EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1839

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/1839, 14. oktoober 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses Kreeka erimeetmetega

OJ L 270, 15.10.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1839/oj

15.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/1839,

14. oktoober 2015,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses Kreeka erimeetmetega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 177,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Finantskriisi tagajärjed on mõjunud Kreekale erakordselt raskelt. Kriis on tekitanud Kreekas aastate vältel jätkuvalt negatiivse sisemajanduse koguprodukti kasvu, mis on omakorda toonud kaasa suure likviidsuspuudujäägi, samuti napib riigi vahendeid majanduse jätkusuutliku elavnemise soodustamiseks vajalikeks investeeringuteks. See on tekitanud erandliku olukorra, mille lahendamiseks on vaja võtta erimeetmeid.

(2)

On väga oluline, et Kreeka likviidsuspuudujääk ja riigi vahendite nappus ei takistaks investeeringute tegemist Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist, Ühtekuuluvusfondist (edaspidi „fondid”) ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (edaspidi „EMKF”) toetatavate programmide raames.

(3)

Selleks et tagada Kreekale piisavad rahalised vahendid fondidest ja EMKFist toetatavate 2014.–2020. aasta programmide rakendamise alustamiseks 2015. ja 2016. aastal, on asjakohane suurendada kõnealustel aastatel esialgseid eelmakseid, mida makstakse tema rakenduskavadele majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi investeeringute raames ning EMKFi toetatavatele programmidele, täiendava esialgse eelmakse kaudu.

(4)

Tagamaks, et täiendava esialgse eelmakse summat kasutatakse tulemuslikult ja et see jõuab fondidest ja EMKFist toetuse saajateni võimalikult kiiresti, võimaldades neil teha kavandatud investeeringuid ja saada pärast maksetaotluste esitamist raha kiiresti tagasi, tuleks täiendava esialgse eelmakse summa maksta komisjonile tagasi, kui komisjonile ei laeku teatava tähtaja jooksul piisavalt maksetaotlusi.

(5)

Selleks et kasutada tulemuslikult rahalisi vahendeid, mis on kättesaadavad Kreekas programmiperioodil 2007–2013 fondidest toetatavate lähenemise ja piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi rakenduskavade raames toimuvate meetmete rahastamiseks, tuleks suurendada kaasrahastamismäärade ülempiire ja programmidele tehtavate maksete ülempiiri programmiperioodi lõpus. Tuleks ette näha aruandlusmehhanism, et tagada sel viisil kättesaadavaks tehtud vahendite tulemuslik kasutamine kohapealsete investeeringute rahastamiseks.

(6)

Vajatava toetuse pakilisust arvesse võttes peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 (2) tuleks seetõttu muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1303/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 134 lisatakse järgmine lõige:

„1a.   Lisaks lõike 1 punktides b ja c sätestatud osamaksetele tasutakse Kreeka rakenduskavadele 2015. ja 2016. aastal täiendavate esialgsete eelmaksetena 3,5 % terveks programmiperioodiks fondidest ja EMKFist eraldatava toetuse summast.

Täiendavad esialgsed eelmaksed ei laiene Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames toimuvatele programmidele ega noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelistele assigneeringutele.

Kui 31. detsembriks 2016 asjaomasele rakenduskavale käesoleva lõike alusel 2015. ja 2016. aastal makstud täiendavate esialgsete eelmaksete kogusumma, liigendatuna fondide kaupa, kui see on kohaldatav, ei ole kaetud kõnealuse rakenduskava sertifitseerimisasutuse esitatud maksetaotlustega, maksab Kreeka asjaomasest fondist nimetatud rakenduskava jaoks makstud täiendavate esialgsete eelmaksete kogusumma komisjonile tagasi. Nimetatud tagasimakset ei käsitata finantskorrektsioonina ning sellega ei kaasne fondide ega EMKFi toetuste vähenemine rakenduskavadele. Tagasimakstud summad loetakse vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punktile c sihtotstarbeliseks sisetuluks.”

2)

Artiklisse 152 lisatakse järgmised lõiked:

„4.   Erandina määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 79 lõikest 1 on tehtud eel- ja vahemaksete kumulatiivse kogusumma ülemmäär 100 % rahalisest toetusest, mida antakse fondidest lähenemiseesmärgi ja piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi rakenduskavadele Kreekas.

5.   Erandina määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 53 lõikest 2 ja artikli 77 lõikest 1 ning sõltumata selliste komisjoni otsuste kohaldamisest, millega määratakse kindlaks fondidest igale Kreeka rakenduskavale ja igale prioriteetsele suunale antava toetuse maksimummäär ja maksimumsumma, kohaldatakse vahe- ja lõppmaksete arvutamisel 100 % maksimaalset kaasrahastamismäära Kreeka lähenemiseesmärgi ja piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi rakenduskavade iga prioriteetse suuna rahastamiskõlblike kulude suhtes, mis on esitatud sertifitseerimisasutuse tõendatud kuluaruandes. Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 77 lõiget 2 ei kohaldata Kreeka rakenduskavade suhtes.

6.   Kreeka loob mehhanismi, millega tagatakse, et käesoleva artikli lõigetes 4 ja 5 sätestatud meetmete tulemusena kättesaadavaks tehtud täiendavaid summasid kasutatakse üksnes tema rakenduskavade toetusesaajatele ja tegevusele ette nähtud makseteks.

Kreeka esitab komisjonile aruande käesoleva artikli lõigete 4 ja 5 kohaldamise kohta 2016. aasta lõpuks ning annab täiendavalt aru lõplikus rakendusaruandes, mis tuleb esitada vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 89 lõike 1 punktile a.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. oktoober 2015

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  Euroopa Parlamendi 6. oktoobri 2015. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 8. oktoobri 2015. aasta otsus.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).


Top