EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0829

Nõukogu otsus 2012/829/ÜVJP, 21. detsember 2012 , millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 356, 22.12.2012, p. 71–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 207 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/829/oj

22.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/71


NÕUKOGU OTSUS 2012/829/ÜVJP,

21. detsember 2012,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP (1).

(2)

Otsusesse 2010/413/ÜVJP tuleks lisada säte, milles käsitletakse tõhustatud järelevalvet liidus asuvate finantseerimisasutuste kogu tegevuse üle Iraani finantseerimisasutustega.

(3)

Lisaks tuleks muuta otsuse 2010/413/ÜVJP sätet rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohta.

(4)

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud nimekirja isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada täiendavad isikud ja üksused, teatud üksused tuleks nimekirjast välja jätta ning teatud üksusi käsitlevaid kandeid tuleks muuta.

(5)

Seepärast tuleks otsust 2010/413/ÜVJP vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/413/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklile 10 lisatakse järgmine lõige:

„3a.   Finantseerimisasutustelt nõutakse, et nad oma tegevuses lõikes 1 sätestatud pankade ja finantseerimisasutustega:

a)

jälgiksid pidevalt hoolikalt kontode tehinguid, sealhulgas oma klientidele kohaldatavate nõuetekohaste programmide kaudu ning tulenevalt oma kohustustest seoses rahapesu ja terrorismi rahastamisega;

b)

nõuaksid maksekorralduste kõigi teabeväljade täitmist, mis puudutavad kõnealuse tehingu makse algatajat ja saajat, ning keelduksid tehingust, kui seda teavet ei ole esitatud;

c)

säilitaksid kõik tehingutega seotud andmed viie aasta jooksul ja teeksid need riiklikele asutustele nende taotluse korral kättesaadavaks;

d)

kui nad kahtlustavad või neil on põhjendatud alust kahtlustada, et rahalised vahendid on seotud massihävitusrelvade leviku rahastamisega, teavitaksid viivitamata oma kahtlustest rahapesu andmebürood või muud asjakohase liikmesriigi määratud pädevat asutust. Rahapesu andmebürool või muul pädeval asutusel on vahetu või kaudne ja õigeaegne juurdepääs finants-, haldus- ja õiguskaitsealasele teabele, mida ta vajab oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas aruannetele kahtlaste finantstehingute kohta.”

2)

Artikli 20 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

I lisas nimetamata isikud ja üksused, kes on kaasatud või vahetult seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega Iraanis või kes neid tegevusi toetavad, sealhulgas olles seotud keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hangetega, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad või nende omandis või kontrolli all olevad (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevad) isikud ja üksused ning isikud ja üksused, kes on aidanud määratud isikutel või üksustel ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) või käesoleva otsuse sätetest kõrvale hoida või neid sätteid rikkuda ning teised Islami revolutsioonilise kaardiväe ning Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja liikmed ja üksused ning nende omanduses või kontrolli all olevad või nende nimel tegutsevad või neile kindlustus- või muid esmatähtsaid teenuseid pakkuvad üksused, kes on loetletud II lisas.”

Artikkel 2

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Brüssel, 21. detsember 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.


LISA

I.

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisasse kantakse täiendavalt allpool loetletud isik ja üksused.

„I   Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused ning Iraani valitsust toetavad isikud ja üksused

Isik

 

Nimi:

Tuvastamisandmed

Põhjused

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Babak Zanjani

Sünniaeg: 12. märts 1971

Babak Zanjani aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. Zanjani on Iraani naftatehingute ja naftaga seotud raha ülekannete peamine toetaja. Zanjani on AÜEs asuva Sorinet Groupi omanik ja juht ning kasutab mõnda selle ettevõtet naftaga seotud maksete suunamiseks.

22.12.2012


Üksused

 

Nimi:

Tuvastamisandmed

Põhjused

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,

P.O.Box: 79145/3184

Tel: +98-21-77606030

Veebisait: www.niopdc.ir

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal

22.12.2012

2.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.

Tel: +98-21-88801960/+98-21-66152223

Faks: +98-21-66154351

Veebisait: www.ioptc.com

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal

22.12.2012

3.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.

P.O.Box: 11365/6714

Tel: +98-21-88907472

Faks: +98-21-88907472

Veebisait: www.nioec.org

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal

22.12.2012

4.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,

Iranian University of Science and Technology,

16845-188, Tehran, Iran,

Tel: 98 217 3912858

Faks: 98 217 7491206

E-posti aadress: ici@iust.ac.ir

Veebisait: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, teise nimega Composite Institute of Iran) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2011. aastal oli ICIga sõlmitud leping ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA) IR-2M tsentrifuugi rootorite tarnimiseks.

22.12.2012

5.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran

Tel: 98 0311 2658311 15

Faks: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2012. aasta alguses kavatses Jelvesazan tarnida ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA) juhitavaid vaakumpumpasid.

22.12.2012

6.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran

Tel: 98 861 4130430

Faks: 98 861 413023

Veebisait: www.iralco.net

The Iran Aluminium Company (teise nimega IRALCO, Iranian Aluminium Company) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2012. aasta keskel oli IRALCOl leping alumiiniumi tarnimiseks ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA).

22.12.2012

7.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. Simatecil oli 2010. aasta alguses sõlmitud leping ÜRO nimekirja kantud Kalaye Electric Companyga (KEC) Vacon inverterite hankimiseks, et käitada uraani rikastamise tsentrifuuge. 2012. aasta keskel üritas Simatec hankida ELi poolt kontrollitavaid invertereid.

22.12.2012

8.

Aluminat

1.

Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (tehas)

2.

Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran

Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Faks: 98 21 22057127

Veebisait: www.aluminat.com

Aluminat aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2012. aasta alguses oli Aluminatil leping 6061-T6 alumiiniumi tarnimiseks ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA).

22.12.2012

9.

Organisation of Defensive Innovation and Research

 

The Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) aitab nimekirja kantud isikutel ja üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. IAEA on nimetanud SPNDd seoses kahtlustega Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtme pärast, mille suhtes Iraan keeldub jätkuvalt koostöö tegemisest. SPNDd juhib ÜRO nimekirja kantud Mohsen Fakhrizadeh ja on Ministry of Defence For Armed Forces Logistics (MODAFL, ELi nimekirja kantud 2011. aasta mais)osa. EL kandis 2011. aasta detsembris nimekirja Davoud Babaei SPND turvaülemana, millega seoses ta vastutab teabe avalikustamise vältimise eest, sealhulgas IAEAle.

22.12.2012

10.

First Islamic Investment Bank

Harukontor: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Harukontor: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Suhted investoritega: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. FIIB kuulub Sorinet Groupi, mille omanik ja juht on Babak Zanjani. Seda kasutatakse Iraani naftaga seotud maksete suunamiseks.

22.12.2012

11.

International Safe Oil

 

International Safe Oil (ISO) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. ISO kuulub Sorinet Groupi, mille omanik ja juht on Babak Zanjani. Seda kasutatakse Iraani naftaga seotud maksete suunamiseks.

22.12.2012

12.

Sorinet Commercial Trust

SCT Bankers Company

Harukontor: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988

Tel: 0097 14 3257022-99

E-posti aadress: INFO@SCTBankers.com

Dubai SWIFT-kood: SCTSAEA1

Harukontor: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618

Tel: +98 764 444 32 341-2

Faks: +98 764 444 50 390-1

Sorinet Commercial Trust (SCT) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. SCT kuulub Sorinet Groupi, mille omanik ja juht on Babak Zanjani. Seda kasutatakse Iraani naftaga seotud maksete suunamiseks.

22.12.2012

13.

Hong Kong Intertrade Company Ltd

Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong

Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. HKICO on ELi nimekirja kantud National Iranian OilCompany (NIOC) variettevõte. 2012. aasta keskel pidi HKICO saama miljoneid dollareid NIOCi naftamüügist.

22.12.2012

14.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland

Petro Suisse aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. See on ELi nimekirja kantud NIOCi variettevõte. NIOC asutas ettevõttena Petro Suisse'i ja kasutab Petro Suisse'i kontosid maksete tegemiseks ja saamiseks. Petro Suisse jätkas 2012. aastal kontakte NIOCiga.

22.12.2012

15.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

No 234, Taleghani St, Tehran, Iran

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, teiste nimedega the Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) toetab rahaliselt Iraani valitsust. OPIC tegutseb Iraani naftaministeeriumi ja National Iranian Oil Company (NIOC) all, kes on mõlemad kantud ELi nimekirja. Ettevõttel on osalus mitmetes ELi nimekirja kantud üksustes.

22.12.2012

16.

CF Sharp and Company Private Limited

 

See üksus on aidanud Irano-Hind Shipping Companyl (IHSC) (ÜRO nimekirja kantud 9. juunil 2010) kõrvale hoida tema suhtes vastu võetud sanktsioonidest. IHSC üritas pärast nimekirja kandmist varjata kolme tankeri omandit, andes nende juhtimise üle Noah Ship Managementile ja seejärel Marian Ship Managementile. CF Sharp and Co osales selles tegevuses, sõlmides IHSCga personalijuhtimise lepingu seoses nende kolme tankeri navigeerimismeeskonnaga. Kõnealust lepingut täitsid Noah Ship Management ja Marian Ship Management.

22.12.2012

17.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Iran

Tel: 98 21 66022727

Faks: 98 21 66036005

Veebisait: www.sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2011. aasta lõpus võimaldas SUT ÜRO nimekirja kantud Iraani tuumaüksuselKalaye Electric Company (KEC) ja ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyl (TESA) kasutada laboratooriume.

22.12.2012

18.

Moallem Insurance Company (teiste nimedega

Moallem Insurance, Moallem Insurance Co, M.I.C, Export and Investment Insurance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Iran

Tel: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835

Faks: (98-21) 88771245

Veebisait: www.mic-ir.com

IRISLi põhiline kindlustusandja.

22.12.2012”.

II.

Allpool loetletud üksusi käsitlevad kanded otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas asendatakse allpool toodud kannetega.

„B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjused

Nimekirja kandmise kuupäev

1.

Iraani presidendi kantselei tehnoloogiaalase koostöö amet

(Technology Cooperation Office, TCO), teise nimega innovatsiooni- ja tehnoloogiakeskus (Center for Innovation and Technology (CITC))

Teheran, Iraan

Vastutab tehnoloogia arengu eest Iraanis, tegeledes asjaomaste hangetega välisriikidest ning koolitusalaste sidemetega. Toetab tuuma- ja raketiprogramme.

26.07.2010

2.

Sureh (teise nimega Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (teiste nimedega Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Peakontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran

Kompleks: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Ettevõte, mis on ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tütarettevõte, koosneb uraani muundamise rajatisest, kütuse tootmise tehasest ja tsirkooniumi tootmise tehasest.

23.05.2011

3.

Tidewater (teiste nimedega Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Postiaadress: nr 80, Tidewater Building, Vozara tänav, Saie pargi kõrval, Teheran, Iraan

IRGCi omandis või kontrolli all

23.01.2012”.

III.

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud nimekirjast jäetakse välja allpool loetletud üksused.

1.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

2.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)


Top