EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0061

Nõukogu direktiiv 2013/61/EL, 17. detsember 2013 , millega muudetakse direktiive 2006/112/EÜ ja 2008/118/EÜ seoses Prantsusmaa äärepoolseimate piirkondade ja eriti Mayotte'i staatusega

OJ L 353, 28.12.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/61/oj

28.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 353/5


NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/61/EL,

17. detsember 2013,

millega muudetakse direktiive 2006/112/EÜ ja 2008/118/EÜ seoses Prantsusmaa äärepoolseimate piirkondade ja eriti Mayotte'i staatusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 113,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu otsusega 2012/419/EL (3) otsustas ülemkogu, et Mayotte'ile omistatakse alates 1. jaanuarist 2014 äärepoolseima piirkonna staatus Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 349 tähenduses tema praeguse staatuse asemel, mille kohaselt kuulub ta ülemeremaade ja -territooriumide (ÜMT) hulka ELi toimimise lepingu artikli 355 lõike 2 tähenduses. Alates kõnealusest staatuse muutumisest hakatakse Mayotte'i suhtes kohaldama liidu maksualaseid õigusakte.

(2)

Käibemaksu ja aktsiisimaksude osas on Mayotte'il sama staatus kui muudel Prantsusmaa äärepoolseimatel piirkondadel (Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunion ja Saint-Martin), mis ei kuulu nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (4) ega nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ (5) territoriaalsesse reguleerimisalasse, ning Mayotte tuleks seetõttu jätta alates oma muudetud, aluslepingu kohase staatuse jõustumise kuupäevast kõnealuste direktiivide territoriaalsest reguleerimisalast välja. Direktiivi 2006/112/EÜ ja direktiivi 2008/118/EÜ asjakohaseid sätteid tuleks sellest lähtuvalt kohandada ning samal ajal ka selgemalt sõnastada seoses nende kohaldamisega Prantsusmaa ülemeremaade suhtes.

(3)

Selgitamaks, et Mayotte ja Prantsusmaa muud äärepoolseimad piirkonnad ei kuulu direktiivide 2006/112/EÜ ja 2008/118/EÜ reguleerimisalasse sõltumata nende staatuse võimalikust muutumisest Prantsusmaa riigisiseses õiguses, on kõnealustes direktiivides kõigi kõnealuste piirkondade puhul asjakohane viidata ELi toimimise lepingu artiklile 349 ja artikli 355 lõikele 1.

(4)

Seepärast tuleks direktiive 2006/112/EÜ ja 2008/118/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/112/EMÜ artikli 6 lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

Prantsusmaa territooriumid, mis on nimetatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 ja artikli 355 lõikes 1;”.

Artikkel 2

Direktiivi 2008/118/EÜ artiklit 5 muudetakse järgmiselt.

1)

Lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

Prantsusmaa territooriumid, mis on nimetatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 ja artikli 355 lõikes 1;”.

2)

Lõige 5 asendatakse järgmisega:

„Prantsusmaa võib deklaratsiooniga teatada, et käesolevat direktiivi ja artiklis 1 nimetatud direktiive kohaldatakse lõike 2 punktis b osutatud territooriumide suhtes – kooskõlas nende territooriumide kõrvalisest asukohast tulenevate kohandusmeetmetega – kõikide või mõnede artiklis 1 nimetatud aktsiisikaupade puhul alates kõnealuse deklaratsiooni hoiuleandmise päevale järgneva teise kuu esimesest päevast.”

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 1. jaanuariks 2014. Nad edastavad kõnealuste normide teksti komisjonile enne 1. jaanuari 2015.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste riigisiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub 1. jaanuaril 2014.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. detsember 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

L. LINKEVIČIUS


(1)  12. detsembri 2013. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  16. oktoobri 2013. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  Euroopa Ülemkogu 11. juuli 2012. aasta otsus 2012/419/EL, millega muudetakse Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes (ELT L 204, 31.7.2012, lk 131).

(4)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).

(5)  Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.1.2009, lk 12).


Top