EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0045

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 45/2012, 19. jaanuar 2012 , millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004 lisa liikumisdokumentide sisu osas EMPs kohaldatav tekst

OJ L 17, 20.1.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 260 - 261

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/45/oj

20.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 17/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 45/2012,

19. jaanuar 2012,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004 lisa liikumisdokumentide sisu osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 21/2004 on sätestatud, et iga liikmesriik peab kehtestama kõnealuse määruse sätete kohase lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteemi.

(2)

Nimetatud süsteem peab sisaldama järgmist nelja elementi: identifitseerimisvahendeid iga looma identifitseerimiseks (edaspidi „identifitseerimisvahendid”), igas põllumajandusettevõttes peetavaid ajakohastatud registreid, liikumisdokumente ning keskregistrit või elektroonilist andmebaasi. Kõnealuse määruse lisas on sätestatud nimetatud elementide suhtes kehtivad nõuded.

(3)

Määruses (EÜ) nr 21/2004 on sätestatud, et alates 31. detsembrist 2009 on elektrooniline identifitseerimine kohustuslik kõigi pärast nimetatud kuupäeva sündinud loomade puhul. Enamik enne eespool nimetatud kuupäeva sündinud loomadest identifitseeritakse siiski mitteelektrooniliste tunnuste abil.

(4)

Mitteelektroonilistes tunnustes sisalduvat loomade individuaalset koodi saab registreerida üksnes käsitsi. Mitteelektrooniliste tunnuste käsitsi registreerimine on loomapidajatele väga koormav ning see on võimalik vigade allikas.

(5)

Seoses nõudega registreerida loomade individuaalsed tunnuskoodid liikumisdokumendis tuli arvesse võtta enne 31. detsembrit 2009 sündinud loomade eriolukorda. Selliste loomade tapamajja viimisega kaasnev oht ei ole märkimisväärne ning seepärast ei ole kõnealusest nõudest tulenev lisahalduskoormus õigustatud. Seega ei kohaldatud kõnealust nõuet samas liikmesriigis otse tapamajja viidavate loomade puhul, olenemata nende viimiskuupäevast.

(6)

Ettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks on määruse (EÜ) nr 21/2004 (muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 933/2008) (2) lisas sätestatud, et nõue registreerida loomade individuaalsed tunnuskoodid liikumisdokumendis ei ole kohustuslik enne 31. detsembrit 2009 sündinud loomade puhul kuni 31. detsembrini 2011 igasuguse liikumise korral, välja arvatud otse või suunamise korras tapamajja liikumine.

(7)

Kõnealuse üleminekuperioodi kehtivuse jooksul ei ole komisjoni talitusi teavitatud mitte ühestki kõnealuse erandi rakendamisest tingitud suuremast süsteemirikkest.

(8)

Andmed näitavad siiski, et mõnes liikmesriigis moodustavad enne 31. detsembrit 2009 sündinud loomad suure osa lammaste ja kodukitsede populatsioonist kuni 31. detsembrini 2014, tingituna lammaste ja kodukitsede erilisest pidamisviisist. Kõnealuste loomade liikumisega seotud riskid väheneksid pidevalt võrdeliselt nende arvu vähenemisega. Mitteelektrooniliste tunnuste käsitsi registreerimine eespool nimetatud juhtudel kujutaks endast siiski suurt halduskoormust selliste loomade pidajatele.

(9)

Seega tuleks selliste liikumiste puhul kuni 31. detsembrini 2014 kohaldada jätkuvalt erandit nõudest registreerida loomade individuaalsed tunnuskoodid liikumisdokumendis. Sel viisil jääksid kõnealusest registreerimisnõudest tulenev loomapidajate töökoormus ning samuti võimalike vigade arv vastuvõetavale tasemele.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 21/2004 vastavalt muuta.

(11)

Õiguskindluse huvides on kohane, et käesolevat määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2012, et tagada loomade individuaalsete tunnuskoodide liikumisdokumendis registreerimise nõude erandi jätkuv kohaldamine.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 21/2004 lisa C jao punktis 3 asendatakse alapunkt b järgmisega:

„b)

kuni 31. detsembrini 2014 kogu muu liikumise puhul”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. jaanuar 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 5, 9.1.2004, lk 8.

(2)  ELT L 256, 24.9.2008, lk 5.


Top