EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0579

Komisjoni määrus (EL) nr 579/2014, 28. mai 2014 , millega lubatakse erand teatavatest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa sätetest, mis on seotud vedelate õlide ja rasvade mereveoga EMPs kohaldatav tekst

OJ L 160, 29.5.2014, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/579/oj

29.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 160/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 579/2014,

28. mai 2014,

millega lubatakse erand teatavatest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa sätetest, mis on seotud vedelate õlide ja rasvade mereveoga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 852/2004 on ette nähtud, et toidukäitlejad peavad vastama kõnealuse määruse II lisa IV peatükis toiduainete veo kohta sätestatud üldistele hügieeninõuetele. Kõnealuse peatüki punkti 4 kohaselt tuleb vedelal, granuleeritud ja pulbri kujul toiduaineid transportida selleks ette nähtud mahutites ja/või konteinerites/tankerites. Kõnealune nõue ei ole praktiline ja tekitab toidukäitlejatele põhjendamatult suure koormuse, kui seda kohaldada inimtoiduks ette nähtud või eeldatavalt inimtoiduks kasutatavate vedelate õlide ja rasvade mereveo suhtes. Lisaks ei ole piisavalt saadaval toiduainete veoks ette nähtud laevu selliste õlide ja rasvade pidevaks veoks.

(2)

Komisjoni direktiiviga 96/3/EÜ (2) on lubatud vedelate õlide ja rasvade merevedu paakides, mida on varem kasutatud kõnealuse direktiivi lisas loetletud ainete veoks, kui on täidetud teatavad tingimused, mis tagavad rahva tervise kaitse ja ohutuse ning asjaomaste toiduainete tervislikkuse.

(3)

Pidades silmas arutelusid seoses codex alimentarius'ega, mille tulemusena võeti vastu vedelate õlide ja toidurasvade mereveole eelnevate veoste vastuvõetavuse kriteeriumid, (3) hindas Euroopa Toiduohutusamet („toiduohutusamet”) komisjoni palvel toiduõlide ja rasvade mereveole eelnevate veoste heakskiitmise kriteeriume ning esitas teadusliku arvamuse (4) toiduõlide ja -rasvade mereveole eelnevate veoste heakskiitmise kriteeriumide läbivaatamise kohta.

(4)

Komisjoni taotlusel võttis toiduohutusamet ka ainete loetelu hindamisel arvesse kõnealuseid kriteeriume. Toiduohutusamet on koostanud mitu teaduslikku arvamust, milles on hinnatud ainete vastuvõetavust toiduõlidele ja -rasvadele eelneva veosena (5)  (6)  (7)  (8).

(5)

Euroopa Liidu õigusaktide selguse huvides ja selleks, et võtta arvesse EFSA teaduslikke arvamusi, tuleks direktiiv 96/3/EÜ kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva määrusega.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erand

Erandina määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa IV peatüki punktist 4 võib inimtoiduks ette nähtud või eeldatavalt inimtoiduks kasutatavate vedelate õlide ja rasvade („õlid ja rasvad”) veoks kasutada laevu, mis ei ole ette nähtud toiduainete veoks, kui on täidetud käesoleva määruse artiklites 2 ja 3 sätestatud tingimused.

Artikkel 2

Erandi tingimused

1.   Õli ja rasva veole eelnev veos samas mahutis laevas (edaspidi „eelnev veos”) peab koosnema käesoleva määruse lisas esitatud ainetest või selliste ainete segust.

2.   Töötlemiseks ette nähtud vedelate õlide ja rasvade vedu mahtlastina laevas on lubatud mahutites, mis ei ole ette nähtud üksnes toiduainete veoks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kui õli või rasva veetakse roostevabast terasest mahutis või mahutis, mille sisekate on epoksüvaigust või tehniliselt samaväärsest materjalist ning kui eelnev veos on

i)

toiduaine või

ii)

veos, mis on lisas esitatud eelnevate heakskiidetud veoste loetelus,

või

b)

kui õli või rasva veetakse mahutis, mis on valmistatud materjalist, millele ei ole osutatud punktis a, kuid kui kolm eelnevat veost, mis on selles mahutis veetud, on

i)

toiduained või

ii)

veos, mis on lisas esitatud eelnevate lubatud veoste loetelus.

3.   Töötlemiseks mitteettenähtud õlide ja rasvade vedu mahtlastina laevas on lubatud mahutites, mis ei ole ette nähtud üksnes toiduainete veoks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kui mahuti on

i)

roostevabast terasest või

ii)

epoksüvaigust või tehniliselt samaväärsest materjalist kattega

ning

b)

kui kolm selles mahutis eelnevalt veetud veost on olnud toiduained.

Artikkel 3

Andmete säilitamine

1.   Õli ja rasva mahtlastina mahutis vedava laeva kapten peab hoidma alles täpsed dokumentaalsed tõendusmaterjalid eelmise kolme veose kohta kõnealustes mahutites ja vedude vahepeal tehtud puhastuse tõhususe kohta.

2.   Kui veost laaditakse ühelt laevalt ümber teisele laevale, peab lisaks käesoleva artikli lõikes 1 nõutud dokumentide säilitamisele vastuvõtva laeva kapten säilitama täpsed dokumendid selle kohta, et mahtlastina veetud õlide ja rasvade eelmine vedu toimus vastavalt artikli 2 sätetele ning et nende veostevahelisel ajal puhastati teist laeva tõhusalt.

3.   Taotluse korral peab laeva kapten esitama pädevale asutusele dokumentaalsed tõendid, nagu on sätestatud lõigetes 1 ja 2.

Artikkel 4

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 96/3/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. mai 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(2)  Komisjoni direktiiv 96/3/EÜ, 26. jaanuar 1996, millega lubatakse erandeid toiduhügieeni käsitleva nõukogu direktiivi 93/43/EMÜ teatavatest sätetest suurte partiide vedelate õlide ja rasvade mereveol (EÜT L 21, 27.1.1996, lk 42).

(3)  Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius Commission, Thirty-fourth Session, International Conference Centre, Geneva, Switzerland, 4to 9 July 2011, REP11/CAC, Para. 45–46.

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on the review of the criteria for acceptable previous cargoes for edible fats and oils. EFSA Journal 2009 1110, 1–21.

(5)  Toiduahelas olevate saasteainetega tegeleva Euroopa Toiduohutusameti teaduskomisjon (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of substances as acceptable previous cargoes for edible fats and oils. EFSA Journal 2009; 7(11):1391.

(6)  Toiduahelas olevate saasteainetega tegeleva Euroopa Toiduohutusameti teaduskomisjon (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part I of III. EFSA Journal 2011; 9(12):2482.

(7)  Toiduahelas olevate saasteainetega tegeleva Euroopa Toiduohutusameti teaduskomisjon (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part II of III. EFSA Journal 2012; 10(5):2703.

(8)  Toiduahelas olevate saasteainetega tegeleva Euroopa Toiduohutusameti teaduskomisjon (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part III of III. EFSA Journal 2012; 10(12):2984.


LISA

HEAKSKIIDETUD EELNEVATE VEOSTE NIMEKIRI

Aine (sünonüümid)

CASi nr

Äädikhape (etaanhape; äädikhape, metaankarboksüülhape)

64-19-7

Äädikhappe anhüdriid (etaananhüdriid)

108-24-7

Atsetoon (dimetüülketoon; 2-propanoon)

67-64-1

Happelised õlid ja rasvhapete destillaadid, mis on saadud taimsetest õlidest ja rasvadest ning loomsetest ja merelist päritolu rasvadest ja õlidest ja/või nende segudest

Ammooniumhüdroksiid (ammooniumhüdraat; ammoniaagi lahus, ammoniaagivesi)

1336-21-6

Ammooniumpolüfosfaat

68333-79-9 ning 10124-31-9

Loomsed, merelist päritolu ja taimsed ning hüdrogeenitud õlid ja rasvad vastavalt IMO ringkirjale MEPC.2/Circ.

Bensüülalkohol (ainult farmaatsia ja reaktiivi puhtusastmega)

100-51-6

N -butüülatsetaat

123-86-4

sec -butüülatsetaat

105-46-4

tert -butüülatsetaat

540-88-5

Ammooniumnitraadi lahus

Kaltsiumnitraadi lahus (CN-9) ja selle kaksiksool NH4 NO3 .5Ca(NO3 )2.10H2 O, mida nimetatakse ka lämmastikhappe kaltsiumammooniumsoolaks

6484-52-2

35054-52-5

Kaltsiumkloriidilahus

10043-52-4

Tsükloheksaan (heksametüleen; heksanafteen; heksahüdrobenseen)

110-82-7

Epoksiiditud sojaõli (sisaldusega vähemalt 7 % ja mitte rohkem kui 8 % oksiraani hapnikust)

8013-07-8

Etüülalkohol (etanool)

64-17-5

Etüülatsetaat (äädikeeter)

141-78-6

2-etüülheksanool (2-etüülheksüülalkohol)

104-76-7

Rasvhapped

 

Arahiinhape (eikosaanhape)

506–30-9

Beheenhape (dokosaanhape)

112-85-6

Võihape (n-butüürhape; butaanhape, etüülatseethape, propüülsipelghape)

107-92-6

Kapriinhape (n-dekaanhape)

334-48-5

Kapronhape (n-heksaanhape)

142-62-1

Kaprüülhape (n-oktaanhape)

124-07-2

Eruukhape (cis -13-dokoseenhape)

112-86-7

N -heptaanhape

111-14-8

Lauriinhape (n-dodekaanhape)

143-07-7

Lauroleiinhape (dodekaanhape)

4998-71-4

Linoolhape (9,12-oktadekadieenhape)

60-33-3

Linoolhape (9,12,15-oktadekatrieenhape)

463-40-1

Müristiinhape (n-tetradekaanhape)

544-63-8

Müristoleiinhape (n-tetradetseenhape)

544-64-9

Oleiinhape (n-oktadetseenhape)

112-80-1

Palmitiinhape (n-heksadekaanhape)

57-10-3

Palmitoleiinhape (cis -9-heksadetseenhape)

373-49-9

Pelargoonhape (n-nonaanhape)

112-05-0

Ritsinoolhape (cis -12-hüdroksü-oktadets-9-eenhape; riitsinusõlihape)

141-22-0

Stearhape (n-oktadekaanhape)

57-11-4

Palderjanhape (n-pentaanhape)

109-52-4

Rasvhapete estrid — estrid, mis on saadud loetletud rasvhapetest ja loetletud rasvalkoholidest, samuti metanoolist ja etanoolist. Näiteks järgmised ained

 

Butüülmüristaat

110-36-1

Tsetüülstearaat

110-63-2

Oleüülpalmitaat

2906-55-0

Metüüllauraat (metüüldodekanaat)

111-82-0

Metüüloleaat (metüüloktadetsenaat)

112-62-9

Metüülpalmitaat (metüülheksadekanaat)

112-39-0

Metüülstearaat (metüül)oktadekanaat

112-61-8

Rasvalkoholid

 

Butüülalkohol (1-butanool; butüüralkohol)

71-36-3

Kaproüülalkohol (1-heksanool; heksüülalkohol)

111-27-3

Kaprüülalkohol (1-n-oktanool; heptüülkarbinool)

111-87-5

Tsetüülalkohol (alkohol C-16; 1-heksadekanool, tsetüülalkohol, palmitüülalkohol)

36653-82-4

Detsüülalkohol (1-dekanool)

112-30-1

Enantüülalkohol (1-heptanool; heptüülalkohol)

111-70-6

Laurüülalkohol (n-dodekanool; dodetsüülalkohol)

112-53-8

Müristüülalkohol (1-tetradekanool; tetradekanool)

112-72-1

Nonüülalkohol (1-nonanool; pelargoonalkohol, oktüülkarbinool)

143-08-8

Oleüülalkohol (oktadetsenool)

143-28-2

Stearüülalkohol (1-oktadekanool)

112-92-5

Tridetsüülalkohol (1-tridekanool)

112-70-9

Rasvalkoholide segud

 

Laurüülmüristüülalkohol (segu C 12 — C 14)

 

Tsetüülstearüülalkohol (C 16 — C 18)

 

Sipelghape (metaanhape; vesinikkarboksüülhape)

64-18-6

Fruktoos

57-48-7 ja 30237-26-4

Glütserool (glütseriin, propaan-1,2,3-triool)

56-81-5

Glükoolid

 

1,3-butaandiool (1,3-butüleenglükool)

107-88-0

1,4-butaandiool (1,4-butüleenglükool)

110-63-4

Heptaan (kaubandusliku puhtusastmega)

142-82-5

Heksaan (tehnilise puhtusastmega)

110-54-3 ja 64742-49-0

Vesinikperoksiid

7722-84-1

Isobutanool (2-metüül-1-propanool)

78-83-1

Isobutüülatsetaat (2-metüülpropüülatsetaat)

110-19-0

Isodekanool (isodetsüülalkohol)

25339-17-7

Isononanool (isonoüülalkohol)

27458-94-2

Isooktanool (isooktüülalkohol)

26952-21-6

Isopropanool (propaan-2-ool; Isopropüülalkohol; IPA)

67-63-0

Kaoliinipüdelik

1332-58-7

Limoneen (dipenteen)

138-86-3

Magneesiumkloriidi lahus

7786-30-3

Metanool (metüülalkohol)

67-56-1

Metüületüülketoon (2-butanoon)

78-93-3

Metüülisobutüülketoon (4-metüül-2-pentanoon)

108-10-1

Metüül-tert-butüüleeter (MBTE)

1634-04-4

Melass, mis on toodetud tavalise suhkru tootmise tehnoloogiaga suhkruroost, suhkrupeedist, tsitruselistest või sorgost

Parafiinvaha (toidu puhtusastmega)

8002-74-2 ja 63231-60-7

Pentaan

109-66-0

Fosforhape (ortofosforhape)

7664-38-2

Polüpropüleenglükool (molekulmassiga üle 400)

25322-69-4

Joogivesi

7732-18-5

Kaaliumhüdroksiidi (kaustiline potas) lahus

1310-58-3

N -propüülatsetaat

109-60-4

Propüülalkohol (propaan-1-ool; 1-propanool)

71-23-8

Propüleenglükool (1,2 propüleenglükool; propaan-1,2-diool; 1,2-dihüdroksüpropaan; monoetüleenglükool (mpg); metüülglükool)

57-55-6

1,3-propaandiool (1,3-propüleenglükool; trimetüülglükool)

504-63-2

Propüleentetrameer

6842-15-5

Naatriumhüdroksiidi lahus (kaustilise sooda lahus)

1310-73-2

Naatriumsilikaadi (vesiklaasi) lahus

1344-09-8

Sorbitooli lahus (D-sorbitool; d-sorbiit)

50-70-4

Väävelhape

7664-93-9

Fraktsioneerimata rasvhapped, mis on saadud taimsetest, loomsetest ja merelist päritolu õlidest ja rasvadest ja/või nende segudest, kui need on saadud toidurasvadest ja -õlidest.

Fraktsioneerimata rasvalkoholid, mis on saadud taimsetest, loomsetest ja merelist päritolu õlidest ja rasvadest ja/või nende segudest, kui need on saadud toidurasvadest ja -õlidest.

Fraktsioneerimata rasvestrid, mis on saadud taimsetest, loomsetest ja merelist päritolu õlidest ja rasvadest ja/või nende segudest, kui need on saadud toidurasvadest ja -õlidest.

Karbamiidi ja ammooniumnitraadi lahus (UAN)

Valge parafiinõli

8042-47-5


Top