EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0064

Nõukogu direktiiv 2013/64/EL, 17. detsember 2013 , millega muudetakse nõukogu direktiive 91/271/EMÜ ja 1999/74/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/60/EÜ, 2006/7/EÜ, 2006/25/EÜ ja 2011/24/EL seoses Mayotte’i staatuse muutmisega Euroopa Liidu suhtes

ELT L 353, 28.12.2013, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/64/oj

28.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 353/8


NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/64/EL,

17. detsember 2013,

millega muudetakse nõukogu direktiive 91/271/EMÜ ja 1999/74/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/60/EÜ, 2006/7/EÜ, 2006/25/EÜ ja 2011/24/EL seoses Mayotte’i staatuse muutmisega Euroopa Liidu suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 349,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu muutis otsusega 2012/419/EL (3) Mayotte’i staatust liidu suhtes alates 1. jaanuarist 2014. Sellest tulenevalt ei ole Mayotte alates kõnealusest kuupäevast enam ülemeremaa või -territoorium, vaid temast saab Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 tähenduses äärepoolseim piirkond (edaspidi „Mayotte”). Tulenevalt sellest Mayotte’i õigusliku staatuse muutmisest kohaldatakse Mayotte’i suhtes liidu õigust alates 1. jaanuarist 2014. Arvestades Mayotte'i eripärast struktuurset sotsiaalset ja majanduslikku olukorda, tuleks kehtestada teatud erimeetmed, millega sätestada liidu õiguse kohaldamise tingimused.

(2)

Keskkonna osas on asjakohane võtta arvesse Mayotte’i erilist seisundit, mida on vaja oluliselt parandada, et viia see vastavusse liidu õigusaktides sätestatud keskkonnaalaste eesmärkidega, ning selleks on vaja lisaaega. Konkreetseteks tähtaegadeks tuleks vastu võtta erimeetmed, et keskkonnaseisundit järk-järgult parandada.

(3)

Selleks et täita nõuded, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 91/271/EMÜ, (4) on Mayotte’is vaja võtta meetmeid linnastute varustamiseks asulareovee kogumissüsteemidega. Selleks on vaja teha infrastruktuuritöid vastavalt asjakohasele haldus- ja projekteerimiskorrale ning lisaks rajada asulareovee mõõtmise ja jälgimise süsteemid. Mayotte’i struktuurilise ja majandusliku eriolukorra tõttu tuleks Prantsusmaale anda kõnealuste nõuete täitmiseks piisavalt aega.

(4)

Põllumajandusvaldkonnas on seoses nõukogu direktiiviga 1999/74/EÜ (5) märgitud, et Mayotte’is kasvatatakse munakanu täiustamata puurides. Võttes arvesse, et täiustamata puuride vahetamine täiustatud puuride või alternatiivsete süsteemide vastu vajab suuri investeeringuid ja ettevalmistustöid, on vaja edasi lükata keeldu kasutada täiustamata puure kuni 48 kuuks alates 1. jaanuarist 2014. Selleks et vältida konkurentsimoonutusi, tuleks täiustamata puure kasutavatest ettevõtetest saadud mune turustada ainult Mayotte’i kohalikul turul. Selleks et aidata kaasa vajaliku kontrolli tegemisele, peaksid täiustamata puure kasutavatest ettevõtetest pärit munad kandma eritähist.

(5)

Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/60/EÜ (6) tuleb Prantsusmaal direktiivi nõuetekohaseks rakendamiseks seoses vesikonna majandamiskavadega vastu võtta ja rakendada majandamiskavad, mis sisaldavad tehnilisi ja haldusmeetmeid vee hea seisundi saavutamiseks ja kõikide pinnaveekogude olukorra halvenemise vältimiseks. Uue äärepoolseima piirkonna Mayotte’i struktuurilise ja majandusliku eriolukorra tõttu tuleks selliste meetmete vastuvõtmiseks ja rakendamiseks anda piisavalt aega.

(6)

Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/7/EÜ (7) on vaja Mayotte’i praegust pinnaveekogude olukorda oluliselt parandada, et viia see vastavusse kõnealuse direktiivi nõuetega. Suplusvee kvaliteet sõltub otseselt asulareovee puhastamisest ja direktiivi 2006/7/EÜ sätteid on võimalik hakata järk-järgult täitma alles siis, kui asulareovee kvaliteeti mõjutavad linnastud hakkavad täitma direktiivi 91/271/EMÜ nõudeid. Seetõttu on vaja võtta vastu konkreetsed tähtajad, et võimaldada Prantsusmaal viia Mayotte’i kui uue äärepoolseima piirkonna ning samuti tema sotsiaalse ja majandusliku eriolukorra tõttu suplusvee kvaliteet vastavusse liidu standarditega.

(7)

Sotsiaalpoliitika valdkonnas tuleks arvesse võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/25/EÜ (8) täitmisega seotud raskusi Mayotte’is alates 1. jaanuarist 2014. Mayotte’is valitseva sotsiaalse ja majandusliku eriolukorra tõttu puuduvad seal tehnilised süsteemid kõnealuse direktiivi täitmiseks vajalike meetmete rakendamiseks tehisliku optilise kiirguse valdkonnas. Seega on asjakohane näha kuni 31. detsembrini 2017 Prantsusmaa jaoks ette erandid teatavatest kõnealuse direktiivi sätetest, tingimusel et Mayotte’is kõnealused süsteemid puuduvad ja et ei piirata töötajate tervise ja ohutuse valdkonnas kehtivaid kaitse ja ennetamise üldpõhimõtteid.

(8)

Selleks et tagada töötajate tervise ja ohutuse kõrgel tasemel kaitse tööl, tuleks tagada konsulteerimine sotsiaalpartneritega, viia erandist tulenevad riskid miinimumini ja asjaomaste töötajate tervist tuleks põhjalikumalt kontrollida. On oluline, et erandi kehtivusaeg oleks võimalikult lühike. Seega tuleks riiklikud erandid igal aastal läbi vaadata ja tühistada kohe, kui ei esine enam asjaolusid, mis õigustavad nende kohaldamist.

(9)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/24/EL (9) ülevõtmiseks on vaja teha mitu kohandust, et tagada patsientidele osutatavate tervishoiuteenuste ja edastatava teabe järjepidevus. Seega on asjakohane näha alates 1. jaanuarist 2014 Prantsusmaale ette täiendav 30 kuu pikkune ajavahemik, et jõustada Mayotte’i suhtes kõnealuse direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid.

(10)

Seetõttu tuleks direktiive 91/271/EMÜ, 1999/74/EÜ, 2000/60/EÜ, 2006/7/EÜ, 2006/25/EÜ ja 2011/24/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/271/EÜ muudatused

Direktiivi 91/271/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

„1a.   Erandina lõike 1 esimesest ja teises lõigust tagab Prantsusmaa, et kõik Mayotte’i kui äärepoolseima piirkonna (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 tähenduses) (edaspidi „Mayotte”) linnastud varustatakse asulareovee kogumissüsteemidega:

hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute puhul, mille inimekvivalent on üle 10 000 ja mis hõlmavad vähemalt 70 % Mayotte’is tekkivast reoveest;

hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide linnastute puhul, mille inimekvivalent on üle 2 000.”

2)

Artiklisse 4 lisatakse järgmine lõige:

„1a.   Erandina lõikest 1 tagab Prantsusmaa, et Mayotte’i kogumissüsteemidesse sisenev asulareovesi läbib enne ärajuhtimist bioloogilise puhastuse või muu sellega võrdväärse puhastuse:

hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute puhul, mille inimekvivalent on üle 15 000 ja mis koos artikli 5 lõikes 2a osutatud linnastutega hõlmavad vähemalt 70 % Mayotte’is tekkivast reoveest;

hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide linnastute puhul, mille inimekvivalent on üle 2 000.”

3)

Artiklile 5 lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Erandina lõikest 2 tagab Prantsusmaa, et Mayotte’i kogumissüsteemidesse sisenev asulareovesi läbib enne ärajuhtimist tundlikele aladele rangema puhastuse kui artikliga 4 ette nähtud puhastus hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute puhul, mille inimekvivalent on üle 10 000 ja mis koos artikli 4 lõikes 1a osutatud linnastutega hõlmavad vähemalt 70 % Mayotte’is tekkivast reoveest.”

4)

Artiklile 7 lisatakse järgmine lõik:

„Erandina esimesest lõigust on kindlaksmääratud tähtaeg Mayotte’i puhul 31. detsember 2027.”

5)

Artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Erandina esimesest lõigust koostab Prantsusmaa Mayotte’i jaoks käesoleva direktiivi rakendamise kava 30. juuniks 2014.”;

b)

lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

„Erandina esimesest lõigust edastab Prantsusmaa komisjonile Mayotte’iga seotud teabe kava kohta 31. detsembriks 2014.”

Artikkel 2

Direktiivi 1999/74/EÜ muudatus

Direktiivi 1999/74/EÜ artiklile 5 lisatakse järgmine lõige:

„3.   Erandina lõikest 2 võib Mayotte’is kui äärepoolseimas piirkonnas (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 tähenduses) (edaspidi: „Mayotte”) munakanade kasvatamist käesolevas peatükis osutatud puurides jätkata kuni 31. detsembrini 2017.

Alates 1. jaanuarist 2014 ei tohi Mayotte’is käesolevas peatükis osutatud puure ehitada ega neid seal esimest korda kasutusele võtta.

Mune, mis on pärit munakanu käesolevas peatükis osutatud puurides kasvatavatest ettevõtetest, turustatakse ainult Mayotte’is. Kõnealused munad ja nende pakendid tuleb selgelt märgistada eritähisega, mis võimaldab vajaliku kontrolli tegemist. Komisjonile tuleb selle eritähise selge kirjeldus esitada 1. jaanuariks 2014.”

Artikkel 3

Direktiivi 2000/60/EÜ muudatused

Direktiivi 2000/60/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Mayotte’i kui äärepoolseima piirkonna (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 tähenduses) (edaspidi: „Mayotte”) puhul on punkti a alapunktides ii ja iii, punkti b alapunktis ii ja punktis c osutatud tähtaeg 22. detsember 2021.”;

b)

lõike 4 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Lõikes 1 sätestatud tähtaegu võib pikendada veekogu eesmärkide järkjärguliseks saavutamiseks, tingimusel et veekogu seisundis ei toimu edasist halvenemist ning kui on täidetud kõik järgmised tingimused:”.

2)

Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 7 lisatakse järgmine lõik:

„Mayotte’i puhul on esimeses lõigus osutatud tähtajad vastavalt 22. detsember 2015 ja 22. detsember 2018.”;

b)

lõikele 8 lisatakse järgmine lõik:

„Mayotte’i puhul on esimeses lõigus osutatud tähtaeg 22. detsember 2021.”

3)

Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 6 lisatakse järgmine lõik:

„Mayotte’i puhul on esimeses lõigus osutatud tähtaeg 22. detsember 2015.”;

b)

lõikele 7 lisatakse järgmine lõik:

„Mayotte’i puhul on esimeses lõigus osutatud tähtaeg 22. detsember 2021.”

Artikkel 4

Direktiivi 2006/7/EÜ muudatused

Direktiivi 2006/7/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

„Mayotte’i kui äärepoolseima piirkonna (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 tähenduses) (edaspidi: „Mayotte”) puhul on esimeses lõigus osutatud tähtaeg 31. detsember 2019.”;

b)

lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

„Mayotte’i puhul on esimeses lõigus osutatud tähtaeg 31. detsember 2031.”

2)

Artikli 6 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Mayotte’i puhul on esimeses lõigus osutatud tähtaeg 30. juuni 2015.”

3)

Artikli 13 lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

„Mayotte’i puhul on esimeses lõigus osutatud tähtaeg 30. juuni 2014.”

Artikkel 5

Direktiivi 2006/25/EÜ muudatus

Direktiivile 2006/25/EÜ lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 14a

1.   Ilma et see piiraks töötajate tervise ja ohutuse valdkonnas kehtivaid kaitse ja ennetamise üldpõhimõtteid, võib Prantsusmaa seoses Mayotte’i kui äärepoolseima piirkonnaga (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 tähenduses) (edaspidi: „Mayotte”) kuni 31. detsembrini 2017 kõrvale kalduda käesoleva direktiivi järgimiseks vajalike sätete kohaldamisest tingimusel, et nimetatud kohaldamise jaoks on vaja tehnilisi erisüsteeme, mis Mayotte’is puuduvad.

Esimest lõiku ei kohaldata käesoleva direktiivi artikli 5 lõikes 1 sätestatud kohustuste suhtes või käesolevas direktiivis sätestatud selliste kohustuste suhtes, mis kajastavad direktiiviga 89/391/EMÜ kehtestatud üldpõhimõtteid.

2.   Enne kõiki käesolevast direktiivist tehtavaid erandeid, mis tulenevad 1. jaanuaril 2014 kehtivate meetmete kohaldamisest või uute meetmete vastuvõtmisest, tuleb korraldada konsulteerimine sotsiaalpartneritega kooskõlas siseriikliku õiguse ja tavaga. Kõnealuseid erandeid kohaldades tuleb järgida tingimusi, mis tagavad selle, et töötajatele Mayotte’il valitsevast eriomasest olukorrast tulenevad riskid viiakse miinimumini ja et asjaomaste töötajate tervist kontrollitakse põhjalikumalt.

3.   Riiklikud erandid vaadatakse läbi igal aastal pärast sotsiaalpartneritega konsulteerimist ja tühistatakse kohe, kui ei esine enam asjaolusid, mis õigustavad nende kohaldamist.”

Artikkel 6

Direktiivi 2011/24/EL muudatus

Direktiivi 2011/24/EL artiklile 21 lisatakse järgmine lõige:

„3.   Erandina lõike 1 esimesest lausest jõustab Prantsusmaa käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid Mayotte’i kui äärepoolseima piirkonna (ELi toimimise lepingu artikli 349 tähenduses) suhtes 30. juuniks 2016.”

Artikkel 7

Ülevõtmine

1.   Prantsusmaa võtab vastu ja avaldab käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid järgmiselt:

a)

artikli 1 lõigete 1, 2 ja 3 puhul 31. detsembriks 2018;

b)

artikli 1 lõike 4 puhul selle lõike punktides a ja b nimetatud kuupäevadeks;

c)

artikli 2 puhul 1. jaanuariks 2014;

d)

artikli 3 lõike 1 puhul 31. detsembriks 2018;

e)

artikli 3 lõigete 2 ja 3 puhul nendes lõigetes nimetatud kuupäevadeks;

f)

artikli 4 lõike 1 punkti a puhul 31. detsembriks 2018;

g)

artikli 4 lõike 1 punkti b puhul 30. juuniks 2021;

h)

artikli 4 lõigete 2 ja 3 puhul nendes lõigetes nimetatud kuupäevadeks;

i)

artikli 5 puhul 1. jaanuariks 2014, kui Prantsusmaa ei kasuta selle artikliga ette nähtud kõrvalekaldumise võimalust;

j)

artikli 6 puhul 30. juuniks 2016.

Prantsusmaa edastab kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui Prantsusmaa võtab kõnealused normid vastu, lisab ta nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näeb ette Prantsusmaa.

2.   Prantsusmaa edastab komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub 1. jaanuaril 2014.

Artikkel 9

Adressaat

Käesolev direktiiv on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.

Brüssel, 17. detsember 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

L. LINKEVIČIUS


(1)  12 detsembri 2013. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT C 341, 21.11.2013, lk 97.

(3)  Euroopa Ülemkogu 11. juuli 2012. aasta otsus 2012/419/EL, millega muudetakse Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes (ELT L 204, 31.7.2012, lk 131).

(4)  Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (EÜT L 135, 30.5.1991, lk 1).

(5)  Nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiv 1999/74/EÜ, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded (EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. veebruari 2006. aasta direktiiv 2006/7/EÜ, mis käsitleb suplusvee kvaliteedi juhtimist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 76/160/EMÜ (ELT L 64, 4.3.2006, lk 37).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/25/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (tehislik optiline kiirgus) tulenevate riskidega (üheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 114, 27.4.2006, lk 38).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius (ELT L 88, 4.4.2011, lk 45).


Top