EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0010

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/10, 6. jaanuar 2015 , milles käsitletakse raudteetaristu läbilaskevõime taotlejate jaoks ette nähtud kriteeriume ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 870/2014 EMPs kohaldatav tekst

OJ L 3, 7.1.2015, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/10/oj

7.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 3/34


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/10,

6. jaanuar 2015,

milles käsitletakse raudteetaristu läbilaskevõime taotlejate jaoks ette nähtud kriteeriume ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 870/2014

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (1), eriti selle artikli 41 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2012/34/EL artikli 41 lõikega 2 on ette nähtud taristuettevõtjate jaoks võimalus kehtestada taotlejate jaoks nõuded, et tagada oma õiguspäraste ootuste täitumine oodatavate tulude ning taristu kasutamise osas.

(2)

Kõnealused nõuded peaksid olema asjakohased, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad. Need võivad hõlmata üksnes sellise finantstagatise andmist, mis ei tohiks ületada asjakohast taotleja teadaoleva tegevusaktiivsusega seotud taset, ning kinnitust, et taotleja suudab koostada nõuetekohaseid taristu läbilaskevõime taotlusi.

(3)

Finantstagatised peaksid olema ettemaksete või finantseerimisasutuste antavate tagatiste vormis.

(4)

Direktiivi 2012/34/EL artikli 41 lõikes 2 osutatud nõuete asjakohasuse korral tuleks arvesse võtta asjaolu, et selliste konkureerivate transpordiliikide nagu maantee-, õhu-, mere- ja siseveetranspordi taristu suhtes ei ole sageli kehtestatud kasutustasusid ega seega ka finantstagatisi. Selleks et tagada aus konkurents eri transpordiliikide vahel, peaksid finantstagatiste tase ja kestus piirduma rangelt miinimumiga.

(5)

Kõnealused finantstagatised on asjakohased vaid siis, kui need on vajalikud, et anda taristuettevõtjale kindlust oodatavate tulude ning taristu kasutamise osas. Arvestades asjaolu, et taristuettevõtjatel on võimalik tugineda raudteeveo-ettevõtjate finantssuutlikkuse kontrollimisele ja järelevalvele kooskõlas direktiivi 2012/34/EL III peatüki kohase tegevusloa taotlemise protseduuriga ja eelkõige kõnealuse direktiivi artikliga 20, väheneb veelgi vajadus finantstagatiste järele.

(6)

Kõnealuste tagatiste suhtes kohaldatakse mittediskrimineerimise põhimõtet ja seepärast ei tohiks tagatisenõuete puhul teha vahet erasektori ja avaliku sektori taotlejate vahel.

(7)

Tagatised peaksid olema vastavuses riskiga, mida taotleja kujutab taristuettevõtja jaoks läbilaskevõime jaotamise eri etappides. Riskitaset peetakse üldiselt madalaks, kui läbilaskevõimet on võimalik ümber jaotada teistele raudteeveo-ettevõtjatele.

(8)

Nõuetekohaste taotluste koostamisega seoses nõutav tagatis on asjakohane, läbipaistev ja mittediskrimineeriv juhul, kui taristuettevõtja näeb võrguteadaandes ette selged ja läbipaistvad taristu läbilaskevõime taotluste koostamise eeskirjad ja pakub taotlejatele vajalikke abivahendeid. Kuna enne taotlusmenetluse algust ei ole võimalik objektiivselt kindlaks teha suutlikkust koostada nõuetekohaseid taotlusi, saab sellise suutlikkuse puudumise kindlaks määrata alles pärast menetlust, võttes aluseks taotluste või taristuettevõtjale vajaliku teabe korduvat esitamata jätmist. Taotleja peaks sellise esitamatajätmise eest vastutama; esitamatajätmisega kaasneb karistus, mis hõlmab taotleja kõrvalejätmist konkreetse rongiliini taotlemisest.

(9)

Ekslikult võeti vastu komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 870/2014 (2) versioon, mille kohta komitee ei olnud esitanud positiivset arvamust. Seega tuleks komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 870/2014 tunnistada kehtetuks.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2012/34/EL artikli 62 lõikes 1 osutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega nähakse ette nõuded, mis hõlmavad finantstagatisi, mida taristuettevõtja võib nõuda, et tagada oma õiguspäraste ootuste täitumine oodatavate tulude osas, mis ei tohiks ületada asjakohast taotleja teadaoleva tegevusaktiivsusega seotud taset. Nõuded hõlmavad eelkõige tingimusi, mille alusel tagatist või ettemakset võib nõuda, ning finantstagatise suurust ja kestust. Lisaks sätestatakse käesolevas määruses teatavad üksikasjad seoses kriteeriumidega, mille alusel hinnatakse taotleja suutlikkust koostada nõuetekohaseid taristu läbilaskevõime taotlusi.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmist mõistet:

„finantstagatis”– a) ettemaksed tulevaste taristukasutustasu maksmise kohustuste vähendamiseks ja ennetamiseks või b) lepinguline korraldus, mille kohaselt finantseerimisasutus, näiteks pank, võtab kohustuse tagada, et kõnealused maksed tehakse siis, kui need muutuvad sissenõutavaks.

Artikkel 3

Finantstagatiste tingimused

1.   Taotleja võib finantstagatise nõude täitmiseks kasutada kas ettemakset või lepingulist korda vastavalt artiklile 2. Kui taotleja teeb taristukasutustasude eest ettemakse, ei nõua taristuettevõtja samal ajal muid finantstagatisi sama kavandatud tegevuse eest.

2.   Taristuettevõtja võib taotlejatelt nõuda finantstagatist juhul, kui taotleja krediidireiting näitab, et tal võib olla raskusi taristukasutustasude korrapärase maksmisega. Taristuettevõtja märgib vajaduse korral sellised krediidireitingud ära oma võrguteadaande selles jaos, milles käsitletakse tasude võtmise põhimõtteid. Taristuettevõtja esitatav finantstagatise nõue põhineb reitingutel, mis ei ole vanemad kui kaks aastat ja mille on esitanud reitinguagentuur või muu professionaalne reitingu- või krediidihindamisüksus.

3.   Taristuettevõtja ei tohi nõuda finantstagatist:

a)

määratud raudteeveo-ettevõtjalt, kui finantstagatise on andnud või maksnud muu taotleja kui raudteeveo-ettevõtja, et katta sama kavandatud tegevust hõlmavaid tulevasi makseid;

b)

kui pädev asutus peab taristukasutustasu maksma vahetult taristuettevõtjale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 (3) kohaselt.

Artikkel 4

Finantstagatiste suurus ja kestus

1.   Ühe taotleja puhul ei või finantstagatise suurus ületada taotletava rongide käitamise eest saadavat hinnangulist kahe kuu tasude summat.

2.   Taristuettevõtja ei tohi nõuda, et finantstagatis jõustuks või et seda makstaks varem kui kümme päeva enne esimest kuud, mil raudteeveo-ettevõtja alustab rongide käitamist, mille eest makstava taristukasutustasuga on kõnealune tagatis seotud. Kui läbilaskevõimet jaotatakse pärast seda ajahetke, võib taristuettevõtja nõuda finantstagatist lühema etteteatamisajaga.

Artikkel 5

Suutlikkus koostada nõuetekohaseid taristu läbilaskevõime taotlusi

Taristuettevõtja ei tohi konkreetset rongiliini hõlmavat taotlust tagasi lükata põhjusel, et puudub kinnitus, et taotleja suudab koostada nõuetekohast taristu läbilaskevõime taotlust direktiivi 2012/34/EL artikli 41 lõike 2 tähenduses, välja arvatud juhul, kui:

a)

taotleja ei ole kaks korda järjest vastanud taotlusele esitada puuduv teave või on korduvalt vastanud viisil, mis ei vasta tingimustele, mis on sätestatud võrguteadaandes, millele on osutatud direktiivi 2012/34/EL artiklis 27 ja kõnealuse direktiivi IV lisas, seoses rongiliinide taotluse esitamise korraga, ning

b)

taristuettevõtja suudab reguleerivale asutusele rahuldavalt ja nõuetekohaselt tõendada, et ta on teinud kõik, mis on tema võimuses, et toetada taotluste nõuetekohast ja õigeaegset esitamist.

Artikkel 6

Üleminekusäte

Taristuettevõtjad peavad vajaduse korral viima oma võrguteadaanded kooskõlla käesoleva määruse sätetega esimeseks liiklusgraafikuperioodiks alates käesoleva määruse jõustumisest.

Artikkel 7

Rakendusmäärus (EL) nr 870/2014 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 16. juunist 2015, välja arvatud artikkel 7, mida kohaldatakse alates määruse jõustumise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. jaanuar 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 32.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 870/2014, 11. august 2014, milles käsitletakse raudteetaristu läbilaskevõime taotlejate jaoks ette nähtud kriteeriume (ELT L 239, 12.8.2014, lk 11).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1370/2007, 23. oktoober 2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT L 315, 3.12.2007, lk 1).


Top