EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0735

2012/735/EL: Nõukogu otsus, 31. mai 2012 , ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

OJ L 354, 21.12.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 088 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/735/oj

21.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/1


NÕUKOGU OTSUS,

31. mai 2012,

ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

(2012/735/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91, artikli 100 lõiget 2 ja artikli 207 lõike 4 esimest lõiku, koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

19. jaanuaril 2009 volitas nõukogu komisjoni pidama Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel läbirääkimisi mitmepoolse kaubanduslepingu üle nende Andide Ühenduse liikmesriikidega, kellel on ühine eesmärk sõlmida edasipüüdlik, laiaulatuslik ja tasakaalustatud kaubandusleping.

(2)

Kõnealused läbirääkimised on lõpule viidud ning ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (edaspidi „leping”) parafeeriti 23. märtsil 2011.

(3)

Lepingu artikli 330 lõikega 3 on ette nähtud lepingu ajutine kohaldamine.

(4)

Leping tuleks liidu nimel allkirjastada ja seda tuleks kohaldada ajutiselt kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni.

(5)

Leping ei mõjuta liikmesriikide investorite õigust kasutada ära soodsamat kohtlemist, mis on ette nähtud mis tahes investeeringuid käsitlevas lepingus, mille osalisteks on liikmesriik ja allakirjutanud Andide riik.

(6)

Käesolevas otsuses ettenähtud ajutine kohaldamine ei piira aluslepingutekohast pädevuse jaotust liidu ja selle liikmesriikide vahel.

(7)

ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 7 kohaselt on asjakohane, et nõukogu annab komisjonile volitused kiita heaks lepingu teatud piiratud muudatused, mis kaubanduskomitee geograafiliste tähiste kohta vastu võtab ning mille ettepaneku esitab intellektuaalomandi allkomitee vastavalt lepingu artikli 209 lõikele 2.

(8)

On asjakohane kehtestada vastav menetlus, millega kaitsta neid geograafilisi tähiseid, mis on kaitstud lepinguga.

(9)

Lepingut ei tuleks tõlgendada viisil, nagu annaks ta õigusi või paneks kohustusi, millele saab liidu või liikmesriikide kohtutes otse tugineda,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga antakse luba allkirjastada ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse.

Lepingu tekst on liidetud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

1.   Kuni lepingu sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni kohaldab liit lepingut ajutiselt nagu on ette nähtud lepingu artikli 330 lõikes 3, välja arvatud selle artikkel 2, artikli 202 lõige 1 ning artiklid 291 ja 292.

2.   Et määrata kindlaks lepingu ajutise kohaldamise alguskuupäev, otsustab nõukogu, millisel kuupäeval saadetakse Colombiale ja Peruule selle artikli 330 lõikes 3 osutatud teade. Kõnealuses teates osutatakse sätetele, mida ei saa ajutiselt kohaldada.

3.   Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu ajutise kohaldamise alguskuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Lepingu artikli 209 lõike 2 kohaldamiseks kiidab komisjon liidu nimel heaks lepingu muudatused, mis kaubanduskomitee geograafiliste tähiste kohta intellektuaalomandi allkomitee ettepanekul vastu võtab. Kui huvitatud isikud ei jõua geograafiliste tähiste kohta esitatud vastuväidete osas kokkuleppele, võtab komisjon vastu sellekohase seisukoha nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) (1) artikli 15 lõike 2 kohase menetluse alusel.

Artikkel 5

1.   Lepingu XIII lisa („Geograafiliste tähiste loetelud”) 1. liitega kaitstud nime võivad kasutada kõik ettevõtjad, kes turustavad spetsifikatsioonile vastavaid põllumajandustooteid, toiduaineid, veini, aromatiseeritud veini või kanget alkoholi.

2.   Liikmesriigid ja liidu institutsioonid jõustavad lepingu artiklis 210 ette nähtud kaitsemeetmed, sealhulgas huvitatud isiku taotlusel.

Artikkel 6

Lepingu II lisa („Mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlus ja halduskoostöö viisid”) 2 A liites ja 5. liites ning I lisa („Tollitariifide kaotamise ajakava”) 1. liites sisalduvate eeskirjade kohaldamiseks vajalike rakenduseeskirjade vastuvõtmiseks kohaldatakse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artiklit 247a.

Artikkel 7

Lepingut ei tõlgendata viisil, nagu annaks ta õigusi või paneks kohustusi, millele saab liidu või liikmesriikide kohtutes otse tugineda.

Artikkel 8

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 31. mai 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

P. OLSEN DYHR


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


Top