EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0478

2013/478/EL: Komisjoni otsus, 27. september 2013 , millega muudetakse komisjoni otsust 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom, millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

OJ L 257, 28.9.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/478/oj

28.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 257/19


KOMISJONI OTSUS,

27. september 2013,

millega muudetakse komisjoni otsust 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom, millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

(2013/478/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 249,

ning arvestades järgmist:

(1)

Institutsioonid ja liikmesriigid omistavad suurt tähtsust liidu finantshuvide kaitsele ning pettuste ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastasele võitlusele; sel eesmärgil võetavate meetmete tähtsust on kinnitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 325.

(2)

Komisjoni otsust 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom (1) tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 (2) jõustumise tõttu muuta.

(3)

Ameti ülesanded peaksid jätkuvalt hõlmama õigusnormide ettevalmistamist ameti tegevusvaldkondades, sealhulgas Euroopa Liidu toimimise lepingu V jaotise alla kuuluvad asjaomased õigusaktid, ja euro kaitsmist võltsimise eest. Jätkuvalt peaks ameti ülesannete hulka jääma koolitus ja tehniline abi seoses euro kaitsmisega võltsimise eest.

(4)

Amet peaks osalema selliste rahvusvaheliste organite ja ühenduste tegevuses, kes on spetsialiseerunud pettuste- ja korruptsioonivastasele võitlusele, et eelkõige vahetada parimaid tavasid.

(5)

Komisjon peaks hindama vajadust vaadata Euroopa prokuratuuri loomise korral käesolev otsus läbi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 teine lause jäetakse välja.

2)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse sõna „ühenduse” sõnaga „liidu”;

b)

lõikele 2 lisatakse järgmine lause:

„See hõlmab koolitust ja tehnilist abi, et tõhustada euro kaitset võltsimise eest.”;

c)

lõikele 3 lisatakse järgmine lause:

„Amet peaks osalema selliste rahvusvaheliste organite ja ühenduste tegevuses, kes on spetsialiseerunud pettuste- ja korruptsioonivastasele võitlusele, peaeesmärgiga vahetada parimaid tavasid.”;

d)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Amet vastutab komisjoni seadusandlike ja regulatiivsete algatuste ettevalmistamise eest, et tõkestada pettusi, nagu on osutatud lõikes 1, ja kaitsta eurot võltsimise eest.”

3)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

sõna „direktor” asendatakse kõikjal sõnaga „peadirektor”.

4)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

[muudatus ei puuduta eestikeelset versiooni];

sõna „ühenduse” asendatakse sõnaga „liidu”.

5)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Peadirektor

1.   Ametit juhib peadirektor. Komisjon nimetab peadirektori ametisse lõikes 2 sätestatud korra kohaselt. Peadirektori ametiaeg on seitse aastat ja teda ei saa ametisse tagasi nimetada.

Peadirektor vastutab ameti juurdlustegevuse eest.

2.   Peadirektori ametisse nimetamiseks avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas konkursikutse. Konkursikutse avaldatakse vähemalt kuus kuud enne ametisoleva peadirektori ametiaja lõppu. Pärast seda, kui järelevalvekomitee on andnud positiivse hinnangu komisjoni kohaldatava valikumenetluse kohta, koostab komisjon sobiva kvalifikatsiooniga kandidaatide loetelu. Komisjon nimetab peadirektori ametisse pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi ja nõukoguga.

3.   Komisjon kasutab peadirektori suhtes ametisse nimetavale asutusele antud volitusi. Iga otsus, millega algatatakse distsiplinaarmenetlus peadirektori suhtes personalieeskirjade IX lisa artikli 3 lõike 1 punkti c kohaselt, võetakse vastu komisjoni põhjendatud otsuse alusel pärast konsulteerimist järelevalvekomiteega. Otsus edastatakse teadmiseks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja järelevalvekomiteele.”

6)

Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Ameti peadirektor kasutab ameti personali suhtes temale delegeeritud ametisse nimetava asutuse volitusi ning teenistuslepinguid sõlmima volitatud ametiisiku volitusi. Tal on õigus neid volitusi edasi delegeerida. Vastavalt muude teenistujate teenistustingimustele kehtestab peadirektor töölevõtmise tingimused ja üksikasjaliku korra, eriti lepingute kestuse ja pikendamise osas.”;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Pärast järelevalvekomiteega konsulteerimist saadab peadirektor eelarve peadirektoraadi peadirektorile aegsasti esialgse eelarveprojekti, mis kirjendatakse Euroopa Liidu üldeelarves komisjoni käsitleva eelarveosa ametit käsitlevasse lisasse.”;

c)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Peadirektor on eelarvevahendite käsutaja nende assigneeringute suhtes, mis on kirjendatud Euroopa Liidu üldeelarves komisjoni käsitleva eelarveosa ametit käsitlevasse lisasse, ning pettustevastast võitlust käsitlevate eelarveridade assigneeringute suhtes, mille suhtes talle antakse volitused üldeelarve rakendamist käsitlevate sise-eeskirjadega. Kooskõlas eespool nimetatud sise-eeskirjadega on peadirektoril õigus neid volitusi delegeerida ametnikele ja muudele teenistujatele, kelle suhtes kohaldatakse personalieeskirju või teenistustingimusi.”;

d)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Komisjoni struktuuri käsitlevaid komisjoni otsuseid kohaldatakse ameti suhtes niivõrd, kuivõrd need on kooskõlas otsustega, mis ELi seaduseandja on ameti kohta vastu võtnud, ja käesoleva otsusega.”

7)

Artikli 7 viimane lause jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub esimesel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 27. september 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  Komisjoni otsus 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom, 28. aprill 1999, millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) (EÜT L 136, 31.5.1999, lk 20).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 883/2013, 11. September 2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).


Top