EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0994

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 994/2014, 13. mai 2014 , millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 VIII ja VIIIc lisa, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 I lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 II, III ja VI lisa

OJ L 280, 24.9.2014, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/994/oj

24.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 280/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 994/2014,

13. mai 2014,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 VIII ja VIIIc lisa, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 I lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 II, III ja VI lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003, (1) eriti selle artikli 136a lõiget 3 ja artiklit 140a,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005, (2) eriti selle artikli 58 lõiget 7,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009, (3) eriti selle artikli 6 lõiget 3, artikli 7 lõiget 3 ja artikli 20 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (4) artiklile 103n teatasid Hispaania, Luksemburg, Malta ja Ühendkuningriik 1. augustiks 2013 oma kavatsusest kanda lõplikult üle osaline või täielik veinisektori toetamise programmideks kasutada olev summa, millele on osutatud kõnealuse määruse Xb lisas, suurendades nii otsetoetuste riiklikku ülemmäära 2014. taotlusaastaks ja pärast seda. Määruse (EÜ) nr 73/2009 VIII lisa on sellest tulenevalt muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 929/2013 (5). Kõnealune lõplik ülekandmine peab kajastuma ka määruse (EL) nr 1307/2013 II ja III lisas.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 136a lõikele 1 ja määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 14 lõikele 1 teatasid Prantsusmaa, Läti ja Ühendkuningriik komisjonile 31. detsembriks 2013, et nad on otsustanud kanda teatava protsendi kalendriaastateks 2014–2019 eraldatud iga-aastaste riiklike ülemmäärade all ette nähtud summadest määruses (EL) nr 1305/2013 täpsustatu kohaselt üle maaelu arengu programmitööle, mida rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (edaspidi „EAFRD”). Vastavalt määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 136a lõikele 1 ja määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 14 lõikele 2 teatasid Horvaatia, Malta, Poola ja Slovakkia komisjonile 31. detsembriks 2013, et nad on otsustanud kanda otsetoetusteks üle teatava protsendi summadest, mis määruses (EL) nr 1305/2013 täpsustatu kohaselt on EAFRD poolt aastatel 2015–2020 rahastatava maaelu arengu programmitöö alusel eraldatud toetusmeetmeteks. Määruse (EÜ) nr 73/2009 VIII ja VIIIc lisa, määruse (EL) nr 1305/2013 I lisa ning määruse (EL) nr 1307/2013 II ja III lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 57a lõikele 9 esitas Horvaatia komisjonile 31. jaanuariks 2014 teate sellise demineeritud maa-ala kohta, mis 2013. aastal võeti taaskasutusele põllumajandusmaana. Kõnealune teade sisaldas ka 2014. taotlusaasta ja järgmiste aastate vastavaid eelarvevahendeid. Kooskõlas kõnealuse artikliga teatas Horvaatia ka demineeritud maa-ala, mille põllumajandustootjad on deklareerinud 2013. taotlusaasta kohta esitatud toetusetaotlustes ning mis on võetud taaskasutusele põllumajandusmaana ajavahemikus 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2012. Nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 VIII lisa on sellest tulenevalt muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 929/2013. Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 17 osutatud juurdekasvukavast lähtudes tuleks kõnealuse määruse II, III ja VI lisa vastavalt muuta.

(4)

Liidu eelarvest maaelu arengu toetuseks eraldavate vahendite iga-aastasesse jaotusesse tuleks lisada see 2014. eelarveaasta summa, mis tuleneb otsetoetuste vabatahtlikust kohandamisest Ühendkuningriigis 2013. kalendriaastal vastavalt määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklile 10b; summad, mis tulenevad kõnealuse määruse artiklite 136 ja 136b kohaldamisest 2014. ja 2015. eelarveaastal, ning summad, mis tulenevad määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 66 lõike 1 kohaldamisest. Seetõttu tuleks määruse (EL) nr 1305/2013 I lisa vastavalt muuta.

(5)

Määrust (EL) nr 1307/2013 hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2015. Kõnealuse määruse muudatusi tuleks seetõttu kohaldada alates samast kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 73/2009 VIII ja VIIIc lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 1305/2013 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Määruse (EL) nr 1307/2013 I, III ja VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artiklit 3 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. mai 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 487.

(3)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 608.

(4)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(5)  Komisjoni 26. septembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 929/2013, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad) VIII lisa (ELT L 255, 27.9.2013, lk 5).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 73/2009 VIII ja VIIIc lisa muudetakse järgmiselt.

1)

VIII lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Tabelis 1 asendatakse aastat 2014 käsitlev veerg järgmisega:

Liikmesriik

„2014

Belgia

544 047

Taani

926 075

Saksamaa

5 178 178

Kreeka

2 047 187

Hispaania

4 833 647

Prantsusmaa

7 358 751

Iirimaa

1 216 547

Itaalia

3 953 394

Luksemburg

33 662

Madalmaad

793 319

Austria

693 716

Portugal

557 667

Soome

523 247

Rootsi

696 487

Ühendkuningriik

3 166 774”

b)

Tabelis 2 asendatakse aastat 2014 käsitlev veerg järgmisega:

Liikmesriik

„2014

Bulgaaria

642 103

Tšehhi Vabariik

875 305

Eesti

110 018

Horvaatia

164 005

Küpros

51 344

Läti

156 279

Leedu

393 226

Ungari

1 272 786

Malta

5 240

Poola

3 361 883

Rumeenia

1 428 531

Sloveenia

138 980

Slovakkia

435 115”

(*)

Ülemmäärade arvutamisel võetakse arvesse artikliga 121 ette nähtud juurdekasvukava.

c)

Tabelis 3 asendatakse aastat 2014 käsitlev veerg järgmisega:

Liikmesriik

„2014

Horvaatia

164 005”

(*)

Ülemmäärade arvutamisel võetakse arvesse artikliga 121 ette nähtud juurdekasvukava.

2)

VIIIc lisa asendatakse järgmisega:

„VIIIc LISA

Artikli 72a lõikes 6 ja artikli 125a lõikes 5 osutatud riiklikud ülemmäärad

(tuhandetes eurodes)

Belgia

505 266

Bulgaaria

796 292

Tšehhi Vabariik

872 809

Taani

880 384

Saksamaa

5 018 395

Eesti

169 366

Iirimaa

1 211 066

Kreeka

1 931 177

Hispaania

4 893 433

Prantsusmaa

7 189 541

Horvaatia

316 245

Itaalia

3 704 337

Küpros

48 643

Läti

280 154

Leedu

517 028

Luksemburg

33 432

Ungari

1 269 158

Malta

5 244

Madalmaad

732 370

Austria

691 738

Poola

3 450 512

Portugal

599 355

Rumeenia

1 903 195

Sloveenia

134 278

Slovakkia

451 659

Soome

524 631

Rootsi

699 768

Ühendkuningriik

3 205 243”


II LISA

Määruse (EL) nr 1305/2013 I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

Liidu maaelu arengu toetuse jaotus ajavahemikul 2014–2020

(jooksevhinnad eurodes)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

KOKKU 2014–2020

Belgia

78 342 401

78 499 837

78 660 375

78 824 076

78 991 202

79 158 713

79 314 155

551 790 759

Bulgaaria

335 499 038

335 057 822

334 607 538

334 147 994

333 680 052

333 187 306

332 604 216

2 338 783 966

Tšehhi Vabariik

314 349 445

312 969 048

311 560 782

310 124 078

308 659 490

307 149 050

305 522 103

2 170 333 996

Taani

90 287 658

90 168 920

90 047 742

89 924 072

89 798 142

89 665 537

89 508 619

629 400 690

Saksamaa

1 221 378 847

1 219 851 936

1 175 693 642

1 174 103 302

1 172 483 899

1 170 778 658

1 168 760 766

8 303 051 050

Eesti

103 626 144

103 651 030

103 676 345

103 702 093

103 728 583

103 751 180

103 751 183

725 886 558

Iirimaa

313 148 955

313 059 463

312 967 965

312 874 411

312 779 690

312 669 355

312 485 314

2 189 985 153

Kreeka

605 051 830

604 533 693

604 004 906

603 465 245

602 915 722

602 337 071

601 652 326

4 223 960 793

Hispaania

1 187 488 617

1 186 425 595

1 185 344 141

1 184 244 005

1 183 112 678

1 182 137 718

1 182 076 067

8 290 828 821

Prantsusmaa

1 404 875 907

1 635 877 165

1 663 306 545

1 665 777 592

1 668 304 328

1 671 324 729

1 675 377 983

11 384 844 249

Horvaatia

332 167 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

2 026 222 500

Itaalia

1 480 213 402

1 483 373 476

1 486 595 990

1 489 882 162

1 493 236 530

1 496 609 799

1 499 799 408

10 429 710 767

Küpros

18 895 839

18 893 552

18 891 207

18 888 801

18 886 389

18 883 108

18 875 481

132 214 377

Läti

138 327 376

150 968 424

153 001 059

155 030 289

157 056 528

159 093 589

161 099 517

1 074 576 782

Leedu

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

Luksemburg

14 226 474

14 272 231

14 318 896

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Ungari

495 668 727

495 016 871

494 351 618

493 672 684

492 981 342

492 253 356

491 391 895

3 455 336 493

Malta

13 880 143

13 965 035

13 938 619

13 914 927

13 893 023

13 876 504

13 858 647

97 326 898

Madalmaad

87 118 078

87 003 509

86 886 585

86 767 256

86 645 747

86 517 797

86 366 388

607 305 360

Austria

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Poola

1 569 517 638

1 175 590 560

1 174 010 059

1 172 398 238

1 170 756 130

1 169 026 987

1 166 981 202

8 598 280 814

Portugal

577 031 070

577 895 019

578 775 888

579 674 001

580 591 241

581 504 133

582 317 022

4 057 788 374

Rumeenia

1 149 848 554

1 148 336 385

1 146 793 135

1 145 218 149

1 143 614 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 015 663 402

Sloveenia

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovakkia

271 154 575

213 101 979

212 815 053

212 522 644

212 225 447

211 912 203

211 540 943

1 545 272 844

Soome

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Rootsi

257 858 535

258 014 757

249 173 940

249 336 135

249 502 108

249 660 989

249 768 786

1 763 315 250

Ühendkuningriik

667 773 873

752 322 030

752 139 156

751 939 938

751 702 511

751 876 113

752 375 870

5 180 129 491

EL 28 KOKKU

13 970 049 060

13 796 873 677

13 773 017 488

13 775 753 697

13 778 486 509

13 781 886 137

13 785 415 797

96 661 482 365

 

Tehniline abi

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

Kokku

14 004 179 759

13 831 005 654

13 807 150 767

13 809 888 305

13 812 622 473

13 816 023 483

13 819 554 553

96 900 424 994”


III LISA

Määruse (EL) nr 1307/2013 II, III ja VI lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II ja III lisa asendatakse järgmisega:

II LISA

Artiklis 6 osutatud riiklikud ülemmäärad

(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

536 076

528 124

520 170

512 718

505 266

505 266

Bulgaaria

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

Tšehhi Vabariik

874 484

873 671

872 830

872 819

872 809

872 809

Taani

916 580

907 108

897 625

889 004

880 384

880 384

Saksamaa

5 144 264

5 110 446

5 076 522

5 047 458

5 018 395

5 018 395

Eesti

121 870

133 701

145 504

157 435

169 366

169 366

Iirimaa

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Kreeka

2 023 122

1 999 116

1 975 083

1 953 129

1 931 177

1 931 177

Hispaania

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

Prantsusmaa

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Horvaatia (1)

183 035

202 065

240 125

278 185

316 245

304 479

Itaalia

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Küpros

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Läti

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Leedu

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Luksemburg

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Ungari

1 271 593

1 270 410

1 269 187

1 269 172

1 269 158

1 269 158

Malta

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Madalmaad

780 815

768 340

755 862

744 116

732 370

732 370

Austria

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Poola

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portugal

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Rumeenia

1 629 889

1 813 795

1 842 446

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Sloveenia

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovakkia

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Soome

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Rootsi

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Ühendkuningriik

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

III LISA

Artiklis 7 osutatud netoülemmäärad

(miljonites eurodes)

Kalendriaasta

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

536,1

528,1

520,2

512,7

505,3

505,3

Bulgaaria

723,6

795,1

795,8

797,4

798,9

798,9

Tšehhi Vabariik

874,5

873,7

872,8

872,8

872,8

872,8

Taani

916,6

907,1

897,6

889,0

880,4

880,4

Saksamaa

5 144,3

5 110,4

5 076,5

5 047,5

5 018,4

5 018,4

Eesti

121,9

133,7

145,5

157,4

169,4

169,4

Iirimaa

1 215,0

1 213,5

1 211,9

1 211,5

1 211,1

1 211,1

Kreeka

2 211,0

2 187,0

2 162,9

2 141,0

2 119,0

2 119,0

Hispaania

4 903,6

4 912,6

4 927,6

4 941,0

4 954,4

4 954,4

Prantsusmaa

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Horvaatia (2)

183,0

202,1

240,1

278,2

316,2

304,5

Itaalia

3 902,0

3 850,8

3 799,5

3 751,9

3 704,3

3 704,3

Küpros

50,8

50,2

49,7

49,2

48,6

48,6

Läti

181,0

205,8

230,4

255,3

280,2

302,8

Leedu

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Luksemburg

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Ungari

1 271,6

1 270,4

1 269,2

1 269,2

1 269,2

1 269,2

Malta

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Madalmaad

780,8

768,3

755,9

744,1

732,4

732,4

Austria

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Poola

3 378,6

3 395,3

3 411,9

3 431,2

3 450,5

3 061,5

Portugal

566,0

574,1

582,2

590,9

599,5

599,5

Rumeenia

1 629,9

1 813,8

1 842,4

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Sloveenia

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovakkia

438,3

441,5

444,6

448,2

451,7

394,4

Soome

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Rootsi

696,9

697,3

697,7

698,7

699,8

699,8

Ühendkuningriik

3 173,3

3 179,9

3 186,3

3 195,8

3 205,2

3 591,7

2)

VI lisa asendatakse järgmisega:

„VI LISA

Horvaatia suhtes kohaldatavad artiklites 10 ja 19 osutatud finantssätted

A.

Summa artikli 10 lõike 1 punkti a kohaldamiseks:

380 599 000 eurot

B.

Täiendavate riiklike otsetoetuste kogusummad vastavalt artikli 19 lõikele 3:

(tuhandetes eurodes)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

247 390

228 360

190 300

152 240

114 180

76 120

38 060”


(1)  Horvaatia puhul on 2021. kalendriaasta riiklik ülemmäär 342 539 000 eurot ja 2022. kalendriaasta riiklik ülemmäär 380 599 000 eurot.

(2)  Horvaatia puhul on 2021. kalendriaasta netoülemmäär 342 539 000 eurot ja 2022. kalendriaasta netoülemmäär 380 599 000 eurot.


Top