EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0035

Nõukogu otsus 2012/35/ÜVJP, 23. jaanuar 2012 , millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 19, 24.1.2012, p. 22–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 170 - 178

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/35(1)/oj

24.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/22


NÕUKOGU OTSUS 2012/35/ÜVJP,

23. jaanuar 2012,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. veebruaril 2007 vastu ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid), (1) millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006).

(2)

Nõukogu võttis 23. aprillil 2007 vastu ühise seisukoha 2007/246/ÜVJP, (2) millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 (2007).

(3)

Nõukogu võttis 7. augustil 2008 vastu ühise seisukoha 2008/652/ÜVJP, (3) millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1803 (2008).

(4)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP, (4) millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 (2010).

(5)

Nõukogu väljendas 1. detsembril 2011 taas oma tõsist ja süvenevat muret seoses Iraani tuumaprogrammi iseloomuga ja eelkõige seoses Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) viimase aruande järeldustega, mis käsitlevad sõjalise tuumatehnoloogia väljatöötamist puudutavat tegevust Iraanis. Nimetatud muret silmas pidades ja kooskõlas Euroopa Ülemkogu 23. oktoobri 2011. aasta deklaratsiooniga leppis nõukogu kokku laiendada kehtivaid sanktsioone, analüüsides tihedas koostöös rahvusvaheliste partneritega täiendavaid meetmeid (sealhulgas meetmeid, mille eesmärk on tõsiselt mõjutada Iraani finantssüsteemi) transpordisektoris ja energiasektoris, Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) vastu suunatud meetmeid ning muid valdkondi puudutavaid meetmeid.

(6)

Euroopa Ülemkogu kinnitas 9. detsembril 2011 nõukogu 1. detsembri 2011. aasta järeldused ja palus nõukogul esmajärjekorras jätkata Iraani vastu suunatud liidu piiravate meetmete ulatuse laiendamisega seotud tööd.

(7)

Seoses sellega on asjakohane täiendavalt keelata või kontrollida selliste toodete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimist ja müümist Iraanile või Iraanile üleandmist, mis võivad kaasa aidata Iraani uraani rikastamise, ümbertöötamise või raske veega seotud tegevusele, tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele või muude IAEA-le muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevusele või teistele massihävitusrelvade programmidele. See keeld peaks hõlmama ka kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiat.

(8)

Tuletades meelde võimalikku seost Iraani energiasektorist saadud tulude ja Iraanis tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundliku tuumaenergiaalase tegevuse rahastamise vahel ning seda, et keemilistes protsessides kasutatavatel seadmetel ja naftakeemiatööstuse materjalidel on palju ühist seadmete ja materjalidega, mis on vajalikud tuumkütuse tsükli teatud tundlike tegevuste läbiviimiseks, nagu on rõhutatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1929 (2010), tuleks keelata Iraani nafta- ja maagaasitööstuse olulistes sektorites ja naftakeemiatööstuses, kasutamispotentsiaali omavate täiendavate olulise tähtsusega varustuse ja tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine Iraanile. Lisaks peaksid liikmesriigid keelama uute investeeringute tegemise Iraani naftakeemiatööstusse.

(9)

Lisaks tuleks keelata toornafta ja naftasaaduste ning naftakeemiatööstuse toodete ostmine, importimine ja transportimine Iraanist.

(10)

Samuti tuleks keelata kulla, väärismetallide ja teemantide müük Iraani valitsusele, kulla, väärismetallide ja teemantide ostmine Iraani valitsuselt ning sellekohaste tehingute vahendamine Iraani valitsuse jaoks.

(11)

Lisaks tuleks keelata trükitud või vermitud või emiteerimata uute Iraani vääringus pangatähtede ja müntide tarnimine Iraani Keskpanga jaoks.

(12)

Samuti tuleks Iraani Keskpanga suhtes kehtestada piiravad meetmed tema osalemise tõttu tegevuses, mille eesmärk on Iraani suhtes kehtestatud sanktsioonidest kõrvalehoidmine.

(13)

Euroopa Liitu sisenemise piiranguid ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist tuleks kohaldada täiendavate isikute ja üksuste suhtes, kes toetavad Iraani valitsust, et võimaldada valitsusel jätkata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikku tuumaenergiaalast tegevust või tuumarelva kandevahendite väljatöötamist, eelkõige isikute ja üksuste suhtes, kes toetavad Iraani valitsust rahaliselt, logistiliselt või materiaalselt.

(14)

IRGC liikmete suhtes kohaldatavad Euroopa Liitu sisenemise piirangud ning rahaliste vahendite külmutamine ei peaks enam piirduma vaid IRGC juhtkonna liikmetega vaid neid võiks kohaldada ka IRGC muudele liikmetele.

(15)

Samuti tuleks otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendit isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, täiendada uute isikute ja üksustega.

(16)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja liidupoolset edasist tegevust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõike 1 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

muud kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia, mis on loetletud nõukogu 5. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) (5) I lisas, mis ei ole hõlmatud punktis a, välja arvatud teatavad tooted, mis on loetletud nimetatud määruse I lisa 1. osa 5. kategoorias ja 2. osa 5. kategoorias.

2)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 3a

1.   Iraani toornaftat ja naftasaadusi on keelatud importida, osta või transportida.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.   Seoses Iraani toornafta ja naftasaaduste impordi, ostu või transportimisega on keelatud pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust.

Artikkel 3b

1.   Iraanist on keelatud importida, osta või transportida naftakeemiatööstuse tooteid.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.   Seoses Iraani naftakeemiatööstuse toodete impordi, ostu või transportimisega on keelatud pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, samuti kindlustust ja edasikindlustust.

Artikkel 3c

1.   Artiklis 3a sätestatud keeld ei mõjuta kuni 1. juulini 2012 enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, mis tuleb sõlmida ning mida tuleb täita enne 1. juulit 2012.

2.   Artiklis 3a sätestatud keeld ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingute täitmist või selliste kohustuste täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, kui Iraani toornafta ja naftasaaduste tarned või nimetatud tarnetest saadud tulu seoses enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutega on ette nähtud liikmesriigi territooriumil asuvatele või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või üksustele tasumata summade hüvitamiseks, kui see hüvitamine on nimetatud lepingutega spetsiaalselt ette nähtud.

Artikkel 3d

1.   Artiklis 3b sätestatud keeld ei mõjuta kuni 1. maini 2012 enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmist või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, mis tuleb sõlmida ning mida tuleb täita enne 1. maid 2012.

2.   Artiklis 3b sätestatud keeld ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingute täitmist või selliste kohustuste täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, kui Iraani naftakeemiatoodete tarned või nimetatud tarnetest saadud tulu seoses enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutega on ette nähtud liikmesriigi territooriumil asuvatele või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või üksustele tasumata summade hüvitamiseks, kui see hüvitamine on nimetatud lepingutega spetsiaalselt ette nähtud.”

3)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 4a

1.   Keelatakse olulise varustuse ja tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine Iraani naftakeemiatööstusele või väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstusettevõtetele liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.   Iraanis asuvatele Iraani naftakeemiatööstusettevõtetele ning väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstuseettevõtetele on keelatud anda järgmist abi:

a)

tehniline abi või koolitus ja muud teenused, mis on seotud olulise varustuse ja tehnoloogiaga, mis on piiritletud lõikes 1;

b)

finantseerimine või finantsabi lõikes 1 piiritletud olulise varustuse ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seotud tehnilise abi või väljaõppe andmiseks.

3.   Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 4b

1.   Artikli 4 lõikes 1 sätestatud keeld ei piira enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingutes käsitletud kaupade tarnimisega seotud kohustuste täitmist.

2.   Artiklis 4 sätestatud keelud ei piira selliste kohustuste täitmist, mis tulenevad liikmesriikides tegevuskohta omavate ettevõtete poolt enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingutest ja mis on seotud Iraanis enne nimetatud kuupäeva tehtud investeeringutega.

3.   Artikli 4a lõikes 1 sätestatud keeld ei piira enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutes käsitletud kaupade tarnimisega seotud kohustuste täitmist.

4.   Artiklis 4a sätestatud keelud ei piira selliste kohustuste täitmist, mis tulenevad liikmesriikides tegevuskohta omavate ettevõtete poolt enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest ja mis on seotud Iraanis enne nimetatud kuupäeva tehtud investeeringutega.

Artikkel 4c

Keelatakse kulla ja väärismetallide ning teemantide otsene või kaudne müük Iraani valitsusele, selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale ning Iraani Keskpangale ning nende nimel või juhatusel tegutsevatele isikutele ja üksustele või nende omanduses või nende kontrolli all olevatele üksustele, samuti kulla ja väärismetallide ning teemantide otsene või kaudne ost nendelt ning transportimine või vahendamine nende jaoks.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

Artikkel 4d

Keelatakse trükitud või vermitud või emiteerimata uute Iraani vääringus pangatähtede ja müntide tarnimine Iraani Keskpangale või Iraani Keskpanga jaoks.”

4)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6a

Keelatakse järgmine tegevus:

a)

laenu või krediidi andmine Iraanis tegutsevatele Iraani naftakeemiatööstusettevõtetele või väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstusettevõtetele;

b)

osaluse omandamine või laiendamine Iraanis asuvates Iraani naftakeemiatööstusettevõtetes või väljaspool Iraani tegutsevates Iraani või Iraanile kuuluvates naftakeemiatööstusettevõtetes, sealhulgas selliste ettevõtete täielik omandamine ning aktsiate ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c)

ühisettevõtte asutamine Iraanis asuvate Iraani naftakeemiatööstusettevõtetega ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega.”

5)

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

1.   Artikli 6 lõikes a ja lõikes b sätestatud keelud vastavalt:

i)

ei mõjuta enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;

ii)

ei takista osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingust.

2.   Artikli 6a lõikes a ja lõikes b sätestatud keelud vastavalt:

i)

ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;

ii)

ei takista osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingust.”

6)

Artikli 19 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

teised, I lisas nimetamata isikud, kes on kaasatud või otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega Iraanis või kes neid tegevusi toetavad, sealhulgas olles seotud keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hangetega, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad isikud ning isikud, kes on aidanud määratud isikutel või üksustel ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) või käesoleva otsuse sätetest kõrvale hoida või neid sätteid rikkuda, ning teised Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse liikmed, kes on loetletud II lisas.”;

b)

lisatakse järgmine punkt:

„c)

I lisas nimetamata muud isikud, kes toetavad Iraani valitsust, ning nendega seotud isikud, kes on loetletud II lisas.”

7)

Artiklit 20 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

I lisas nimetamata isikud ja üksused, kes on kaasatud või otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega Iraanis või kes neid tegevusi toetavad, sealhulgas olles seotud keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hangetega, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad või nende omandis või kontrolli all olevad (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevad) isikud ja üksused ning isikud ja üksused, kes on aidanud määratud isikutel või üksustel ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) või käesoleva otsuse sätetest kõrvale hoida või neid sätteid rikkuda ning teised Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse ning Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja liikmed ja üksused ning nende omanduses või kontrolli all olevad või nende nimel tegutsevad üksused, kes on loetletud II lisas.”;

ii)

lisatakse järgmine punkt:

„c)

I lisas nimetamata muud isikud ja üksused, kes toetavad Iraani valitsust, ning nendega seotud isikud ja üksused, kes on loetletud II lisas.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„4a.   II lisas loetletud isikute ja üksuste puhul võib erandeid teha ka rahaliste vahendite ja majandusressursside osas, mis tuleb maksta rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.”

c)

lisatakse järgmised lõiked:

„7.   Lõiked 1 ja 2 ei kohaldata selliste Iraani Keskpangale või Iraani Keskpanga kaudu tehtavate rahalistest vahendite või majandusressursside, mille pank sai ja külmutas pärast loetellu kandmise kuupäeva, ülekannete suhtes, ega selliste Iraani Keskpangale või Iraani Keskpanga kaudu pärast loetellu kandmise kuupäeva tehtavate rahaliste vahendite või majandusressursside ülekannete suhtes, mis on seotud loetellu kandmata finantsasutuse poolt konkreetse kaubanduslepingu kohaselt tehtud maksega, tingimusel et asjaomane liikmesriik on igal üksikul juhul kindlaks teinud, et kõnealuste maksete otseseks või kaudseks saajaks ei ole lõikes 1 nimetatud isikud või üksused.

8.   Lõiget 1 ei kohaldata selliste Iraani Keskpangale või Iraani Keskpanga kaudu tehtavate külmutatud rahalistest vahendite või majandusressursside ülekannete suhtes, mille eesmärk on võimaldada liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvale finantseerimisasutusele likviidseid vahendeid kaubanduse rahastamiseks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on andnud loa ülekande tegemiseks.;

9.   Lõige 2 ei piira makseid Iraani Keskpangale, mida tehakse seoses lepingute täitmisega vastavalt artiklitele 3a, 3b, 3c või 3d.

10.   Lõige 1 ei takista II lisas loetletud Tejarati pangal tegemast kahekuulise ajavahemiku jooksul arvates tema loetellu kandmise kuupäevast, makset selliste rahaliste vahendite või majandusressursside arvelt, mis on saadud ja külmutatud pärast loetellu kandmise kuupäeva, ega saamast pärast loetellu kandmise kuupäeva makset, mis on tehtud konkreetse kaubanduslepingu kohaselt, tingimusel et asjaomane liikmesriik on igal üksikul juhul kindlaks teinud, et kõnealuste maksete otseseks või kaudseks saajaks ei ole lõikes 1 nimetatud isikud või üksused.

11.   Lõiked 7, 8, 9 ja 10 ei piira käesoleva artikli lõikeid 3, 4, 4a, 5 ja 6 ning artikli 10 lõike 3 kohaldamist.”;

8)

Artikli 24 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kui nõukogu otsustab kohaldada isiku või üksuse suhtes artikli 19 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 20 lõike 1 punktides b ja c osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt II lisa.”

9)

Artikli 25 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   I ja II lisa sisaldavad võimaluse korral samuti asjaomaste isikute ja üksuste tuvastamiseks vajalikku teavet, nagu see on esitatud ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt seoses I lisaga. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registreerimise kohta ja kuupäeva, äriregistri numbrit ja äritegevuse kohta. Samuti esitatakse I ja II lisas loetellu kandmise kuupäev.”

10)

Artikli 26 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

„2.   Artiklis 3a osutatud meetmed Iraani toornafta ja naftasaaduste importimise, ostmise ja transportimise keelamise kohta vaadatakse läbi hiljemalt 1. mail 2012, eelkõige võttes asjakohaselt arvesse muudes riikides kui Iraan toodetava toornafta ja naftasaaduste kättesaadavust ja tarnete rahalisi tingimusi eesmärgiga tagada liikmesriikide energiatarnete jätkuvus.

3.   Artikli 19 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 20 lõike 1 punktides b ja c osutatud meetmed vaadatakse korrapäraste ajavahemike järel läbi ning seda tehakse vähemalt iga 12 kuu möödumisel. Meetmed kaotavad asjaomaste isikute ja üksuste suhtes kehtivuse, kui nõukogu teeb artiklis 24 osutatud korra kohaselt kindlaks, et meetmete kohaldamise tingimusi enam ei esine.”

Artikkel 2

1.   Käesoleva otsuse I lisas loetletud isikud ja üksused kantakse otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendisse.

2.   Käesoleva otsuse II lisas nimetatud üksus jäetakse otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendist välja.

3.   Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa kandeid muudetakse vastavalt käesoleva otsuste III lisale.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 23. jaanuar 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 61, 28.2.2007, lk 49.

(2)  ELT L 106, 24.4.2007, lk 67.

(3)  ELT L 213, 8.8.2008, lk 58.

(4)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.

(5)  ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.”


I LISA

Artikli 2 lõikes 1 nimetatud isikute ja üksuste loend

I.   Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud ja üksused

B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Iraani Keskpank (Central Bank of Iran) (teise nimega Iraani Islamivabariigi Kespank (Central Bank of the Islamic Republic of Iran))

Postiaadress: Mirdamad Blvd., No.144, Teheran, Iraani Islamivabariik

P.O. Box: 15875 / 7177

Tel: +98 21 299 51

Telegraaf: MARKAZBANK

Teleks: 216 219-22

MZBK IR SWIFTi aadress: BMJIIRTH

Veebileht: http://www.cbi.ir

E-post: G.SecDept@cbi.ir

Osalemine sanktsioonidest kõrvalehoidmisega seotud tegevuses

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Postiaadress: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran

Tel.: 88826690

Teleks: 226641 TJTA IR.

Faks: 88893641

Veebileht: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat on riigile kuuluv pank. Pank on otseselt seotud Iraani tuumaprogrammi toetamisega. Näiteks 2011. aastal võimaldas pank üle kanda kümneid miljoneid dollareid, et toetada ÜRO loendisse kantud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) jätkuvaid püüdlusi soetada rafineeritud uraanimaaki. AEOI on Iraani peamine tuumatehnoloogia alase uurimistöö ja arendamisega tegelev organisatsioon ning juhib lõhustuva materjali tootmise programme.

Bank Tejarat on ka varem aidanud loendisse kantud Iraani pankadel rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvale hoida, näiteks osaledes ÜRO loendisse kantud Shahid Hemmat Industrial Groupi variettevõtetega seotud tehingutes.

ELi loendisse kantud Bank Mellatile ja Export Development Bank of Iranile (EDBI) viimastel aastatel osutatud teenuste kaudu on Bank Tejarat toetanud ka Iraani Revolutsioonilise Kaardiväekorpuse allasutuste ning ÜRO loendisse kantud Defense Industries Organisationi ja MODAFLi tegevust.

23.1.2012

3.

Tidewater (teise nimega Tidewater Middle East Co.)

Postiaadress: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

IRGC omanduses või kontrolli all

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (teise nimega T.E.M. Co.)

Postiaadress: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iraan

Iran Aircraft Industries (IACI) salajaseks hanketegevuseks kasutatav variettevõte

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (teise nimega SAD Import & Export Company)

Postiaadress: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Loendisse kantud Defence Industries Organizationi (DIO) kasutatav variettevõte. Osaleb relvade toimetamises Süüriasse. Ettevõtte osalust märgiti ka seoses M/V Monchegorski pardal veetud ebaseadusliku relvasaadetisega

23.1.2012

6.

Rosmachin

Postiaadress: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Sad Export Import Company variettevõte. Osales ebaseadusliku relvasdaadetise edasitoimetamises M/V Monchegorski pardal

23.1.2012

II.   Islami Revolutsiooniline Kaardiväekorpus (IRGC)

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC asekomandör, IRGC poliitilise büroo ülem

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (teise nimega Hojjat- al-Eslam Ali Saidi või Saeedi

 

IRGC kõrgeima juhi esindaja

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (teise nimega Amir Ali Hajizadeh)

 

IRGC õhuvägede komandör, brigaadikindral

23.1.2012


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postiaadress: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iraan

Saatis 2007. aasta mais kaks mitmesuguseid tulirelvi sisaldanud konteinerit Iraanist Süüriasse, rikkudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5

23.1.2012

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

BIIS Maritime Limited

Postiaadress: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Loendisse kantud laevandusettevõtte Irano Hind omandis või kontrolli all

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iraan) (teise nimega Khazar Sea Shipping Lines või Darya-ye Khazar Shipping Company või Khazar Shipping Co. või KSSL või Daryaye Khazar (Kaspia meri) Co. või Darya-e-khazar shipping Co.)

Postiaadress: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IraanNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iraan

IRISLi omanduses või kontrolli all

23.1.2012


II. MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésében említett szervezet

Syracuse S.L


III LISA

Artikli 2 lõikes 3 nimetatud kanded

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postiaadress: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Saksamaa; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

IRISLi kontrolli all ja/või tegutseb IRISLi nimel. HTTS on registreeritud Hamburgis samal aadressil nagu IRISL Europe GmbH ja ettevõtte juht dr Naser Baseni töötas varem IRISLis

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Postiaadress: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai, Araabia Ühendemiraadid; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Araabia Ühendemiraadid; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Araabia Ühendemiraadid; Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Araabia Ühendemiraadid

Tegutses Araabia Ühendemiraatides IRISLi nimel. Asendatud Good Luck Shipping Companyga, mis on samuti kantud loendisse IRISLi nimel tegutseva ettevõttena

23.1.2012


Top