EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0070

Komisjoni määrus (EL) nr 70/2014, 27. jaanuar 2014 , millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 EMPs kohaldatav tekst

ELT L 23, 28.1.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/70/oj

28.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 23/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 70/2014,

27. jaanuar 2014,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 6, artikli 8 lõiget 5 ja artikli 10 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EL) nr 1178/2011 (2) on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad teatavate piloodilubade, riiklike lubade ja sertifikaatide muutmise, samuti kolmandates riikides välja antud lubade tunnustamise kohta. Määrus (EL) nr 1178/2011 sisaldab ka sätteid heakskiidetud koolitusorganisatsioonide ja pilootide koolitamiseks, testimiseks ja kontrollimiseks kasutatavate lennutreeningseadmete käitajate sertifitseerimiseks.

(2)

Määruse (EÜ) nr 216/2008 artiklit 5, mis käsitleb lennukõlblikkust, täiendati nii, et tüübisertifitseerimise rakenduseeskirjad sisaldavad ka käitusssobivuse hindamise elemente.

(3)

Euroopa Lennundusohutusamet (edaspidi „amet”) leidis, et selleks, et amet saaks tüübisertifitseerimise menetluse raames heaks kiita käitussobivuse andmed, on vaja muuta komisjoni määrust (EL) nr 748/2012 (3).

(4)

Käitussobivuse andmed peaksid hõlmama lennumeeskonna tüübipädevuskoolituse kohustuslikke elemente. Need elemendid tuleks võtta tüübikoolituskursuste väljatöötamise aluseks.

(5)

Lennumeeskonna tüübipädevuse koolituskursusi käsitlevates nõuetes on viide käitussobivuse andmetele, kuid kui need andmed ei ole kättesaadavad, tuleks ette näha nii üldsätted kui ka üleminekumeetmed.

(6)

Amet on ette valmistanud rakenduseeskirjade eelnõu käitussobivuse andmete kontseptsiooni kohta ning esitanud selle määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 19 lõike 1 kohase arvamusena (4) komisjonile.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1178/2011 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 65 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1178/2011 muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse artikkel 9a:

„Artikkel 9a

Tüübipädevuskoolitus ja käitussobivuse andmed

1.   Kui käesoleva määruse lisades viidatakse määruse (EL) nr 748/2012 kohaselt kehtestatud käitussobivuse andmetele ja kui sellised andmed ei ole asjaomase õhusõiduki tüübi puhul kättesaadavad, peab tüübipädevuse koolituskursusel osaleda soovija vastama ainult määruse (EL) nr 1178/2011 lisades sätestatud nõuetele.

2.   Tüübipädevuse koolituskursuste õppekavadesse, mis on heaks kiidetud enne pilootide tüübipädevuskoolituse miinimumõppekava heakskiitmist asjaomase õhusõidukitüübi käitussobivuse andmetes vastavalt määrusele (EL) nr 748/2012, tuleb lisada käitussobivuse andmetes sätestatud kohustuslikud koolituselemendid hiljemalt 18. detsembriks 2017 või kahe aasta jooksul pärast käitussobivuse andmete heakskiitmist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.”

2)

VII lisa (ORA-OSA) muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(2)  ELT L 311, 25.11.2011, lk 1.

(3)  ELT L 224, 21.8.2012, lk 1.

(4)  Euroopa Lennundusohutusameti arvamus nr 07/2011 (13. detsember 2011) on kättesaadav aadressil http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php


LISA

Määruse (EL) nr 1178/2011 VII lisa (ORA-OSA) muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti ORA.GEN.160 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

Ilma et see mõjutaks alapunkti a kohaldamist, teatab organisatsioon pädevale asutusele ja õhusõiduki projekteerimise eest vastutavale organisatsioonile igast intsidendist, rikkest, tehnilisest veast, lubatud tehniliste piiride ületamisest või vahejuhtumist, mis võib osutada komisjoni määruse (EL) nr 748/2012 (1) kohaselt kehtestatud käitussobivuse andmete ebatäpsusele, ebatäielikkusele või mitmetimõistetavusele, ning muudest eeskirjadevastastest asjaoludest, mis ohustasid või oleksid võinud ohustada õhusõiduki ohutut käitamist, kuid millega ei kaasnenud õnnetust või tõsist intsidenti.

2)

Punkt ORA.ATO.145 asendatakse järgmisega:

ORA.ATO.145   Koolituse eeltingimused

a)

Sertifitseeritud koolitusorganisatsioon peab tagama õpilaste vastavuse MED-osa, FCL-osa ning vajaduse korral määruse (EL) nr 748/2012 kohaselt kehtestatud käitussobivuse andmete kohustuslikus osas kindlaksmääratud koolituse eeltingimustele.

b)

Katselendurite koolitust pakkuvate sertifitseeritud koolitusorganisatsioonide õpilased peavad vastama kõikidele koolituse eeltingimustele, mis on kehtestatud kooskõlas määrusega (EL) nr 748/2012.”

3)

Punkti ORA.FSTD.210 alapunkti a alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2)

vajaduse korral õhusõiduki valideerimisandmetest, mis on kindlaks määratud määruse (EL) nr 748/2012 kohaselt kehtestatud käitussobivuse andmete kohustuslikus osas, ja”.


(1)  ELT L 224, 21.8.2012, lk 1.”


Top