EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0954

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 954/2011, 14. september 2011 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta EMPs kohaldatav tekst

ELT L 259, 4.10.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2020; mõjud tunnistatud kehtetuks 32017R2394

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/954/oj

4.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 259/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 954/2011,

14. september 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud õigusakti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast Regioonide Komiteega konsulteerimist,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 2006/2004 (3) on sätestatud tingimused, mille alusel tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamise eest vastutavaks määratud liikmesriikide pädevad asutused teevad koostööd üksteisega ja komisjoniga, et tagada kõnealuste õigusaktide täitmine ja siseturu tõrgeteta toimimine ning et tõhustada tarbijate majandushuvide kaitset.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2006/2004 artikli 3 punkt a määratleb tarbijate huve kaitsvad õigusaktid kui kõnealuse määruse lisas (edaspidi „lisa”) loetletud direktiivid, nagu need on liikmesriikide siseriiklikku õigusesse üle võetud, ning määrused.

(3)

Määruse (EÜ) nr 2006/2004 jõustumisest alates on mitu lisas loetletud õigusakti kehtetuks tunnistatud ja vastu on võetud uusi õigusakte.

(4)

Direktiiv 84/450/EMÜ (4) on kehtetuks tunnistatud ning asendatud direktiiviga 2006/114/EÜ (5). Seega tuleks lisast välja jätta viide direktiivile 84/450/EMÜ ning asendada see viidetega direktiivi 2006/114/EÜ konkreetsetele artiklitele, mille eesmärk on kaitsta tarbijate huve.

(5)

Kuigi direktiiv 87/102/EMÜ (6) on kehtetuks tunnistatud ja asendatud direktiiviga 2008/48/EÜ, (7) ei väljendata direktiivis 2008/48/EÜ selgesõnaliselt, et viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile 87/102/EMÜ tuleks käsitada viidetena direktiivile 2008/48/EÜ. Õiguskindluse huvides tuleks lisas esitatud viide direktiivile 87/102/EMÜ seega asendada viitega direktiivile 2008/48/EÜ.

(6)

Direktiiv 89/552/EMÜ (8) on kehtetuks tunnistatud ja asendatud direktiiviga 2010/13/EL (9). Direktiivi 2010/13/EL artikli 34 teise lõigu kohaselt tuleb viiteid direktiivile 89/552/EMÜ käsitada viidetena direktiivile 2010/13/EL. Selguse huvides tuleks siiski lisas esitatud viide direktiivile 89/552/EMÜ asendada viitega direktiivi 2010/13/EL asjakohastele artiklitele.

(7)

Direktiivi 93/13/EMÜ (10) otsusega 2002/995/EÜ (11) ei muudetud. Seega tuleks viide sellele otsusele lisast välja jätta.

(8)

Direktiiv 94/47/EÜ (12) on kehtetuks tunnistatud ja asendatud direktiiviga 2008/122/EÜ (13). Direktiivi 2008/122/EÜ artikli 18 teise lõigu kohaselt tuleb viiteid direktiivile 94/47/EÜ käsitada viidetena direktiivile 2008/122/EÜ. Selguse huvides tuleks lisas esitatud viide direktiivile 94/47/EÜ siiski asendada viitega direktiivile 2008/122/EÜ.

(9)

Direktiiv 97/55/EÜ (14) on kehtetuks tunnistatud direktiivi 84/450/EMÜ muutev direktiiv. Seega tuleks lisast välja jätta viide direktiivile 97/55/EÜ.

(10)

Lisa tuleks vastavalt muuta.

(11)

On vaja hinnata määruse (EÜ) nr 2006/2004 tulemuslikkust ja toimimismehhanisme ning põhjalikult uurida selle lisasse tarbijate huve kaitsvate täiendavate õigusaktide võimalikku lisamist, pidades silmas asjaomase määruse võimalikku läbivaatamist, et anda riiklikele täitevasutustele paremad võimalused piiriüleste juhtumite korral tarbijate kollektiivsete huvide rikkumisi tulemuslikult avastada, uurida ja need lõpetada või keelata. Selleks peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 2014. aasta lõpuks aruande, millele oleks vajadusel lisatud ka seadusandlik ettepanek,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2006/2004 muudetakse järgmiselt:

1)

lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 21a

Läbivaatamine

Komisjon esitab 31. detsembriks 2014 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles hinnatakse kõnealuse määruse tulemuslikkust ja toimimismehhanisme ning uuritakse põhjalikult võimalust lisada selle lisasse täiendavad õigusaktid, millega kaitstakse tarbijate huve. Aruanne põhineb välishindamisel ja kõigi asjaomaste sidusrühmadega põhjalikul konsulteerimisel ning vajaduse korral tuleb see esitada koos seadusandliku ettepanekuga.”;

2)

lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 14. september 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ELT C 218, 23.7.2011, lk 69.

(2)  Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 27. juuli 2011. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 1).

(4)  Nõukogu 10. septembri 1984. aasta direktiiv 84/450/EMÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (EÜT L 250, 19.9.1984, lk 17).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (ELT L 376, 27.12.2006, lk 21).

(6)  Nõukogu 22. detsembri 1986. aasta direktiiv 87/102/EMÜ tarbijakrediiti käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 42, 12.2.1987, lk 48).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/ EMÜ (ELT L 133, 22.5.2008, lk 66).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiiv 89/552/EMÜ audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) (EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1).

(10)  Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, 21.4.1993, lk 29).

(11)  Komisjoni 9. detsembri 2002. aasta otsus 2002/995/EÜ, millega kehtestatakse ajutised kaitsemeetmed isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete toodete impordil (EÜT L 353, 30.12.2002, lk 1).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 1994. aasta direktiiv 94/47/EÜ ostjate kaitse kohta, mis puudutab kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse ostulepingute teatavaid aspekte (EÜT L 280, 29.10.1994, lk 83).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta direktiiv 2008/122/EÜ tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajalise puhkusetoote, edasimüügi ja vahetuslepingute teatavate aspektidega (ELT L 33, 3.2.2009, lk 10).

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 1997. aasta direktiiv 97/55/EÜ, millega muudetakse direktiivi 84/450/EMÜ eksitava reklaami kohta, arvates selle hulka võrdleva reklaami (EÜT L 290, 23.10.1997, lk 18).


LISA

Määruse (EÜ) nr 2006/2004 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Joonealune märkus (1) asendatakse järgmisega:

„(1)

Direktiivid nr 6, 8 ja 13 sisaldavad erisätteid.”

2)

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (ELT L 376, 27.12.2006, lk 21): artikkel 1, artikli 2 punkt c ning artiklid 4–8.”

3)

Punktid 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

„3.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ (ELT L 133, 22.5.2008, lk 66).

4.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1): artiklid 9, 10, 11 ja 19–26.”

4)

Punktid 6 ja 7 asendatakse järgmisega:

„6.

Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, 21.4.1993, lk 29).

7.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta direktiiv 2008/122/EÜ tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajalise puhkusetoote, edasimüügi ja vahetuslepingute teatavate aspektidega (ELT L 33, 3.2.2009, lk 10).”

5)

Punkt 9 jäetakse välja.


Top