sõlmiti.

Kui olete juba saanud ametliku dokumendi, kuulub selles dokumendis kindlaks määratud nõude kohta arestimismääruse tegemine selle liikmesriigi sel otstarbel määratud kohtute pädevusse, kus nimetatud dokument koostati.

Kui olete kindlaks teinud, millises liikmesriigis peate oma nõude esitama, leiate arestimismääruse tegemiseks pädevate kohtute nimed ja aadressid Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidilt aadressil https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-et.do. Lisaks leiate Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist teavet arestimismääruse menetluse kohtukulude tasumise kohta asjaomases liikmesriigis.

1.   Kohus, kellele taotlus esitatakse

1.1.   Nimi:

1.2.   Aadress

1.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

1.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

1.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

2.   Võlausaldaja

Arestimismäärust on võimalik taotleda üksnes juhul, kui teie elu- või asukoht on liikmesriigis, kelle suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr 655/2014. Praegu ei kohaldata seda Taani ja Ühendkuningriigi suhtes.

Märkige siia lahtrisse enda kui võlausaldaja ning esindaja olemasolu korral ka oma esindaja andmed. Teie esindamine advokaadi või muu juristi poolt ei ole kohustuslik.

Mõnes riigis ei pruugi nimekastinumbri (kui seda kasutatakse) esitamine aadressina olla piisav ja seetõttu peaksite lisama tänava nime ja maja numbri koos sihtnumbriga.

2.   Võlausaldaja andmed

2.1.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

2.2.   Aadress

2.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

2.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

2.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

2.3.   Telefon: (*)

2.4.   Faks: (*)

2.5.   E-posti aadress (kui on):

2.6.   Esindaja olemasolu korral võlausaldaja esindaja nimi ja kontaktandmed

2.6.1.

Perekonnanimi ja eesnimi (eesnimed):

2.6.2.

Aadress

2.6.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

2.6.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

2.6.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

2.6.3.

E-posti aadress (kui on):

2.7.   Kui võlausaldaja on füüsiline isik:

2.7.1.

Sünniaeg:

2.7.2.

Isikutunnistuse või passi number (kui on kohaldatav ja olemas):

2.8.   Kui võlausaldaja on juriidiline isik või muu üksus, kes saab liikmesriigi õiguse kohaselt kohtusse pöörduda või keda saab kohtusse kaevata:

2.8.1.

Asutamis-, moodustamis- või registreerimiskoha riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

2.8.2.

Identifitseerimis- või registreerimisnumber; selle puudumise korral asutamise, moodustamise või registreerimise kuupäev ja koht:

3.   Võlgnik

Märkige siia lahtrisse võlgniku ja (kui on teada) võlgniku esindaja andmed. Võlgniku esindamine advokaadi või muu juristi poolt ei ole kohustuslik.

Mõnes riigis ei pruugi nimekastinumbri (kui seda kasutatakse) esitamine aadressina olla piisav ja seetõttu peaksite lisama tänava nime ja maja numbri koos sihtnumbriga.

3.   Võlgniku andmed

3.1.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed) (lisanimed, kui on teada)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

3.2.   Aadress

3.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

3.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

3.3.   Telefon: (*)

3.4.   Faks: (*)

3.5.   E-posti aadress (kui on):

3.6.   Võlgniku esindaja nimi ja kontaktandmed (kui on olemas ja teada)

3.6.1.

Perekonnanimi ja eesnimi (eesnimed):

3.6.2.

Aadress

3.6.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

3.6.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

3.6.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

3.6.3.

E-posti aadress:

3.7.   Kui võlgnik on füüsiline isik ja need andmed on kättesaadavad:

3.7.1.

Sünniaeg:

3.7.2.

Isikutunnistuse või passi number:

3.8.   Kui võlgnik on juriidiline isik või muu üksus, kes saab liikmesriigi õiguse kohaselt kohtusse pöörduda või keda saab kohtusse kaevata:

3.8.1.

Asutamis-, moodustamis- või registreerimiskoha riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

3.8.2.

Identifitseerimis- või registreerimisnumber; selle puudumise korral asutamise, moodustamise või registreerimise kuupäev ja koht:

4.   Kohtuasja piiriülene olemus

Arestimismääruse menetlust saab kasutada ainult piiriülestes kohtuasjades. Määruse (EL) nr 655/2014 kohaldamisel käsitatakse artikli 3 alusel piiriülese asjana juhtumit, mille puhul arestimismäärusega arestitavat pangakontot või arestitavaid pangakontosid peetakse muus liikmesriigis kui: a) liikmesriik, kus asub kohus, kellele on esitatud arestimismääruse taotlus, või b) liikmesriik, kus on võlausaldaja alaline elu- või asukoht.

4.   Kohtuasja piiriülene olemus

4.1.   Liikmesriik, kus on võlausaldaja alaline elu- või asukoht (märkida riigikood):

4.2.   Liikmesriik (riigid), kus peetakse pangakontot (kontosid) (märkida riigikood või -koodid):

4.3.   Liikmesriik, kus asub kohus, kellele esitatakse arestimismääruse taotlus (märkida riigikood):

5.   Kohtualluvus

Täitke käesolev jaotis üksnes juhul, kui te ei ole veel saanud kohtuotsust, kohtulikku kokkulepet või ametlikku dokumenti, millega kohustatakse võlgnikku teie nõuet tasuma. Kui olete mõne nimetatud dokumendi saanud, jätkake täitmist jaotisest 6.

Esitage käesolevas jaotises teave selle kohta, miks teie arvates on kohus, kellele te arestimismääruse taotluse esitate, pädev seda asja menetlema. Vastavalt jaotisele 1 on kohus pädev arestimismäärust tegema juhul, kui tal on õigus asja sisuliselt menetleda. Allpool on esitatud kohtu pädevuse võimalike aluste loetelu.

5.   Millel põhineb teie arvates kohtu pädevus?

võlgniku või mitme ühiselt vastutava võlgniku korral nende seast ühe võlgniku alaline elu- või asukoht

vaidlusaluse kohustuse täitmise koht

kahjuliku sündmuse toimumise koht

poolte kokkuleppel valitud kohus

ülalpeetava alaline elu- või asukoht

filiaali, esinduse või muu üksuse tegevusest tuleneva nõude korral selle filiaali, esinduse või muu üksuse asukoht

usaldusfondi alaline asukoht

kui vaidlus on seotud nõudega maksta tasu veose või lasti päästmise eest, selle kohtu asukoht, mille alluvuses asjaomane veos või last arestiti või oleks võidud arestida

kindlustusvõtja, kindlustatu või kindlustusküsimuses tulu saaja alaline elu- või asukoht

tarbija alaline elukoht

töötaja tavaline tööülesannete täitmise koht

töötaja tööle võtnud ettevõtja asukoht

kinnisvara asukoht

muu

Kirjeldage punktides 5.1 kuni 5.14 valitud kohtu pädevuse alust kinnitavaid olulisi asjaolusid:

Kas olete juba algatanud võlgniku vastu sisulise kohtumenetluse?

Jah. Märkige kohtu nimi ja aadress (tänav ja maja number/nimekast, linn või asula ja sihtnumber, liikmesriik) ning kui on teada, siis ka kohtu telefoninumber ja e-posti aadress ning kohtuasja number:

Ei

Arvestage, et kui taotlete arestimismäärust enne sisulise kohtumenetluse algatamist, siis on teil kohustus algatada selline menetlus ja esitada kohtule tõendid selle algatamise kohta 30 päeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast või 14 päeva jooksul alates arestimismääruse tegemise kuupäevast sõltuvalt sellest, kumb neist on hilisem.

6.   Võlgniku pangakonto andmed

Aja ja kulude kokkuhoidmiseks on oluline, et te esitaksite kõik teile teadaolevad andmed võlgniku pangakonto kohta. Kui te ei tea võlgniku pangakonto või -kontode numbrit, piisab ka võlgniku kontot või kontosid pidava panga nimest ja aadressist või panga tuvastamist võimaldavast numbrist, näiteks BIC. Kui te siiski teate võlgniku pangakonto või -kontode andmeid (näiteks kontonumber või IBAN), siis tuleks need esitada. See aitab vältida ohtu, et pank ei saa arestimismäärust täita, kuna ta ei suuda võlgniku kontot või kontosid kindlalt tuvastada. Kui saate esitada ainult võlgniku ühe pangakonto numbri, kuid soovite arestida ka võlgniku teisi kontosid samas pangas (näiteks teile on teada ainult võlgniku arvelduskonto number, kuid soovite arestida ka võlgniku säästukontod samas pangas), märgistage punktis 6.7 esitatud vastav ruut.

Kui te ei tea, millises pangas võlgnikul konto on, kuid teil on põhjust arvata, et võlgnikul on üks või mitu kontot teatud kindlas liikmesriigis, ning te olete juba saanud kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku dokumendi, millega kohustatakse võlgnikku teie nõuet tasuma, saate kohtult, kellele te arestimismääruse taotluse esitate, taotleda, et kohus küsiks konto asukohaks oleva liikmesriigi teabeasutusest teavet, mis võimaldab tuvastada panka ja võlgniku kontot või kontosid liikmesriigis. Sellisel juhul lugege jaotist 7, kus on esitatud täiendavat teavet sellise taotluse esitamise tingimuste kohta.

Kui te teate võlgniku ühe või mitme pangakonto andmeid, kuid teil on põhjust arvata, et võlgnikul on teatud kindlas liikmesriigis lisaks veel üks või mitu kontot, mille andmeid te ei tea, siis saate esitada – samas arestimiskorralduse taotluses – teile teadaolevate võlgniku pangakontode andmed (sellisel juhul täitke jaotis 6) ning ühtlasi esitada taotluse kindlas liikmesriigis asuvate teiste kontode kohta teabe saamiseks (sellisel juhul täitke lisaks jaotis 7).

Arvestage, et määrust (EL) nr 655/2014 ei kohaldata finantsinstrumente sisaldavate pangakontode arestimise suhtes (määruse artikli 4 punkt 3).

Kui taotlete rohkem kui ühes pangas asuvate kontode arestimist, esitage allpool andmed kõigi asjaomaste pankade kohta. Vormi paberil täitmise korral kasutage iga pangakonto jaoks eraldi lehte ja nummerdage lehed.

6.   Võlgniku pangakonto andmed

6.1.   Liikmesriik, kus kontot peetakse (märkida riigikood):

6.2.   Panga tuvastamist võimaldav number, näiteks

IBAN:

või

BIC:

ja/või panga nimi ja aadress (tänav ja maja number/nimekast, linn või asula ja sihtnumber):

6.3.   Panga telefoninumber (**):

6.4.   Panga faks (**):

6.5.   Panga e-posti aadress (kui on teada):

6.6.   Arestitava konto (arestitavate kontode) number, kui on teada:

6.7.   Kas arestida tuleks ka võlgniku muid kontosid samas pangas?

Jah

Ei

6.8.   Muud teadaolevad andmed konto liigi kohta:

7.   Kontot käsitleva teabe hankimise taotlus

Kui teil ei ole teada, millises pangas võlgnikul konto või kontod on, ja te ei tea kontonumbrit ning olete ühes liikmesriigis juba kätte saanud täidetava kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku dokumendi, millega kohustatakse võlgnikku teie nõuet tasuma, saate kohtu kaudu taotleda, et teie põhjendatud arvamuse kohaselt võlgniku konto või kontode asukohaks oleva liikmesriigi teabeasutus püüaks vajalikku teavet hankida.

Kontot käsitleva teabe hankimise taotluse saate esitada ainult nende kontode kohta, mida peetakse liikmesriigis, kelle suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr 655/2014. Praegu ei kohaldata seda Taani ja Ühendkuningriigi suhtes.

Üldreeglina saab kontot käsitleva teabe hankimise taotluse esitada juhul, kui vastav kohtuotsus, kohtulik kokkulepe või ametlik dokument on juba täidetav.

Kui kohtuotsus, kohtulik kokkulepe või ametlik dokument ei ole veel täidetav, saab kontot käsitleva teabe hankimise taotluse esitada üksnes juhul, kui on täidetud mõned lisatingimused. Vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artikli 14 lõikele 1 on need tingimused järgmised: arestitav summa on vastavaid asjaolusid arvesse võttes suur ning võlausaldaja on esitanud piisavad tõendid, mille põhjal kohus saab veenduda, et sellist kontot käsitlevat teavet on vaja kiiresti saada, kuna on olemas oht, et ilma sellise teabeta on võlausaldaja poolt võlgniku suhtes algatatud nõude hilisem täitmine tõenäoliselt takistatud ja selle tulemusena võib võlausaldaja finantsseisund märkimisväärselt halveneda. Kui see kehtib teie kohta, tuleks sellekohane teave esitada punktis 10.2.

Kindlasti on oluline selgitada, mille põhjal te arvate, et võlgnikul on teatud kindlas liikmesriigis üks või mitu kontot, ning esitada kohtule kogu teile teadaolev asjakohane teave võlgniku ja arestitava konto või arestitavate kontode kohta. Arvestage, et sellele menetlusele võib kuluda mõnel määral aega ja teilt võidakse teabe eest tasu küsida.

Kui taotlete rohkem kui ühes liikmesriigis asuvate kontode arestimist, esitage allpool andmed kõigi asjaomaste liikmesriikide kohta (vormi paberil täitmise korral kasutage nummerdatud eraldi lehti).

7.   Kontot käsitleva teabe hankimise taotlus

Mul on kohtuotsus, kohtulik kokkulepe või ametlik dokument, mis kohustab võlgnikku minu nõuet tasuma, ning ma taotlen, et pangakonto asukohaks oleva liikmesriigi teabeasutus püüaks hankida panga (pankade) ja võlgniku konto(de) tuvastamiseks vajalikku teavet.

7.2.   Liikmesriik, kus võlgniku konto(d) arvatavasti asub (asuvad) (märkida riigikood):

7.3.   Selgitage, mille põhjal te arvate, et võlgnikul on selles liikmesriigis üks või mitu kontot (märgistage sobivad ruudud):

Võlgniku alaline elukoht asub selles liikmesriigis. Esitage selle kohta üksikasjad.

Võlgnik töötab selles liikmesriigis või tegeleb seal oma kutsealaga. Esitage selle kohta üksikasjad.

Võlgnik omab selles liikmesriigis kinnisvara. Esitage selle kohta üksikasjad.

Muu. Selgitage:

7.4.   Kohtuotsus, kohtulik kokkulepe või ametlik dokument, millega võlgnikku kohustatakse minu nõuet tasuma, on täidetav:

Jah

Ei. Esitage punktis 10.2 lisateave, mis selgitab vajadust saada kontot käsitlevat teavet kiiresti.

8.   Olemasolev kohtuotsus, kohtulik kokkulepe või ametliku dokument

Täitke käesolev jaotis üksnes juhul, kui olete juba saanud kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku dokumendi, millega kohustatakse võlgnikku teie nõuet tasuma. Muul juhul jätkake täitmist jaotisest 9.

Pange tähele, et punktis 8.8 märgitav summa peaks üldjuhul kattuma kohtuotsuses, kohtulikus kokkuleppes või ametlikus dokumendis nimetatud summaga. Ent kui võlgnik on osa võlast juba tasunud ja nõue esitatakse ainult jääksumma kohta, tuleks punkti 8.8 märkida see jääksumma, vajaduse korral koos intressiga. Kui võlgnik on osa võlast juba tasunud ja nõue esitatakse ainult jääksumma kohta, tuleks lisaks punktis 8.9.2.1 esitatud vastava ruudu märgistamisega näidata, kas te nõuate sisse ka võlgniku juba tasutud võla osalt tasumisele kuuluva tasumata intressi (sellisel juhul kasutage paberil täidetava vormi korral nummerdatud eraldi lehti, et esitada andmed võlgniku juba tasutud võla osalt nõutava intressi kohta (punkt 8.8.1)).

Lisage kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku dokumendi koopia, mis vastab selle autentsuse tuvastamiseks vajalikele tingimustele.

8.   Andmed olemasoleva kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku dokumendi kohta

8.1.   Kohtu/muu asutuse nimi:

8.2.   Aadress

8.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

8.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

8.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

8.3.   Telefon (***):

8.4.   Faks (***):

8.5.   E-posti aadress (***):

8.6.   Kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku juriidilise dokumendi kuupäev:

(pp/kk/aaaa)

8.7.   Kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku juriidilise dokumendiga välja mõistetud summa vääring:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgaaria leev (BGN) ☐ Tšehhi kroon (CZK) ☐ Horvaatia kuna (HRK) ☐ Ungari forint (HUF) ☐ Poola zlott (PLN) ☐ Rumeenia leu (RON) ☐ Rootsi kroon (SEK) ☐ Muu (märkige ISO kood):

8.8.   Summa:

8.8.1.

Kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku juriidilise dokumendiga välja mõistetud põhisumma:

8.8.1.1.

Vajaduse korral (1) märkige välja mõistetud põhisumma tasumata osa:

8.8.1.2.

Vajaduse korral (1) märkige välja mõistetud põhisumma tasutud osa:

8.8.2.

Võimalik intress:

8.8.2.1.

Intress:

8.8.2.1.1.

Ei ole määratud kohtuotsuses, kohtulikus kokkuleppes või ametlikus dokumendis

8.8.2.1.2.

On määratud kohtuotsuses, kohtulikus kokkuleppes või ametlikus dokumendis järgmiselt:

8.8.2.1.2.1.

Intressi arvestatakse alates:

(kuupäev (pp/kk/aaaa) või sündmus) kuni

(kuupäev (pp/kk/aaaa) või sündmus (2))

8.8.2.1.2.2.

Lõppsumma:

või

8.8.2.1.2.3.

Intressi arvutamise meetod (3)

8.8.2.1.2.3.1.

Intressimäär: … % (märgistage sobiv ruut) ☐ päevas ☐ kuus ☐ aastas ☐ muus perioodis (täpsustage):

8.8.2.1.2.3.2.

Intressimäär: … % üle viitemäära (Euroopa Keskpanga/riigi keskpanga viitemäär: …) (märgistage sobiv ruut) ☐ päevas ☐ kuus ☐ aastas ☐ muus perioodis (täpsustage):

kehtib alates:

(kuupäev (pp/kk/aaaa) või sündmus)

8.8.2.2.

Seadusjärgne intress (kui seadusjärgset intressi kohaldatakse), mida arvestatakse vastavalt õigusaktile (märkige asjaomane õigusakt):

8.8.2.2.1.

Intressi arvestatakse alates:

(kuupäev (pp/kk/aaaa) või sündmus) kuni

(kuupäev (pp/kk/aaaa) või sündmus (4))

8.8.2.2.2.

Intressi arvutamise meetod (5)

8.8.2.2.2.1.

Intressimäär: … %

8.8.2.2.2.2.

Intressimäär: … % üle viitemäära (Euroopa Keskpanga/riigi keskpanga viitemäär: …)

kehtib alates:

(kuupäev (pp/kk/aaaa) või sündmus)

8.8.2.2.2.2.1.

Vastava poolaasta esimene kuupäev, millal võlgnik on maksmisega hilinenud

8.8.2.2.2.2.2.

Muu sündmus (täpsustage)

8.8.2.3.

Intressi kapitaliseerimine (kui intressi kapitaliseerimist kohaldatakse; täpsustage):

8.8.3.

Kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku dokumendi saamise kulud juhul, kui on kindlaks määratud, et nimetatud kulud peab kandma võlgnik:

Ei

Jah. Täpsustage kulu liik ja summa:

kohtukulud:

advokaaditasud:

dokumentide kättetoimetamise kulud:

muu. Selgitage:

8.8.3.1.

Vääring:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgaaria leev (BGN) ☐ Tšehhi kroon (CZK) ☐ Horvaatia kuna (HRK) ☐ Ungari forint (HUF) ☐ Poola zlott (PLN) ☐ Rumeenia leu (RON) ☐ Rootsi kroon (SEK) ☐ Muu (märkige ISO kood):

8.9.   Kinnitan, et kohtuotsus, kohtulik kokkulepe või ametlik dokument:

8.9.1.

ei ole veel võlgniku poolt täidetud

8.9.2.

on võlgniku poolt ainult osaliselt täidetud ja praeguseks tasumata summa on märgitud punktis 8.8 (sellisel juhul täitke ka allolev punkt 8.9.2.1).

8.9.2.1.

Kui võlgnik on osa võlast juba tasunud ja nõue esitatakse ainult jääksumma kohta, siis kas nõuate ka juba tasutud võla osalt tasumisele kuuluvat tasumata intressi:

Ei, ma ei nõua võlgniku juba tasutud võla osalt intressi.

Jah, ma nõuan ka võlgniku juba tasutud võla osalt tasumisele kuuluvat intressi. Sellisel juhul kasutage paberil täidetava vormi korral nummerdatud lisalehti, et esitada andmed võlgniku juba tasutud võla osalt nõutava intressi kohta (punkt 8.8.1).

9.   Nõude summa ja alused (ei täideta, kui on täidetud jaotis 8)

Kui te ei ole veel saanud kohtuotsust, kohtulikku kokkulepet või ametlikku dokumenti, millega võlgnikku kohustatakse teie nõuet tasuma, on võimalik arestimismäärust teha üksnes juhul, kui te esitate piisavalt tõendatud asjakohased faktid, mis võimaldavad kohtul veenduda, et teie nõue võlgniku vastu taotletava arestimismääruse summa ulatuses tõenäoliselt rahuldatakse (määruse (EL) nr 655/2014 artikli 7 lõige 2). Esitage tõendite loetelu käesoleva vormi jaotises 12.

Kui taotlete arestimismääruse tegemist nõude põhisummast väiksemas summas, näiteks juhul, kui olete saanud oma nõude kohta juba mõne muu tagatise, peaksite punktis 9.1 märkima selle väiksem summa (koos vajaduse korral sellelt arvestatud intressiga).

9.   Nõude summa ja alused

9.1.   Nõude põhisumma:

9.2.   Kas intressinõue esitatakse?

Ei

Jah

Kui jah, siis kas intress on:

lepingujärgne intress (sellisel juhul jätkake punktist 9.2.1)

seadusejärgne intress (sellisel juhul jätkake punktist 9.2.2)

9.2.1.   Kui intress on lepingujärgne, siis:

(1)

intressimäär on:

… % (märgistage sobiv ruut) ☐ päevas ☐ kuus ☐ aastas ☐ muus perioodis (täpsustage):

… % üle viitemäära (Euroopa Keskpanga/riigi keskpanga viitemäär: …) (märgistage sobiv ruut) ☐ päevas ☐ kuus ☐ aastas ☐ muus perioodis (täpsustage):

muu. Täpsustage:

(2)

intressi arvestatakse alates

(kuupäev (pp/kk/aaaa))

9.2.2.   Kui intress on seadusejärgne, siis

intressi arvestatakse alates

(kuupäev (pp/kk/aaaa))

vastavalt õigusaktile (märkige asjaomane õigusakt):

9.3.   Leppetrahvide summa:

9.4.   Vääring:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgaaria leev (BGN) ☐ Tšehhi kroon (CZK) ☐ Horvaatia kuna (HRK) ☐ Ungari forint (HUF) ☐ Poola zlott (PLN) ☐ Rumeenia leu (RON) ☐ Rootsi kroon (SEK) ☐ Muu (märkige ISO kood):

9.5.   Kirjeldage olulisi asjaolusid, millega võlgniku suhtes esitatavat nõuet (sh vajadusel intressinõuet) põhjendatakse:

10.   Arestimismääruse taotlemise põhjused

Arestimismäärus tehakse üksnes juhul, kui te esitate olulised asjaolud, mis kinnitavad, et teie nõue vajab kiiresti kohtulikku kaitset ning et ilma arestimismääruseta võib olemasoleva või tulevase kohtuotsuse või muu täitedokumendi täitmine olla takistatud või oluliselt keerukam, kuna eksisteerib reaalne oht, et ajaks, millal te saate algatada olemasoleva või tulevase kohtuotsuse või muu täitedokumendi täitmise, on võlgnik arestitaval pangakontol või arestitavatel pangakontodel hoitava vara kaotanud, peitnud või hävitanud või on vara võõrandanud kas selle tegelikust väärtusest odavamalt või ebatavalises ulatuses või ebatavalise tegevuse kaudu (määruse (EL) nr 655/2014 põhjendus 14 koos artikliga 7).

10.   Arestimismääruse taotlemise põhjused

10.1.   Selgitage, miks esineb pakiline vajadus arestimismääruse järele ja kuidas avaldub reaalne oht, et ilma arestimismääruseta oleks teie poolt võlgniku vastu esitatud nõude hilisem täitmine takistatud või oluliselt keerukam (määruse (EL) nr 655/2014 artikli 7 lõige 1):

10.2.   Kui esitatakse kontot käsitleva teabe hankimise taotlus (jaotis 7) ning kohtuotsus, kohtulik kokkulepe või ametlik dokument ei ole veel täidetav ja arestitav summa on vastavaid asjaolusid arvesse võttes suur, siis selgitage, miks esineb oht, et ilma selle kontot käsitleva teabeta on teie poolt võlgniku suhtes esitatud nõude hilisem täitmine tõenäoliselt takistatud ja selle tulemusena võib teie finantsseisund märkimisväärselt halveneda (määruse (EL) nr 655/2014 artikli 14 lõige 1):

11.   Tagatis

Täitke käesolev jaotis juhul, kui te ei ole veel saanud kohtuotsust, kohtulikku kokkulepet või ametlikku dokumenti, millega kohustatakse võlgnikku teie nõuet tasuma, ning teil on põhjust taotleda tagatisenõudest vabastamist.

Arvestage, et juhul, kui võlausaldaja ei ole veel saanud kohtuotsust, kohtulikku kokkulepet või ametlikku dokumenti, nõuab kohus enne arestimismääruse tegemist, et võlausaldaja esitaks tagatise summas, mis on piisav, et vältida menetluse kuritarvitamist ning tagada võlgnikule arestimismäärusest tuleneva mis tahes kahju hüvitamine. Kohus võib erandkorras tagatisenõudest loobuda, kui ta leiab, et tagatise pakkumine ei ole konkreetse juhtumi asjaolusid arvesse võttes asjakohane (määruse (EL) nr 655/2014 artikli 12 lõige 1).

Kui võlausaldaja on kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku dokumendi juba saanud, võib kohus enne arestimismääruse tegemist nõuda, et võlausaldaja esitaks tagatise juhul, kui ta leiab, et see on konkreetse juhtumi asjaolusid arvesse võttes vajalik ja asjakohane, näiteks kuna kohtuotsus ei ole veel täidetav või on läbivaatamisel oleva apellatsioonkaebuse tõttu ainult esialgselt täidetav (määruse (EL) nr 655/2014 artikli 12 lõige 2).

11.   Tagatisenõudest vabastamise põhjused

Kui leiate, et teid tuleks vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artikli 12 lõikele 1 tagatisenõudest vabastada, esitage selle põhjused:

12.   Tõendid

Loetlege käesolevas jaotises kõik esitatud tõendid, mis toetavad arestimismääruse taotlust.

Teil tuleb esitada piisavad tõendid, mille põhjal taotluse adressaadiks olev kohus saab veenduda, et arestimismääruse vormis kaitsemeetme võtmiseks on pakiline vajadus, kuna on reaalne oht, et ilma sellise meetmeta oleks teie poolt võlgniku vastu esitatud nõude hilisem täitmine takistatud või oluliselt keerukam (määruse (EL) nr 655/2014 artikli 7 lõige 1.

Samuti peaksite arvestama, et kui te ei ole veel saanud kohtuotsust, kohtulikku kokkulepet või ametlikku dokumenti, millega kohustatakse võlgnikku teie nõuet tasuma, peate vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artikli 7 lõikele 2 lisaks esitama piisavad tõendid, mille põhjal kohus saab veenduda, et teie nõue võlgniku vastu tõenäoliselt rahuldatakse (vt käesoleva vormi jaotis 9).

12.   Tõendite loetelu

Esitage loetelu kõigist arestimismääruse taotlust toetavatest tõenditest, kaasa arvatud tõenditest, mis tõendavad teie nõuet võlgniku vastu (kui te ei ole veel saanud kohtuotsust, kohtulikku kokkulepet või ametlikku dokumenti, millega kohustatakse võlgnikku teie nõuet tasuma) ja pakilist vajadust arestimismääruse järele:

13.   Muud kohtud, kellele on esitatud kaitsemeetmete taotlus

Avaldage selles jaotises teave selle kohta, kas olete taotlenud või saanud siseriikliku õiguse alusel kaitsemeetmeid, millel on arestimismäärusega samaväärne mõju. Vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artiklile 16 on teil kohustus teatada kohtule, kellele te arestimismääruse taotluse esitate, kas te saate arestimismääruse tegemise menetluse käigus hiljem samaväärse riikliku määruse.

13.   Andmed saadud või taotletud riiklike kaitsemeetmete kohta

13.1.   Kas olete taotlenud sama võlgniku ja sama nõude suhtes samaväärse riikliku määruse tegemist?

Ei

Jah. Esitage punktides 13.2–13.6 teave vastava taotluse ja selle menetlemise seisu kohta.

13.2.   Kohtu või muu asutuse nimi:

13.3.   Kohtu või muu asutuse aadress

13.3.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

13.3.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

13.3.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

13.4.   Taotluse viitenumber:

13.5.   Kas olete riikliku määruse juba saanud?

Jah. Märkige, millises ulatuses seda on täidetud:

Ei

13.6.   Kas teie taotlus on tagasi lükatud kui vastuvõetamatu või põhjendamatu?

Jah. Esitage selle kohta üksikasjad:

Ei

14.   Võlausaldaja pangakonto

Siia võite märkida oma pangakonto, mida võlgnik võib kasutada nõude vabatahtlikuks tasumiseks (määruse (EL) nr 655/2014 artikli 8 lõike 2 punkt n).

14.   Võlausaldaja pangakonto andmed

14.1.   Võlausaldaja pangakonto number:

14.2.   Panga nimi ja aadress (tänav ja maja number/nimekast, linn või asula ja sihtnumber, riik (liikmesriigi korral märkida riigikood)):

15.   Kuupäev ja allkiri

Kirjutage viimasele lehele selgelt oma nimi, allkiri ja taotluse kuupäev.

Taotlen, et kohus teeks minu taotluse alusel võlgniku suhtes arestimismääruse.

Kinnitan, et taotluses esitatud teave on mulle teadaolevalt tõene ja täielik ning olen teadlik sellest, et mis tahes tahtlikul valede või puudulike andmete esitamisel võivad olla õiguslikud tagajärjed selle liikmesriigi õiguse alusel, kus taotlus esitatakse, või kaasneb sellega vastutus vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artiklile 13.

Taotlen võlgniku kontot käsitleva teabe hankimist (märgistage see ruut üksnes juhul, kui taotlete kontot käsitleva teabe hankimist ja olete seetõttu täitnud vormi jaotise 7).

Kui on lisatud lisalehti, märkige lehekülgede koguarv ja nummerdage kõik lehed:

Koht:

Kuupäev:

(pp/kk/aaaa)

Nimi, allkiri ja/või pitser:


(*)  Ei ole kohustuslik.

(**)  Ei ole kohustuslik.

(***)  Ei ole kohustuslik.

(1)  Täidetakse juhul, kui võlgnik on osa võlast juba tasunud ja nõue esitatakse ainult jääksumma kohta ning võlausaldaja nõuab ka juba tasutud võla osalt tasumisele kuuluvat tasumata intressi.

(2)  Mitme ajavahemiku korral lisage teave iga ajavahemiku kohta.

(3)  Kui eri ajavahemikel kehtivad erinevad intressimäärad, siis paberil vormi täitmise korral kasutage nummerdatud lisalehti.

(4)  Mitme ajavahemiku korral lisage teave iga ajavahemiku kohta.

(5)  Kui eri ajavahemikel kehtivad erinevad intressimäärad, siis paberil vormi täitmise korral kasutage nummerdatud lisalehti.


II LISA

Pangakontode Euroopa arestimismäärus – A osa

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, artikli 19 lõige 1)

Riigikoodid

Kui osutate vormi täitmisel mõnele liikmesriigile, kasutage järgmisi riigikoode:

AT

Austria

EL

Kreeka

IT

Itaalia

PT

Portugal

BE

Belgia

ES

Hispaania

LT

Leedu

RO

Rumeenia

BG

Bulgaaria

FI

Soome

LU

Luksemburg

SE

Rootsi

CY

Küpros

FR

Prantsusmaa

LV

Läti

SI

Sloveenia

CZ

Tšehhi Vabariik

HR

Horvaatia

MT

Malta

SK

Slovakkia

DE

Saksamaa

HU

Ungari

NL

Madalmaad

 

 

EE

Eesti

IE

Iirimaa

PL

Poola

 

 

NB! Vormi see osa edastatakse pangale (pankadele), võlgnikule ja võlausaldajale.

Kui pangakontode Euroopa arestimismääruses („arestimismäärus“) käsitletakse rohkem kui ühes pangas olevaid kontosid, täidetakse iga panga jaoks arestimismääruse A osa eraldi eksemplar. Sellisel juhul esitatakse võlgnikule ja võlausaldajale esitatava arestimismääruse A osa jaotises 5 kõigi asjaomaste pankade andmed.

1.   Määruse teinud kohus

1.1.   Nimi:

1.2.   Aadress

1.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

1.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

1.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

1.3.   Telefon:

1.4.   Faks:

1.5.   E-posti aadress:

2.   Võlausaldaja

2.1.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

2.2.   Aadress

2.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

2.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

2.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

2.3.   Telefon (kui on):

2.4.   Faks (kui on):

2.5.   E-posti aadress (kui on):

2.6.   Võlausaldaja esindaja nimi ja kontaktandmed (kui on olemas ja teada)

2.6.1.

Perekonnanimi ja eesnimi (eesnimed):

2.6.2.

Aadress

2.6.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

2.6.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

2.6.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

2.6.3.

E-posti aadress:

2.7.   Kui võlausaldaja on füüsiline isik:

2.7.1.

Sünniaeg:

2.7.2.

Isikutunnistuse või passi number (kui on kohaldatav ja olemas):

2.8.   Kui võlausaldaja on juriidiline isik või muu üksus, kes saab liikmesriigi õiguse kohaselt kohtusse pöörduda või keda saab kohtusse kaevata:

2.8.1.

Asutamis-, moodustamis- või registreerimiskoha riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

2.8.2.

Identifitseerimis- või registreerimisnumber; selle puudumise korral asutamise, moodustamise või registreerimise kuupäev ja koht:

3.   Võlgnik

3.1.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed) (lisanimed, kui on teada)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

3.2.   Aadress

3.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

3.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

3.3.   Telefon (kui on):

3.4.   Faks (kui on):

3.5.   E-posti aadress (kui on):

3.6.   Võlgniku esindaja nimi ja kontaktandmed (kui on olemas ja teada)

3.6.1.

Perekonnanimi ja eesnimi (eesnimed):

3.6.2.

Aadress

3.6.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

3.6.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

3.6.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

3.6.3.

E-posti aadress:

3.7.   Kui võlgnik on füüsiline isik ja need andmed on kättesaadavad:

3.7.1.

Sünniaeg:

3.7.2.

Isikutunnistuse või passi number:

3.8.   Kui võlgnik on juriidiline isik või muu üksus, kes saab liikmesriigi õiguse kohaselt kohtusse pöörduda või keda saab kohtusse kaevata, ja need andmed on kättesaadavad:

3.8.1.

Asutamis-, moodustamis- või registreerimiskoha riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

3.8.2.

Identifitseerimis- või registreerimisnumber; selle puudumise korral asutamise, moodustamise või registreerimise kuupäev ja koht:

4.   Arestimismääruse kuupäev ja viitenumber

4.1.   Arestimismääruse kuupäev (pp/kk/aaaa):

4.2.   Arestimismääruse viitenumber:

5.   Arestitavad pangakontod  (1)

5.1.   Arestimismäärust täitva panga nimi:

5.2.   Panga aadress

5.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

5.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

5.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

5.3.   Kontonumber (-numbrid) (märkige IBAN, kui see on teada):

5.3.1.

Kas võlausaldaja on taotluses esitanud kontonumbri(d)?

Jah, esitatud on järgmised kontonumbrid:

Ei

5.3.1.1.

Kui võlausaldaja on taotluses esitanud kontonumbri(d), siis kas tuleks arestida veel mõni samas pangas olev võlgniku konto?

Jah

Ei

5.3.2.

Kas kontonumber on saadud määruse (EL) nr 655/2014 artikli 14 kohase taotlusega ning kas selle saab vajaduse korral hankida täitmise liikmesriigi teabeasutuselt vastavalt nimetatud määruse artikli 24 lõike 4 punktile a?

Jah. Teabeasutuse kontaktandmed:

Ei

6.   Arestitav summa

6.1.   Arestitav summa kokku:

6.2.   Vääring:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgaaria leev (BGN) ☐ Tšehhi kroon (CZK) ☐ Horvaatia kuna (HRK) ☐ Ungari forint (HUF) ☐ Poola zlott (PLN) ☐ Rumeenia leu (RON) ☐ Rootsi kroon (SEK) ☐ Muu (märkige ISO kood):

Jaotises 5 osutatud pangale tehakse korraldus täita arestimismäärust vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artiklile 24.

Pärast arestimismääruse täitmist välja antava raha arestimise kinnituse vormi (määruse artikkel 25) elektrooniline versioon on kättesaadav Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis aadressil https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-et.do ja seda saab täita ka elektrooniliselt. Täiendavad juhised raha arestimise kinnituse kohta on esitatud nimetatud vormil.

(Täitke juhul, kui on kohaldatav) Võlgniku taotluse korral ja kui see on lubatud täitmise liikmesriigi õigusega ning asjaomase kontoga seoses ei ole võistlevaid arestimismäärusi (määruse (EL) nr 655/2014 artikli 24 lõige 3), antakse pangale õigus vabastada arestitud raha ja kanda see kuni jaotises 6 sätestatud summa ulatuses üle järgmisele võlausaldaja osutatud kontole:

Koht:

Kuupäev:

(pp/kk/aaaa)

Kohtu pitser, allkiri ja/või muu kinnitus:

Pangakontode Euroopa arestimismäärus – B osa

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, artikli 19 lõige 1)

NB! Vormi B osa ei ole lubatud pangale (pankadele) edastada. See tuleks lisada ainult sellele pangakontode Euroopa arestimismääruse („arestimismäärus“) versioonile, mis edastatakse võlgnikule ja võlausaldajale. Pankade arvust olenemata täidetakse ainult üks B osa eksemplar.

7.   Asja sisu kirjeldus ja kohtu põhjendused arestimismääruse tegemiseks:

8.   Arestitava summa andmed (täiendavad arestimismääruse vormi A osa jaotist 6)

8.1.   Arestitav summa kokku:

8.1.1.

Põhisumma:

8.1.2.

Intress:

8.1.3.

Kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku dokumendi saamise kulud juhul, kui need peab kandma võlgnik (määruse (EL) nr 655/2014 artikli 15 lõige 2):

8.2.   Vääring:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgaaria leev (BGN) ☐ Tšehhi kroon (CZK) ☐ Horvaatia kuna (HRK) ☐ Ungari forint (HUF) ☐ Poola zlott (PLN) ☐ Rumeenia leu (RON) ☐ Rootsi kroon (SEK) ☐ Muu (märkige ISO kood):

9.   Võlausaldaja tagatis

9.1.   Kas kohus nõudis võlausaldajalt tagatist?

Jah. Täpsustage tagatise summa ja kirjeldage võlausaldaja antud tagatist:

Vääring:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgaaria leev (BGN) ☐ Tšehhi kroon (CZK) ☐ Horvaatia kuna (HRK) ☐ Ungari forint (HUF) ☐ Poola zlott (PLN) ☐ Rumeenia leu (RON) ☐ Rootsi kroon (SEK) ☐ Muu (märkige ISO kood):

Ei. Täpsustage, miks võlausaldaja on tagatisekohustusest vabastatud olukorras, kus arestimismäärust ei tehta kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku dokumendi alusel:

10.   Sisulise kohtumenetluse algatamine (täitke juhul, kui on kohaldatav)

Võlausaldaja esitas arestimismääruse taotluse enne sisulise kohtumenetluse algatamist. Vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artiklile 10 arestimismäärus tühistatakse või muutub kehtetuks, kui võlausaldaja ei algata sisulist kohtumenetlust ja ei esita kohtule tõendeid sellise menetluse algatamise kohta järgmiseks kuupäevaks:

(pp/kk/aaaa).

Kohus võib võlgniku taotlusel seda tähtaega pikendada, näiteks selleks, et pooled saaksid nõude osas kokkuleppele jõuda.

11.   Tõlked (täitke juhul, kui on kohaldatav)

Esitage loetelu võlausaldaja poolt arestimismääruse saamiseks esitatud dokumentidest, millele tuleb võlgnikule esitamise korral vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artikli 49 lõike 1 teisele lausele lisada tõlge või transliteratsioon:

12.   Kulud  (*)

12.1.   Võlgnik peab kandma arestimismääruse menetluses järgmised kulud:

Vääring:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgaaria leev (BGN) ☐ Tšehhi kroon (CZK) ☐ Horvaatia kuna (HRK) ☐ Ungari forint (HUF) ☐ Poola zlott (PLN) ☐ Rumeenia leu (RON) ☐ Rootsi kroon (SEK) ☐ Muu (märkige ISO kood):

13.   Oluline teave võlausaldajale (märgistage sobivad ruudud)

Arestimismääruse teinud kohtus kehtiva õiguse kohaselt on võlausaldaja kohustatud:

algatama arestimismääruse täitmise;

edastama arestimismääruse (A osa) ja määruse (EL) nr 655/2014 artikli 25 kohase raha arestimise kinnituse tühja standardvormi täitmise liikmesriigi pädevale asutusele vastavalt määruse artikli 23 lõikele 3;

algatama määruse võlgnikule kättetoimetamise vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artikli 28 lõikele 2, 3 või 4.

14.   Oluline teave võlgnikule

Kui leiate, et käesolev arestimismäärus või selle täitmine ei ole põhjendatud, on teil võimalik kasutada mitut õiguskaitsevahendit (vt punktides 14.1–14.5 esitatud loetelu). Õiguskaitsevahendi taotluse vorm on kättesaadav Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidil aadressil https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-et.do ja seda saab täita ka elektrooniliselt. Sellest vormist leiate ka täiendavad juhiseid õiguskaitsevahendite kohta.

Vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artikli 38 lõike 1 punktile a on teil õigus taotleda arestitud raha vabastamist juhul, kui esitate sobiva alternatiivse tagatise (näiteks tagatisdeposiit, pangagarantii või hüpoteek). Vastavalt määruse artikli 38 lõike 1 punktile b on teil samuti õigus taotleda arestimismääruse täitmise lõpetamist juhul, kui esitate sobiva alternatiivse tagatise.

Arvestage ka seda, et vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artikli 33 lõikele 2 võidakse teie poolt arestimismääruse teinud liikmesriigi kohtule esitatud taotluse alusel uuesti läbi vaadata artikli 12 kohane otsus võlausaldaja antava tagatise kohta põhjusel, et nimetatud artikli tingimused või nõuded ei olnud täidetud.

14.1.   Teil on õigus esitada arestimismääruse teinud liikmesriigi pädevale kohtule taotlus arestimismääruse tühistamiseks või muutmiseks, kui teie hinnangul:

arestimismääruse tegemiseks vajalikud tingimused või nõuded, mis on esitatud määruses (EL) nr 655/2014, ei olnud täidetud (artikli 33 lõike 1 punkt a).

14.2.   Teil on õigus esitada arestimismääruse teinud liikmesriigi pädevale kohtule taotlus arestimismääruse tühistamiseks või muutmiseks või esitada teie arestitud pangakonto asukoha liikmesriigi pädevale kohtule või, kui nii on sätestatud siseriiklikus õiguses, pädevale täitevasutusele taotlus arestimismääruse täitmise lõpetamiseks, kui teie hinnangul esineb mõni järgnevatest juhtudest (määruse (EL) nr 655/2014 artiklid 33 ja 34):

arestimismäärust, määruse (EL) nr 655/2014 artikli 25 kohast kinnitust raha arestimise kohta ja/või nimetatud määruse artikli 28 lõikes 5 osutatud muid dokumente ei toimetatud teile kätte 14 päeva jooksul alates teie konto või kontode arestimisest;

määruse (EL) nr 655/2014 artikli 28 kohaselt teile kätte toimetatud dokumendid ei vastanud nimetatud määruse artikli 49 lõikes 1 esitatud keelenõuetele;

arestimismääruse summat ületavaid arestitud summasid ei ole kooskõlas määruse (EL) nr 655/2014 artikliga 27 vabastatud;

nõue, mille täitmist võlausaldaja soovis arestimismäärusega tagada, on tervenisti või osaliselt tasutud;

sisulise kohtuotsusega on jäetud rahuldamata nõue, mille täitmist võlausaldaja soovis arestimismäärusega tagada;

sisuline kohtuotsus, kohtulik kokkulepe või ametlik dokument, mille täitmist võlausaldaja soovis arestimismäärusega tagada, on tühistatud.

14.3.   Teil on õigus esitada arestimismääruse teinud kohtule taotlus määruse tühistamiseks või muutmiseks, kui teie hinnangul on arestimismääruse tegemise aluseks olnud asjaolud muutunud (määruse (EL) nr 655/2014 artikli 35 lõige 1).

14.4.   Teil on õigus esitada teie arestitud pangakonto asukoha liikmesriigi pädevale kohtule või, kui nii on sätestatud siseriiklikus õiguses, pädevale täitevasutusele taotlus kui teie hinnangul esineb mõni järgnevatest juhtudest (määruse (EL) nr 655/2014 artikkel 34):

arestimismääruse täitmist tuleks piirata, sest teie kontol hoitavad teatud summad ei kuulu arestimisele vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artikli 31 lõikele 3 või arestimisele mittekuuluvad summad on jäetud arestimismääruse rakendamisel arvesse võtmata või õigesti arvesse võtmata vastavalt nimetatud määruse artikli 31 lõikele 2;

arestimismääruse täitmine tuleb lõpetada, sest arestitud konto ei kuulu määruse (EL) nr 655/2014 kohaldamisalasse;

arestimismääruse täitmine tuleb lõpetada, sest täitmise liikmesriigis keelduti kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku dokumendi, mille täitmist võlausaldaja soovis arestimismäärusega tagada, täitmisest;

arestimismääruse täitmine tuleb lõpetada, sest selle kohtuotsuse, mille täitmist võlausaldaja soovis arestimismäärusega tagada, täitmine on liikmesriigis, kus otsus tehti, peatatud;

arestimismääruse täitmine tuleb lõpetada, sest see on selgelt vastuolus täitmise liikmesriigi avaliku korraga (seda õiguskaitsevahendit saab taotleda ainult kohtult).

14.5.   Te võite koos võlausaldajaga ühiselt taotleda arestimismääruse teinud kohtult arestimismääruse tühistamist või muutmist või täitmise liikmesriigi pädevalt kohtult või, kui see on sätestatud siseriiklikus õiguses, selle liikmesriigi pädevalt täitevasutuselt arestimismääruse täitmise piiramist või lõpetamist juhul, kui olete võlausaldajaga kokku leppinud nõude rahuldamises (määruse (EL) nr 655/2014 artikli 35 lõige 3).

Koht:

Kuupäev:

(pp/kk/aaaa)

Kohtu pitser, allkiri ja/või muu kinnitus:


(1)  Kui arestimismääruses käsitletakse rohkem kui ühes pangas olevaid kontosid, esitage võlgnikule ja võlausaldajale esitatava arestimismääruse A osa käesolevas jaotises kõigi asjaomaste pankade andmed. Vormi paberil täitmise korral kasutage nummerdatud lisalehti.

(*)  Ei ole kohustuslik.


III LISA

Pangakontode Euroopa arestimismääruse tühistamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, artikli 10 lõige 2)

Riigikoodid

Kui osutate vormi täitmisel mõnele liikmesriigile, kasutage järgmisi riigikoode:

AT

Austria

EL

Kreeka

IT

Itaalia

PT

Portugal

BE

Belgia

ES

Hispaania

LT

Leedu

RO

Rumeenia

BG

Bulgaaria

FI

Soome

LU

Luksemburg

SE

Rootsi

CY

Küpros

FR

Prantsusmaa

LV

Läti

SI

Sloveenia

CZ

Tšehhi Vabariik

HR

Horvaatia

MT

Malta

SK

Slovakkia

DE

Saksamaa

HU

Ungari

NL

Madalmaad

 

 

EE

Eesti

IE

Iirimaa

PL

Poola

 

 

Kohtuasja number:

Lisage tühistatava pangakontode Euroopa arestimismääruse („arestimismäärus“) koopia.

1.   Arestimismäärust tühistav kohus

1.1.   Nimi:

1.2.   Aadress

1.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

1.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

1.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

1.3.   Telefon:

1.4.   Faks:

1.5.   E-posti aadress:

2.   Arestimismääruse kuupäev ja viitenumber

2.1.   Arestimismääruse kuupäev (pp/kk/aaaa):

2.2.   Arestimismääruse viitenumber:

3.   Võlausaldaja

3.1.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

3.2.   Aadress

3.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

3.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

3.3.   Telefon (kui on):

3.4.   Faks (kui on):

3.5.   E-posti aadress (kui on):

3.6.   Võlausaldaja esindaja nimi ja kontaktandmed (kui on olemas ja teada)

3.6.1.

Perekonnanimi ja eesnimi (eesnimed):

3.6.2.

Aadress

3.6.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

3.6.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

3.6.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

3.6.3.

E-posti aadress:

4.   Võlgnik

4.1.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed) (lisanimed, kui on teada)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

4.2.   Aadress

4.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

4.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

4.3.   Telefon (kui on):

4.4.   Faks (kui on):

4.5.   E-posti aadress (kui on):

4.6.   Võlgniku esindaja nimi ja kontaktandmed (kui on olemas ja teada)

4.6.1.

Perekonnanimi ja eesnimi (eesnimed):

4.6.2.

Aadress

4.6.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

4.6.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

4.6.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

4.6.3.

E-posti aadress:

5.   Arestimismääruse tühistamine või lõpetamine

Kohus teatab, et lisatud arestimismäärus tühistatakse (lõpetatakse) vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artiklile 10, kuna kohus ei ole saanud tõendeid sisulise kohtumenetluse algatamise kohta kohtu määratud järgmise tähtaja jooksul:

(pp/kk/aaaa).

Arestimismäärus on tühistatud (lõpetatud) alates

(pp/kk/aaaa).

Arestimismääruse täitmise liikmesriigi pädeval asutusel palutakse võtta vajalikke meetmeid arestimismääruse tühistamise (lõpetamise) kohaldamiseks.

Koht:

Kuupäev:

(pp/kk/aaaa)

Kohtu pitser, allkiri ja/või muu kinnitus:


IV LISA

Kinnitus raha arestimise kohta

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15 mai 2014. aasta määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, artikli 25 lõige 1)

OLULINE TEAVE

Käesolev kinnitus tuleb määruse (EL) nr 655/2014 artikli 25 lõike 2 kohaselt edastada määruse teinud kohtule ja võlausaldajale või määruse artikli 25 lõike 3 kohaselt edastada täitmise liikmesriigi pädevale asutusele (välja arvatud juhul, kui arestimismääruse tegi sama asutus). Kinnitus tuleb väljastada pangakontode Euroopa arestimismääruse („arestimismäärus“) täitmisele järgneva kolmanda tööpäeva lõpuks. Kui pangal või muul üksusel ei ole erakordsete asjaolude tõttu võimalik kinnitust kolme tööpäeva jooksul väljastada, tuleb see väljastada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt arestimismääruse täitmisele järgneva kaheksanda tööpäeva lõpuks.

Vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artiklile 27 on võlausaldaja kohustatud võtma vajalikke meetmeid, et tagada summade vabastamine, mis pärast arestimismääruse täitmist ületavad arestimismääruses osutatud summat. Nõuet ületava arestitud raha vabastamise taotluse vormi elektrooniline versioon on kättesaadav Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis aadressil https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-et.do ja seda saab täita ka elektrooniliselt.

Kui kinnitust ei väljasta pank, vaid arestimismäärust täitev üksus, tuleb vormi lõppu (punkt 5.11) märkida selle üksuse nimi, aadress ja muud kontaktandmed.

Riigikoodid

Kui osutate vormi täitmisel mõnele liikmesriigile, kasutage järgmisi riigikoode:

AT

Austria

EL

Kreeka

IT

Itaalia

PT

Portugal

BE

Belgia

ES

Hispaania

LT

Leedu

RO

Rumeenia

BG

Bulgaaria

FI

Soome

LU

Luksemburg

SE

Rootsi

CY

Küpros

FR

Prantsusmaa

LV

Läti

SI

Sloveenia

CZ

Tšehhi Vabariik

HR

Horvaatia

MT

Malta

SK

Slovakkia

DE

Saksamaa

HU

Ungari

NL

Madalmaad

 

 

EE

Eesti

IE

Iirimaa

PL

Poola

 

 

Kui paberil olevale vormile vaba teksti sisestades ei piisa olemasolevast ruumist, kasutage nummerdatud lisalehti.

1.   Arestimismääruse teinud kohus

1.1.   Nimi:

1.2.   Aadress

1.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

1.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

1.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

1.3.   Telefon (*):

1.4.   Faks (*):

1.5.   E-posti aadress (kui on):

2.   Arestimismäärus

2.1.   Arestimismääruse kuupäev (pp/kk/aaaa):

2.2.   Arestimismääruse viitenumber:

2.3.   Arestimismääruse kohaselt arestitav kogusumma:

2.4.   Vääring:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgaaria leev (BGN) ☐ Tšehhi kroon (CZK) ☐ Horvaatia kuna (HRK) ☐ Ungari forint (HUF) ☐ Poola zlott (PLN) ☐ Rumeenia leu (RON) ☐ Rootsi kroon (SEK) ☐ Muu (märkige ISO kood):

3.   Võlausaldaja

3.1.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

3.2.   Aadress

3.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

3.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

3.3.   Telefon (*):

3.4.   Faks (*):

3.5.   E-posti aadress (kui on):

4.   Võlgnik

4.1.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed) (lisanimed, kui on teada)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

4.2.   Aadress

4.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

4.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

4.3.   Telefon (*):

4.4.   Faks (*):

4.5.   E-posti aadress (kui on):

5.   Arestitud raha

5.1.   Panga nimi:

5.2.   Panga aadress

5.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

5.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

5.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

5.3.   Telefon:

5.4.   Faks:

5.5.   E-posti aadress:

5.6.   Kas raha on eespool jaotises 2 osutatud arestimismääruse alusel arestitud?

Jah. Kui jah, täitke järgmisena punktid 5.7–5.10.

Ei. Esitage selgitus, miks raha ei ole arestitud (märgistage sobivad ruudud):

kontot ei olnud võimalik kindlalt tuvastada

määruse (EL) nr 655/2014 alusel arestitavat kontot ei olnud võimalik tuvastada

kontol (kontodel) ei ole raha

vaatlusalune konto on ühis- või esindajakonto ning ei kuulu täitmise liikmesriigi õiguse kohaselt arestimisele

kontol olevad summad ei kuulu riikliku õiguse kohaselt arestimisele

kontol olevad summad on arestitud muude kaitsemeetmete alusel. Selgitage:

muu. Selgitage:

5.7.   Arestitud summa (kui summa on arestitud mitmes vääringus, märkige igas vääringus arestitud summa):

5.8.   Vääring (vajaduse korral märgistage mitu ruutu):

☐ euro (EUR) ☐ Bulgaaria leev (BGN) ☐ Tšehhi kroon (CZK) ☐ Horvaatia kuna (HRK) ☐ Ungari forint (HUF) ☐ Poola zlott (PLN) ☐ Rumeenia leu (RON) ☐ Rootsi kroon (SEK) ☐ Muu (märkige ISO kood):

5.9.   Kui eespool jaotises 2 osutatud arestimismääruse rakendamisel on arestitud arestimismääruses nimetatud summast väiksem summa, esitage selgitus, miks ei arestitud kogu summat (märgistage sobivad ruudud):

kontol (kontodel) ei ole piisavalt raha

vaatlusalune konto on ühis- või esindajakonto ning sellistel kontodel arestitav summa on täitmise liikmesriigi õiguse kohaselt piiratud

kontol olevad teatud summad ei kuulu riikliku õiguse kohaselt arestimisele

kontol olevad teatud summad on arestitud muude kaitsemeetmete alusel. Selgitage:

muu. Selgitage:

5.10.   Arestimismääruse täitmise kuupäev:

(pp/kk/aaaa).

5.11.   (Täitke juhul, kui on kohaldatav) Kui kinnitust ei väljasta pank, vaid arestimismäärust täitev üksus, tuleb vormi lõppu märkida selle üksuse nimi ja aadress (tänav ja maja number/nimekast, linn või asula ja sihtnumber, liikmesriik), telefoninumber, faksinumber ja e-posti aadress:

Koht:

Kuupäev:

(pp/kk/aaaa)

Allkiri ja/või pitser:


(*)  Ei ole kohustuslik.


V LISA

Nõuet ületava arestitud summa vabastamise taotlus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, artikli 27 lõige 2)

OLULINE TEAVE

Võlausaldaja peab esitama selle taotluse kiireimal võimalikul viisil täitmise liikmesriigi pädevale asutusele, kus nõuet ületav arestimine toimus. Määruse (EL) nr 655/2014 kohaste pädevate asutuste nimekiri on saadaval Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis aadressil https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-et.do. Taotlus tuleb esitada kolmanda tööpäeva lõpuks pärast määruse (EL) nr 655/2014 artikli 25 kohase kinnituse saamist, milles on näidatud nõuet ületava raha arestimine.

Keel

Käesolev vorm tuleb täita selle pädeva asutuse keeles, kuhu taotlus saadetakse. Vorm on kättesaadav Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidil aadressil https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-et.do ja seda saab täita ka elektrooniliselt. Saate kasutada tuttavas keeles versiooni abivahendina, et täita vorm nõutavas keeles. Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidilt leiate samuti teavet selle kohta, kas liikmesriik on teatanud, et aktsepteerib määruse (EL) nr 655/2014 artikli 50 lõike 1 punkti o kohaselt nimetatud määruse alusel esitatavate dokumentide esitamist pädevale asutusele mõnes muus Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Riigikoodid

Kui osutate vormi täitmisel mõnele liikmesriigile, kasutage järgmisi riigikoode:

AT

Austria

EL

Kreeka

IT

Itaalia

PT

Portugal

BE

Belgia

ES

Hispaania

LT

Leedu

RO

Rumeenia

BG

Bulgaaria

FI

Soome

LU

Luksemburg

SE

Rootsi

CY

Küpros

FR

Prantsusmaa

LV

Läti

SI

Sloveenia

CZ

Tšehhi Vabariik

HR

Horvaatia

MT

Malta

SK

Slovakkia

DE

Saksamaa

HU

Ungari

NL

Madalmaad

 

 

EE

Eesti

IE

Iirimaa

PL

Poola

 

 

1.   Pangakontode Euroopa arestimismäärus

1.1.   Pangakontode Euroopa arestimismääruse („arestimismäärus“) teinud kohus

1.1.1.

Nimi:

1.1.2.

Aadress

1.1.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

1.1.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

1.1.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

1.2.   Arestimismääruse kuupäev (pp/kk/aaaa):

1.3.   Arestimismääruse viitenumber:

1.4.   Arestimismääruse kohaselt arestitav kogusumma:

1.5.   Vääring:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgaaria leev (BGN) ☐ Tšehhi kroon (CZK) ☐ Horvaatia kuna (HRK) ☐ Ungari forint (HUF) ☐ Poola zlott (PLN) ☐ Rumeenia leu (RON) ☐ Rootsi kroon (SEK) ☐ Muu (märkige ISO kood):

2.   Võlausaldaja

2.1.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

2.2.   Aadress

2.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

2.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

2.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

2.3.   Telefon (*):

2.4.   Faks (*):

2.5.   E-posti aadress (kui on):

3.   Võlgnik

3.1.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed) (lisanimed, kui on teada)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

3.2.   Aadress

3.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

3.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

3.3.   Telefon (*):

3.4.   Faks (*):

3.5.   E-posti aadress (kui on):

4.   Täitmise liikmesriigi pädev asutus, kellele taotlus adresseeritakse

4.1.   Nimi:

4.2.   Aadress

4.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

4.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

5.   Nõuet ületava arestitud summa vabastamise taotlus

5.1.   Arestimismääruse punktis 1.4 näidatud summat ületava summa arestimise kinnitus, mis on välja antud määruse (EL) nr 655/2014 artikli 25 lõike 1 alusel, laekus

(pp/kk/aaaa).

5.2.   Kinnitus näitab, et nõuet ületav summa arestiti järgmises pangas

5.2.1.

Arestimismäärust täitva panga nimi:

5.2.2.

Panga aadress

5.2.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

5.2.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

5.2.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

5.2.3.

Telefon (**):

5.2.4.

Faks (**):

5.2.5.

E-posti aadress (kui on):

5.3.   Taotlen, et eespool jaotises 4 osutatud asutus rakendaks meetmeid, et vabastada järgmine summa, mille võrra on ületatud arestimismääruses nimetatud summat:

5.4.   Vääring:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgaaria leev (BGN) ☐ Tšehhi kroon (CZK) ☐ Horvaatia kuna (HRK) ☐ Ungari forint (HUF) ☐ Poola zlott (PLN) ☐ Rumeenia leu (RON) ☐ Rootsi kroon (SEK) ☐ Muu (märkige ISO kood):

Koht:

Kuupäev:

(pp/kk/aaaa)

Nimi, allkiri ja/või pitser:


(*)  Ei ole kohustuslik.

(**)  Ei ole kohustuslik.


VI LISA

Väljastusteade

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, artikli 29 lõige 2)

OLULINE TEAVE

Dokumendid edastanud asutusele, võlausaldajale või pangale adresseeritav väljastusteade tuleb saata dokumentide kättesaamisele järgneva tööpäeva lõpuks, kasutades kõige kiiremat võimalikku edastamise viisi.

Seoses edastatud dokumentide keelega tuleks arvestada määruses (EL) nr 655/2014, sealhulgas artikli 10 lõikes 2, artikli 23 lõikes 4 ja artiklis 49 esitatud nõudeid.

Riigikoodid

Kui osutate vormi täitmisel mõnele liikmesriigile, kasutage järgmisi riigikoode:

AT

Austria

EL

Kreeka

IT

Itaalia

PT

Portugal

BE

Belgia

ES

Hispaania

LT

Leedu

RO

Rumeenia

BG

Bulgaaria

FI

Soome

LU

Luksemburg

SE

Rootsi

CY

Küpros

FR

Prantsusmaa

LV

Läti

SI

Sloveenia

CZ

Tšehhi Vabariik

HR

Horvaatia

MT

Malta

SK

Slovakkia

DE

Saksamaa

HU

Ungari

NL

Madalmaad

 

 

EE

Eesti

IE

Iirimaa

PL

Poola

 

 

1.   Dokumendi(d) vastu võtnud kohus või asutus

1.1.   Nimi:

1.2.   Aadress

1.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

1.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

1.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

1.3.   Telefon:

1.4.   Faks:

1.5.   E-posti aadress:

1.6.   Dokumendi(d) vastu võtnud kohtu või asutuse poolt dokumendile (dokumentidele) antud viitenumber (-numbrid):

2.   Jaotises 1 osutatud kohus või asutus võttis

(pp/kk/aaaa) vastu järgmise(d) määruse (EL) nr 655/2014 kohase(d) dokumendi(d) (märkige sissetuleva dokumendi viitenumber, kui see on olemas):

tühistamisvorm (määruse artikli 10 lõige 2)

teabe hankimise taotlus (määruse artikli 14 lõige 3)

kontot käsitlev teave (määruse artikli 14 lõige 6)

pangakontode Euroopa arestimismääruse („arestimismäärus“) A osa ja tühi kinnituse standardvorm (määruse artikli 23 lõige 3)

kinnitus raha arestimise kohta (määruse artikli 25 lõige 2 või 3)

arestimismäärus ja määruse artikli 28 lõikes 3 osutatud muud dokumendid (täpsustage):

õiguskaitsevahendit käsitlev otsus (määruse artikli 36 lõige 5)

3.   Dokumendi(d) edastanud asutus, võlausaldaja või pank

3.1.   Nimi:

3.2.   Aadress

3.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

3.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

4.   (Täitke juhul, kui on kohaldatav) Saadud dokument (dokumendid) on vales keeles.

Järgnevad dokumendid:

tuleb tõlkida järgmisse keelde:

☐ bulgaaria ☐ hispaania ☐ tšehhi ☐ saksa ☐ eesti ☐ kreeka ☐ inglise ☐ prantsuse ☐ iiri ☐ horvaadi ☐ itaalia ☐ läti ☐ leedu ☐ ungari ☐ malta ☐ hollandi ☐ poola ☐ portugali ☐ rumeenia ☐ slovaki ☐ sloveeni ☐ soome ☐ rootsi

5.   (Täitke juhul, kui on kohaldatav) Muud põhjused, miks dokumenti (dokumente) ei saa menetleda (näiteks dokument ei ole loetav). Selgitage:

Koht:

Kuupäev:

(pp/kk/aaaa)

Allkiri ja/või pitser:


VII LISA

Õiguskaitsevahendi taotlus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, artikli 36 lõige 1)

Täidab kohus

 

Kohtuasja number:

 

Kohtusse saabunud:

(pp/kk/aaaa)

OLULINE TEAVE

Keel

Käesolev vorm tuleb täita selle kohtu või asutuse keeles, kuhu taotlus saadetakse. Vorm on kättesaadav Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidil aadressil https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-et.do ja seda saab täita ka elektrooniliselt. Saate kasutada tuttavas keeles versiooni abivahendina, et täita vorm nõutavas keeles. Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidilt leiate samuti teavet selle kohta, kas liikmesriik on teatanud, et aktsepteerib määruse (EL) nr 655/2014 artikli 50 lõike 1 punkti o kohaselt nimetatud määruse alusel esitatavate dokumentide esitamist kohtule või pädevale asutusele mõnes muus Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Tõendavad dokumendid

Taotluse vormile tuleb lisada kõik vajalikud tõendavad dokumendid. Lisage ka vaidlusaluse pangakontode Euroopa arestimismääruse („arestimismäärus“) koopia.

Riigikoodid

Kui osutate vormi täitmisel mõnele liikmesriigile, kasutage järgmisi riigikoode:

AT

Austria

EL

Kreeka

IT

Itaalia

PT

Portugal

BE

Belgia

ES

Hispaania

LT

Leedu

RO

Rumeenia

BG

Bulgaaria

FI

Soome

LU

Luksemburg

SE

Rootsi

CY

Küpros

FR

Prantsusmaa

LV

Läti

SI

Sloveenia

CZ

Tšehhi Vabariik

HR

Horvaatia

MT

Malta

SK

Slovakkia

DE

Saksamaa

HU

Ungari

NL

Madalmaad

 

 

EE

Eesti

IE

Iirimaa

PL

Poola

 

 

Õiguskaitsevahendi taotlus

Määruse (EL) nr 655/2014 artiklites 33 ja 34 on nimetatud võlgniku kasutatavaid õiguskaitsevahendeid. Määruse artiklis 35 on nimetatud muud õiguskaitsevahendid, mida saab kasutada nii võlgnik kui ka võlausaldaja.

Kui soovite esitada vaide arestimismääruse tegemise kohta, peate saatma taotluse selle liikmesriigi pädevale kohtule, kus arestimismäärus tehti.

Kui soovite esitada vaide arestimismääruse täitmise kohta, peate saatma taotluse konto asukohaks oleva täitmise liikmesriigi kohtule või, kui nii on sätestatud siseriiklikus õiguses, pädevale täitevasutusele.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidilt leiate teavet arestimismääruse vastu õiguskaitsevahendi saamise menetluse kohtukulude tasumise kohta asjaomases liikmesriigis.

Kui paberil olevale vormile vaba teksti sisestades ei piisa olemasolevast ruumist, kasutage nummerdatud lisalehti.

1.   Kohus või asutus, kellele õiguskaitsevahendi taotlus esitatakse

1.2.   Nimi:

1.3.   Aadress

1.3.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

1.3.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

1.3.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

2.   Õiguskaitsevahendi taotleja

2.1.   Õiguskaitsevahendi taotleja(d) on arestimismääruse tegemisega lõppevas menetluses (märgistage sobiv ruut) (1):

võlausaldaja

võlgnik

2.2.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

2.3.   Aadress

2.3.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

2.3.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

2.3.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

2.4.   Telefon (*):

2.5.   Faks (*):

2.6.   E-posti aadress (kui on):

2.7.   Esindaja olemasolu korral poole esindaja nimi ja kontaktandmed

2.7.1.

Perekonnanimi ja eesnimi (eesnimed):

2.7.2.

Aadress

2.7.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

2.7.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

2.7.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

2.7.3.

E-posti aadress (kui on):

3.   Teine pool  (2)

3.1.   Teine pool on arestimismääruse tegemisega lõppevas menetluses (märgistage sobiv ruut):

võlausaldaja

võlgnik

3.2.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

3.3.   Aadress

3.3.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

3.3.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

3.3.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

3.4.   Telefon (**):

3.5.   Faks (**):

3.6.   E-posti aadress (kui on):

3.7.   Poole esindaja nimi ja kontaktandmed (kui on olemas ja teada)

3.7.1.

Perekonnanimi ja eesnimi (eesnimed):

3.7.2.

Aadress

3.7.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

3.7.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

3.7.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

3.7.3.

E-posti aadress:

4.   Arestimismääruse teinud kohus (täidetakse ainult juhul, kui see erineb jaotises 1 osutatud kohtust, kellele esitatakse õiguskaitsevahendi taotlus)

4.1.   Nimi:

4.2.   Aadress

4.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

4.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

4.3.   Telefon (**):

4.4.   Faks (**):

4.5.   E-posti aadress (kui on):

5.   Arestimismäärus

5.1.   Arestimismääruse kuupäev (pp/kk/aaaa):

5.2.   Arestimismääruse viitenumber:

5.3.   Arestimismääruse kohaselt arestitav kogusumma:

5.4.   Vääring:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgaaria leev (BGN) ☐ Tšehhi kroon (CZK) ☐ Horvaatia kuna (HRK) ☐ Ungari forint (HUF) ☐ Poola zlott (PLN) ☐ Rumeenia leu (RON) ☐ Rootsi kroon (SEK) ☐ Muu (märkige ISO kood):

6.   Õiguskaitsevahendi kohaldamine päritoluliikmesriigis

6.1.   Esitan taotluse arestimismääruse (märgistage sobiv ruut):

muutmiseks

tühistamiseks

allpool osutatud alustel (märgistage sobivad ruudud; arestimismääruse muutmise taotlemise korral kirjutage vastava lahtri alla, millist muudatust taotlete):

6.1.1.

määruse (EL) nr 655/2014 kohaselt arestimismääruse tegemiseks vajalikud tingimused või nõuded ei olnud täidetud, sest:

6.1.1.1.

määrus (EL) nr 655/2014 ei ole kohaldatav (artikkel 2). Täpsustage:

6.1.1.2.

tegemist ei ole piiriülese kohtuasjaga (artikkel 3). Täpsustage:

6.1.1.3.

arestimismääruse teinud kohus ei ole pädev (artikkel 6). Täpsustage:

6.1.1.4.

arestimismäärus ei ole pakiliselt vajalik, sest puudub oht, et minu vastu esitatud võlausaldaja nõude hilisem täitmine on takistatud või oluliselt keerukam (artikli 7 lõige 1). Täpsustage:

6.1.1.5.

võlausaldaja ei esitanud piisavaid tõendeid selle kohta, et tema nõue minu vastu tõenäoliselt rahuldatakse (artikli 7 lõige 2). Täpsustage:

6.1.1.6.

võlausaldaja ei algatanud sisulist kohtumenetlust kohtu määratud tähtaja jooksul (artikkel 10).

6.1.1.7.

võlausaldajalt oleks tulnud nõuda tagatist või suuremat tagatist, kui kohus nõudis (artikkel 12). Täpsustage:

6.1.2.

arestimismäärust, raha arestimise kinnitust ja/või määruse (EL) nr 655/2014 artikli 28 lõikes 5 osutatud muid dokumente (võlausaldaja poolt kohtule esitatud arestimismääruse taotlus ja kõigi arestimismääruse saamiseks kohtule esitatud võlausaldaja dokumentide koopiad) ei toimetatud mulle kätte 14 päeva jooksul pärast minu konto või kontode arestimist.

Palun märkige aadress, kuhu saab dokumente ja tõlkeid saata:

või

kinnitage ruudu märgistamisega nõusolekut, et tulete dokumentidele ise päritoluliikmesriigi kohtusse järele.

6.1.3.

artikli 28 kohaselt mulle kätte toimetatud dokumendid ei vastanud määruses (EL) nr 655/2014 esitatud keelenõuetele. Täpsemalt nõutakse määruse artikli 49 lõikes 1, et arestimismäärus ja võlausaldaja poolt kohtule esitatud arestimismääruse taotlus tuleb tõlkida selle liikmesriigi ametlikku keelde, kus on võlgniku alaline elu- või asukoht, või muusse võlgnikule arusaadavasse keelde.

Palun märkige võimaluse korral teine teile arusaadav keel:

Palun märkige aadress, kuhu saab dokumente ja tõlkeid saata:

või

kinnitage ruudu märgistamisega nõusolekut, et tulete dokumentidele ise päritoluliikmesriigi kohtusse järele.

6.1.4.

arestimismääruse summat ületavaid arestitud summasid ei ole kooskõlas määruse (EL) nr 655/2014 artikliga 27 vabastatud. Täpsustage:

6.1.5.

nõue, mille täitmist võlausaldaja soovis arestimismäärusega tagada, on tervenisti või osaliselt tasutud. Täpsustage:

6.1.6.

sisulise kohtuotsusega on jäetud rahuldamata nõue, mille täitmist võlausaldaja soovis arestimismäärusega tagada. Täpsustage:

6.1.7.

sisuline kohtuotsus, kohtulik kokkulepe või ametlik dokument, mille täitmist võlausaldaja soovis arestimismäärusega tagada, on tühistatud. Täpsustage:

6.1.8.

arestimismääruse tegemise aluseks olnud asjaolud on muutunud. Täpsustage:

6.1.9.

me (võlgnik ja võlausaldaja) leppisime kokku nõude rahuldamises. Sellisel juhul peavad vormile alla kirjutama nii võlausaldaja kui ka võlgnik.

7.   Õiguskaitsevahendi kohaldamine täitmise liikmesriigis

7.1.   Esitan taotluse arestimismääruse täitmise (märgistage sobiv ruut):

piiramiseks

muutmiseks

lõpetamiseks

allpool punktis 7.1.1 osutatud alustel (märgistage sobivad ruudud; piiramise või muutmise taotlemise korral kirjutage vastava lahtri alla, millist piirangut või muudatust taotlete):

7.1.1.

arestimismäärust ei ole täidetud kooskõlas määrusega (EL) nr 655/2014, sest:

7.1.1.1.

kontol hoitavad teatud arestitud summad ei kuulu arestimisele vastavalt määruse (EL) nr 655/2014 artikli 31 lõikele 3 või arestimisele mittekuuluvad summad on jäetud arestimismääruse rakendamisel arvesse võtmata või õigesti arvesse võtmata vastavalt artikli 31 lõikele 2. Täpsustage:

7.1.1.2.

arestitud konto ei kuulu määruse (EL) nr 655/2014 reguleerimisalasse (määruse artikkel 2). Täpsustage:

7.1.1.3.

kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või ametliku dokumendi täitmisest, mida võlausaldaja arestimismäärusega taotles, on täitmise liikmesriigis keeldutud;

7.1.1.4.

selle kohtuotsuse, mille täitmist võlausaldaja soovis arestimismäärusega tagada, täidetavus on päritoluliikmesriigis peatatud;

7.1.1.5.

arestimismäärust, raha arestimise kinnitust ja/või määruse (EL) nr 655/2014 artikli 28 lõikes 5 osutatud muid dokumente ei toimetatud mulle kätte 14 päeva jooksul alates minu konto(de) arestimisest;

Märkige aadress, kuhu saab dokumente ja tõlkeid saata:

või

kinnitage ruudu märgistamisega nõusolekut, et tulete dokumentidele ise päritoluliikmesriigi kohtusse järele;

7.1.1.6.

määruse (EL) nr 655/2014 artikli 28 kohaselt mulle kätte toimetatud dokumendid ei vastanud määruses esitatud keelenõuetele. Täpsemalt nõutakse määruse artikli 49 lõikes 1, et arestimismäärus ja võlausaldaja poolt kohtule esitatud arestimismääruse taotlus tuleb tõlkida selle liikmesriigi ametlikku keelde, kus on võlgniku alaline elu- või asukoht, või muusse võlgnikule arusaadavasse keelde.

Märkige võimaluse korral teine teile arusaadav keel:

Märkige aadress, kuhu saab dokumente ja tõlkeid saata:

või

kinnitage ruudu märgistamisega nõusolekut, et tulete dokumentidele ise päritoluliikmesriigi kohtusse järele;

7.1.1.7.

arestimismääruse summat ületavaid arestitud summasid ei ole kooskõlas määruse (EL) nr 655/2014 artikliga 27 vabastatud. Täpsustage:

7.1.1.8.

nõue, mille täitmist võlausaldaja soovis arestimismäärusega tagada, on tervenisti või osaliselt tasutud. Täpsustage:

7.1.1.9.

sisulise kohtuotsusega on jäetud rahuldamata nõue, mille täitmist võlausaldaja soovis arestimismäärusega tagada, või

7.1.1.10.

sisuline kohtuotsus, kohtulik kokkulepe või ametlik dokument, mille täitmist võlausaldaja soovis arestimismäärusega tagada, on tühistatud. Täpsustage:

7.1.1.11.

arestimismääruse täitmine on selgelt vastuolus täitmise liikmesriigi avaliku korraga. Täpsustage:

7.1.1.12.

me (võlgnik ja võlausaldaja) leppisime kokku nõude rahuldamises. Sellisel juhul peavad vormile alla kirjutama nii võlausaldaja kui ka võlgnik;

7.1.1.13.

arestimisele mittekuuluvaid summasid tuleb korrigeerida. Täpsustage:

8.   Tõendid

Esitage õiguskaitsevahendi taotlust toetavate tõendite loetelu:

Kinnitan, et mulle teadaolevalt on esitatud teave tõene ning edastatud heas usus.

Kui on lisatud lisalehti, märkige lehekülgede koguarv ja nummerdage kõik lehed:

Koht:

Kuupäev:

(pp/kk/aaaa)

Nimi, allkiri ja/või pitser:


(1)  Võlausaldaja ja võlgniku vahelise nõude rahuldamise kokkuleppe alusel esitatud ühise taotluse korral (arestimismääruse tühistamiseks või muutmiseks või arestimismääruse täitmise lõpetamiseks või piiramiseks) täidavad selle jaotise mõlemad pooled. Paberil täidetava vormi korral kasutage sellisel juhul nummerdatud lisalehti.

(*)  Ei ole kohustuslik.

(2)  Seda jaotist ei täideta, kui võlausaldaja ja võlgniku andmed on juba esitatud jaotises 2 seoses sellega, et nad esitavad ühise taotluse omavahelise nõude rahuldamise kokkuleppe alusel.

(**)  Ei ole kohustuslik.


VIII LISA

Õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse edastamine täitmise liikmesriigile

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, artikli 36 lõige 5)

Riigikoodid

Kui osutate vormi täitmisel mõnele liikmesriigile, kasutage järgmisi riigikoode:

AT

Austria

EL

Kreeka

IT

Itaalia

PT

Portugal

BE

Belgia

ES

Hispaania

LT

Leedu

RO

Rumeenia

BG

Bulgaaria

FI

Soome

LU

Luksemburg

SE

Rootsi

CY

Küpros

FR

Prantsusmaa

LV

Läti

SI

Sloveenia

CZ

Tšehhi Vabariik

HR

Horvaatia

MT

Malta

SK

Slovakkia

DE

Saksamaa

HU

Ungari

NL

Madalmaad

 

 

EE

Eesti

IE

Iirimaa

PL

Poola

 

 

1.   Pangakontode Euroopa arestimismäärus („arestimismäärus“):

1.1.   Arestimismääruse kuupäev (pp/kk/aaaa):

1.2.   Arestimismääruse viitenumber:

1.3.   Arestimismääruse kohaselt arestitav kogusumma:

Vääring:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgaaria leev (BGN) ☐ Tšehhi kroon (CZK) ☐ Horvaatia kuna (HRK) ☐ Ungari forint (HUF) ☐ Poola zlott (PLN) ☐ Rumeenia leu (RON) ☐ Rootsi kroon (SEK) ☐ Muu (märkige ISO kood):

2.   Arestimismääruse teinud kohus

2.1.   Nimi:

2.2.   Aadress

2.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

2.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

2.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

2.3.   Telefon (*):

2.4.   Faks (*):

2.5.   E-posti aadress (kui on):

3.   Õiguskaitsevahendi kohta otsuse teinud kohus (täidetakse ainult juhul, kui see erineb (jaotises 2 osutatud) kohtust, kes on teinud arestimismääruse)

3.1.   Nimi:

3.2.   Aadress

3.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

3.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

3.3.   Telefon:

3.4.   Faks:

3.5.   E-posti aadress:

4.   (Õiguskaitsevahendi) taotleja

4.1.   Õiguskaitsevahendi taotleja(d) on arestimismääruse tegemisega lõppevas menetluses (märgistage sobiv ruut) (1):

võlausaldaja

võlgnik

4.2.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

4.3.   Aadress

4.3.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

4.3.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

4.3.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

4.4.   Telefon (kui on):

4.5.   Faks (kui on):

4.6.   E-posti aadress (kui on):

4.7.   Poole esindaja nimi ja kontaktandmed (kui on olemas ja teada)

4.7.1.

Perekonnanimi ja eesnimi (eesnimed):

4.7.2.

Aadress

4.7.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

4.7.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

4.7.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

4.7.3.

E-posti aadress:

5.   Teine pool  (2)

5.1.   Teine pool on arestimismääruse tegemisega lõppevas menetluses (märgistage sobiv ruut):

võlausaldaja

võlgnik

5.2.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

5.3.   Aadress

5.3.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

5.3.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

5.3.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

5.4.   Telefon (kui on):

5.5.   Faks (kui on):

5.6.   E-posti aadress (kui on):

5.7.   Poole esindaja nimi ja kontaktandmed (kui on olemas ja teada)

5.7.1.

Perekonnanimi ja eesnimi (eesnimed):

5.7.2.

Aadress

5.7.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

5.7.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

5.7.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

5.7.3.

E-posti aadress:

6.   Õiguskaitsevahendit käsitlev kohtu otsus

6.1.   Otsuse kuupäev (pp/kk/aaaa):

6.2.   Otsuse viitenumber:

6.3.   Otsus:

arestimismäärus tühistatakse

arestimismäärust muudetakse järgmiselt:

Arestimismääruse täitmise liikmesriigi pädeval asutusel palutakse võtta vajalikke meetmeid õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse rakendamiseks.

Koht:

Kuupäev:

(pp/kk/aaaa)

Kohtu pitser, allkiri ja/või muu kinnitus:


(*)  Ei ole kohustuslik.

(1)  Kui õiguskaitsevahendit käsitlev otsus tehakse võlausaldaja ja võlgniku ühise taotluse kohta (arestimismääruse tühistamiseks või muutmiseks) seoses sellega, et nad on kokku leppinud nõude rahuldamises, tuleks sellesse jaotisse märkida mõlema poole andmed. Paberil täidetava vormi korral kasutage sellisel juhul nummerdatud lisalehti.

(2)  Ei täideta, kui võlausaldaja ja võlgniku andmed on juba esitatud jaotises 4 seoses sellega, et nad esitavad õiguskaitsevahendi kohta ühise taotluse omavahelise nõude rahuldamise kokkuleppe alusel.


IX LISA

Õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse edasikaebamise taotlus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, artikkel 37)

Täidab kohus

 

Kohtuasja number:

 

Kohtusse saabunud:

(pp/kk/aaaa)

OLULINE TEAVE

Keel

Käesolev vorm tuleb täita selle kohtu keeles, kuhu taotlus saadetakse. Vorm on kättesaadav Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidil aadressil https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-et.do ja seda saab täita ka elektrooniliselt. Saate kasutada tuttavas keeles versiooni abivahendina, et täita vorm nõutavas keeles. Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidilt leiate samuti teavet selle kohta, kas liikmesriik on teatanud, et aktsepteerib määruse (EL) nr 655/2014 artikli 50 lõike 1 punkti o kohaselt nimetatud määruse alusel esitatavate dokumentide esitamist pädevale asutusele mõnes muus Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Määruse (EL) nr 655/2014 kohase apellatsioonkaebuse esitamiseks sobivate kohtute nimekiri on saadaval Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis aadressil https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-et.do.

Tõendavad dokumendid

Taotluse vormile tuleb lisada kõik vajalikud tõendavad dokumendid. Lisage ka edasi kaevatava otsuse koopia.

Riigikoodid

Kui osutate vormi täitmisel mõnele liikmesriigile, kasutage järgmisi riigikoode:

AT

Austria

EL

Kreeka

IT

Itaalia

PT

Portugal

BE

Belgia

ES

Hispaania

LT

Leedu

RO

Rumeenia

BG

Bulgaaria

FI

Soome

LU

Luksemburg

SE

Rootsi

CY

Küpros

FR

Prantsusmaa

LV

Läti

SI

Sloveenia

CZ

Tšehhi Vabariik

HR

Horvaatia

MT

Malta

SK

Slovakkia

DE

Saksamaa

HU

Ungari

NL

Madalmaad

 

 

EE

Eesti

IE

Iirimaa

PL

Poola

 

 

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidilt leiate teavet kõnealuse menetluse kohtukulude tasumise kohta asjaomases liikmesriigis.

Kui paberil olevale vormile vaba teksti sisestades ei piisa olemasolevast ruumist, kasutage nummerdatud lisalehti.

1.   Kohus, kellele kaebus saadetakse

1.1.   Nimi:

1.2.   Aadress

1.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

1.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

1.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

2.   Kaebuse esitaja

2.1.   Kaebuse esitaja on pangakontode Euroopa arestimismääruse („arestimismäärus“) tegemisega lõppevas menetluses (märgistage sobiv ruut):

võlausaldaja

võlgnik

2.2.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

2.3.   Aadress

2.3.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

2.3.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

2.3.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

2.4.   Telefon (*):

2.5.   Faks (*):

2.6.   E-posti aadress (kui on):

2.7.   Esindaja olemasolu korral poole esindaja nimi ja kontaktandmed

2.7.1.

Perekonnanimi ja eesnimi (eesnimed):

2.7.2.

Aadress

2.7.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

2.7.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

2.7.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

2.7.3.

E-posti aadress:

3.   Teine pool

3.1.   Teine pool on arestimismääruse tegemisega lõppevas menetluses (märgistage sobiv ruut):

võlausaldaja

võlgnik

3.2.   Perekonnanimi, eesnimi (eesnimed)/äriühingu või organisatsiooni nimi:

3.3.   Aadress

3.3.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

3.3.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

3.3.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

3.4.   Telefon (**):

3.5.   Faks (**):

3.6.   E-posti aadress (kui on):

3.7.   Poole esindaja nimi ja kontaktandmed (kui on olemas ja teada)

3.7.1.

Perekonnanimi ja eesnimi (eesnimed):

3.7.2.

Aadress

3.7.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

3.7.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

3.7.2.3.

Riik (kui tegemist on liikmesriigiga, märkida riigikood):

3.7.3.

E-posti aadress:

4.   Arestimismääruse teinud kohus

4.1.   Nimi:

4.2.   Aadress

4.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

4.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood):

4.3.   Telefon (**):

4.4.   Faks (**):

4.5.   E-posti aadress (kui on):

5.   Arestimismäärus

5.1.   Arestimismääruse kuupäev (pp/kk/aaaa):

5.2.   Arestimismääruse viitenumber:

5.3.   Arestimismääruse kohaselt arestitav kogusumma:

5.4.   Vääring:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgaaria leev (BGN) ☐ Tšehhi kroon (CZK) ☐ Horvaatia kuna (HRK) ☐ Ungari forint (HUF) ☐ Poola zlott (PLN) ☐ Rumeenia leu (RON) ☐ Rootsi kroon (SEK) ☐ Muu (märkige ISO kood):

6.   Õiguskaitsevahendi kohta otsuse teinud kohus või pädev täitevasutus (jäetakse täitmata, kui otsuse tegi sama (jaotises 4 osutatud) kohus, kes tegi arestimismääruse)

6.1.   Nimi:

6.2.   Aadress

6.2.1.

Tänav ja maja number/nimekast:

6.2.2.

Linn või asula ja sihtnumber:

6.2.3.

Liikmesriik (märkida riigikood)

6.3.   Telefon (***):

6.4.   Faks (***):

6.5.   E-posti aadress (kui on):

7.   Õiguskaitsevahendit käsitlev otsus:

71.   Otsuse kuupäev (pp/kk/aaaa):

7.2.   Otsuse viitenumber:

7.3.   Õiguskaitsevahendit käsitlev otsus tehti õiguskaitsevahendi taotluse alusel, mille esitas (märgistage sobiv ruut):

võlausaldaja menetluses, mille tulemuseks on arestimismääruse tegemine

võlgnik menetluses, mille tulemuseks on arestimismääruse tegemine

8.   Õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse edasikaebamise taotlus

Esitan kaebuse jaotises 7 osutatud otsuse kohta järgmistel põhjustel:

9.   Tõendid

Esitage kaebust toetavate tõendite loetelu:

Kinnitan, et mulle teadaolevalt on esitatud teave tõene ning edstatud heas usus.

Kui on lisatud lisalehti, märkige lehekülgede koguarv ja nummerdage kõik lehed:

Koht:

Kuupäev:

(pp/kk/aaaa)

Nimi, allkiri ja/või pitser:


(*)  Ei ole kohustuslik.

(**)  Ei ole kohustuslik.

(***)  Ei ole kohustuslik.


Top