EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0826

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 826/2012, 29. juuni 2012 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 236/2012 seoses lühikeste netopositsioonidega seotud teavitamis- ja avalikustamisnõudeid käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega, üksikasjaliku teabega, mis esitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele seoses lühikeste netopositsioonidega, ja käibe arvutamise meetodiga selliste aktsiate kindlaksmääramiseks, mille suhtes kohaldatakse erandit EMPs kohaldatav tekst

OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj

18.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 251/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 826/2012,

29. juuni 2012,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 236/2012 seoses lühikeste netopositsioonidega seotud teavitamis- ja avalikustamisnõudeid käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega, üksikasjaliku teabega, mis esitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele seoses lühikeste netopositsioonidega, ja käibe arvutamise meetodiga selliste aktsiate kindlaksmääramiseks, mille suhtes kohaldatakse erandit

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrust (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 5, artikli 11 lõiget 3 ja artikli 16 lõiget 3,

olles konsulteerinud Euroopa Andmekaitseinspektoriga

ning arvestades järgmist:

(1)

Käesoleva määruse eesmärk on kehtestada ühtne kord, mis käsitleb teateid ja teavet, mida investorid esitavad riikide pädevatele asutustele või mida kõnealused pädevad asutused esitavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (edaspidi „ESMA”). Kuna käibe arvutamine selliste aktsiate kindlaksmääramiseks, mille suhtes kohaldatakse erandit, on tihedalt seotud teabe andmisega selliste aktsiate kohta, mille peamine kauplemiskoht on Euroopa Liidus, peaks käesolev määrus hõlmama ka kõnealust arvutamist. Selleks et tagada kooskõla selliste sätete puhul, mis peaksid jõustuma samal ajal, ja anda isikutele, kelle suhtes neid kohustusi kohaldatakse, põhjalik ülevaade neist ja terviklik juurdepääs neile, oleks soovitav sätestada kõik määrusega (EL) nr 236/2012 ette nähtud regulatiivsed tehnilised standardid ühes määruses.

(2)

Seoses aktsiate, riigi võlakohustuste ja katmata riigi krediidiriski vahetustehingute lühikestest netopositsioonidest teavitamisega ning aktsiate märkimisväärse lühikese netopositsiooni avalikustamisega tuleks kindlaks määrata teabe üksikasjad, sealhulgas teavitamise viisi käsitlevad ühtsed eeskirjad, et tagada teavitamisnõuete ühtne kohaldamine ELis, tõhustada teavitamist ja tagada üldsusele võrreldav teave.

(3)

Positsiooni hoidjate nõuetekohaseks tuvastamiseks peaks teavitamine võimaluse korral hõlmama tunnuskoodi, millega saab positsiooni hoidja nime täiendada. Kuni ei ole kehtestatud juriidilise isiku ühtset, konkreetset ja üldiselt tunnustatud ülemaailmset tunnust, tuleb kasutada olemasolevaid tunnuskoode (nt ettevõtte tunnuskood (Bank Identifier Code)), mis mõnel positsiooni hoidjal võib olemas olla.

(4)

Käesoleva määrusega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)) (2) ette nähtud ülesannete täitmiseks peavad pädevad asutused kord kvartalis esitama ESMA-le teavet aktsiate, riigi võlakohustuste ja katmata riigi krediidiriski vahetustehingute lühikeste netopositsioonide kohta, samuti taotluse korral täiendavat teavet lühikeste netopositsioonide kohta.

(5)

Sellise teabe tõhusaks kasutamiseks eelkõige seoses eesmärgiga tagada finantsturgude nõuetekohane toimimine ja terviklikkus ning ELi finantssüsteemi stabiilsus, peaks kord kvartalis esitatav teave olema ühtne, järjepidev, piisavalt üksikasjalik ja päevaste koondandmete vormis, et ESMA saaks seda töödelda ning teha uuringuid ja analüüse.

(6)

ESMA ei saa eelnevalt kindlaks määrata, millist teavet ta võib pädevatelt asutustelt taotleda, kuna asjaomane teave oleneb konkreetsest juhust ja võib hõlmata erinevaid, konkreetseid andmeid või koondandmeid lühikeste netopositsioonide või krediidiriski vahetustehingute katmata positsioonide kohta. Sellest hoolimata on oluline ette näha üldteave, mis sellistel juhtudel esitatakse.

(7)

Käibe arvutamisel nii ELis kui ka väljaspool seda asuvates kauplemiskohtades kaubeldavate aktsiate peamise kauplemiskoha kindlaksmääramiseks peab asjaomane pädev asutus kindlaks määrama teabeallikad, mis on asjakohased konkreetsete aktsiatega kauplemise tuvastamiseks ja mõõtmiseks. Praegu ei ole ELis kehtestatud ühtseid tehingutest teavitamise nõudeid aktsiate puhul, mis on lubatud kauplemisele ainult mitmepoolsetes kauplemissüsteemides, samuti puuduvad rahvusvahelised standardid kauplemiskohtades kaubeldavate konkreetsete aktsiate tehingustatistika kohta, mis võib eri juhtudel märkimisväärselt erineda. Seega tuleb pädevatele asutustele võimaldada selliste arvutuste tegemisel teatavat paindlikkust.

(8)

Ühtsuse tagamiseks peaks käesoleva määruse kohaldamise kuupäev olema sama, mis määrusel (EL) nr 236/2012. Selleks et füüsilistel ja juriidilistel isikutel oleks piisavalt aega selliste aktsiate loendi töötlemiseks, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 236/2012 artikli 16 kohast erandit, tuleks kõnealune loend koostada ja seejärel avaldada ESMA veebilehel piisavalt aegsasti enne määruse (EL) nr 236/2012 kohaldamise kuupäeva. Seepärast tuleks meetodit, mille alusel arvutatakse käive aktsia peamise kauplemiskoha kindlaksmääramiseks, kohaldada alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

(9)

Kuna määrusega (EL) nr 236/2012 on ette nähtud, et siduvad tehnilised standardid tuleks vastu võtta enne kõnealuse määruse mõistlikku kohaldamist, ja kuna on esmatähtis määrata enne 1. novembrit 2012 kindlaks nõutud vähemolulised elemendid, et lihtsustada turuosalistel kõnealuse määruse järgimist ja pädevatel asutustel selle jõustamist, on oluline, et käesolev määrus jõustuks järgmisel päeval pärast selle avaldamist.

(10)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas komisjonile.

(11)

ESMA on läbi viinud avaliku konsultatsiooni käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks järgmine:

a)

lühikesi netopositsioone käsitlev üksikasjalik teave, mille füüsiline või juriidiline isik esitab pädevatele asutustele või avalikustab vastavalt määruse (EL) nr 236/2012 artikli 9 lõikele 5;

b)

üksikasjalik teave, mille pädevad asutused esitavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (edaspidi „ESMA”) vastavalt määruse (EL) nr 236/2012 artikli 11 lõikele 3;

c)

käibe arvutamise meetod aktsiate peamise kauplemiskoha kindlaksmääramiseks vastavalt määruse (EL) nr 236/2012 artikli 16 lõikele 3.

II   PEATÜKK

LÜHIKESI NETOPOSITSIOONE KÄSITLEV ÜKSIKASJALIK TEAVE, MIS ESITATAKSE JA AVALIKUSTATAKSE

[MÄÄRUSE (EL) nr 236/2012 ARTIKKEL 9]

Artikkel 2

Pädevate asutuste teavitamine aktsiate, riigi võlakohustuste ja katmata riigi krediidiriski vahetustehingute lühikestest netopositsioonidest

1.   Määruse (EL) nr 236/2012 artikli 5 lõike 1, artikli 7 lõike 1 või artikli 8 kohaselt esitatud teade sisaldab I lisa tabelis 1 täpsustatud teavet.

Teade esitatakse asjaomase pädeva asutuse välja antud vormis, mis vastab käesoleva määruse II lisas sätestatud vormingule.

2.   Kui pädeval asutusel on turvalised süsteemid, mis võimaldavad täielikult tuvastada teate esitaja ja positsiooni hoidja, sealhulgas I lisa tabeli 1 lahtrite 1–7 kohase kogu teabe, võib teate vormi vastavad lahtrid jätta täitmata.

3.   Füüsiline või juriidiline isik, kes on esitanud lõikes 1 osutatud teate, milles on viga, saadab pärast vea avastamist asjaomasele pädevale asutusele tühistamist käsitleva teate.

Tühistamist käsitlev teade esitatakse asjaomase pädeva asutuse välja antud vormis, mis vastab III lisas sätestatud vormingule.

Füüsiline või juriidiline isik esitab vajaduse korral uue teate vastavalt lõigetele 1 ja 2.

Artikkel 3

Aktsiate lühikest netopositsiooni käsitleva teabe avalikustamine

Aktsiate sellise lühikese netopositsiooni avalikustamisel, mis vastavalt määruse (EL) nr 236/2012 artikli 6 lõikele 1 ületab asjakohase avalikustamiskünnise või langeb alla selle, esitatakse käesoleva määruse I lisa tabelis 2 täpsustatud teave.

III   PEATÜKK

ÜKSIKASJALIK TEAVE, MIS ESITATAKSE ESMA-LE SEOSES LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDEGA

[MÄÄRUSE (EL) nr 236/2012 ARTIKKEL 11]

Artikkel 4

Korrapäraselt esitatav teave

Vastavalt määruse (EL) nr 236/2012 artikli 11 lõikele 1 esitavad pädevad asutused ESMA-le kord kvartalis järgmise teabe:

a)

iga sellise konkreetse aktsia igapäevane lühike koondnetopositsioon, mis kuulub riigi peamisesse aktsiaindeksisse, mille on kindlaks määranud asjaomane pädev asutus;

b)

punktis a osutatud indeksisse mitte kuuluva konkreetse aktsia lühike koondnetopositsioon kvartali lõpu seisuga;

c)

iga konkreetse riigist emitendi võlakohustuste igapäevane lühike koondnetopositsioon;

d)

vajaduse korral riigist emitendi krediidiriski vahetustehingute igapäevased katmata koondpositsioonid.

Artikkel 5

Taotluse korral esitatav teave

Teave, mida asjaomane pädev asutus määruse (EL) nr 236/2012 artikli 11 lõike 2 kohasel konkreetsel juhul esitab, hõlmab ESMA taotletud kogu teavet, mida pädev asutus ei ole veel esitanud vastavalt käesoleva määruse artiklile 4.

IV   PEATÜKK

KÄIBE ARVUTAMISE MEETOD PEAMISE KAUPLEMISKOHA KINDLAKSMÄÄRAMISEKS

[MÄÄRUSE (EL) nr 236/2012 ARTIKKEL 16]

Artikkel 6

Käibe arvutamine aktsiate peamise kauplemiskoha kindlaksmääramiseks

1.   Käibe arvutamisel määruse (EL) nr 236/2012 artikli 16 kohaselt kasutab asjaomane pädev asutus parimat kättesaadavat teavet, mis võib hõlmata järgmist:

a)

avalikult kättesaadav teave;

b)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ (3) artikli 25 lõike 3 kohaselt kogutud tehinguandmed;

c)

teave kauplemiskohtadelt, kus asjaomaste aktsiatega kaubeldakse;

d)

teise pädeva asutuse, sealhulgas kolmanda riigi pädeva asutuse esitatud teave;

e)

asjaomaste aktsiate emitendi esitatud teave;

f)

kolmandatelt isikutelt, sealhulgas andmete esitajatelt, saadud teave.

2.   Et määrata kindlaks, mis on parim kättesaadav teave, tagab asjaomane pädev asutus mõistlikkuse piires järgmise:

a)

eelistatakse avalikult kättesaadava teabe kasutamist muudele teabeallikatele;

b)

teave hõlmab asjaomase perioodi kõiki kauplemiseks ette nähtud ajavahemikke, hoolimata sellest, kas kõigil kõnealustel ajavahemikel aktsiatega kaubeldi;

c)

vastuvõetud ja arvutamisel kasutatud tehinguid võetakse arvesse ainult üks kord;

d)

arvesse ei võeta kauplemiskoha kaudu teatatud, kuid väljaspool seda täidetud tehinguid.

3.   Aktsiate käive kauplemiskohas on null, kui aktsiad ei ole enam lubatud kauplemisele kauplemiskohas isegi juhul, kui aktsiad olid kauplemiskohas kauplemisele lubatud asjaomase arvestusperioodi jooksul.

V   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2012, välja arvatud artikkel 6, mida kohaldatakse alates esimeses lõigus osutatud kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 86, 24.3.2012, lk 1.

(2)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(3)  ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.


I LISA

TABEL 1

Teavitamisel kasutatavate lahtrite loend (artikkel 2)

Lahtri nimetus

Kirjeldus

1.

Positsiooni hoidja

Füüsiliste isikute puhul: eesnimi ja perekonnanimi

Juriidiliste isikute puhul: täisnimi, sealhulgas vajaduse korral õiguslik vorm, nagu on märgitud registris, kuhu kõnealune juriidiline isik on kantud

2.

Juriidilise isiku tunnuskood

Ettevõtte tunnuskood (Bank Identifier Code), kui on olemas

3.

Positsiooni hoidja aadress

Täielik aadress (nt tänav, majanumber, sihtnumber, linn, maakond) ja riik

4.

Positsiooni hoidja kontaktandmed

Telefoninumber, faksinumber (kui on olemas), e-posti aadress

5.

Teate esitaja

Füüsiliste isikute puhul: eesnimi ja perekonnanimi

Juriidiliste isikute puhul: täisnimi, sealhulgas vajaduse korral õiguslik vorm, nagu on märgitud registris, kuhu kõnealune juriidiline isik on kantud

6.

Teate esitaja aadress

Täielik aadress (nt tänav, majanumber, sihtnumber, linn, maakond) ja riik, kui need erinevad positsiooni hoidja aadressist

7.

Teate esitaja kontaktandmed

Telefoninumber, faksinumber (kui on olemas), e-posti aadress, kui need erinevad positsiooni hoidja vastavatest andmetest

8.

Teate esitamise kuupäev

Teate esitamise kuupäev vastavalt ISO standardile 8601:2004 (aaaa-kk-pp)

9.

Emitendi tunnusandmed

Aktsiate puhul: sellise äriühingu täisnimi, kelle aktsiad on lubatud kauplemisele kauplemiskohas

Riigi võlakohustuste puhul: emitendi täisnimi

Katmata riigi krediidiriski vahetustehingute puhul: asjaomase riigist emitendi täisnimi

10.

ISIN

Ainult aktsiate puhul: emitendi põhiliiki lihtaktsiate ISIN. Kui lihtaktsiaid ei ole lubatud kauplemisele, eelisaktsiate ISIN (või kui kauplemisele on lubatud mitu liiki eelisaktsiad, põhiliiki eelisaktsiate ISIN)

11.

Riigikood

Riigist emitendi kahetäheline kood vastavalt ISO standardile 3166-1

12.

Positsiooni kuupäev

Kuupäev, mil positsioon võeti, seda muudeti või see suleti. Vorming vastavalt ISO standardile 8601:2004 (aaaa-kk-pp)

13.

Lühikese netopositsiooni suurus protsentides

Ainult aktsiate puhul: protsent (ümardatud kahe kümnendkohani) emiteeritud aktsiakapitalist, esitatud absoluutväärtuses ilma pluss- või miinusmärgita

14.

Lühikese netopositsiooni ekvivalent

Aktsiate puhul: vastav aktsiate koguarv

Riigi võlakohustuste puhul: vastav nimiväärtus eurodes

Katmata riigi krediidiriski vahetustehingute puhul: vastav nimiväärtus eurodes

Näitajad esitatakse absoluutväärtuses ilma pluss- või miinusmärgita ning vääring esitatakse vastavalt ISO standardile 4217

15.

Eelmise teate esitamise kuupäev

Kuupäev, mil positsiooni hoidja viimast korda teatas positsioonist seoses sama emitendiga. Vorming vastavalt ISO standardile 8601:2004 (aaaa-kk-pp)

16.

Tühistamise kuupäev

Kuupäev, mil esitati tühistamise vorm, et tühistada varasem ebaõigeid andmeid sisaldav teade. Vorming vastavalt ISO standardile 8601:2004 (aaaa-kk-pp)

17.

Märkused

Vabas vormis tekst – ei ole kohustuslik


TABEL 2

Avalikustamisel kasutatavate lahtrite loend (artikkel 3)

Lahtri nimetus

Kirjeldus

1.

Positsiooni hoidja

Füüsiliste isikute puhul: eesnimi ja perekonnanimi

Juriidiliste isikute puhul: täisnimi, sealhulgas vajaduse korral õiguslik vorm, nagu on märgitud registris, kuhu kõnealune juriidiline isik on kantud

2.

Emitendi nimi

Sellise äriühingu täisnimi, kelle aktsiad on lubatud kauplemisele kauplemiskohas

3.

ISIN

Emitendi põhiliiki lihtaktsiate ISIN. Kui lihtaktsiaid ei ole lubatud kauplemisele, eelisaktsiate ISIN (või kui kauplemisele on lubatud mitu liiki eelisaktsiad, põhiliiki eelisaktsiate ISIN)

4.

Lühikese netopositsiooni suurus protsentides

Protsent (ümardatud kahe kümnendkohani) emiteeritud aktsiakapitalist

5.

Positsiooni kuupäev

Kuupäev, mil positsioon võeti, seda muudeti või see suleti, vastavalt ISO standardile 8601:2004 (aaaa-kk-pp)


II LISA

Lühikesi netopositsioone käsitleva teate vorming (artikkel 2)

POSITSIOONI HOIDJA

Eesnimi

PEREKONNANIMI

Äriühingu täisnimi

 

BIC-kood

(kui on positsiooni hoidjal)

 

Riik

 

Aadress

 

Kontaktisik

Eesnimi

Perekonnanimi

 

Telefoninumber

 

Faksinumber

 

E-posti aadress

 


TEATE ESITAJA

(kui erineb positsiooni hoidjast)

Eesnimi

PEREKONNANIMI

Äriühingu täisnimi

 

Riik

 

Aadress

 

Kontaktisik

Eesnimi

Perekonnanimi

 

Telefoninumber

 

Faksinumber

 

E-posti aadress

 


LÜHIKENE NETOPOSITSIOON AKTSIATES

1.

Teate esitamise kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

2.   

Emitendi nimi

2.1.

ISIN-kood

 

2.2.

Täisnimi

 

3.

Positsiooni kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

4.   

Lühike netopositsioon pärast künnise ületamist

4.1.

Vastav aktsiate arv

 

4.2.

Protsent emiteeritud aktsiakapitalist

 

5.

Eelmise teate esitamise kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

6.

Märkus

 


LÜHIKENE NETOPOSITSIOON RIIGI VÕLAKOHUSTUSTES

1.

Teate esitamise kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

2.   

Emitendi nimi

2.1.

Riigikood

 

2.2.

Täisnimi

 

3.

Positsiooni kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

4.

Lühike netopositsioon pärast künnise ületamist

Vastav nimiväärtus

 

5.

Eelmise teate esitamise kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

6.

Märkus

 


POSITSIOON KATMATA RIIGI KREDIIDIRISKI VAHETUSTEHINGUTES

1.

Teate esitamise kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

2.   

Emitendi nimi

2.1.

Riigikood

 

2.2.

Täisnimi

 

3.

Positsiooni kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

4.

Lühike netopositsioon pärast künnise ületamist

Vastav nimiväärtus

 

5.

Eelmise teate esitamise kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

6.

Märkus

 


III LISA

Ebaõigeid andmeid sisaldava teate tühistamise vormi vorming (artikkel 2)

POSITSIOONI HOIDJA

Eesnimi

PEREKONNANIMI

Äriühingu täisnimi

 

BIC-kood

(kui on positsiooni hoidjal)

 

Riik

 

Aadress

 

Kontaktisik

Eesnimi

Perekonnanimi

 

Telefoninumber

 

Faksinumber

 

E-posti aadress

 


TEATE ESITAJA

(kui erineb positsiooni hoidjast)

Eesnimi

PEREKONNANIMI

Äriühingu täisnimi

 

Riik

 

Aadress

 

Kontaktisik

Eesnimi

Perekonnanimi

 

Telefoninumber

 

Faksinumber

 

E-posti aadress

 


TÜHISTATUD LÜHIKENE NETOPOSITSIOON AKTSIATES

1.

Tühistamise kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

2.   

Emitendi nimi

2.1.

ISIN-kood

 

2.2.

Täisnimi

 

3.

Tühistatud teate kohane positsiooni kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

4.   

Tühistatud teate kohane lühike netopositsioon pärast künnise ületamist

4.1.

Vastav aktsiate arv

 

4.2.

Protsent emiteeritud aktsiakapitalist

 

5.

Tühistatud teate kohane teate esitamise kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

6.

Märkus

 


TÜHISTATUD LÜHIKENE NETOPOSITSIOON RIIGI VÕLAKOHUSTUSTES

1.

Tühistamise kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

2.   

Emitendi nimi

2.1.

Riigikood

 

2.2.

Täisnimi

 

3.

Tühistatud teate kohane positsiooni kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

4.

Tühistatud teate kohane lühike netopositsioon pärast künnise ületamist

Vastav nimiväärtus

 

5.

Tühistatud teate kohane teate esitamise kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

6.

Märkus

 


TÜHISTATUD POSITSIOON KATMATA RIIGI KREDIIDIRISKI VAHETUSTEHINGUTES

1.

Tühistamise kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

2.   

Emitendi nimi

2.1.

Riigikood

 

2.2.

Täisnimi

 

3.

Tühistatud teate kohane positsiooni kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

4.

Tühistatud teate kohane lühike netopositsioon pärast künnise ületamist

Vastav nimiväärtus

 

5.

Tühistatud teate kohane teate esitamise kuupäev

(aaaa-kk-pp)

 

6.

Märkus

 


Top