EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1033

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1033, 23. juuni 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 175, 30.6.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1033/oj

30.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/1033,

23. juuni 2016,

millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 600/2014 (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/65/EL (5) (edaspidi koos „uus õigusraamistik“) on väärtpaberiturgude, investeeringute vahendajate ja kauplemiskohtade jaoks olulised finantsvaldkonna seadusandlikud aktid, mis võeti vastu finantskriisist tingituna. Uus õigusraamistik täiendab ja asendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ (6).

(2)

Uus õigusraamistik reguleerib investeerimisühingute, reguleeritud turgude, aruandlusteenuste pakkujate ja liidus investeerimisteenuseid osutavate või investeerimistegevusega tegelevate kolmandate riikide äriühingute suhtes kohaldatavaid nõudeid. Sellega ühtlustatakse kauba tuletisinstrumentide positsioonidele seatavate piirangute korda, et parandada läbipaistvust, toetada nõuetekohast hinnakujundust ja hoida ära turukuritarvitusi. Sellega kehtestatakse ka algoritmipõhise välkkauplemise reeglid ja parandatakse halduskaristuste ühtlustamisega finantsturgude järelevalvet. Uue õigusraamistikuga täiendatakse kehtivaid norme ning see tugevdab rangete organisatsiooniliste ja tegevusnõuete kehtestamisega ka investorite kaitset. Uusi reegleid tuleks kohaldada alates 3. jaanuarist 2017.

(3)

Uue õigusraamistikuga nõutakse, et kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad esitaksid pädevatele asutustele finantsinstrumentide võrdlusandmed, millega kirjeldatakse ühetaoliselt kõikide direktiiviga 2014/65/EL reguleeritavate finantsinstrumentide omadusi. Neid andmeid kasutatakse ka muul otstarbel, näiteks läbipaistvus- ja likviidsuskünniste arvutamiseks ning kauba tuletisinstrumentide positsioonide aruandluseks.

(4)

Et andmeid kogutaks tulemuslikul ja ühtsel viisil, on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve koos riiklike pädevate asutustega töötamas välja uut andmete kogumise taristut – finantsinstrumentide võrdlusandmete süsteemi (Financial Instruments Reference Data System, edaspidi „FIRDS“). FIRDS hõlmab mitmesuguseid määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamisalasse võetud finantsinstrumente ning ühendab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, riiklike pädevate asutuste ja kõikjal liidus asuvate kauplemiskohtade sisendandmed. Enamik FIRDSi toetavaid uusi IT-süsteeme on vaja ehitada uute parameetrite järgi nullist.

(5)

Uue õigusraamistiku keerukuse ning vajaduse tõttu suure hulga delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide järele lükati määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise alguskuupäeva jõustumise kuupäevast arvestatuna edasi 30 kuu võrra. Sellest ebatavaliselt pikast ajavahemikust olenemata ei ole sidusrühmad (nagu kauplemisplatvormid), riiklikud pädevad asutused ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suutelised tagama, et vajalik andmete kogumise taristu oleks 3. jaanuariks 2017 loodud ja töövalmis. Selle põhjus on, et uue õigusraamistiku töövalmiduse saavutamiseks, eriti tehinguaruandluse, läbipaistvuse kindlaksmääramise ja kauba tuletisinstrumentide positsioonide aruandluse jaoks, on vaja koguda ning töödelda väga mahukaid ja keerukaid andmeid.

(6)

Vajaliku andmete kogumise taristu puudumine mõjutaks uue õigusraamistiku kogu kohaldamisala. Ilma andmeteta ei oleks uue õigusraamistiku kohaldamisalasse jäävate finantsinstrumentide ühene kindlaksmääramine teostatav. Lisaks ei oleks võimalik täpsustada kauplemiseelse ja kauplemisjärgse läbipaistvuse reegleid, mille alusel määrata kindlaks, millised instrumendid on likviidsed ja millal tuleks lubada kohustustest vabastamist või avalikustamisega viivitamist.

(7)

Vajaliku andmete kogumise taristu puudumisel ei oleks kauplemiskohad ja investeerimisühingud võimelised täidetud tehingute kohta pädevatele asutustele aruandeid esitama. Kauba tuletisinstrumentide positsioonide aruandluse puudumisel oleks selliste kauba tuletisinstrumentide positsioonide piirangute järgimist raske kontrollida. Positsioonide aruandluseta oleksid positsioonipiirangute ületamise tulemusliku tuvastamise võimalused piiratud. Andmetest sõltuvad ka mitmed algoritmkauplemisele esitatavad nõuded.

(8)

Samuti teeks vajaliku andmete kogumise taristu puudumine investeerimisühingute jaoks keerukaks parima täitmise reegli kohaldamise. Kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad ei oleks võimelised nende juures täidetud tehingute kvaliteedi andmeid avaldama. Investeerimisühingud ei saaks olulisi täitmisandmeid, mis aitaksid neil määrata, kuidas oleks kliendi korraldusi kõige parem täita.

(9)

Õiguskindluse tagamiseks ja võimalike turuhäirete vältimiseks on vajalik ja õigustatud kiire tegutsemine, et kogu uue õigusraamistiku, sealhulgas kõigi selle alusel vastuvõetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kohaldamist edasi lükata.

(10)

Andmete kogumise taristu rakendamise protsess koosneb järgmisest viiest etapist: ärilised nõuded, tehnilised kirjeldused, arendus, katsetamine ja kasutuselevõtt. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve hinnangul viiakse need etapid lõpule 2018. aasta jaanuariks, kuid seda eeldusel, et 2016. aasta juuniks on saavutatud õiguskindlus asjaomaste regulatiivsete tehniliste standardite kohastes lõplikes nõuetes.

(11)

Arvestades erakorralisi asjaolusid ja selleks, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel, riiklikel pädevatel asutustel ja sidusrühmadel oleks võimalik praktiline rakendamine lõpule viia, on asjakohane lükata määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise alguskuupäeva edasi 12 kuu võrra kuni 3. jaanuarini 2018. Aruanded ja läbivaatamised tuleks sellega kooskõlas edasi lükata.

(12)

Investeerimisühingud teevad sageli oma arvel või oma klientide nimel tuletisinstrumentide ja muude finantsinstrumentide või varaga tehinguid, mis koosnevad mitmest omavahel seotud tingimuslikust tehingust. Sellised pakett-tehingud võimaldavad investeerimisühingutel ja nende klientidel oma riske paremini juhtida, kuna pakett-tehingu iga komponendi hind kajastab paketi üldist riskiprofiili ja mitte iga komponendi kehtivat turuhinda. Pakett-tehinguid on võimalik teha mitmel moel, nt materiaalse vara vastu vahetusena, kauplemiskohtades ellu viidavate kauplemisstrateegiate abil või eriotstarbeliste pakett-tehingutena, kusjuures kohaldatava läbipaistvuskorra kohandamisel on oluline neid omadusi arvesse võtta. Seetõttu on määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamiseks asjakohane täpsustada konkreetseid asjaolusid, mille puhul ei tuleks kauplemiseelse läbipaistvuse nõudeid kohaldada ei selliste pakett-tehingutega seotud korralduste ega selliste korralduste üksikute komponentide suhtes.

(13)

Pakettkorralduste likviidse turu olemasolu kindlaksmääramise metoodika poliitilisi valikuid mittekätkevate regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu väljatöötamine oleks tõhus ja asjakohane usaldada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kui suurt erialast asjatundlikkust evivale ametile, kes esitaks need seejärel komisjonile. Komisjon peaks kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu võtma vastu delegeeritud õigusaktidena vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (7) artiklitele 10–14.

(14)

Leitakse, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2015/2365 (8) määratletud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud ei mõjuta hinna leidmise protsessi ning et oleks asjakohane jätta määruse (EL) nr 600/2014 II ja III jaotise sätted nende tehingute suhtes kohaldamata.

(15)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 596/2014 (9) sätestab finantsinstrumentide võrdlusandmete kogumise nõuded. FIRDSi kaudu kogutud andmeid kasutatakse määruse (EL) nr 596/2014 kohaldamisalasse kuuluvate finantsinstrumentide kindlaksmääramiseks. Määrust (EL) nr 596/2014 kohaldatakse alates 3. juulist 2016. FIRDS hakkab täielikult toimima aga kõige varem 2018. aasta jaanuaris. Seetõttu on asjakohane lükata määruse (EL) nr 596/2014 artikli 4 lõigete 2 ja 3 kohaldamise alguskuupäeva edasi kuni 3. jaanuarini 2018.

(16)

Määrus (EL) nr 596/2014 sisaldab viidet uue õigusraamistiku kohaldamise alguskuupäevale. Tagamaks, et määruses (EL) nr 596/2014 esinevaid viiteid organiseeritud kauplemissüsteemidele, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) kasvuturgudele, lubatud heitkoguste väärtpaberitele või neil põhinevatele enampakkumistoodetele ei kohaldata enne määruse (EL) nr 600/2014 ja direktiivi 2014/65/EL kohaldamise alguskuupäeva, tuleks seoses nende õigusaktide kohaldamise alguskuupäeva edasilükkamisega muuta vastavalt määruse (EL) nr 596/2014 artikli 39 lõiget 4, milles märgitakse, et viiteid neile õigusaktidele käsitatakse viidetena direktiivile 2004/39/EÜ.

(17)

Väärtpaberitehingute arveldus on tihedalt seotud väärtpaberitega kauplemisega. Seega sisaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 909/2014 (10) viidet uue õigusraamistiku kohaldamise alguskuupäevale. Enne seda kuupäeva tuleks viiteid määrusele (EL) nr 600/2014 ja direktiivile 2014/65/EL käsitada viidetena direktiivile 2004/39/EÜ. Lisaks nähakse määrusega (EL) nr 909/2014 ette arveldusdistsipliini reeglite kohaldamise üleminekukord mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele, kes taotlevad registreerimist VKEde kasvuturuna kooskõlas direktiiviga 2014/65/EL.

(18)

Et tagada määruses (EL) nr 909/2014 viitamine direktiivile 2004/39/EÜ kuni uue õigusraamistiku kohaldamise edasi lükatud alguskuupäevani ning et mitmepoolsete kauplemissüsteemide suhtes, kes määruse (EL) nr 909/2014 kohaselt taotlevad registreerimist VKEde kasvuturuna, kohaldataks üleminekusätteid, millega jäetakse mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele piisavalt aega sellist registreerimist direktiivi 2014/65/EL kohaselt taotleda, tuleks muuta määrust (EL) nr 909/2014.

(19)

Seepärast tuleks määruseid (EL) nr 600/2014, (EL) nr 596/2014 ja (EL) nr 909/2014 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 600/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 1 lisatakse järgmine lõige:

„5a.   Käesoleva määruse II ja III jaotist ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365 (*) artikli 3 punktis 11 määratletud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutele.

(*)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).“"

2)

Artikli 2 lõikesse 1 lisatakse järgmised punktid:

„48)   „materiaalse vara vastu vahetus“– tehing tuletislepingu või muu finantsinstrumendiga, millega kaasneb materiaalse alusvara samaaegne üleandmine võrdväärses koguses;

49)   „pakettkorraldus“– korraldus, mille puhul selle hinda arvestatakse kui terviku eest

a)

materiaalse vara vastu vahetuse tegemiseks või

b)

sellise pakett-tehingu täitmiseks, mis hõlmab kahte või enamat finantsinstrumenti;

50)   „pakett-tehing“

a)

materiaalse vara vastu vahetus või

b)

tehing, mis seisneb kahe või enama komponenttehingu tegemises finantsinstrumentidega ja mille puhul on täidetud kõik järgmised kriteeriumid:

i)

tehing tehakse kahe või enama vastaspoole vahel;

ii)

tehingu iga komponendiga kaasneb kõigi muude komponentidega seotud märkimisväärne majanduslik või finantsrisk;

iii)

tehingu tegemine iga komponendiga on samaaegne ja sõltub tehingute tegemisest kõigi muude komponentidega.“

3)

Artikli 4 lõikes 7 asendatakse kuupäev „3. jaanuari 2017“ kuupäevaga „3. jaanuari 2018“; ja kuupäev „3. jaanuariks 2019“ asendatakse kuupäevaga „3. jaanuariks 2020“.

4)

Artikli 5 lõikes 8 asendatakse kuupäev „3. jaanuaril 2016“ kuupäevaga „3. jaanuaril 2017“.

5)

Artikli 8 lõike 1 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Kauplemiskohta korraldavad turukorraldajad ja investeerimisühingud avalikustavad oma süsteemide kaudu teatavaks tehtavate kauplemiskohas kaubeldavate võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite, tuletisinstrumentide ja pakettkorralduste jooksvad ostu- ja müügipakkumiste hinnad ning nende hindadega kauplemisvalmiduse tõsiduse.“

6)

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikesse 1 lisatakse järgmised punktid:

„d)

tellimuste puhul, mille eesmärk on materiaalse vara vastu vahetus;

e)

pakettkorralduste puhul, kui on täidetud üks järgmine tingimus:

i)

vähemalt üks komponent on finantsinstrument, millel puudub likviidne turg, v.a juhul, kui on olemas likviidne turg pakettkorralduse kui terviku jaoks;

ii)

vähemalt üks komponent on tavalise turumahuga võrreldes suuremahuline, v.a juhul, kui on olemas likviidne turg pakettkorralduse kui terviku jaoks;

iii)

kõigi komponentidega tehakse tehing hinnapäringu- või häälkauplemissüsteemi kaudu ja see komponent ületab konkreetsele instrumendile omast mahtu.“;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Pädevad asutused võivad loobuda artikli 8 lõikes 1 osutatud kohustusest pakettkorralduse iga üksiku komponendi osas.“;

c)

lisatakse järgmine lõige:

„6.   Lõike 1 punkti e alapunktide i ja ii järjepidevaks kohaldamiseks töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et kehtestada nende pakettkorralduste kindlaksmääramise metoodika, millel on likviidne turg. Pakettkorralduse kui terviku likviidse turu olemasolu kindlaksmääramise metoodika väljatöötamisel peab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve hindama, kas pakett on standarditud ja kas sellega kaubeldakse sageli.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 28. veebruariks 2017.

Komisjonil on õigus võtta esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid vastu kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.“

7)

Artiklisse 18 lisatakse järgmine lõige:

„11.   Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, kehtivad käesolevas artiklis pakettkorralduste suhtes sätestatud kohustused ainult pakettkorraldusele tervikuna ja mitte pakettkorralduse üksikutele osadele.“

8)

Artikli 19 lõikes 1 asendatakse kuupäev „3. jaanuariks 2019“ kuupäevaga „3. jaanuariks 2020“.

9)

Artikli 26 lõikes 10 asendatakse kuupäev „3. jaanuariks 2019“ kuupäevaga „3. jaanuariks 2020“.

10)

Artikli 35 lõikes 5 asendatakse kuupäev „3. jaanuari 2017“ kuupäevaga „3. jaanuari 2018“ ning kuupäev „3. juulini 2019“ kuupäevaga „3. juulini 2020“.

11)

Artikli 37 lõikes 2 asendatakse kuupäev „3. jaanuari 2017“ kuupäevaga „3. jaanuari 2018“.

12)

Artiklit 52 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse kuupäev „3. märtsiks 2019“ kuupäevaga „3. märtsiks 2020“;

b)

lõikes 4 asendatakse kuupäev „3. märtsiks 2019“ kuupäevaga „3. märtsiks 2020“;

c)

lõikes 5 asendatakse kuupäev „3. märtsiks 2019“ kuupäevaga „3. märtsiks 2020“;

d)

lõikes 6 asendatakse kuupäev „3. märtsiks 2019“ kuupäevaga „3. märtsiks 2020“;

e)

lõikes 7 asendatakse kuupäev „3. juuliks 2019“ kuupäevaga „3. juuliks 2020“;

f)

lõikes 8 asendatakse kuupäev „3. juuliks 2019“ kuupäevaga „3. juuliks 2020“;

g)

lõike 9 esimeses lõigus asendatakse kuupäev „3. juuliks 2019“ kuupäevaga „3. juuliks 2020“;

h)

lõike 9 teises lõigus asendatakse kuupäev „3. juuliks 2021“ kuupäevaga „3. juuliks 2022“;

i)

lõike 10 esimeses lõigus asendatakse kuupäev „3. juuliks 2019“ kuupäevaga „3. juuliks 2020“;

j)

lõikes 11 asendatakse kuupäev „3. juuliks 2019“ kuupäevaga „3. juuliks 2020“;

k)

lõike 12 teises lõigus asendatakse kuupäev „3. jaanuari 2017“ kuupäevaga „3. jaanuari 2018“.

13)

Artikli 54 lõike 2 esimeses lõigus asendatakse kuupäev „3. juulini 2019“ kuupäevaga „3. juulini 2020“.

14)

Artiklit 55 muudetakse järgmiselt:

a)

teine lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolevat määrust kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018.“;

b)

neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Piiramata teise lõigu kohaldamist, kohaldatakse artikli 37 lõikeid 1, 2 ja 3 alates 3. jaanuarist 2020.“

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 596/2014 artiklit 39 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Määrust kohaldatakse alates 3. juulist 2016, välja arvatud:

a)

artikli 4 lõiked 2 ja 3, mida kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018, ning

b)

artikli 4 lõiked 4 ja 5, artikli 5 lõige 6, artikli 6 lõiked 5 ja 6, artikli 7 lõige 5, artikli 11 lõiked 9, 10 ja 11, artikli 12 lõige 5, artikli 13 lõiked 7 ja 11, artikli 16 lõige 5, artikli 17 lõike 2 kolmas lõik, artikli 17 lõiked 3, 10 ja 11, artikli 18 lõige 9, artikli 19 lõiked 13, 14 ja 15, artikli 20 lõige 3, artikli 24 lõige 3, artikli 25 lõige 9, artikli 26 lõike 2 teine, kolmas ja neljas lõik, artikli 32 lõige 5 ning artikli 33 lõige 5, mida kohaldatakse alates 2. juulist 2014.“;

b)

lõike 4 esimeses lõigus asendatakse kuupäev „3. jaanuari 2017“ kuupäevaga „3. jaanuari 2018“;

c)

lõike 4 teises lõigus asendatakse kuupäev „3. jaanuari 2017“ kuupäevaga „3. jaanuari 2018“.

Artikkel 3

Määruse (EL) nr 909/2014 artiklit 76 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 5 teise lõigu punktis b asendatakse kuupäev „13. juunini 2017“ kuupäevaga „13. juunini 2018“;

b)

lõikes 7 asendatakse kuupäev „3. jaanuari 2017“ kuupäevaga „3. jaanuari 2018“.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuni 2016

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

A. G. KOENDERS


(1)  29. aprilli 2016. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  26. mai 2016. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 17. juuni 2016. aasta otsus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).


Top