EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0623

Komisjoni määrus (EL) nr 623/2012, 11. juuli 2012 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) II lisa EMPs kohaldatav tekst

OJ L 180, 12.7.2012, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 299 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/623/oj

12.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 623/2012,

11. juuli 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) II lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (1), eriti selle artikli 11 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Poola on esitanud põhjendatud taotluse muudatuste tegemiseks direktiivi 2005/36/EÜ II lisasse.

(2)

Poola on taotlenud rongidispetšeri („dyżurny ruchu”) kutsealase koolituse sisu muutmist; kõnealune kutseala on juba kantud direktiivi 2005/36/EÜ II lisasse. Kõnealused koolitusprogrammid vastavad direktiivi 2005/36/EÜ artikli 11 punkti c alapunktis ii sätestatud tingimustele, kuna pakutav koolitus on võrdväärne selle direktiivi artikli 11 punkti c alapunktis i nimetatud koolituse tasemega, tagab võrreldava kutsealase standardi ning valmistab koolitatavaid ette võrdväärse tasemega kohustuste ja funktsioonide jaoks, nagu nähtub järgmistest õigusaktidest: 8. jaanuari 1999. aasta akt haridussüsteemi reformi kohta (Poola Vabariigi ametlik väljaanne nr 12, 1999, 96); 28. märtsi 2003. aasta raudteetranspordiakt (Poola vabariigi ametlik väljaanne nr 86, 2003, 789); infrastruktuuriministri 16. augusti 2004. aasta määrus, milles käsitletakse selliste ametikohtade loetelu, mis on otseselt seotud raudteeliikluse käitamise ja turvalisusega, ning tingimusi, mida peavad täitma kõnealustel ametikohtadel töötavad ja raudteeveeremit juhtivad isikud (Poola Vabariigi ametlik väljaanne nr 212, 2004, 2152); infrastruktuuriministri 18. juuli 2005. aasta määrus raudteeliikluse käitamise ja signalisatsiooni üldtingimuste kohta (Poola Vabariigi ametlik väljaanne nr 172, 2005, 1444).

(3)

Poola on taotlenud ka rongikorraldaja („kierownik pociągu”) kutseala lisamist direktiivi 2005/36/EÜ II lisasse. Kõnealuse kutseala koolitusprogrammid vastavad selle direktiivi artikli 11 punkti c alapunktis ii sätestatud tingimustele, kuna pakutav koolitus on võrdväärne selle direktiivi artikli 11 punkti c alapunktis i nimetatud koolituse tasemega, tagab võrreldava kutsealase standardi ning valmistab koolitatavaid ette võrdväärse tasemega kohustuste ja funktsioonide jaoks, nagu nähtub järgmistest õigusaktidest: 8. jaanuari 1999. aasta akt haridussüsteemi reformi kohta (Poola Vabariigi ametlik väljaanne nr 12, 1999, 96); 28. märtsi 2003. aasta raudteetranspordiakt (Poola Vabariigi ametlik väljaanne nr 86, 2003, 789); infrastruktuuriministri 16. augusti 2004. aasta määrus, milles käsitletakse selliste ametikohtade loetelu, mis on otseselt seotud raudteeliikluse käitamise ja turvalisusega, ning tingimusi, mida peavad täitma kõnealustel ametikohtadel töötavad ja raudteeveeremit juhtivad isikud (Poola Vabariigi ametlik väljaanne nr 212, 2004, 2152); infrastruktuuriministri 18. juuli 2005. aasta määrus raudteeliikluse käitamise ja signalisatsiooni üldtingimuste kohta (Poola Vabariigi ametlik väljaanne nr 172, 2005, 1444).

(4)

Poola on taotlenud ka siseveelaevade mehaaniku („mechanik statkowy żeglugi śródlądowej”) kutseala lisamist direktiivi 2005/36/EÜ II lisasse. Kõnealuse kutseala koolitusprogrammid vastavad selle direktiivi artikli 11 punkti c alapunktis ii sätestatud tingimustele, kuna pakutav koolitus on võrdväärne selle direktiivi artikli 11 punkti c alapunktis i nimetatud koolituse tasemega, tagab võrreldava kutsealase standardi ning valmistab koolitatavaid ette võrdväärse tasemega kohustuste ja funktsioonide jaoks, nagu nähtub järgmistest õigusaktidest: 8. jaanuari 1999. aasta akt haridussüsteemi reformi kohta (Poola Vabariigi ametlik väljaanne nr 12, 1999, 96); infrastruktuuriministri 23. jaanuari 2003. aasta määrus siseveelaeva meeskonna kutsekvalifikatsioonide ja koosseisu kohta (Poola Vabariigi ametlik väljaanne nr 50, 2003, 427).

(5)

Direktiivi 2005/36/EÜ tuleks seega vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kutsekvalifikatsioonide tunnustamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2005/36/EÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuli 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 255, 30.9.2005, lk 22.


LISA

Direktiivi 2005/36/EÜ II lisa punkti 4 muudetakse alapealkirja „Poolas” all järgmiselt:

1)

neljas taane asendatakse järgmisega:

„—

rongidispetšer („dyżurny ruchu”),

kelle koolitus hõlmab:

i)

kaheksa-aastast põhiharidust ja nelja-aastast kutsekeskharidust spetsialiseerumisega raudteetranspordile, samuti 45 päeva pikkust kursust, mis valmistab ette rongidispetšeri tööks, ning kvalifikatsioonieksami sooritamist, või

ii)

kaheksa-aastast põhiharidust ja viieaastast kutsekeskharidust spetsialiseerumisega raudteetranspordile, samuti 63 päeva pikkust kursust, mis valmistab ette rongidispetšeri tööks, ning kvalifikatsioonieksami sooritamist, või

iii)

kaheksa-aastast põhiharidust ja viieaastast kutsekeskharidust spetsialiseerumisega raudteetranspordile, samuti 29 päeva pikkust kursust, mis valmistab ette rongidispetšeri tööks, viie päeva pikkust järelevalve all sooritatud praktikat ning kvalifikatsioonieksami sooritamist, või

iv)

kuueaastast põhiharidust, kolmeaastast madalama astme keskharidust ja kolmeaastast kutsekeskharidust spetsialiseerumisega raudteetranspordile, samuti 29 päeva pikkust kursust, mis valmistab ette rongidispetšeri tööks, viie päeva pikkust järelevalve all sooritatud praktikat ning kvalifikatsioonieksami sooritamist.”

2)

Lisatakse viies ja kuues taane:

„—

rongikorraldaja („kierownik pociągu”);

kelle koolitus hõlmab:

i)

kaheksa-aastast põhiharidust ja viieaastast kutsekeskharidust spetsialiseerumisega raudteetranspordile, samuti 22 päeva pikkust kursust, mis valmistab ette rongikorraldaja tööks, kolme päeva pikkust järelevalve all sooritatud praktikat ning kvalifikatsioonieksami sooritamist, või

ii)

kuueaastast põhiharidust, kolmeaastast madalama astme keskharidust ja kolmeaastast kutsekeskharidust spetsialiseerumisega raudteetranspordile, samuti 22 päeva pikkust kursust, mis valmistab ette rongikorraldaja tööks, kolme päeva pikkust järelevalve all sooritatud praktikat ning kvalifikatsioonieksami sooritamist.

siseveelaevade mehaanik („mechanik statkowy żeglugi śródlądowej”),

kelle koolitus hõlmab:

i)

kaheksa-aastast põhiharidust ja viieaastast kutsekeskharidust spetsialiseerumisega siseveeteede masinaehitusele, samuti 24 kuu pikkust töökogemust, millest vähemalt 18 kuud moodustab siseveelaevade mehaanilise jõuseadme ja abisüsteemide käsitlemine ning kuus kuud näiteks sisepõlemismootorite parandamine laevatehastes või teenindustöökodades, ning kvalifikatsioonieksami sooritamist, või

ii)

kuueaastast põhiharidust, kolmeaastast madalama astme keskharidust ja nelja-aastast kutsekeskharidust spetsialiseerumisega siseveeteede masinaehitusele, samuti 24 kuu pikkust töökogemust, millest vähemalt 18 kuud moodustab siseveelaevade mehaanilise jõuseadme ja abisüsteemide käsitlemine ning kuus kuud näiteks sisepõlemismootorite parandamine laevatehastes või teenindustöökodades, ning kvalifikatsioonieksami sooritamist.”


Top