EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0829

Nõukogu otsus 2014/829/ÜVJP, 25. november 2014 , millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 338, 25.11.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/829/oj

25.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 338/1


NÕUKOGU OTSUS 2014/829/ÜVJP,

25. november 2014,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP, (1) mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Ameerika Ühendriigid, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa Föderatsioon ja Ühendkuningriik jõudsid 24. novembril 2013 liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja toetusel Iraaniga kokkuleppele ühises tegevuskavas, millega kehtestatakse lähenemisviis Iraani tuumaküsimusele pikaajalise laiaulatusliku lahenduse leidmiseks. Lepiti kokku, et selle laiaulatusliku lahenduseni viiva protsessi esimene samm sisaldab esialgseid vastastikku kokkulepitavaid meetmeid, mida mõlemad pooled võtavad kuueks kuuks ning mida saab vastastikusel nõusolekul uuendada.

(3)

Esimese sammu osana võtaks Iraan mitu ühises tegevuskavas täpsustatud vabatahtlikku meedet. Vastutasuks võetaks mitu vabatahtlikku meedet, mille hulka kuuluks liidu puhul selliste piiravate meetmete kohaldamise peatamine, mis käsitlevad Iraani toornafta kindlustamise ja edasikindlustamise pakkumise ning transpordi keeldu, Iraani naftakeemiatööstuse toodete importimise, ostmise või transportimise ning seonduvate teenuste osutamise keeldu ning Iraani valitsusega, selle ametiasutustega, Iraani Keskpangaga või nende nimel tegutsevate isikute ja üksustega kulla ja väärismetallidega kauplemise keeldu. Need piiravad meetmed peatataks kuueks kuuks, mille jooksul tuleks täita asjaomaseid lepinguid.

(4)

Peale selle nähakse ühise tegevuskavaga ette loa andmise künniste tõstmine kümme korda seoses rahaülekannetega Iraani ja Iraanist.

(5)

Nõukogu võttis 20. jaanuaril 2014 vastu otsuse 2014/21/ÜVJP, (2) millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, et rakendada sätteid, mis käsitlevad ühises tegevuskavas sisalduvaid liidu piiravaid meetmeid.

(6)

Ameerika Ühendriigid, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa Föderatsioon ja Ühendkuningriik jõudsid 19. juulil 2014 liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja toetusel Iraaniga kokkuleppele pikendada ühise tegevuskava meetmete rakendamist kuni 24. novembrini 2014.

(7)

Nõukogu võttis 21. juulil 2014 vastu otsuse 2014/480/ÜVJP (3), millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, et rakendada sätteid, mis käsitlevad ühises tegevuskavas sisalduvaid liidu piiravaid meetmeid.

(8)

Ameerika Ühendriigid, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa Föderatsioon ja Ühendkuningriik jõudsid 24. novembril 2014 liidu ELi koordinaatori ja E3/EU+3 riikide rühma läbirääkijaga toetusel Iraaniga kokkuleppele pikendada ühise tegevuskava meetmete rakendamist kuni 30. juunini 2015.

(9)

Ühises tegevuskavas sätestatud liidu piiravate meetmete peatamist tuleks seega pikendada kuni 30. juunini 2015. Asjaomased lepingud tuleks täita nimetatud kuupäevaks.

(10)

Seetõttu tuleks otsust 2010/413/ÜVJP vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/413/ÜVJP artikkel 26a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 26a

1.   Artikli 3a lõikes 1 sätestatud keelu kohaldamine peatatakse kuni 30. juunini 2015 selles ulatuses, mis puudutab Iraani toornafta transportimist.

2.   Artikli 3a lõikes 2 sätestatud keelu kohaldamine peatatakse kuni 30. juunini 2015 selles ulatuses, mis puudutab Iraani toornafta impordi, ostu või transportimisega seotud kindlustuse ja edasikindlustuse pakkumist.

3.   Artiklis 3b sätestatud keelu kohaldamine peatatakse kuni 30. juunini 2015.

4.   Artiklis 4c sätestatud keelu kohaldamine peatatakse kuni 30. juunini 2015 selles ulatuses, mis puudutab kulda ja väärismetalle.

5.   Artikli 10 lõike 3 punktid a, b ja c asendatakse järgmiste punktidega kuni 30. juunini 2015:

„a)

toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevad alla 1 000 000 euro suurused ülekanded ning isiklike rahaülekannetega seotud tehingutest tulenevad alla 400 000 euro suurused ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta. Ülekandest teavitatakse asjaomase liikmesriigi pädevat asutust, kui see on üle 10 000 euro;

b)

toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevate üle 1 000 000 euro suurused ülekanded ning isiklike rahaülekannetega seotud tehingutest tulenevate üle 400 000 euro suuruste ülekannete korral on vaja asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist antud lubadest;

c)

muud üle 100 000 euro suurused ülekanded nõuavad asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist antud lubadest.”

6.   Artikli 10 lõike 4 punktid b ja c asendatakse järgmiste punktidega kuni 30. juunini 2015:

„b)

muud alla 400 000 euro suurused ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta. Ülekandest teavitatakse asjaomase liikmesriigi pädevat asutust, kui see on üle 10 000 euro;

c)

muud üle 400 000 euro suurused ülekanded nõuavad asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Luba loetakse antuks pärast nelja nädala möödumist, välja arvatud juhul, kui pädev asutus ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul teinud negatiivset otsust. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist loa andmisest keeldumistest.”

7.   Artiklis 18b sätestatud keeldude kohaldamine peatatakse kuni 30. juunini 2015.

8.   Artikli 20 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 20 lõikes 2 sätestatud keeldude kohaldamine II lisa loetelus esitatud naftaministeeriumi suhtes peatatakse kuni 30. juunini 2015 selles ulatuses, mis on vajalik Iraani naftakeemiatööstuse toodete importimise või ostmise lepingute täitmiseks kuni 30. juunini 2015.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Brüssel, 25. november 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

S. GOZI


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.

(2)  Nõukogu 20. jaanuari 2014. aasta otsus 2014/21/ÜVJP, millega muudetakse nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 15, 20.1.2014, lk 22).

(3)  Nõukogu 21. juuli 2014. aasta otsus 2014/480/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 215, 21.7.2014, lk 4).


Top