EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0065

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL, 8. juuni 2011 , teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes EMPs kohaldatav tekst

OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 147 - 169

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj

1.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/88


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/65/EL,

8. juuni 2011,

teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes

(uuesti sõnastatud)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/95/EÜ (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) (4) tuleb teha mitmeid olulisi muudatusi. Selguse huvides tuleks kõnealune direktiiv uuesti sõnastada.

(2)

Ohtlike ainete kasutamise piiramist elektri- ja elektroonikaseadmetes käsitlevate liikmesriikide õigusnormide või haldusmeetmete vahelised erinevused võivad tekitada liidus kaubandustõkkeid ja moonutada konkurentsi, mistõttu võib neil olla otsene mõju siseturu rajamisele ja toimimisele. Seetõttu on osutunud vajalikuks kehtestada selles valdkonnas eeskirjad ja aidata kaasa inimeste tervise kaitsele ning elektroonikaromude keskkonnaohutule taaskasutamisele ja kõrvaldamisele.

(3)

Direktiiviga 2002/95/EÜ on ette nähtud, et komisjon vaatab läbi kõnealuse direktiivi sätted eelkõige selleks, et lisada selle reguleerimisalasse teatavate kategooriate seadmed ja uurida vajadust kohandada piiratud ainete loetelu teaduse arenguga, võttes arvesse ettevaatuspõhimõtet, nagu on kinnitatud nõukogu 4. detsembri 2000. aasta resolutsioonis.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid) (5) seab jäätmealases seadusandluses esmatähtsaks jäätmetekke vältimise. Vältimise all on muu hulgas mõeldud meetmeid kahjulike ainete sisalduse vähendamiseks materjalides ja toodetes.

(5)

Nõukogu 25. jaanuari 1988. aasta resolutsioonis kaadmiumist tuleneva keskkonnareostuse likvideerimist käsitleva ühenduse tegevusprogrammi kohta (6) kutsuti komisjoni üles viivitamata töötama välja erimeetmeid sellise programmi jaoks. Ka inimeste tervist tuleb kaitsta ja seetõttu tuleks ellu viia üldstrateegia, millega piiratakse eelkõige kaadmiumi kasutamist ja soodustatakse asendusainete uuringuid. Kõnealuses resolutsioonis rõhutatakse, et kaadmiumi kasutamine peaks piirduma juhtudega, kui muid sobivaid lahendusi ei ole.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) (7) tuletatakse meelde, et liikmesriigid ei suuda keskkonda ja inimeste tervist püsivate orgaaniliste saasteainete eest saasteainete piiriülese mõju tõttu piisavalt kaitsta ja seetõttu on liidu tasand sellisteks meetmeteks sobivam. Vastavalt kõnealusele määrusele tuleks püsivate orgaaniliste saasteainete, nagu dioksiinide ja furaanide heited, mis on tööstuslike protsesside tahtmatud kõrvaltooted, välja selgitada ja võimalikult ruttu neid vähendada koos lõppeesmärgiga need kõrvaldada, kui see on teostatav.

(7)

Olemasolevad tõendid näitavad, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivis 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) (8) sätestatud elektroonikaromude kogumist, töötlemist, ringlussevõttu ja kõrvaldamist käsitlevad meetmed on vajalikud selliste jäätmekäitlusprobleemide vähendamiseks, mis on seotud asjaomaste raskmetallide ja leegiaeglustitega. Nendele meetmetele vaatamata kõrvaldatakse ka tulevikus suur osa elektroonikaromudest praeguste jäätmekõrvaldamisviiside kohaselt liidus või väljaspool seda. Isegi kui elektroonikaromusid kogutakse eraldi ja suunatakse ringlussevõtuprotsessi, võivad nendes sisalduvad elavhõbe, kaadmium, plii, kroom(VI), polübromobifenüülid (PBB) ja polübromodifenüüleetrid (PBDE) ohustada tervist ja keskkonda, eriti kui neid käideldakse mitte kõige optimaalsematel tingimustel.

(8)

Arvestades tehnilist ja majanduslikku teostatavust, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate („VKEd”) poolt, on kõige tõhusam viis tagada nende ainetega seotud tervise- ja keskkonnariskide olulist vähendamist, et saavutada kaitse soovitud taset liidus, nende ainete asendamine elektri- ja elektroonikaseadmetes ohutute või ohutumate materjalidega. Kõnealuste ohtlike ainete kasutamise piiramine suurendab tõenäoliselt elektroonikaromude ringlussevõtu võimalusi ja majanduslikku tasuvust ning vähendab negatiivset mõju ringlussevõtukäitiste töötajate tervisele.

(9)

Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid aineid on teaduslikult põhjalikult uuritud ja hinnatud ning liidus ja siseriiklikul tasandil on nende suhtes rakendatud eri meetmeid.

(10)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmetes tuleks arvesse võtta olemasolevaid rahvusvahelisi suuniseid ja soovitusi ning nende aluseks peaks olema hinnang, mis põhineb olemasoleval teaduslikul ja tehnilisel teabel. Need meetmed on nõuetekohaselt ettevaatuspõhimõtet järgides vajalikud inimeste tervise ning keskkonna kaitse soovitud taseme saavutamiseks, arvestades ohte, mida meetmete puudumine liidus tõenäoliselt põhjustaks. Need meetmed tuleks korduvalt läbi vaadata ja neid vajaduse korral kohandada, võttes arvesse olemasolevaid tehnilisi ja teaduslikke andmeid. Käesoleva direktiivi lisad tuleks regulaarselt läbi vaadata, et võtta muu hulgas arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet) (9) lisasid XIV ja XVII. Esmatähtsana tuleks käsitleda ohte inimeste tervisele ja keskkonnale, mida põhjustab selliste ainete kasutamine nagu heksabromotsüklododekaan (HBCDD), bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP), butüülbensüülftalaat (BBP) ja dibutüülftalaat (DBP). Et veelgi piirata ainete kasutamist, peaks komisjon esimese läbivaatamise käigus uuesti uurima varem hinnatud aineid kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud uute kriteeriumidega.

(11)

Käesolev direktiiv täiendab liidu üldiseid jäätmekäitlusalaseid õigusakte, näiteks direktiivi 2008/98/EÜ, ja määrust (EÜ) nr 1907/2006.

(12)

Käesolevasse direktiivi tuleks lisada hulk mõisteid, et täpsustada selle reguleerimisala. Lisaks tuleks elektri- ja elektroonikaseadmete mõistet täiendada mõistega „vajav”, et hõlmata teatavate toodete mitmeotstarbelist olemust, kui elektri- ja elektroonikaseadmete kavandatud funktsioone määratleda objektiivsete omaduste alusel, nagu toote konstruktsioon ja toote turustamine.

(13)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ (mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks) (10) võimaldab kehtestada konkreetsed ökodisaininõuded selliste energiamõjuga toodete kohta, mis võivad kuuluda ka käesoleva direktiivi reguleerimisalasse. Direktiiv 2009/125/EÜ ja selle alusel vastu võetud rakendusmeetmed ei piira liidu jäätmekäitlusalaste õigusaktide kohaldamist.

(14)

Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada, ilma et see piiraks liidu ohutus- ja tervishoiunõudeid käsitlevate õigusaktide ja liidu konkreetsete jäätmekäitlusalaste õigusaktide, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiivi 2006/66/EÜ (mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid) (11) ning määruse (EÜ) nr 850/2004 kohaldamist.

(15)

Tuleks arvesse võtta selliste elektri- ja elektroonikaseadmete tehnilist arendamist, mis ei sisalda raskmetalle, PBDE- ja PBB-ühendeid.

(16)

Niipea kui on saadud teaduslikud tõendid ja võttes arvesse ettevaatuspõhimõtet, tuleks uurida muude ohtlike ainete piiramist, sealhulgas väga väikesed ained või väga väikese sisemise või pindmise struktuuriga ained (nanomaterjalid), mis võivad olla ohtlikud nende mõõtmetest või struktuurist tingitud omaduste tõttu, ning nende asendamist keskkonnasõbralikumate võimalustega, mis tagavad vähemalt sama tasemega tarbijakaitse. Selleks peaks II lisas esitatud piiratud ainete loetelu läbivaatamine ja muutmine toimuma kooskõlastatult, suurendama vastastikust koostoimet ning kajastama täiendusi selles töös, mida tehakse muude liidu õigusaktide alusel, eelkõige määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel, tagades samal ajal käesoleva direktiivi ja kõnealuse määruse vastastikku sõltumatu toimimise. Asjaomaste sidusrühmadega tuleks konsulteerida ning eriti tuleks arvesse võtta võimalikku mõju VKEdele.

(17)

Taastuvenergia arendamine on üks liidu peaeesmärke ning taastuvad energiaallikad annavad olulise panuse keskkonna ja kliimaga seotud eesmärkide saavutamisse. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivis 2009/28/EÜ (taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta) (12) tuletatakse meelde, et tuleks tagada nende eesmärkide ja liidu muude keskkonnaalaste õigusaktide sidusus. Seega ei tohiks käesoleva direktiiviga takistada arendamast taastuvenergia tehnoloogiaid, millel ei ole negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale ning mis on säästvad ja majanduslikult tasuvad.

(18)

Tuleks lubada erandeid asendamisnõudest, kui asendamine ei ole teaduslikult ja tehniliselt võimalik, arvestades eelkõige VKEde olukorda, kui asendamise negatiivne keskkonna-, tervise- ja tarbijaohutusealane mõju on tõenäoliselt suurem kui sellest tulenev keskkonna-, tervise- ja tarbijaohutusealane kasu, või kui asendusainete usaldusväärsus ei ole tagatud. Otsuses erandite ja võimalike erandite kestuse kohta tuleks arvesse võtta asendusainete kättesaadavust ja asendamise sotsiaalmajanduslikku mõju. Vajaduse korral tuleks erandite üldmõju puhul kasutada olelusringil põhinevat lähenemisviisi. Ohtlike ainete asendamist elektri- ja elektroonikaseadmetes tuleks teha ka viisil, mis on kooskõlas elektri- ja elektroonikaseadmete kasutajate tervise- ja ohutusnõuetega. Meditsiiniseadmete turule laskmiseks on vaja kooskõlas nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiiviga 93/42/EMÜ (meditsiiniseadmete kohta) (13) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. aasta direktiiviga 98/79/EÜ (meditsiiniliste in vitro diagnostikavahendite kohta) (14) kohaldada vastavushindamismenetlust, mis võib nõuda liikmesriikide pädevate asutuste määratud teavitatud asutuse osalemist. Kui selline teavitatud asutus teeb kindlaks, et meditsiiniseadmetes või meditsiinilistes in vitro diagnostikavahendites kasutamiseks mõeldud võimaliku asendusaine ohutus ei ole tõendatud, käsitatakse, et selle võimaliku asendusaine kasutamisel on selge negatiivne sotsiaalmajanduslik, tervise- ja tarbijaohutusealane mõju. Seadmete suhtes peaks olema võimalik taotleda erandeid alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast isegi enne seda, kui kõnealused seadmed tegelikult lisatakse käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

(19)

Erandid teatavate konkreetsete materjalide ja komponentide piirangust peaksid olema kehtivusulatuse ja -aja poolest piiratud, et järk-järgult suudetaks lõpetada ohtlike ainete kasutamine elektri- ja elektroonikaseadmetes, eeldusel et nende ainete kasutamist sellistes seadmetes peaks olema võimalik vältida.

(20)

Kuna toodete korduskasutus, parandamine ja olelustsükli pikendamine on kasulik, peavad varuosad olema kättesaadavad.

(21)

Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate elektri- ja elektroonikaseadmete vastavushindamismenetlused peaksid olema kooskõlas asjakohaste liidu õigusaktidega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsusega nr 768/2008/EÜ (toodete turustamise ühise raamistiku kohta) (15). Vastavushindamismenetluste ühtlustamine peaks andma valmistajatele õiguskindluse, millised vastavustõendid tuleb esitada pädevatele asutustele kogu liidus.

(22)

Toodete suhtes liidu tasandil kohaldatavat vastavusmärgist, st CE-märgist, tuleks kohaldada ka käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate elektri- ja elektroonikaseadmete suhtes.

(23)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruses (EÜ) nr 765/2008 (millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega) (16) sätestatud turujärelevalvemehhanismid tagavad käesoleva direktiivi järgimise kontrollimiseks vajalikud kaitsemeetmed.

(24)

Selleks et tagada käesoleva direktiivi rakendamiseks ühetaolised tingimused, eelkõige seoses eranditaotluste suuniste ja vormiga, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (17).

(25)

Käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta II lisa, üksikasjalikke eeskirju, mis käsitlevad vastavust maksimaalsele lubatud sisaldusele, ning kohandada III ja IV lisa vastavalt tehnika ja teaduse arengule. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil.

(26)

Käesoleva direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise kohustus peaks piirduma nende sätetega, mille sisu on võrreldes varasema direktiiviga oluliselt muutunud. Kohustus võtta üle muutmata sätted tuleneb varasemast direktiivist.

(27)

Käesolev direktiiv ei tohiks piirata liikmesriikide kohustusi, mis on seotud VII lisa B osas nimetatud direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

(28)

Käesoleva direktiivi läbivaatamisel peaks komisjon põhjalikult analüüsima selle kooskõla määrusega (EÜ) nr 1907/2006.

(29)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (18) punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja liidu huvides vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks.

(30)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt kehtestada piirangud ohtlike ainete kasutamisele elektri- ja elektroonikaseadmetes, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, ning probleemi ulatuse ja selle seose tõttu muude liidu õigusaktidega, mis käsitlevad jäätmete taaskasutamist ja kõrvaldamist, ning ühist huvi pakkuvaid valdkondi, nagu inimeste tervise kaitse, on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse eeskirjad ohtlike ainete kasutamise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, et kaasa aidata inimeste tervise ja keskkonna kaitsele, sealhulgas elektroonikaromude keskkonnaohutule taaskasutamisele ja kõrvaldamisele.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, kohaldatakse käesolevat direktiivi elektri- ja elektroonikaseadmete suhtes, mis kuuluvad I lisas nimetatud kategooriatesse.

2.   Ilma et see piiraks artikli 4 lõigete 3 ja 4 kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et elektri- ja elektroonikaseadmeid, mis jäid välja direktiivi 2002/95/EÜ reguleerimisalast, kuid mis ei oleks kooskõlas käesoleva direktiiviga, võib siiski jätkuvalt turul kättesaadavaks teha kuni 22. juulini 2019.

3.   Käesolevat direktiivi kohaldatakse, ilma et see piiraks ohutust ja tervishoidu ning kemikaale käsitlevate liidu õigusaktide nõuete, eelkõige määruse (EÜ) nr 1907/2006, ning liidu konkreetsete jäätmekäitlusalaste õigusaktide nõuete kohaldamist.

4.   Käesolevat direktiivi ei kohaldata järgmiste seadmete suhtes:

a)

seadmed, mis on vajalikud liikmesriikide esmatähtsate julgeolekuhuvide kaitsmiseks, sealhulgas konkreetselt sõjaliseks otstarbeks ettenähtud relvad, laskemoon ja sõjatarvikud;

b)

kosmosesse saatmiseks ettenähtud seadmed;

c)

seadmed, mis on konkreetselt projekteeritud ja tuleb paigaldada käesoleva direktiivi reguleerimisalast väljajäetud või sinna mittekuuluva muud liiki seadme osana ja mis toimivad üksnes kõnealuse seadme osana ning mida saab asendada üksnes samasuguse konkreetselt projekteeritud seadmega;

d)

suured paiksed tööstuslikud tööriistad;

e)

suured paigaldised;

f)

inimeste või kaupade transpordivahendid, välja arvatud kaherattalised elektrisõidukid, millel puudub tüübikinnitus;

g)

üksnes majandus- ja kutsetegevuseks kättesaadavaks tehtud maanteevälised liikurmasinad;

h)

aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed;

i)

fotogalvaanilised paneelid, mis on ette nähtud kasutamiseks süsteemis, mille on projekteerinud, kokku pannud ja paigaldanud spetsialistid alaliseks kasutuseks kindlaksmääratud kohas, et toota päikesevalgusest energiat avalikuks, kaubanduslikuks ja tööstuslikuks kasutuseks ning elamute jaoks;

j)

seadmed, mis on projekteeritud üksnes teadus- ja arendustegevuse eesmärgil ja mis on kättesaadavad vaid ettevõtetevahelises süsteemis.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „elektri- ja elektroonikaseade”– seade, mis vajab nõuetekohaseks toimimiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja, ja seade, mida kasutatakse nimetatud voolu ja väljade loomiseks, ülekandmiseks ja mõõtmiseks ning mis on kavandatud kasutamiseks kuni 1 000-voldise vahelduvvooluga ja 1 500-voldise alalisvooluga;

2)   seoses punktiga 1, elektrivoolu või elektromagnetvälja „vajav”– elektri- ja elektroonikaseade, mis vajab elektrivoolu või elektromagnetvälja vähemalt ühe kavandatud funktsiooni täitmiseks;

3)   „suured paiksed tööstuslikud tööriistad”– masinate, seadmete ja/või komponentide suuremõõtmeline kogum, mis toimib üheskoos konkreetse kasutuse tarvis ja mille spetsialistid kindlas asukohas alaliselt paigaldavad ja demonteerivad ning mida spetsialistid kasutavad ja hooldavad tööstuslikus tootmisrajatises või teadus- ja arendustegevuse rajatises;

4)   „suur paigaldis”– suuremõõtmeline kombinatsioon mitut liiki aparaatidest ja vajaduse korral muudest seadmetest, mille on kokku pannud ja paigaldanud spetsialistid ja mida kavatsetakse kasutada alaliselt eelnevalt kindlaksmääratud konkreetses asukohas ning mille demonteerivad spetsialistid;

5)   „kaablid”– kõik kaablid, mille nimipinge on väiksem kui 250 volti ja mis on elektri- või elektroonikaseadme ühenduseks või ühenduse pikenduseks elektrivõrguga või mis ühendavad omavahel kahte või enamat elektri- või elektroonikaseadet;

6)   „valmistaja”– füüsiline või juriidiline isik, kes valmistab elektri- või elektroonikaseadme või kes laseb sellise elektri- või elektroonikaseadme projekteerida või valmistada ja kes turustab seda oma nime või kaubamärgi all;

7)   „volitatud esindaja”– liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes on saanud valmistajalt kirjaliku volituse tegutseda tema nimel seoses kindlaksmääratud ülesannetega;

8)   „turustaja”– turustusahelas osalev füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud valmistaja või importija, kes teeb elektri- või elektroonikaseadme turul kättesaadavaks;

9)   „importija”– liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes laseb elektri- või elektroonikaseadme kolmandast riigist liidu turule;

10)   „ettevõtja”– valmistaja, volitatud esindaja, importija ja turustaja;

11)   „turul kättesaadavaks tegemine”– elektri- või elektroonikaseadme tasu eest või tasuta tarnimine liidu turule seal kaubandustegevuse käigus turustamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks;

12)   „turulelaskmine”– elektri- või elektroonikaseadme esmakordselt liidu turul kättesaadavaks tegemine;

13)   „ühtlustatud standard”– standard, mille on vastu võtnud üks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) (19) I lisas loetletud Euroopa standardimisasutustest komisjoni esitatud taotluse alusel kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ artikliga 6;

14)   „tehniline spetsifikatsioon”– dokument, milles nähakse ette tootele, protsessile või teenusele esitatavad tehnilised nõuded;

15)   „CE-märgis”– märgis, millega valmistaja näitab, et toode vastab märgise tootele paigaldamist sätestavate liidu ühtlustamisõigusaktide alusel kohaldatavatele nõuetele;

16)   „vastavushindamine”– menetlus, millega tõendatakse, kas elektri- või elektroonikaseadet käsitlevad käesoleva direktiivi nõuded on täidetud;

17)   „turujärelevalve”– ametiasutuste tegevus ja meetmed selle tagamiseks, et elektri- ja elektroonikaseadmed vastaksid käesoleva direktiiviga kehtestatud nõuetele ega ohustaks inimeste tervist, ohutust või muid avaliku huvi kaitsega seotud aspekte;

18)   „tagasivõtmine”– meede, mille eesmärk on võtta turult tagasi toode, mis on seal juba lõpptarbijale kättesaadavaks tehtud;

19)   „kõrvaldamine”– meede, mille eesmärk on turustusahelas oleva toote turul kättesaadavaks tegemise vältimine;

20)   „homogeenne materjal”– läbini ühtse koostisega materjal või materjalide kombinatsioonist koosnev materjal, mida ei ole võimalik lahutada või eraldada eri materjalideks mehaanilisel viisil nagu kruvimine, lõikamine, purustamine, jahvatamine või lihvimine;

21)   „meditsiiniseade”– direktiivi 93/42/EMÜ artikli 1 lõike 2 punkti a kohane meditsiiniseade, mis on ühtlasi elektri- või elektroonikaseade;

22)   „meditsiiniline in vitro diagnostikaseade”– direktiivi 98/79/EÜ artikli 1 lõike 2 punkti b kohane meditsiiniline in vitro diagnostikaseade;

23)   „aktiivne siirdatav meditsiiniseade”– nõukogu 20. juuni 1990. aasta direktiivi 90/385/EMÜ (aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta) (20) artikli 1 lõike 2 punkti c kohane aktiivne siirdatav meditsiiniseade;

24)   „tööstuslikud seire- ja kontrolliseadmed”– üksnes tööstuslikuks kasutamiseks või majandus- või kutsetegevuseks ettenähtud seire- ja kontrolliseadmed;

25)   „asendusaine kättesaadavus”– võimalus, et asendusainet saab valmistada ja tarnida mõistliku aja jooksul võrreldes ajaga, mida on vaja II lisas loetletud ainete valmistamiseks ja tarnimiseks;

26)   „asendusaine usaldusväärsus”– tõenäosus, et seda asendusainet kasutav elektri- või elektroonikaseade täidab tõrgeteta vajalikku funktsiooni määratud tingimustel määratud aja jooksul;

27)   „varuosa”– elektri- või elektroonikaseadme üksikosa, millega saab asendada elektri- või elektroonikaseadme osa. Elektri- või elektroonikaseade ei saa kavandatult talitleda ilma selle osata. Elektri- või elektroonikaseadme funktsionaalsus taastub või paraneb, kui see osa asendatakse varuosaga;

28)   „üksnes majandus- ja kutsetegevuseks kättesaadavaks tehtud maanteevälised liikurmasinad”– sisseehitatud jõuallikaga masinad, mille kasutamine nõuab töötamise käigus kas liikuvust või pidevat või vaheaegadega liikumist järjestikuste kindlate töökohtade vahel, ja mis on tehtud kättesaadavaks üksnes majandus- ja kutsetegevuses kasutamiseks.

Artikkel 4

Vältimine

1.   Liikmesriigid tagavad, et turule lastavad elektri- ja elektroonikaseadmed, sealhulgas kaablid ja seadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks ettenähtud varuosad ei sisalda II lisas loetletud aineid.

2.   Käesoleva direktiivi kohaldamisel on homogeenses materjalis lubatud mitte rohkem kui II lisas kindlaksmääratud maksimaalne sisaldus, mida väljendatakse massiprotsendina. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktide abil vastavalt artiklile 20 ning artiklites 21 ja 22 sätestatud tingimustel vastu üksikasjalikud eeskirjad maksimaalse lubatud sisalduse järgimiseks, võttes muu hulgas arvesse pealiskihte.

3.   Lõiget 1 kohaldatakse meditsiiniseadmete ning seire- ja kontrolliseadmete suhtes, mis lastakse turule alates 22. juulist 2014, meditsiiniliste in vitro diagnostikaseadmete suhtes, mis lastakse turule alates 22. juulist 2016, ning tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete suhtes, mis lastakse turule alates 22. juulist 2017.

4.   Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste seadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks ettenähtud kaablite või varuosade suhtes:

a)

enne 1. juulit 2006 turule lastud elektri-ja elektroonikaseadmed;

b)

enne 22. juulit 2014 turule lastud meditsiiniseadmed;

c)

enne 22. juulit 2016 turule lastud meditsiinilised in vitro diagnostikaseadmed;

d)

enne 22. juulit 2014 turule lastud seire- ja kontrolliseadmed;

e)

enne 22. juulit 2017 turule lastud tööstuslikud seire- ja kontrolliseadmed;

f)

elektri- ja elektroonikaseadmed, mille suhtes on tehtud erand ja mis on lastud turule enne kõnealuse erandi kehtivusaja lõppu, kui tegemist on selle konkreetse erandiga.

5.   Lõiget 1 ei kohaldata enne 1. juulit 2006 turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmetest korduskasutusse võetud varuosade suhtes, kui neid varuosi taaskasutatakse enne 1. juulit 2016 turule lastavates seadmetes, tingimusel et korduskasutamine toimub auditeeritavates ettevõtetevahelistes suletud ahelana toimivates tagastussüsteemides ja tarbijat teavitatakse osade korduskasutamisest.

6.   Lõiget 1 ei kohaldata III ja IV lisas loetletud kasutamisviiside suhtes.

Artikkel 5

Lisade kohandamine teaduse ja tehnika arenguga

1.   III ja IV lisa kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga ning artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks võtab komisjon eraldi delegeeritud õigusaktide abil vastavalt artiklile 20 ning artiklites 21 ja 22 sätestatud tingimustel vastu järgmised meetmed:

a)

konkreetseteks kasutusviisideks ette nähtud elektri- ja elektroonikaseadmete materjalide ja komponentide lisamine III ja IV lisas esitatud loeteludesse, tingimusel et selline lisamine ei nõrgenda määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaselt ette nähtud keskkonna- ja tervisekaitset ja kui vähemalt üks järgmistest tingimustest on täidetud:

nende kõrvaldamine või asendamine konstruktsioonimuutuste või materjalide ja komponentidega, mis ei nõua II lisas loetletud materjalide või ainete kasutamist, on teaduslikult või tehniliselt võimatu;

asendusainete usaldusväärsus ei ole tagatud,

asendamise negatiivne kogumõju keskkonnale, tervisele ja tarbijaohutusele on tõenäoliselt suurem kui sellest tulenev keskkonna-, tervise-, või tarbijaohutusealane kasu kokku.

Otsustes elektri- ja elektroonikaseadmete materjalide ja komponentide lisamise kohta III ja IV lisas esitatud loeteludesse ja võimalike erandite kestuse määramise kohta võetakse arvesse asendusainete kättesaadavust ja asendamise sotsiaalmajanduslikku mõju. Otsustes võimalike erandite kestuse kohta võetakse arvesse võimalikku negatiivset mõju innovatsioonile. Vajaduse korral kaalutakse erandi üldmõju olelusringile;

b)

elektri- ja elektroonikaseadmete materjalide ja komponentide väljajätmine III ja IV lisas esitatud loeteludest, kui punktis a sätestatud tingimusi enam ei täideta.

2.   Lõike 1 punkti a kohaselt vastuvõetud meetmed kehtivad kuni viis aastat I lisa kategooriate 1–7, 10 ja 11 korral ning kuni seitse aastat I lisa kategooriate 8 ja 9 korral. Kehtivusaegade kohta tehakse otsus juhtumipõhiselt ja neid võib uuendada.

III lisas 21. juulil 2011 loetletud erandite maksimaalne kehtivusaeg, mida võib pikendada, on I lisa kategooriate 1–7 ja 10 korral viis aastat alates 21. juulist 2011 ja I lisa kategooriate 8 ja 9 korral seitse aastat alates artikli 4 lõikes 3 sätestatud asjaomastest kuupäevadest, kui ei ole ette nähtud lühemat ajavahemikku.

IV lisas 21. juulil 2011 loetletud erandite maksimaalne kehtivusaeg, mida võib pikendada, on seitse aastat alates artikli 4 lõikes 3 sätestatud asjaomastest kuupäevadest, kui ei ole ette nähtud lühemat ajavahemikku.

3.   Erandi tegemise, uuendamise või tühistamise taotlus esitatakse komisjonile vastavalt V lisale.

4.   Komisjon teeb järgmist:

a)

kinnitab taotluse saamist kirjalikult 15 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kinnituses on märgitud taotluse kättesaamise kuupäev;

b)

teavitab liikmesriike viivitamata taotlusest ja teeb neile kättesaadavaks taotluse ning taotleja esitatud mis tahes lisateabe;

c)

teeb taotluse kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks;

d)

hindab taotlust ja selle põhjendust.

5.   Erandi uuendamise taotlus esitatakse hiljemalt 18 kuud enne erandi kehtivusaja lõppu.

Komisjon teeb otsuse erandi uuendamise taotluse kohta hiljemalt 6 kuu jooksul enne kehtiva erandi aegumiskuupäeva, kui erandlikud asjaolud ei õigusta muid tähtaegu. Kehtiv erand jääb kehtima, kuni komisjon on teinud uuendamise taotluse kohta otsuse.

6.   Kui erandi uuendamise taotlus lükatakse tagasi või erand tühistatakse, kehtib erand minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 18 kuud alates otsuse tegemise kuupäevast.

7.   Komisjon konsulteerib muu hulgas enne lisade muutmist ettevõtjate, ringlussevõtjate, töötlemisega tegelevate ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide ning töövõtjate ja tarbijate ühendustega ning teeb saadud märkused avalikkusele kättesaadavaks.

8.   Komisjon võtab vastu käesoleva artikli lõikes 3 osutatud taotluste ühtlustatud vormi ja taotlusi käsitlevad üldised suunised, võttes arvesse VKEde olukorda. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 19 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 6

II lisas esitatud piiratud ainete loetelu läbivaatamine ja muutmine

1.   Artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja võttes arvesse ettevaatuspõhimõtet, kaalub komisjon enne 22. juulit 2014 põhjaliku hindamise alusel, kas vaadata läbi II lisas esitatud piiratud ainete loetelu ja muuta seda, ning seejärel korrapäraselt omal algatusel või liikmesriigi esitatud ettepaneku alusel, millesse on lisatud lõikes 2 osutatud teave.

II lisas esitatud piiratud ainete loetelu läbivaatamine ja muutmine on kooskõlas kemikaale käsitlevate muude õigusaktidega, eelkõige määrusega (EÜ) nr 1907/2006, ja selles võetakse muu hulgas arvesse kõnealuse määruse XIV ja XVII lisa. Läbivaatamisel kasutatakse kõnealuste õigusaktide kohaldamisel saadud teavet, mis on avalikult kättesaadav.

II lisa läbivaatamiseks ja muutmiseks võtab komisjon eriti arvesse seda, kas aine, sealhulgas väga väikesed ained või väga väikese sisemise või pindmise struktuuriga ained või samalaadsete ainete rühm:

a)

võivad avaldada negatiivset mõju elektroonikaromude jäätmekäitlustoimingute ajal, sealhulgas võimalustele elektroonikaromude korduskasutamise ettevalmistamiseks või elektroonikaromudest pärinevate materjalide ringlussevõtuks;

b)

võivad kasutusviise arvesse võttes põhjustada aine kontrollimatu või hajutatud levimise keskkonda või elektroonikaromudest saadud materjalide korduskasutamiseks, ringlussevõtuks või muuks käitlemiseks ettevalmistamisel põhjustada ohtlike jääkide või lagunemissaaduste kontrollimatu või hajutatud levimise;

c)

võivad põhjustada elektroonikaromude kogumise või töötlemisega seotud töötajate lubamatut kokkupuudet ainega;

d)

võib asendada asendus- või alternatiivtehnoloogiaga, millel on väiksem negatiivne mõju.

Läbivaatamise käigus konsulteerib komisjon huvitatud isikute, sealhulgas ettevõtjate, ringlussevõtjate, töötlemisega tegelevate ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide ning töövõtjate ja tarbijate ühendustega.

2.   II lisas esitatud piiratud ainete või samalaadsete ainete rühma loetelu läbivaatamise ja muutmise ettepanekud sisaldavad vähemalt järgmist teavet:

a)

täpselt ja selgelt sõnastatud piirangu ettepanek;

b)

viited ja teaduslikud tõendid piirangu kohta;

c)

teave aine või samalaadsete ainete rühma kasutamise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes;

d)

teave kahjustava mõju ja kokkupuute kohta eriti elektroonikaromude jäätmekäitlustoimingute ajal;

e)

teave võimalike aseainete ja muude alternatiivide, nende kättesaadavuse ja usaldusväärsuse kohta;

f)

põhjendused selle kohta, et üleliiduline piirang on kõige sobivam meede;

g)

sotsiaalmajanduslik hinnang.

3.   Komisjon võtab käesolevas artiklis osutatud meetmed vastu delegeeritud õigusaktide abil vastavalt artiklile 20 ning artiklites 21 ja 22 sätestatud tingimustel.

Artikkel 7

Valmistajate kohustused

Liikmesriigid tagavad järgmist:

a)

valmistajad tagavad elektri- ja elektroonikaseadme turule laskmisel, et see on projekteeritud ja valmistatud kooskõlas artiklis 4 sätestatud nõuetega;

b)

valmistajad koostavad nõutava tehnilise dokumentatsiooni ja viivad läbi tootmise sisekontrolli vastavalt otsuse nr 768/2008/EÜ II lisa A moodulis sätestatud menetlusele;

c)

kui punktis b osutatud menetlusega on tõendatud elektri- või elektroonikaseadme vastavus kohaldatavatele nõuetele, koostavad valmistajad ELi vastavusdeklaratsiooni ning kinnitavad valmistootele CE-märgise. Kui muude kohaldatavate liidu õigusaktidega on ette nähtud vähemalt sama range vastavushindamismenetluse kohaldamine, võib käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 1 nõuetele vastavust tõendada selle menetluse raames. Võib koostada ühe tehnilise dokumendi;

d)

valmistajad säilitavad tehnilist dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni kümme aastat pärast elektri- ja elektroonikaseadmete turule laskmist;

e)

valmistajad tagavad menetluste olemasolu seeriatoodangu vastavuse säilimiseks. Nõuetekohaselt võetakse arvesse muudatusi elektri- või elektroonikaseadme konstruktsioonis/disainis või omadustes ja muudatusi neis ühtlustatud standardites või tehnospetsifikaatides, mille alusel kõnealuse seadme vastavus on kinnitatud;

f)

valmistajad peavad nõuetele mittevastavate elektri- ja elektroonikaseadmete ja seadmete tagasivõtmise registrit ja teavitavad sellest turustajaid;

g)

valmistajad tagavad, et nende elektri- ja elektroonikaseadmed kannavad tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldab neid tuvastada, või kui elektri- ja elektroonikaseadmete suurus või olemus seda ei võimalda, tagavad valmistajad, et nõutud teave on elektri- ja elektroonikaseadmete pakendil või seadmega kaasasolevas dokumendis;

h)

valmistajad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas elektri- ja elektroonikaseadmetele või, kui see ei ole võimalik, nende pakendile või kõnealuste seadmetega kaasasolevasse dokumenti. Aadress peab selgelt osutama kohale, kus valmistajaga ühendust saab võtta. Kui muud kohaldatavad liidu õigusaktid sisaldavad vähemalt sama rangeid sätteid valmistaja nime ja aadressi kinnitamise kohta, kohaldatakse neid sätteid;

i)

valmistajad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et elektri- või elektroonikaseade, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale direktiivile, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed, et vastavalt vajadusele viia kõnealune seade nõuetega vastavusse, kõrvaldada see turult või võtta tagasi ja teavitavad ka viivitamata nende liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus nad seadmed kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja kõikide võetud parandusmeetmete kohta;

j)

liikmesriigi pädeva asutuse põhjendatud nõudmisel esitavad valmistajad talle elektri-ja elektroonikaseadmete käesoleva direktiiviga vastavuse tõendamiseks vajaliku teabe ja dokumentatsiooni keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Kõnealuse asutuse nõudmisel teevad nad temaga koostööd kõigis nende poolt turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete käesoleva direktiiviga vastavuse tagamiseks võetavates meetmetes.

Artikkel 8

Volitatud esindajate kohustused

Liikmesriigid tagavad järgmist:

a)

valmistajatel on võimalus kirjaliku volituse alusel määrata volitatud esindaja. Artikli 7 punktis a sätestatud kohustused ja tehnilise dokumentatsiooni koostamine ei kuulu volitatud esindaja ülesannete hulka;

b)

volitatud esindaja täidab ülesandeid valmistajalt saadud volituste piires. Volitus võimaldab volitatud esindajal teha vähemalt järgmist:

hoida ELi vastavusdeklaratsiooni ja tehnilist dokumentatsiooni riikliku järelevalveasutuse jaoks kättesaadavana kümme aastat pärast elektri- või elektroonikaseadme turulelaskmist;

esitada liikmesriikide pädevate asutuse põhjendatud nõudmisel neile kogu vajalik teave ja dokumentatsioon, mis tõendab elektri- või elektroonikaseadme vastavust käesolevale direktiivile;

teha liikmesriikide pädevate asutuste nõudmisel nendega koostööd kõigis nende volitustega hõlmatud elektri- ja elektroonikaseadmete käesoleva direktiiviga vastavuse tagamiseks võetavates meetmetes.

Artikkel 9

Importijate kohustused

Liikmesriigid tagavad järgmist:

a)

importijad lasevad liidu turule üksnes käesoleva direktiivi nõuetele vastavaid elektri- või elektroonikaseadmeid;

b)

enne elektri- või elektroonikaseadme turule laskmist tagavad importijad, et valmistaja on asjakohaselt hinnanud kõnealuse seadme vastavust ning importijad tagavad lisaks, et valmistaja on koostanud tehnilise dokumentatsiooni, et elektri- ja elektroonikaseadmed kannavad CE-märgist, ning et seadmetega on kaasas nõutud dokumendid ning et valmistaja on täitnud artikli 7 punktides f ja g sätestatud nõuded;

c)

kui importija arvab või tal on põhjust uskuda, et elektri- või elektroonikaseade ei ole kooskõlas artiklis 4 sätestatud nõuetega, ei lase ta kõnealust seadet turule enne, kui see on nõuetega kooskõlla viidud, ning teavitab sellest valmistajat ja turujärelevalveasutusi;

d)

importijad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas elektri- ja elektroonikaseadmele või, kui see ei ole võimalik, selle pakendile või kõnealuste seadmetega kaasasolevasse dokumenti. Kui muud kohaldatavad liidu õigusaktid sisaldavad vähemalt sama rangeid sätteid importija nime ja aadressi kinnitamise kohta, kohaldatakse neid sätteid;

e)

käesoleva direktiiviga vastavuse tagamiseks peavad importijad nõuetele mittevastavate elektri- ja elektroonikaseadmete ja seadmete tagasivõtmise registrit ja teavitavad sellest turustajaid;

f)

importijad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et elektri- või elektroonikaseade, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale direktiivile, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed, et vastavalt vajadusele viia kõnealune seade nõuetega vastavusse, kõrvaldada see turult või võtta tagasi ja teavitavad ka viivitamata nende liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus nad seadmed kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja kõikide võetud parandusmeetmete kohta;

g)

importijad hoiavad ELi vastavusdeklaratsiooni koopiat turujärelevalveasutustele kättesaadavana kümme aastat pärast elektri- või elektroonikaseadme turulelaskmist ning tagavad, et tehniline dokumentatsioon on kõnealuste asutuste nõudmisel neile kättesaadav;

h)

liikmesriigi pädeva asutuse põhjendatud nõudmisel esitavad importijad talle elektri- või elektroonikaseadme käesoleva direktiiviga vastavuse tõendamiseks vajaliku teabe ja dokumentatsiooni keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Kõnealuse asutuse nõudmisel teevad nad temaga koostööd kõigis nende poolt turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete käesoleva direktiiviga vastavuse tagamiseks võetud meetmetes.

Artikkel 10

Turustajate kohustused

Liikmesriigid tagavad järgmist:

a)

elektri- või elektroonikaseadet turul kättesaadavaks tehes arvestavad turustajad kohaldatavate nõuetega, kontrollides eelkõige, et seade kannab CE-märgist, et sellega oleks kaasas nõutavad dokumendid keeles, millest saavad kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja lõppkasutajad, mille turul kõnealune elektri- või elektroonikaseade kättesaavaks tehakse, ning et valmistaja ja importija on täitnud artikli 7 punktides g ja h ning artikli 9 punktis d sätestatud nõuded;

b)

kui turustaja arvab või tal on põhjust uskuda, et elektri- või elektroonikaseade ei ole kooskõlas artiklis 4 sätestatud nõuetega, ei tee turustaja kõnealust seadet turul kättesaadavaks enne, kui see on nõuetega kooskõlla viidud, ja turustaja teavitab sellest valmistajat, importijat ja turujärelevalveasutusi;

c)

turustajad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et elektri- või elektroonikaseade, mille nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale direktiivile, võtavad vajalikud parandusmeetmed, et vastavalt vajadusele viia kõnealune seade nõuetega vastavusse, kõrvaldada see turult või võtta tagasi ja teavitavad ka viivitamata nende liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus nad seadmed kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja kõikide võetud parandusmeetmete kohta;

d)

liikmesriigi pädeva asutuse põhjendatud nõudmisel esitavad turustajad talle elektri- või elektroonikaseadme käesoleva direktiiviga vastavuse tõendamiseks vajaliku teabe ja dokumentatsiooni ning kõnealuse asutuse nõudmisel teevad nad temaga koostööd kõigis nende poolt turul kättesaadavaks tehtud elektri- ja elektroonikaseadmete käesoleva direktiiviga vastavuse tagamiseks võetud meetmetes.

Artikkel 11

Juhtumid, millal importijate ja turustajate suhtes kohaldatakse valmistajate kohustusi

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi kohaldamisel käsitatakse importijat või turustajat, kes laseb elektri- või elektroonikaseadme turule oma nime või kaubamärgi all või kes muudab juba turule lastud seadet viisil, mis võib mõjutada vastavust kohaldatavatele nõuetele, valmistajana ja tema suhtes kohaldatakse artiklist 7 tulenevaid valmistajate kohustusi.

Artikkel 12

Ettevõtjate tuvastamine

Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjad esitavad turujärelevalveasutustele nõudmise korral elektri- või elektroonikaseadme turulelaskmise järgse kümne aasta kohta teabe, mille alusel on võimalik tuvastada järgmist:

a)

kõik ettevõtjad, kes on neid elektri- või elektroonikaseadmega varustanud;

b)

kõik ettevõtjad, keda nemad on elektri- või elektroonikaseadmega varustanud.

Artikkel 13

ELi vastavusdeklaratsioon

1.   ELi vastavusdeklaratsioonis kinnitatakse, et on näidatud, et artiklis 4 sätestatud nõuded on täidetud.

2.   ELi vastavusdeklaratsioon järgib näidisülesehitust, sisaldab VI lisas sätestatud elemente ja seda ajakohastatakse. See tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus toode turule lastakse või kättesaadavaks tehakse.

Kui muude kohaldatavate liidu õigusaktidega on ette nähtud vähemalt sama range vastavushindamismenetluse kohaldamine, võib käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 1 nõuetele vastavust tõendada selle menetluse raames. Võib koostada ühe tehnilise dokumendi.

3.   ELi vastavusdeklaratsiooni koostamisega võtab valmistaja endale vastutuse elektri- või elektroonikaseadme vastavuse eest käesolevale direktiivile.

Artikkel 14

CE-märgise üldpõhimõtted

CE-märgise suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 30 sätestatud üldpõhimõtteid.

Artikkel 15

CE-märgise kinnitamise eeskirjad ja tingimused

1.   CE-märgis tuleb kinnitada nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil valmis elektri- või elektroonikaseadmele või selle andmeplaadile. Kui elektri- või elektroonikaseadme olemusest tingituna ei ole võimalik märgist sellele kinnitada või märgise püsimist seal ei ole võimalik tagada, kinnitatakse märgis pakendile või seadmega kaasas olevatesse dokumentidesse.

2.   CE-märgis tuleb kinnitada elektri- või elektroonikaseadmele enne selle turule laskmist.

3.   Liikmesriigid tuginevad olemasolevatele mehhanismidele, et tagada CE-märgist käsitleva korra nõuetekohane kohaldamine, ning võtavad asjakohaseid meetmeid CE-märgise väärkasutuse korral. Liikmesriigid sätestavad ka rikkumiste korral kohaldatavad karistused, mis võivad hõlmata kriminaalkaristusi raskete rikkumiste eest. Kõnealused karistused vastavad rikkumise raskusastmele ning pakuvad tõhusat kaitset väärkasutuse eest.

Artikkel 16

Vastavuse eeldus

1.   Liikmesriigid käsitavad vastupidiste tõendite puudumisel CE-märgist kandvaid elektri- ja elektroonikaseadmeid käesoleva direktiivi nõuetele vastavana.

2.   Materjale, komponente ning elektri- ja elektroonikaseadmeid, mida on artikli 4 nõuetele vastavuse tõestamiseks katsetatud ja mõõdetud või mida on hinnatud kooskõlas ühtlustatud standarditega, mille viiteandmed on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, käsitatakse käesoleva direktiivi nõuetele vastavana.

Artikkel 17

Ametlikud vastuväited ühtlustatud standarditele

1.   Kui liikmesriik või komisjon arvab, et ühtlustatud standard ei vasta täielikult nende standardite või nende standardite osade nõuetele, mis on esitatud artiklis 4, siis toob komisjon või asjaomane liikmesriik küsimuse direktiivi 98/34/EÜ artikliga 5 moodustatud komitee ette ja esitab oma põhjendused. Pärast konsulteerimist asjaomaste Euroopa standardiasutustega esitab komitee viivitamatult oma arvamuse.

2.   Võttes arvesse komitee arvamust, otsustab komisjon, kas avaldada, mitte avaldada, osaliselt avaldada, säilitada, osaliselt säilitada Euroopa Liidu Teatajas või kustutada sellest viited asjaomastele ühtlustatud standarditele.

3.   Komisjon teatab sellest asjaomasele Euroopa standardimisasutusele ja taotleb vajadusel asjakohaste ühtlustatud standardite läbivaatamist.

Artikkel 18

Turujärelevalve ja liidu turule saabuvate elektri- ja elektroonikaseadmete kontroll

Liikmesriigid teostavad turujärelevalvet kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklitega 15–29.

Artikkel 19

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab direktiivi 2008/98/EÜ artikli 39 alusel loodud komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 20

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse viieks aastaks alates 21. juulist 2011 õigus võtta vastu artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 6 osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu selle kooskõlas artikliga 21 tagasi võtab.

2.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

3.   Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 21 ja 22 sätestatud tingimusi.

Artikkel 21

Delegeerimise tagasivõtmine

1.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 6 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

2.   Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tagasivõtmist, ja tagasivõtmise võimalikud põhjused.

3.   Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 22

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

1.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

2.   Kui pärast lõikes 1 osutatud tähtaja möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada.

3.   Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.

Artikkel 23

Karistused

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud siseriiklike normide rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende rakendamine. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriik teatab nendest normidest komisjonile hiljemalt 2. jaanuariks 2013 ning teatab viivitamata ka kõikidest neid mõjutavatest edasistest muudatustest.

Artikkel 24

Läbivaatamine

1.   Komisjon kontrollib hiljemalt 22. juulil 2014 vajadust muuta käesoleva direktiivi reguleerimisala seoses artiklis 2 osutatud elektri- või elektroonikaseadmetega ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule sellekohase aruande, lisades sellele vajaduse korral õigusakti ettepaneku seoses elektri- või elektroonikaseadmetega täiendavate erandite tegemise kohta.

2.   Komisjon vaatab käesoleva direktiivi üldiselt läbi hiljemalt 22. juulil 2021 ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule sellekohase aruande, lisades sellele vajaduse korral õigusakti ettepaneku.

Artikkel 25

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 2. jaanuariks 2013. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Liikmesriigid määravad kindlaks viitamiskorra.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetavate põhiliste siseriiklike normide teksti.

Artikkel 26

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 2002/95/EÜ, mida on muudetud VII lisa A osas loetletud õigusaktidega, tunnistatakse kehtetuks alates 3. jaanuarist 2013, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis seonduvad VII lisa B osas nimetatud direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud õigusaktidele käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ja loetakse vastavalt VIII lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 27

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 28

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strassbourg, 8. juuni 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

GYŐRI E.


(1)  ELT C 306, 16.12.2009, lk 36.

(2)  ELT C 141, 29.5.2010, lk 55.

(3)  Euroopa Parlamendi 24. novembri 2010. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 27. mai 2011. aasta otsus.

(4)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19.

(5)  ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.

(6)  EÜT C 30, 4.2.1988, lk 1.

(7)  ELT L 158, 30.4.2004, lk 7.

(8)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 24.

(9)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(10)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

(11)  ELT L 266, 26.9.2006, lk 1.

(12)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.

(13)  EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1.

(14)  EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1.

(15)  ELT L 218, 13.8.2008, lk 82.

(16)  ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.

(17)  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

(18)  ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

(19)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(20)  EÜT L 189, 20.7.1990, lk 17.


I LISA

Käesoleva direktiiviga hõlmatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad

1.

Suured kodumasinad

2.

Väiksed kodumasinad

3.

Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed

4.

Tavatarbijatele määratud seadmed

5.

Valgustusseadmed

6.

Elektri- ja elektrontööriistad

7.

Mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid

8.

Meditsiiniseadmed

9.

Seire- ja kontrolliseadmed, kaasa arvatud tööstuslikud seire- ja kontrolliseadmed

10.

Automaadid

11.

Muud ülaltoodud kategooriatesse mittekuuluvad elektri- ja elektroonikaseadmed


II LISA

Artikli 4 lõikes 1 osutatud piiratud ained ja nende ainete kõrgeim lubatav massiprotsent homogeensetes materjalides

 

Plii (0,1 %)

 

Elavhõbe (0,1 %)

 

Kaadmium (0,01 %)

 

Kuuevalentne kroom (0,1 %)

 

Polübromobifenüülid (PBB) (0,1 %)

 

Polübromodifenüüleetrid (PBDE) (0,1 %)


III LISA

Kasutusviisid, mille puhul on tehtud erand artikli 4 lõikes 1 esitatud piirangust

Erand

Reguleerimisala ja kohaldamise kuupäev

1

Elavhõbedat ühe sokliga (kompaktsetes) luminofoorlampides ühe valguselemendi kohta kuni:

 

1(a)

üldotstarbelised lambid võimsusega < 30 W: 5 mg

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2011; pärast 31. detsembrit 2011 kuni 31. detsembrini 2012 on lubatud kasutada 3,5 mg valguselemendi kohta; pärast 31. detsembrit 2012 on lubatud kasutada 2,5 mg valguselemendi kohta

1(b)

üldotstarbelised lambid võimsusega ≥ 30 W ja < 50 W: 5 mg

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 3,5 mg valguselemendi kohta

1(c)

üldotstarbelised lambid võimsusega ≥ 50 W ja < 150 W: 5 mg

 

1(d)

üldotstarbelised lambid võimsusega ≥ 150 W: 15 mg

 

1(e)

üldotstarbelised rõnga- või ruudukujulised lambid toru läbimõõduga ≤ 17 mm

Kasutamine ei ole piiratud kuni 31. detsembrini 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 7 mg valguselemendi kohta

1(f)

eriotstarbelised lambid: 5 mg

 

2(a)

Elavhõbedat kahesoklilistes üldotstarbelistes sirgetes luminofoorlampides (lambi kohta) kuni:

 

2(a)(1)

kolme luminofoorainega lambid, millel on tavaline eluiga ja toru läbimõõt < 9 mm (näiteks T2): 5 mg

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 4 mg lambi kohta

2(a)(2)

kolme luminofoorainega lambid, millel on tavaline eluiga ja toru läbimõõt ≥ 9 mm ja ≤ 17 mm (näiteks T5): 5 mg

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 3 mg lambi kohta

2(a)(3)

kolme luminofoorainega lambid, millel on tavaline eluiga ja toru läbimõõt > 17 mm ja ≤ 28 mm (näiteks T8): 5 mg

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 3,5 mg lambi kohta

2(a)(4)

kolme luminofoorainega lambid, millel on tavaline eluiga ja toru läbimõõt > 28 mm (näiteks T12): 5 mg

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2012; pärast 31. detsembrit 2012 on lubatud kasutada 3,5 mg lambi kohta

2(a)(5)

kolme luminofoorainega lambid, millel on pikk eluiga (≥ 25 000 h): 8 mg

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 5 mg lambi kohta

2(b)

Elavhõbedat muudes luminofoorlampides (lambi kohta):

 

2(b)(1)

sirged halofosfaatlambid toru läbimõõduga > 28 mm (nt T10 ja T12): 10 mg

Kehtivusaeg lõpeb 13. aprillil 2012

2(b)(2)

kõverad halofosfaatlambid (kõik läbimõõdud): 15 mg

Kehtivusaeg lõpeb 13. aprillil 2016

2(b)(3)

kõverad kolme luminofoorainega lambid toru läbimõõduga > 17 mm (nt T9)

Kasutamine ei ole piiratud kuni 31. detsembrini 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 15 mg lambi kohta

2(b)(4)

muud üld- ja eriotstarbelised lambid (nt induktsioonlambid)

Kasutamine ei ole piiratud kuni 31. detsembrini 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 15 mg lambi kohta

3

Elavhõbedat eriotstarbelistes külmkatoodiga luminofoorlampides ja välise elektroodiga luminofoorlampides (CCFL- ja EEFL-lambid) ühe lambi kohta kuni:

 

3(a)

lühikesed lambid (≤ 500 mm)

Kasutamine ei ole piiratud kuni 31. detsembrini 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 3,5 mg lambi kohta

3(b)

keskmise pikkusega lambid (> 500 mm ja ≤ 1 500 mm)

Kasutamine ei ole piiratud kuni 31. detsembrini 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 5 mg lambi kohta

3(c)

pikad lambid (> 1 500 mm)

Kasutamine ei ole piiratud kuni 31. detsembrini 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 13 mg lambi kohta

4(a)

Elavhõbedat muudes madalrõhulahenduslampides (lambi kohta):

Kasutamine ei ole piiratud kuni 31. detsembrini 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 15 mg lambi kohta

4(b)

Elavhõbedat üldotstarbelistes parandatud värviesitusindeksiga (Ra > 60) kõrgrõhunaatriumaurulampides (valguselemendi kohta):

 

4(b)-I

P ≤ 155 W

Kasutamine ei ole piiratud kuni 31. detsembrini 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 30 mg valguselemendi kohta

4(b)-II

155 W < P ≤ 405 W

Kasutamine ei ole piiratud kuni 31. detsembrini 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 40 mg valguselemendi kohta

4(b)-III

P > 405 W

Kasutamine ei ole piiratud kuni 31. detsembrini 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 40 mg valguselemendi kohta

4(c)

Elavhõbedat muudes üldotstarbelistes kõrgrõhunaatriumaurulampides (valguselemendi kohta) kuni:

 

4(c)-I

P ≤ 155 W

Kasutamine ei ole piiratud kuni 31. detsembrini 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 25 mg valguselemendi kohta

4(c)-II

155 W < P ≤ 405 W

Kasutamine ei ole piiratud kuni 31. detsembrini 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 30 mg valguselemendi kohta

4(c)-III

P > 405 W

Kasutamine ei ole piiratud kuni 31. detsembrini 2011; pärast 31. detsembrit 2011 on lubatud kasutada 40 mg valguselemendi kohta

4(d)

Elavhõbe kõrgrõhuelavhõbelampides (HPMV)

Kehtivusaeg lõpeb 13. aprillil 2015

4(e)

Elavhõbe metallhaliidlampides

 

4(f)

Elavhõbe muudes käesolevas lisas eraldi nimetamata eriotstarbelistes lahenduslampides

 

5(a)

Plii elektronkiiretorude klaasis

 

5(b)

Plii luminofoortorude klaasis, kuni 0,2 massiprotsenti

 

6(a)

Plii legeeriva elemendina masinaehitusterases ja tsingitud terases, kuni 0,35 massiprotsenti

 

6(b)

Plii legeeriva elemendina alumiiniumis, kuni 0,4 massiprotsenti

 

6(c)

Vasesulam pliisisaldusega kuni 4 massiprotsenti

 

7(a)

Plii kõrge sulamistemperatuuriga joodises (nt pliisulamid, mis sisaldavad pliid 85 massiprotsenti või rohkem)

 

7(b)

Plii serverite, salvestite ja salvestimaatriksite joodises ning kommuteerimiseks, signaalimiseks ja edastamiseks kasutatavate võrgu infrastruktuuri seadmete ja telekommunikatsioonivõrgu haldamisseadmete joodises

 

7(c)-I

Elektri- ja elektroonikaseadme komponendid, mis sisaldavad pliid klaasis või keraamikas, v.a kondensaatorite dielektriline keraamika, nt piesoelektrilistes seadmetes või klaasis või keraamilise materjali koosseisus

 

7(c)-II

Plii selliste kondensaatorite dielektrilises keraamikas, mille nimipinge on 125 V vahelduvvoolu või 250 V alalisvoolu puhul või suurem

 

7(c)-III

Plii selliste kondensaatorite dielektrilises keraamikas, mille nimipinge on väiksem kui 125 V vahelduvvoolu või 250 V alalisvoolu puhul

Kehtivusaeg lõpeb 1. jaanuaril 2013; pärast seda kuupäeva on lubatud kasutada elektri- ja elektroonikaseadmetes, mis on lastud turule enne 1. jaanuari 2013

8(a)

Kaadmium ja selle ühendid ühekordsetes tabletitüüpi sulavkaitsmetes

Kehtivusaeg lõpeb 1. jaanuaril 2012; pärast seda kuupäeva on lubatud kasutada elektri- ja elektroonikaseadmetes, mis on lastud turule enne 1. jaanuari 2012

8(b)

Kaadmium ja selle ühendid elektrikontaktides

 

9

Kuuevalentne kroom absorptsioonkülmiku süsinikterasest jahutussüsteemi korrosioonitõrjevahendina, sisaldus jahutuslahuses kuni 0,75 massiprotsenti

 

9(b)

Plii laagriliudades ja puksides külmutusagensit sisaldavates kompressorites, mida kasutatakse kuumutamiseks, ventileerimiseks, õhu konditsioneerimiseks ja külmutamiseks

 

11(a)

Plii lõugpressi kasutamiseks sobivates viikühendussüsteemides

On lubatud kasutada elektri- ja elektroonikaseadmetes, mis on lastud turule enne 24. septembrit 2010

11(b)

Plii muudes kui lõugpressi kasutamiseks sobivates viikühendussüsteemides

Kehtivusaeg lõpeb 1. jaanuaril 2013; pärast seda kuupäeva on lubatud kasutada elektri- ja elektroonikaseadmetes, mis on lastud turule enne 1. jaanuari 2013

12

Plii soojusjuhtimismooduli C-ringi kattematerjalina.

On lubatud kasutada elektri- ja elektroonikaseadmetes, mis on lastud turule enne 24. septembrit 2010

13(a)

Plii optikaseadmetes kasutatavas valges klaasis

 

13(b)

Kaadmium ja plii filterklaasides ja peegeldusstandardina kasutatavates klaasides

 

14

Plii enam kui kaht komponenti sisaldava joodise koostises sõrmpistik-ühenduskontaktide ja mikroprotsessoriümbrise vahelises ühenduses, sisaldusega üle 80 % ja vähem kui 85 % segu massist

Kehtivusaeg lõppes 1. jaanuaril 2011; pärast seda kuupäeva on lubatud kasutada elektri- ja elektroonikaseadmetes, mis on lastud turule enne 1. jaanuari 2011

15

Plii sellise joodise koostises, millega luuakse stabiilne elektriühendus pooljuhtkiibi ja aluse vahel pöördkiibi (Flip Chip) integraallülitustes

 

16

Plii silikaadiga kaetud sisepinnaga silindrilistes hõõglampides

Kehtivusaeg lõpeb 1. septembril 2013

17

Pliihalogeniidid kiirgusainetena suure valgustugevusega lahenduslampides (HID), mida kasutatakse tööstuslikus reprograafias

 

18(a)

Plii aktivaatorina lahenduslampide fluorestseeruvas pulbris (kuni 1 massiprotsent pliid) erilampide puhul, mida kasutatakse diasomeetodiga trükkimisel reprograafias, litograafias, putukapüünistes, fotokeemilistes ja kõvastamisprotsessides ja mis sisaldavad selliseid luminofoore (fosfoore) nagu SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)

Kehtivusaeg lõppes 1. jaanuaril 2011

18(b)

Plii aktivaatorina lahenduslampide fluorestseeruvas pulbris (kuni 1 massiprotsent pliid) lampide puhul, mida kasutatakse solaariumilampidena ja mis sisaldavad selliseid luminofoore nagu BSP (BaSi2O5:Pb)

 

19

Plii ning PbBiSn-Hg ja PbInSn-Hg põhiamalgaamina erisegudes ning plii ja PbSn-Hg lisaamalgaamina väga kompaktsetes säästulampides (ESL)

Kehtivusaeg lõpeb 1. juunil 2011

20

Pliioksiid vedelkristallekraanides (LCD) kasutatavate lamedate luminestsentslampide esi- ja tagakülje põhimike sidumiseks kasutatavas klaasis

Kehtivusaeg lõpeb 1. juunil 2011

21

Plii ja kaadmium trükivärvides, emailide kandmiseks sellistele klaasidele nagu boorsilikaatklaas ja sooda-lubi-liivklaas

 

23

Plii muude tiheda sammuga komponentide kui kuni 0,65-millimeetrise sammuga konnektorite viimistluses

On lubatud kasutada elektri- ja elektroonikaseadmetes, mis on lastud turule enne 24. septembrit 2010

24

Plii joodistes, läbi augu metallitatud (PTH) ketas- ja planaarmaatriksiga mitmekihiliste keraamiliste kondensaatorite jootmiseks

 

25

Pliioksiid struktuurelementides kasutatavates pindjuhtivates elektronemiteerivates kuvarites (SED), eelkõige fritt-tihendil ja fritt-rõngastel

 

26

Pliioksiid mustklaaslampide (BLB- ehk mustvalguslampide) klaasümbrises

Kehtivusaeg lõpeb 1. juunil 2011

27

Pliisulamid joodisena suure võimsusega (mitu tundi helivõimsuse tasemel 125 dB ja üle selle töötamiseks ettenähtud) valjuhääldite muundurites

Kehtivusaeg lõppes 24. septembril 2010

29

Kristallklaasis sisalduv plii, nagu on kindlaks määratud nõukogu direktiivi 69/493/EMÜ (1) I lisas (kategooriad 1, 2, 3 ja 4)

 

30

Kaadmiumisulamid elektrilis-mehaanilistes joodisühendustes elektrijuhtidega, mis asuvad otse võnkepoolil muundurites, mida kasutatakse võimsates valjuhääldajates helirõhu väärtustega vähemalt 100 dB (A)

 

31

Plii jootematerjalides elavhõbedavabade tasapinnaliste fluorestsentslampide (mida kasutatakse nt vedelkristallekraanides, dekoratiiv- või tööstuslikes valgustites) valmistamisel kasutamiseks

 

32

Pliioksiid paagutatud tihendis, mida kasutatakse argoon- ja krüptoonlaserseadmete akende valmistamisel

 

33

Plii 100 μm läbimõõduga vasktraatide pehmejoodisega jootmiseks kasutatavates joodistes ning vähemal määral trafodes

 

34

Plii metallkeraamilistes trimmerpotentsiomeetri osades

 

36

Elavhõbe, mida kasutati katoodpihustuse pidurdajana kuni 30 mg elavhõbedat sisaldavates alalisvoolul töötavates plasmakuvarites

Kehtivusaeg lõppes 1. juulil 2010

37

Plii tsinkboraatklaaskorpusel põhinevate kõrgepingedioodide kattekihis

 

38

Kaadmium ja kaadmiumoksiid pakskilepastades, mida kasutatakse alumiiniumiga seotud berülliumoksiidil

 

39

Kaadmium värvi muutvates II–VI valgusdioodides (< 10 μg kaadmiumi valgust kiirgava pinna mm2 kohta), mis on ette nähtud kasutamiseks tahkistes valgus- või kuvamissüsteemides

Kehtivusaeg lõpeb 1. juulil 2014


(1)  EÜT L 326, 29.12.1969, lk 36.


IV LISA

Meditsiiniseadmete ning seire- ja kontrolliseadmete kasutusviisid, mille puhul on tehtud erand artikli 4 lõikes 1 esitatud piirangust

Seadmed, milles kasutatakse või mille abil määratakse ioniseerivat kiirgust

1.

Plii, kaadmium ja elavhõbe ioniseeriva kiirguse andurites

2.

Pliilaagrid röntgenkiiretorudes

3.

Plii elektromagnetilist kiirgust võimendavates seadmetes: mikrokanalplaat ja kapillaarplaat

4.

Plii röntgenkiiretorude ja kujutisevõimendajate klaasfritis ning plii klaasfrittühendustes, mida kasutatakse gaaslaserite koostemontaažil ning vaakuumtorudes, millega muudetakse elektromagnetilist kiirgust elektronideks

5.

Plii ioniseeriva kiirguse eest kaitsvates ekraanides

6.

Plii röntgenkiirte katsekehades

7.

Pliistearaat röntgenkiirte difraktsiooni tekitavates kristallides

8.

Kaadmiumi radioaktiivse isotoobi allikas kantavates röntgenfluorestsentsspektromeetrites

Andurid, detektorid ja elektroodid

1a.

Plii ja kaadmium ioonselektiivsetes elektroodides, kaasa arvatud pH-elektroodide klaas

1b.

Pliianoodid elektrokeemilistes hapnikuandurites

1c.

Plii, kaadmium ja elavhõbe infrapunase valguse andurites

1d.

Elavhõbe võrdluselektroodides: madala kloriidisisaldusega elavhõbekloriid, elavhõbesulfaat ja elavhõbeoksiid

Muud

9.

Kaadmium heelium-kaadmiumlaserites

10.

Plii ja kaadmium aatomabsorptsioonspektroskoopialampides

11.

Plii sulamites, mida kasutatakse ülijuhi ja soojusjuhina tuumamagnetresonantstomograafias

12.

Plii ja kaadmium metallühendustes ülijuhtiva materjaliga, mida kasutatakse tuumamagnetresonantstomograafias ja ülijuhtivate kvantinterferentsseadmete (SQUID) andurites

13.

Plii vastukaaludes

14.

Plii piesoelektrilistes üksikkristallmaterjalides, mida kasutatakse ultrahelimuundurites

15.

Plii ultrahelimuundurites kasutatavates joodistes

16.

Elavhõbe ülitäpsetes mahtuvuse ja kaoteguri mõõtmise sildades ning seire- ja kontrollaparatuuri kõrgsageduslikes raadiosageduslülitites ja -releedes, milles ei ole rohkem kui 20 mg elavhõbedat lüliti või relee kohta

17.

Plii kantavates kiirabidefibrillatsiooniseadmetes kasutatavates joodistes

18.

Plii infrapunakujutise saamiseks kasutatavate kõrge lahutusvõimega seadmete joodistes, mille andur töötab vahemikus 8–14 μm

19.

Plii vedelkristall-räniekraanides

20.

Kaadmium röntgenkiirguse mõõtmise filtrites


V LISA

Taotlused artiklis 5 osutatud erandite tegemise, uuendamise ja tühistamise kohta

Taotluse erandi tegemise, uuendamise või tühistamise kohta (koos vajalike muudatustega) võib esitada valmistaja, valmistaja volitatud esindaja või turustusahelas osalev ettevõtja ning see sisaldab vähemalt järgmist:

a)

taotleja nimi, aadress ja kontaktandmed;

b)

teave materjali või komponendi ning materjalis või komponendis kasutatava aine ja selle eriomaduste kohta, mille suhtes taotletakse erandi tegemist või selle tühistamist;

c)

kontrollitav ja viidetega põhjendus erandi tegemiseks või selle tühistamiseks lähtuvalt artiklis 5 sätestatud tingimustest;

d)

võimalike alternatiivsete ainete, materjalide või konstruktsiooni olelusringipõhine analüüs, sealhulgas võimalusel teave taotleja sõltumatu uurimis- ja arendustegevuse ning vastastikuste eksperdihinnangute kohta ning selliste alternatiivide kättesaadavuse analüüs;

e)

teave elektroonikaromudest saadavate materjalide võimaliku ettevalmistamise kohta korduskasutamiseks või ringlussevõtuks ning asjakohast jäätmetöötlust käsitlevad sätted vastavalt direktiivi 2002/96/EÜ II lisale;

f)

muu asjakohane teave;

g)

taotleja kavandatavad tegevused võimalike alternatiivide väljatöötamiseks, väljatöötamise taotlemiseks ja/või kasutusele võtmiseks ning ajakava selliste tegevuste elluviimiseks;

h)

vajaduse korral märge konfidentsiaalsena käsitletava teabe kohta koos tõendatava põhjendusega;

i)

erandi taotlemise korral ettepanek erandi täpse ja selge sõnastuse kohta;

j)

taotluse kokkuvõte.


VI LISA

ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON

1.

Nr … (elektri- või elektroonikaseadme kordumatu identifitseerimisnumber):

2.

Valmistaja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress:

3.

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud valmistaja (või paigaldaja) ainuvastutusel:

4.

Deklareeritav ese (elektri- või elektroonikaseadme eritunnused, mis võimaldavad seadet jälgida. Vajaduse korral võib olla lisatud foto):

5.

Eespool kirjeldatud deklareeritav ese on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiviga 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (1)

6.

Vajaduse korral viited kasutatud asjakohastele ühtlustatud standarditele või viited tehnilistele spetsifikatsioonidele, millega seoses vastavust kinnitatakse:

7.

Lisateave:

(Kelle nimel ja poolt) alla kirjutatud: …

(väljaandmise koht ja kuupäev):

(nimi, ametinimetus) (allkiri):


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.


VII LISA

A   OSA

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega

(osutatud artiklis 26)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/95/EÜ

(ELT L 37, 13.2.2003, lk 19).

Komisjoni otsus 2005/618/EÜ

(ELT L 214, 19.8.2005, lk 65).

Komisjoni otsus 2005/717/EÜ

(ELT L 271, 15.10.2005, lk 48).

Komisjoni otsus 2005/747/EÜ

(ELT L 280, 25.10.2005, lk 18).

Komisjoni otsus 2006/310/EÜ

(ELT L 115, 28.4.2006, lk 38).

Komisjoni otsus 2006/690/EÜ

(ELT L 283, 14.10.2006, lk 47).

Komisjoni otsus 2006/691/EÜ

(ELT L 283, 14.10.2006, lk 48).

Komisjoni otsus 2006/692/EÜ

(ELT L 283, 14.10.2006, lk 50).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/35/EÜ

(ELT L 81, 20.3.2008, lk 67).

Komisjoni otsus 2008/385/EÜ

(ELT L 136, 24.5.2008, lk 9).

Komisjoni otsus 2009/428/EÜ

(ELT L 139, 5.6.2009, lk 32).

Komisjoni otsus 2009/443/EÜ

(ELT L 148, 11.6.2009, lk 27).

Komisjoni otsus 2010/122/EL

(ELT L 49, 26.2.2010, lk 32).

Komisjoni otsus 2010/571/EL

(ELT L 251, 25.9.2010, lk 28).

B   OSA

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevad

(osutatud artiklis 26)

Direktiiv

Ülevõtmistähtpäev

2002/95/EÜ

12. august 2004

2008/35/EÜ


VIII LISA

Vastavustabel

Direktiiv 2002/95/EÜ

Käesolev direktiiv

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõiked 1 ja 2, I lisa

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõige 3

Artikli 2 lõige 3

Artikli 2 lõike 4 sissejuhatav osa

Artikli 2 lõige 4

Artikli 3 punkt a

Artikli 3 punktid 1 ja 2

Artikli 3 punkt b

Artikli 3 punktid 6–28

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõige 1, II lisa

Artikli 4 lõiked 3 ja 4

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõige 6

Artikli 4 lõige 3

Artikli 5 lõike 1 sissejuhatav osa

Artikli 5 lõike 1 sissejuhatav osa

Artikli 5 lõike 1 punkt a

Artikli 4 lõige 2

Artikli 5 lõike 1 punkt b

Artikli 5 lõike 1 punkti a esimene ja kolmas taane

Artikli 5 lõike 1 punkti a teine taane

Artikli 5 lõike 1 punkti a viimane lõik

Artikli 5 lõike 1 punkt c

Artikli 5 lõike 1 punkt b

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõiked 3–6

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõige 7

Artikli 5 lõige 8

Artikkel 6

Artikkel 6

Artiklid 7–18

Artikkel 7

Artiklid 19–22

Artikkel 8

Artikkel 23

Artikkel 9

Artikkel 25

Artikkel 26

Artikkel 10

Artikkel 27

Artikkel 11

Artikkel 28

I–II lisa

Lisa punktid 1–39

III lisa punktid 1–39

IV, V ja VI–VIII lisa


Top