EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1797

Nõukogu määrus (EL) 2015/1797, 7. oktoober 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

OJ L 263, 8.10.2015, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1797/oj

8.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 263/10


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/1797,

7. oktoober 2015,

millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta otsust (ÜVJP) 2015/1764, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu määruse (EL) nr 833/2014 (2).

(2)

Määrust (EL) nr 833/2014 muudeti vastavalt 8. septembril ja 4. detsembril 2014 nõukogu määrustega (EL) nr 960/2014 (3) ja (EL) nr 1290/2014 (4).

(3)

Nõukogu võttis 1. oktoobril 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1764 eesmärgiga lubada teatavat tegevust, mis on seotud sõjaliste kaupade Euroopa Liidu ühises nimekirjas oleva spetsiifilise pürotehnikaga, mis on ette nähtud liikmesriikide või liikmesriigis asutatud kanderaketiteenuse pakkujatele kanderakettide väljasaatmiseks või liidu, selle liikmesriikide või Euroopa Kosmoseagentuuri kosmoseprogrammide raames kanderakettide väljasaatmiseks või liikmesriigis asutatud satelliiditootjatele satelliitide tankimiseks.

(4)

Mõned kõnealustest muudatustest kuuluvad aluslepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid neid ühetaoliselt.

(5)

Määrust (EL) nr 833/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 833/2014 artiklisse 4 lisatakse järgmised lõiked:

„2a.   Lõike 1 punktides a ja b sätestatud keelde ei kohaldata otse ega kaudselt sellise tehnilise abi, rahastamise või rahalise abi andmise suhtes, mis on seotud järgmiste tegevustega:

a)

hüdrasiini (CAS 302-01-2) müük, tarnimine, üleandmine või eksport ja import, ost või transport, kui selle kontsentratsioon on 70 % või rohkem, tingimusel et asjaomane tehniline abi, rahastamine või rahaline abi osutab hüdrasiini mahule, mida arvestatakse vastavalt sellele kanderaketi stardile või satelliidile või nendele kanderakettide startidele või satelliitidele, mille jaoks hüdrasiin valmistatakse, ning mis ei ületa 800 kg iga üksiku stardi või satelliidi puhul;

b)

asümmeetrilise dimetüülhüdrasiini (CAS 57-14-7) import, ost või transport;

c)

monometüülhüdrasiini (CAS 60-34-4) müük, tarnimine, üleandmine või eksport ja import, ost või transport, tingimusel et asjaomane tehniline abi, rahastamine või rahaline abi osutab monometüülhüdrasiini mahule, mida arvestatakse vastavalt sellele kanderaketi stardile või nendele kanderakettide startidele või satelliitidele, mille jaoks monometüülhüdrasiin valmistatakse,

niivõrd kui käesoleva lõike punktides a, b ja c nimetatud ained on ette nähtud kanderaketiteenuseid pakkuvate Euroopa ettevõtjate poolt käitatavate kanderakettide väljasaatmiseks, Euroopa Kosmoseagentuuri kosmoseprogrammide raames kanderakettide väljasaatmiseks või Euroopa satelliiditootjatele satelliitide tankimiseks.

2b.   Lõike 2a punktides a, b ja c osutatud tegevustega seonduva tehnilise abi, rahastamise või rahalise abi otseseks või kaudseks andmiseks on vaja pädevate asutuste eelnevat luba.

Loataotlejad esitavad pädevatele asutustele kõik nõutavad asjakohased andmed.

Pädevad asutused teavitavad komisjoni kõigist antud lubadest.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse alates 9. oktoobrist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. oktoober 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  ELT L 257, 2.10.2015, lk 42.

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu määrus (EL) nr 960/2014, 8. september 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 271, 12.9.2014, lk 3).

(4)  Nõukogu 4. detsembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1290/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014 muutvat määrust (EL) nr 960/2014 (ELT L 349, 5.12.2014, lk 20).


Top