EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2369

Nõukogu otsus (EL) 2016/2369, 11. november 2016, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

OJ L 356, 24.12.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2369/oj

24.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2016/2369,

11. november 2016,

ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91, artikli 100 lõiget 2 ning artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

19. jaanuaril 2009 andis nõukogu komisjonile loa pidada liidu ja selle liikmesriikide nimel läbirääkimisi mitmepoolse kaubanduslepingu üle nende Andide Ühenduse liikmesriikidega, kellel on ühine eesmärk sõlmida edasipüüdlik, laiaulatuslik ja tasakaalustatud kaubandusleping.

(2)

26. juunil 2012 kirjutas liit alla ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule (1) (edaspidi „leping“). Lepingut on kohaldatud ajutiselt Peruu suhtes alates 1. märtsist 2013 ja Colombia suhtes alates 1. augustist 2013.

(3)

Lepingu artiklis 329 on sätestatud normid, mis käsitlevad Andide Ühenduse teiste liikmesriikide ühinemist lepinguga.

(4)

Läbirääkimised liidu ja Ecuadori vahel lepinguga ühinemise protokolli üle toimusid 2014. aastal. Läbirääkimised lõppesid 17. juulil 2014.

(5)

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli (edaspidi „protokoll“) teksti kiitis heaks lepingu kohaselt moodustatud kaubanduskomitee oma 8. veebruari 2016. aasta koosolekul, nagu nõutakse protokolli artikli 329 lõikes 4.

(6)

Protokoll tuleks liidu nimel allkirjastada ja seda tuleks kohaldada ajutiselt kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni. Protokolli artikli 27 lõige 4 sätestab selle ajutise kohaldamise. Protokolli ajutise kohaldamise tulemusena kohaldatakse ajutiselt ka lepingut.

(7)

Käesolevas otsuses ettenähtud ajutine kohaldamine ei piira aluslepingute kohast pädevuste jaotust liidu ja selle liikmesriikide vahel.

(8)

Protokolli ei tohiks tõlgendada viisil, mis võimaldaks sellest tulenevatele õigustele või kohustustele otseselt tugineda liidu või liikmesriikide kohtutes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba, eeldusel et nimetatud protokoll sõlmitakse.

2.   Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud protokollile liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

Liit kohaldab protokolli liidu ja Ecuadori vahel ajutiselt, nagu on ette nähtud selle artikli 27 lõikes 4, (2) kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni. Selle tulemusena kohaldab liit lepingu artikli 330 lõike 3 kohaselt lepingu sätteid ajutiselt, v.a selle artikkel 2, artikli 202 lõige 1 ning artiklid 291 ja 292, kuni protokolli sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni.

Artikkel 4

Protokolli ei tõlgendata viisil, mis võimaldaks sellest tulenevatele õigustele või kohustustele otseselt tugineda liidu või liikmesriikide kohtutes.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 11. november 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

P. ŽIGA


(1)  ELT L 354, 21.12.2012, lk 3.

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab protokolli ajutise kohaldamise alguskuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Top