EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1058

Komisjoni määrus (EL) nr 1058/2012, 12. november 2012 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 kuivatatud viigimarjade aflatoksiinide piirnormide osas EMPs kohaldatav tekst

OJ L 313, 13.11.2012, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 212 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1058/oj

13.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 313/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1058/2012,

12. november 2012,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 kuivatatud viigimarjade aflatoksiinide piirnormide osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes, (2) on sätestatud aflatoksiini B1 ja aflatoksiinide (B1, B2, G1 ja G2) kogusisalduse piirnormid teatavates toiduainetes.

(2)

On vaja muuta kuivatatud viigimarjade aflatoksiinide piirnormi, et võtta arvesse codex alimentarius’e arenguid ja uut teavet selle kohta, mil määral on võimalik vältida aflatoksiinide esinemist heade tavade rakendamise teel, ja uusi teaduslikke andmeid terviseriskide erinevuse kohta aflatoksiin B1 hüpoteetiliste piirnormide ja aflatoksiini kogusisalduse piirnormide vahel eri toidukaupades.

(3)

Codex alimentarius’es on kasutusvalmis kuivatatud viigimarjade aflatoksiini kogusisalduse piirnormiks kehtestatud 10 μg/kg (3). See piirnorm põhines FAO/WHO ühise lisaainete eksperdikomisjoni (JECFA) poolt komisjoni kuuekümne kaheksandal koosolekul tehtud hindamisel mandlites, parapähklites, sarapuupähklites, pistaatsiapähklites ja kuivatatud viigimarjades sisalduvate aflatoksiinide hüpoteetiliste piirnormidega seotud kokkupuute mõju ja terviseriskide kohta (4). Komisjon jõudis kuivatatud viigimarjade osas järeldusele, et sõltumata kohaldatavast hüpoteetilisest piirnormist ei avalda kokkupuude aflatoksiinidega toidu kaudu tervikuna märkimisväärset mõju. Tehti kindlaks, et heade tavade rakendamise teel on võimalik jõuda aflatoksiini kogusisalduse piirnormini väärtusega 10 μg/kg.

(4)

Codex alimentarius’es on sätestatud üksnes aflatoksiini kogusisalduse piirnorm, kuna aflatoksiini B1 sisalduse ja aflatoksiini kogusisalduse suhte puhul on täheldatud suuri kõikumisi, mis on tingitud erinevatest mõjuritest (viljelusaasta, sort, ilm). Võttes arvesse, et aflatoksiin B1 on kõige võimsam kantserogeen, on ELi õigusaktides lisaks aflatoksiini kogusisalduse piirnormile kehtestatud madalam piirnorm aflatoksiinile B1. Aflatoksiini kogusisaldus on aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2 summa. Seetõttu on asjakohane, et aflatoksiinile B1 kehtestatud piirnorm vastab aflatoksiini kogusisaldusele kehtestatud piirnormile. Aflatoksiini B1 vastava piirnorm kindlaksmääramisel kasutati alates 2005. aastast kogutud andmeid aflatoksiinide esinemise kohta kuivatatud viigimarjades. Sellest arvutusest selgub, et aflatoksiini B1 sisalduse ja aflatoksiini kogusisalduse suhe on pigem keskmiselt umbes 0,6, ning et varasem oletus, mille kohaselt moodustab aflatoksiini B1 sisaldus keskmiselt umbes 50 % aflatoksiini kogusisaldusest, on vale.

(5)

Eespool nimetatud kuivatatud viigimarjade puhul esinevate erinevate piirnormidega seotud kokkupuute mõju käsitleva JECFA hindamise tulemusi kinnitati Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) toitumise ja keemilise seire üksuse ajakohastatud kokkupuute hindamisega, (5) mille kohaselt suureneb erinevate kokkupuutestsenaariumide puhul aflatoksiiniga toidu kaudu kokkupuude 0,15-0,26 %, kui aflatoksiini kogusisalduse piirnorm kuivatatud viigimarjades on 4 μg/kg asemel 10 μg/kg. EFSA poolt kõnealuse teema kohta esitatud eelnevate hindamiste (6) põhjal on võimalik järeldada, et selline suurenemine ei avalda kahjulikku mõju inimese tervisele. Seetõttu on asjakohane asendada praegu liidus kohaldatav piirnormcodex alimentarius’es kehtestatud aflatoksiini kogusisalduse piirnormiga kuivatatud viigimarjades ja aflatoksiini B1 vastava piirnormiga ning muuta vastavalt määrust (EÜ) nr 1881/2006.

(6)

Kuna codex alimentarius’e komitee ei ole kehtestanud aflatoksiini kogusisalduse piirnormi muude viigimarjade kui kasutusvalmis viigimarjade puhul, on asjakohane jätta jõusse liidus nende viigimarjade puhul kohaldatav aflatoksiini kogusisalduse piirnorm ja kohandada nende viigimarjade puhul ainult aflatoksiini B1 piirnormi, et võtta arvesse värskemaid andmeid aflatoksiini B1 ja aflatoksiini kogusisalduse suhte kohta kuivatatud viigimarjades.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. november 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1.

(2)  ELT L 364, 20.12.2006, lk 5.

(3)  Codex General Standard for Contaminants and toxins in foods (CODEX STAN 193-1995) http://www.codexalimentarius.net/download/standards/17/CXS_193e.pdf

(4)  WHO Food Additive Series: 59. Safety evaluation of certain food additives and contaminants. http://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/publications/monographs/en/index.html

(5)  Euroopa Toiduohutusamet: Kuidas mõjutab toidu kaudu kokkupuutumist aflatoksiini kogusisalduse piirnormide suurendamine 4-lt μg/kg 10-le μg/kg kuivatatud viigimarjades. Supporting Publications 2012:EN-311. [lk 6]. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu/publications

(6)  Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) toiduahelas olevate saasteainete teaduskomisjoni [CONTAM] arvamus, milles käsitletakse tarbijate tervist ähvardavate ohtude võimalikku suurenemist juhul, kui aflatoksiinide piirnorme mandlite, sarapuupähklite ja pistaatsiapähklite ning neist valmistatud toodete puhul peaks suurendatama. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/446.pdf

Kuidas mõjutab rahvatervist aflatoksiini kogusisalduse piirnormide suurendamine 4-lt μg/kg 10-le μg/kg muude pähklipuu viljade puhul kui mandlid, sarapuupähklid ja pistaatsiapähklid - Toiduahelas olevate saasteainete teaduskomisjoni arvamus http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1168.pdf


LISA

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

2. jaos asendatakse kirjed 2.1.9 ja 2.1.10 järgmiste kirjetega:

„2.1.9

Muu kuivatatud puuvili kui kuivatatud viigimarjad, mida enne otsetarbimist või toidu koostisosana kasutamist sorteeritakse või töödeldakse füüsiliselt muul viisil

5,0

10,0

2.1.10

Muu kuivatatud puuvili kui kuivatatud viigimarjad ning nendest valmistatud tooted, mis on ette nähtud otsetarbimiseks või kasutamiseks toidu koostisosana

2,0

4,0

—”

2)

2. jaosse lisatakse kirje 2.1.18:

„2.1.18

Kuivatatud viigimarjad

6,0

10,0

—”


Top