EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0248

2012/248/EL: Komisjoni rakendusotsus, 7. mai 2012 , millega muudetakse otsuseid 2005/692/EÜ, 2005/734/EÜ, 2007/25/EÜ ja 2009/494/EÜ linnugripi osas (teatavaks tehtud numbri C(2012) 2947 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 123, 9.5.2012, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 338 - 339

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/248/oj

9.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/42


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

7. mai 2012,

millega muudetakse otsuseid 2005/692/EÜ, 2005/734/EÜ, 2007/25/EÜ ja 2009/494/EÜ linnugripi osas

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 2947 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/248/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (1) eelkõige selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (2) eriti selle artikli 18 lõiget 7,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (3) eriti selle artikli 22 lõiget 6,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, (4) eriti selle artiklit 18,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast Kagu-Aasias 2003. aasta keskel puhkenud linnugrippi, mille põhjustas alatüüpi H5N1 kuuluv kõrge patogeensusega linnugripiviirus, on komisjon vastu võtnud mitu kaitsemeedet.

(2)

Need meetmed on sätestatud eelkõige komisjoni 6. oktoobri 2005. aasta otsuses 2005/692/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude gripiga mitmetes kolmandates riikides; (5) komisjoni 19. oktoobri 2005. aasta otsuses 2005/734/EÜ, millega kehtestatakse bio-ohutusmeetmed, et vähendada A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi kandumise ohtu metslindudelt kodulindudele ja teistele vangistuses elavatele lindudele ning rajada väga ohustatud piirkondadesse varajase avastamise süsteem; (6) komisjoni 22. detsembri 2006. aasta otsuses 2007/25/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga ja omanikega kaasas olevate lemmiklindude liikumisega ühendusse (7) ning komisjoni 25. juuni 2009. aasta otsuses 2009/494/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripi esinemisega Horvaatias ja Šveitsis (8).

(3)

Nimetatud otsustes sätestatud meetmeid kohaldatakse 30. juunini 2012. Kolmandates riikides esineb aga jätkuvalt gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripi puhanguid, mis kujutavad endast ohtu loomade ja inimeste tervisele ELis.

(4)

Arvestades linnugripiga seotud epidemioloogilist olukorda, on asjakohane jätkata toiminguid, mis vähendavad kodulindude, linnukasvatussaaduste, lemmiklindude ning muude kõnealuste otsustega hõlmatud toodete impordist tulenevat otsest ohtu, ning säilitada bioohutusmeetmed, varajase avastamise süsteemid ja teatavad kaitsemeetmed, mis on kasutusel seoses viiruse alatüübi H5N1 põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripiga.

(5)

Seepärast tuleks otsuste 2005/692/EÜ, 2005/734/EÜ, 2007/25/EÜ ja 2009/494/EÜ kohaldamisaega pikendada 31. detsembrini 2013.

(6)

2004. aastal avastati kõrge patogeensusega linnugripi puhangud Tais. Seetõttu võttis komisjon kaitsemeetmed seoses teatavate Taist pärit kodulindudest ja lindudest valmistatud kaupade impordiga.

(7)

Otsuse 2005/692/EÜ artiklis 1 on sätestatud, et liikmesriigid peatavad teatavate toodete, sealhulgas kodulindude, tehistingimustes peetavate silerinnaliste lindude ning looduslike jahilindude liha ja munade impordi Taist.

(8)

Tai on rakendanud rangeid hädatapmisi, et likvideerida kõrge patogeensusega linnugripp oma territooriumilt. Kõnealuse haiguse viimasest puhangust teatati 2008. aasta novembris ning Tai kuulutas ennast kõrge patogeensusega linnugripist vabanenuks alates 11. veebruarist 2009.

(9)

Komisjoni eksperdid on Taisse korraldanud mitmeid kontrollkäike, et hinnata loomatervise olukorda ja olemasolevaid haiguste kontrollimise süsteeme kõnealuses kolmandas riigis. Viimaste Taisse tehtud kontrollkäikude põhjal on tehtud järeldus, et üldsüsteem annab piisava garantii, et asjaomased tooted täidavad liidu nõudeid.

(10)

Pidades silmas loomatervise olukorra paranemist, eelkõige kodulindudel esineva kõrge patogeensusega linnugripi kontrollimise osas, ning Tai pakutavaid garantiisid, ei peaks enam kohaldama otsuse 2005/692/EÜ artiklis 1 sätestatud impordi peatamist.

(11)

Seepärast tuleks otsuseid 2005/692/EÜ, 2005/734/EÜ, 2007/25/EÜ ja 2009/494/EÜ vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2005/692/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 1 jäetakse välja.

2.

Artiklis 7 asendatakse kuupäev „30. juuni 2012” järgmiselt: „31. detsembrini 2013”.

Artikkel 2

Otsuse 2005/734/EÜ artiklis 4 asendatakse kuupäev „30. juuni 2012” järgmiselt: „31. detsembrini 2013”.

Artikkel 3

Otsuse 2007/25/EÜ artiklis 6 asendatakse kuupäev „30. juuni 2012” järgmiselt: „31. detsembrini 2013”.

Artikkel 4

Otsuse 2009/494/EÜ artiklis 3 asendatakse kuupäev „30. juuni 2012” järgmiselt: „31. detsembrini 2013”.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. mai 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(2)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(3)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(4)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1.

(5)  ELT L 263, 8.10.2005, lk 20.

(6)  ELT L 274, 20.10.2005, lk 105.

(7)  ELT L 8, 13.1.2007, lk 29.

(8)  ELT L 166, 27.6.2009, lk 74.


Top