EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0092R(01)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/92/EL (teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta) parandused (ELT L 26, 28.1.2012)

OJ L 174, 3.7.2015, p. 44–44 (DA, EL, FR, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SL)
OJ L 174, 3.7.2015, p. 44–47 (ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/corrigendum/2015-07-03/oj

3.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/44


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/92/EL (teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 26, 28. jaanuar 2012 )

Leheküljel 2 põhjenduses 13

asendatakse

„(13)

On asjakohane kehtestada kord, mille alusel arendajal oleks võimalik saada pädevate asutuste arvamus hindamiseks koostatava ja esitatava teabe sisu ja ulatuse kohta. Selle korra raames võivad liikmesriigid nõuda, et arendaja pakuks muu hulgas välja muud lahendusvõimalused selliste projektide osas, mille kohta ta kavatseb esitada taotluse.”

järgmisega:

„(13)

On asjakohane kehtestada kord, mille alusel arendajal oleks võimalik saada pädevate asutuste arvamus sellise teabe sisu ja ulatuse kohta, mida tuleb täpsustada ja esitada hindamise tarvis. Selle korra raames võivad liikmesriigid nõuda, et arendaja pakuks muu hulgas välja muud lahendusvõimalused selliste projektide jaoks, mille puhul ta kavatseb esitada taotluse.”

Leheküljel 8 I lisa punktis 1

asendatakse

„1.

Naftatöötlusettevõtted (välja arvatud ettevõtted, kus toornaftast valmistatakse üksnes määrdeid) ja päevas vähemalt 500 tonni sütt või bituumenkilti gaasistavad või vedeldavad rajatised.”

järgmisega:

„1.

Naftatöötlusettevõtted (välja arvatud ettevõtted, kus toornaftast valmistatakse üksnes määrdeid) ja päevas vähemalt 500 tonni sütt või bituminoosset kilta gaasistavad või vedeldavad rajatised.”

Leheküljel 8 I lisa punkti 4 alapunktis b

asendatakse

„b)

rajatised muude toormetallide kui raud tootmiseks maakidest, rikastatud maakidest või teisestest toormetest metallurgiliste, keemiliste või elektrolüütiliste menetlustega.”

järgmisega:

„b)

rajatised värviliste metallide tootmiseks maakidest, rikastatud maakidest või teisestest toormetest metallurgiliste, keemiliste või elektrolüütiliste menetlustega.”

Leheküljel 8 I lisa punkti 6 alapunktis c

asendatakse

„c)

fosfor-, lämmastik- või kaaliumväetisi (liht- või ühendväetised);”

järgmisega:

„c)

fosfor-, lämmastik- või kaaliumväetisi (liht- või kompleksväetised);”.

Leheküljel 8 I lisa punkti 6 alapunktis d

asendatakse

„d)

põhilisi taimekaitsevahendeid ja -mürke;”

järgmisega:

„d)

põhilisi taimekaitsevahendeid ja biotsiide;”.

Leheküljel 9 I lisa punkti 7 alapunktis a

asendatakse

„a)

Pikamaavedudeks vajalike raudteede ja vähemalt 2 100 m peamaandumisrajaga lennuväljade (1) ehitamine;”

järgmisega:

„a)

Kaugvedudeks vajalike raudteede ja vähemalt 2 100 m peamaandumisrajaga lennuväljade (1) ehitamine;”.

Leheküljel 9 I lisa punktis 9

asendatakse

„9.

Rajatised ohtlike jäätmete põletamiseks, keemiliseks töötlemiseks, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid) (3) I lisa rubriigis D9, või osutatud direktiivi artikli 3 punktis 2 defineeritud lõppladustamiseks.”

järgmisega:

„9.

Rajatised ohtlike jäätmete põletamiseks ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid) (3) I lisa rubriigis D9 määratletud keemiliseks töötlemiseks või selliste ohtlike jäätmete prügila, mis on määratletud osutatud direktiivi artikli 3 punktis 2.”

Leheküljel 9 I lisa punktis 13

asendatakse

„13.

Heitveetöötlusrajatised, mille võimsus on üle 150 000 inimekvivalendi, nagu on määratletud nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ (asulareovee puhastamise kohta) (4) artikli 2 punktis 6.”

järgmisega:

„13.

Reoveepuhastid, mille võimsus on üle 150 000 inimekvivalendi, nagu on määratletud nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ (asulareovee puhastamise kohta) (4) artikli 2 punktis 6.”

Leheküljel 9 I lisa punktis 14

asendatakse

„14.

Nafta ja maagaasi tootmine kaubanduslikul otstarbel, kui nafta tootmismaht on üle 500 tonni päevas ja maagaasi tootmismaht üle 500 000 m3 päevas.”

järgmisega:

„14.

Nafta ja maagaasi ammutamine kaubanduslikul otstarbel, kui nafta ammutamise maht on üle 500 tonni päevas ja maagaasi ammutamise maht üle 500 000 m3 päevas.”

Leheküljel 9 I lisa punkti 16 alapunktis a

asendatakse

„a)

gaasi, nafta või kemikaalide edastamiseks;”

järgmisega:

„a)

gaasi, nafta või kemikaalide transportimiseks;”.

Leheküljel 10 I lisa punktis 19

asendatakse

„19.

Pealmaakaevandused pindalaga üle 25 hektari või turbakaevandused pindalaga üle 150 hektari.”

järgmisega:

„19.

Pealmaakaevandamine aladel pindalaga üle 25 hektari või turba kaevandamine aladel pindalaga üle 150 hektari.”

Leheküljel 11 II lisa punkti 2 alapunktis a

asendatakse

„a)

Pealmaakaevandamine ja turbatootmine (I lisaga hõlmamata projektid);”

järgmisega:

„a)

Pealmaakaevandamine ja turba kaevandamine (I lisaga hõlmamata projektid);”.

Leheküljel 11 II lisa punkti 2 alapunktis e

asendatakse

„e)

maapealsed tööstusrajatised söe, nafta, maagaasi ja maakide ning bituumenkildi tootmiseks.”

järgmisega:

„e)

maapealsed tööstusrajatised söe, nafta, maagaasi ja maakide ning bituminoosse kilda väljamiseks.”

Leheküljel 11 II lisa punkti 3 alapunktis a

asendatakse

„a)

Tööstusrajatised elektri auru ja sooja vee tootmiseks (I lisaga hõlmamata projektid);”

järgmisega:

„a)

Tööstusrajatised elektri, auru ja sooja vee tootmiseks (I lisaga hõlmamata projektid);”.

Leheküljel 11 II lisa punkti 3 alapunktis b

asendatakse

„b)

tööstusrajatised gaasi auru ja sooja vee edastamiseks; elektri edastamine õhuliinide kaudu (I lisaga hõlmamata projektid);”

järgmisega:

„b)

tööstusrajatised gaasi, auru ja sooja vee edastamiseks; elektri edastamine õhuliinide kaudu (I lisaga hõlmamata projektid);”.

Leheküljel 11 II lisa punkti 3 alapunktis f

asendatakse

„f)

söe ja pruunsöe tööstuslik kangideks pressimine;”

järgmisega:

„f)

söe ja pruunsöe tööstuslik brikettimine;”.

Leheküljel 12 II lisa punkti 4 alapunktides b ja c

asendatakse

„b)

rajatised raudmetallide töötlemiseks:

i)

kuumvaltsimiseks,

ii)

vasaratega sepistamiseks,

iii)

sulametallist kaitsekatete paigaldamiseks;

c)

raudmetallide valukojad;”

järgmisega:

„b)

rajatised mustmetallide töötlemiseks:

i)

kuumvaltsimiseks,

ii)

vasaratega sepistamiseks,

iii)

sulametallist kaitsekatete paigaldamiseks;

c)

mustmetallide valukojad;”.

Leheküljel 12 II lisa punkti 4 alapunktis d

asendatakse

„d)

rajatised, kus sulatatakse, sealhulgas sulandatakse mitteraudmetalle, välja arvatud väärismetallid, kuid kaasa arvatud teisesed tooted (puhastamine, valamine jne);”

järgmisega:

„d)

rajatised, kus sulatatakse, sealhulgas sulandatakse, värvilisi metalle, välja arvatud väärismetallid, kuid kaasa arvatud teisesed tooted (puhastamine, valamine jne);”.

Leheküljel 12 II lisa punkti 4 alapunktis j

asendatakse

„j)

kokkusurumine lõhkeainete abil;”

järgmisega:

„j)

metalli stantsimine lõhkeainete abil;”.

Leheküljel 12 II lisa punkti 7 alapunktis a

asendatakse

„a)

Taime- ja loomaõlide ja -rasvade tootmine;”

järgmisega:

„a)

Taimsete ja loomsete õlide ning rasvade tootmine;”.

Leheküljel 13 II lisa punkti 7 alapunktis i

asendatakse

„i)

suhkruvabrikud.”

järgmisega:

„i)

suhkru tootmine.”

Leheküljel 14 II lisa punkti 11 alapunktis b

asendatakse

„b)

jäätmekõrvaldusrajatised (I lisaga hõlmamata projektid);”

järgmisega:

„b)

jäätmekäitlusrajatised (I lisaga hõlmamata projektid);”.

Leheküljel 14 II lisa punkti 11 alapunktis c

asendatakse

„c)

heitveetöötlusrajatised (I lisaga hõlmamata projektid);”

järgmisega:

„c)

reoveepuhastid (I lisaga hõlmamata projektid);”.

Leheküljel 14 II lisa punkti 11 alapunktis e

asendatakse

„e)

metallijäätmete, sealhulgas kasutamiskõlbmatute sõidukite ladustamine;”

järgmisega:

„e)

metallijäätmete, sealhulgas romusõidukite ladustamine;”.

Leheküljel 14 II lisa punkti 11 alapunktis h

asendatakse

„h)

rajatised lõhkeainete taastamiseks või hävitamiseks;”

järgmisega:

„h)

rajatised lõhkeainete regenereerimiseks või hävitamiseks;”.


Top