EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0420

Komisjoni määrus (EL) nr 420/2011, 29. aprill 2011 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes EMPs kohaldatav tekst

OJ L 111, 30.4.2011, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 92 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/420/oj

30.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 111/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 420/2011,

29. aprill 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes, (2) sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid teatavates toiduainetes.

(2)

Võttes arvesse erinevaid tõlgendusi küsimuses, millist osa krabidest tuleb analüüsida võrdluseks kaadmiumi piirnormiga, tuleks seetõttu selgitada, et määruse (EÜ) nr 1881/2006 koorikloomadele kehtestatud kaadmiumi maksimumtase kehtib jäsemete (jalad, sõrad) ja tagakeha lihaskoe suhtes. Krabide ja krabilaadsete koorikloomade puhul kehtib piirnorm ainult jäsemete suhtes. Sellest määratlusest on välja jäetud koorikloomade ülejäänud osad, nagu krabide pearindmik, ja mittesöödavad osad (koorik, saba). Pearindmikusse kuuluvad seedeelundid (hepatopankreas), mis teadaolevalt sisaldavad rohkesti kaadmiumi. Kuna mõnes liikmesriigis söövad tarbijad regulaarselt pearindmiku osi, võib olla kohane liikmesriigi tasemel soovitada tarbijatel piirata nende osade tarbimist. Selleteemaline märgukiri on avaldatud Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi veebilehel (3).

(3)

Järjekindluse huvides tuleks koorikloomade osa, mille suhtes kehtivad piirnormid, muuta vastavalt ka teiste saasteainete (plii, elavhõbe, dioksiinid, polüklooritud bifenüülid ja polütsüklilised aromaatsed süsivesikud) puhul.

(4)

Kahepoolmelistes molluskites, nagu näiteks rohekarpides või austrites, võib kaadmium ladestuda samamoodi nagu merevetikates. Kuna rohekarbi- ja austripulbrit, nagu ka kuivatatud vetikaid, müüakse toidulisandina, peaks kaadmiumi piirnorm kahepoolmelistes molluskites olema sama, mis on praegu kehtestatud kuivatatud vetikatele ja vetikatest saadud toodetele.

(5)

Lehtkapsa suhtes kehtivad sätted tuleks viia vastavusse teiste lehtköögiviljade omadega. Seepärast ei peaks lehtkapsa suhtes kehtima punktis 3.2.15 „köögi- ja puuviljade” suhtes sätestatud kaadmiumi standardpiirnorm, vaid punktis 3.2.17 sätestatud tase.

(6)

Plii ja kaadmiumi standardpiirnormid puu- ja köögiviljas ei ole merevetika puhul realistlikud, sest viimases on nende sisaldus loomuldasa kõrgem. Seepärast ei peaks puu- ja köögiviljade plii ja kaadmiumi standardpiirnorm (punktid 3.1.10 ja 3.2.15) merevetikate suhtes kehtima. Et otsustada, kas merevetikale on vaja kehtestada konkreetsed, realistlikumad plii ja kaadmiumi piirnormid, tuleb koguda rohkem andmeid nende esinemise kohta.

(7)

Toiduainete/tooterühmade nimed, mis on esitatud määruses (EÜ) nr 1881/2006, ning toiduainete/tooterühmade nimed, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määruses 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (4) ei ole omavahel täielikus vastavuses. Kuna määrus (EÜ) nr 1881/2006 viitab määruses (EÜ) nr 396/2005 loetletud tooterühmadele, tuleks need nimed viia vastavusse viimati nimetatud määrusega.

(8)

On kohane ajakohastada seiret ja aruandlust käsitlevaid sätteid, võttes arvesse hiljutisi etüülkarbamaadi, (5) perfluoritud alküülühendite, (6) akrüülamiidi (7) ja tungalteraalkaloidide seire soovitusi. Kuna komisjoni otsus 2006/504/EÜ (8) on tunnistatud kehtetuks ja asendatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1152/2009, (9) tuleks viide otsusele 2006/504/EÜ asendada viitega määrusele (EÜ) nr 1152/2009. Lisaks tuleks selgitada, millised andmed tuleb esitada komisjonile ja millised EFSA-le.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1881/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2.   Liikmesriigid ja huvitatud pooled edastavad igal aastal komisjonile tehtud uuringute tulemused ning teabe edusammude kohta, mis on tehtud ennetusmeetmete rakendamisel, et vältida saastumist ohratoksiin A, deoksünivalenooli, zearalenooni, fumonisiin B1 ja B2 ning T-2 ja HT-2 toksiinidega. Komisjon teeb need tulemused kättesaadavaks teistele liikmesriikidele. Vastavad esinemisandmed edastatakse EFSA-le.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile aflatoksiini määramise tulemused, mis on saadud vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 1152/2009 (10). Liikmesriigid peaksid komisjonile teatama furaani, etüülkarbamaadi, perfluoritud alküülühendite ja akrüülamiidi määramise tulemused, mis on saadud vastavalt komisjoni soovitustele 2007/196/EÜ (11), 2010/133/EL (12), 2010/161/EL (13) ja 2010/307/EL (14).

b)

lisatakse järgmine lõige 4:

„4.   Liikmesriikide kogutud andmed saasteainete esinemise kohta tuleks, kui see on asjakohane, edastada ka EFSA-le.”

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1.

(2)  ELT L 364, 20.12.2006, lk 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm

(4)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(5)  ELT L 52, 3.3.2010, lk 53.

(6)  ELT L 68, 18.3.2010, lk 22.

(7)  ELT L 137, 3.6.2010, lk 4.

(8)  ELT L 199, 21.7.2006, lk 21.

(9)  ELT L 313, 28.11.2009, lk 40.

(10)  ELT L 313, 28.11.2009, lk 40.

(11)  ELT L 88, 29.3.2007, lk 56.

(12)  ELT L 52, 3.3.2010, lk 53.

(13)  ELT L 68, 18.3.2010, lk 22.

(14)  ELT L 137, 3.6.2010, lk 4”;


LISA

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Jaotises 3.1, mis käsitleb pliid, asendatakse punktid 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 ja 3.1.11 järgmistega:

Toiduained (1)

Piirnormid (mg/kg märgkaalu kohta)

„3.1.6

Koorikloomad (26): jäsemete ja tagakeha lihaskude (44). Krabi ja krabilaadsete koorikloomade (Brachyura ja Anomura) puhul jäsemete lihaskude.

0,50”

„3.1.9

Kaunviljad (27) ja teravili

0,20”

„3.1.10

Köögiviljad, välja arvatud kapsasköögivili, lehtköögiviljad, värsked ürdid, seened ja merevetikad (27). Kartuli puhul kohaldatakse piirnormi kooritud kartuli suhtes.

0,10”

„3.1.11

Kapsasköögiviljad, lehtköögiviljad (43) ja järgmised seened (27): Agaricus bisporus (šampinjonid), Pleurotus ostreatus (austerservikud), Lentinula edodes (shiitakeseened)

0,30”

2)

Jaotises 3.2, mis käsitleb kaadmiumi, asendatakse punktid 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 ja 3.2.20 järgmistega:

Toiduained (1)

Piirnormid (mg/kg märgkaalu kohta)

„3.2.9

Koorikloomad (26): jäsemete ja tagakeha lihaskude (44). Krabi ja krabilaadsete koorikloomade (Brachyura ja Anomura) puhul jäsemete lihaskude.

0,50”

„3.2.15

Köögi- ja puuviljad, välja arvatud lehtköögiviljad, värsked ürdid, lehtkapsas, seened, varsköögiviljad, juurviljad ja mugulköögiviljad ning merevetikad (27)

0,050”

„3.2.16

Varsköögiviljad, juurviljad ja mugulköögiviljad, välja arvatud juurseller (27). Kartuli puhul kohaldatakse piirnormi kooritud kartuli suhtes.

0,10”

„3.2.17

Lehtköögiviljad, värsked ürdid, lehtkapsas, juurseller ja järgmised seened (27): Agaricus bisporus (šampinjonid), Pleurotus ostreatus (austerservikud), Lentinula edodes (shiitakeseened)

0,20”

„3.2.20

Toidulisandid (39) , mis koosnevad üksnes või peamiselt kuivatatud merevetikatest, merevetikatest valmistatud toodetest või kuivatatud kahepoolmelistest molluskitest

3,0”

3)

Jaotises 3.3, mis käsitleb elavhõbedat, asendatakse punkt 3.3.1 järgmisega:

Toiduained (1)

Piirnormid (mg/kg märgkaalu kohta)

„3.3.1

Kalandustooted (26) ja kalade lihaskude (24) (25), välja arvatud punktis 3.3.2. loetletud liigid. Koorikloomade piirnorm kehtib jäsemete ja tagakeha lihaskoe (44) kohta. Krabi ja krabilaadsete koorikloomade (Brachyura ja Anomura) puhul kehtib see jäsemete lihaskoe kohta.

0,50”

4)

Jaotises 5, mis käsitleb dioksiini ja polüklooritud bifenüüle (PCB-sid), asendatakse punkt 5.3 järgmisega:

Toiduained

Piirnormid

Dioksiinide summa (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Dioksiinide ja dioksiinilaadsete PCBde summa (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

„5.3

Kala lihaskude, kalandustooted ja nendest saadud tooted, välja arvatud angerjas (25) (34). Koorikloomade piirnorm kehtib jäsemete ja tagakeha lihaskoe (44) kohta. Krabi ja krabilaadsete koorikloomade (Brachyura ja Anomura) puhul kehtib see jäsemete lihaskoe kohta.

4,0 pg/g märgkaalu kohta

8,0 pg/g märgkaalu kohta”

5)

Jaotises 6, mis käsitleb polütsüklilisi aromaatseid süsivesikuid, asendatakse punktid 6.1.3 ja 6.1.5 järgmistega:

Toiduained (1)

Piirnormid (μg/kg märgkaalu kohta)

„6.1.3

Suitsukala lihaskude ja suitsutatud kalandustooted (25) (36), välja arvatud kahepoolmelised molluskid. Suitsutatud koorikloomade piirnorm kehtib jäsemete ja tagakeha lihaskoe (44)kohta. Suitsutatud krabi ja krabilaadsete koorikloomade (Brachyura ja Anomura) puhul kehtib see jäsemete lihaskoe kohta.

5,0”

„6.1.5

Koorikloomad, peajalgsed, välja arvatud suitsutatud (26). Koorikloomade piirnorm kehtib jäsemete ja tagakeha lihaskoe (44) kohta. Krabi ja krabilaadsete koorikloomade (Brachyura ja Anomura) puhul kehtib see jäsemete lihaskoe kohta.

5,0”

6)

Lõpumärkus 3 asendatakse järgmisega:

„(3)

Käesolevas kategoorias loetletud toiduained, nagu on määratletud komisjoni 5. detsembri 2006. aasta direktiivis 2006/125/EÜ imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta (ELT L 339, 6.12.2006, lk 16).”

7)

Lõpumärkus 16 asendatakse järgmisega:

„(16)

Imikud ja väikelapsed, nagu on määratletud direktiivis 2006/141/EÜ (ELT L 401, 30.12.2006, lk 1) ja direktiivis 2006/125/EÜ.”

8)

Lisatakse lõpumärkused 43 ja 44 järgmises sõnastuses:

„(43)

Lehtköögiviljade piirnormi ei kohaldata värskete ürtide suhtes (mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa koodi 0256000 alla).

(44)

Selle määratluse alla ei kuulu koorikloomade pearindmik.”


Top