EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0734

2010/734/EL: Komisjoni otsus, 30. november 2010 , millega muudetakse otsuseid 2005/692/EÜ, 2005/734/EÜ, 2006/415/EÜ, 2007/25/EÜ ja 2009/494/EÜ linnugripi osas (teatavaks tehtud numbri K(2010) 8282 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 316, 2.12.2010, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 219 - 225

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/734/oj

2.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/10


KOMISJONI OTSUS,

30. november 2010,

millega muudetakse otsuseid 2005/692/EÜ, 2005/734/EÜ, 2006/415/EÜ, 2007/25/EÜ ja 2009/494/EÜ linnugripi osas

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 8282 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/734/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (3) eriti selle artikli 18 lõiget 7,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (4) eriti selle artikli 22 lõiget 6,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, (5) eriti selle artiklit 18,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiivi 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (6) eriti selle artikli 63 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast Kagu-Aasias 2003. aasta detsembris puhkenud linnugrippi, mille põhjustas alatüüpi H5N1 kuuluv kõrge patogeensusega linnugripiviirus, on komisjon vastu võtnud mitu kaitsemeedet.

(2)

Need meetmed on sätestatud eelkõige komisjoni 6. oktoobri 2005. aasta otsuses 2005/692/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude gripiga mitmetes kolmandates riikides; (7) komisjoni 19. oktoobri 2005. aasta otsuses 2005/734/EÜ, millega kehtestatakse bio-ohutusmeetmed, et vähendada A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi kandumise ohtu metslindudelt kodulindudele ja teistele vangistuses elavatele lindudele ning rajada väga ohustatud piirkondadesse varajase avastamise süsteem; (8) ning komisjoni 25. juuni 2009. aasta otsuses 2009/494/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripi esinemisega Horvaatias ja Šveitsis (9).

(3)

Nimetatud otsustes sätestatud meetmeid kohaldatakse 31. detsembrini 2010. Nii liikmesriikides kui ka kolmandates riikides esineb aga jätkuvalt gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripi puhanguid, mis kujutavad endast ohtu loomade ja inimeste tervisele.

(4)

Arvestades linnugripiga seotud epidemioloogilist olukorda, on asjakohane jätkata toiminguid, mis vähendavad kodulindude, linnukasvatussaaduste ja lemmiklindude impordist tulenevat otsest ohtu, ning säilitada bioohutusmeetmed, varajase avastamise süsteemid ja teatavad kaitsemeetmed, mis on kasutusel seoses viiruse alatüübi H5N1 põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripiga.

(5)

Seepärast tuleks otsuste 2005/692/EÜ, 2005/734/EÜ ja 2009/494/EÜ kohaldamisaega pikendada 30. juunini 2012.

(6)

Otsusega 2005/734/EÜ keelati ka peibutuslindude kasutamine linnujahil piirkondades, mis on tunnistatud linnugripi leviku seisukohast väga ohustatuiks. Pädev asutus võib aga teatavatel tingimusel lubada erandeid peibutuslindude kasutamise suhtes linnujahil ja liikmesriikide linnugripialaste seirekavade raames, nagu on sätestatud komisjoni 17. oktoobri 2005. aasta otsuses 2005/732/EÜ, millega kiidetakse heaks liikmesriikides 2005. aastal kodu- ja metslindudel lindude gripi avastamiseks teostatavate uuringute rakendamise programmid ning sätestatakse eeskirjad aruannete esitamiseks ja õiguse osas saada ühenduse rahalist toetust kõnealuste programmide rakenduskuludeks (10).

(7)

Kogemused on näidanud, et peibutuslinde ei kasutata üksnes linnujahil, vaid ka teadusprojektide, ornitoloogiliste uuringute ja muu tegevuse jaoks, millega võib kaasneda samasugune linnugripi leviku oht. Seepärast tuleks otsusega 2005/734/EÜ kehtestatud bioohutusmeetmeid kohaldada peibutuslindude kasutuse suhtes laiemalt, tingimusel et pädev asutus on andnud selliseks tegevuseks loa vastavalt artikli 2b lõike 1 punktile d.

(8)

Otsuses 2005/734/EÜ on ka viidatud peibutuslindude kasutamisele selleks, et võtta neilt proove vastavalt liikmesriikides linnugripi avastamiseks teostatavate uuringute rakendamise programmidele, nagu on sätestatud otsuses 2005/732/EÜ. Otsusega 2005/732/EÜ ettenähtud uuringud on kõnealuses otsuses sätestatud ajavahemiku jooksul lõpule viidud. Sellega seoses tuleks muuta otsust 2005/734/EÜ nii, et selles viidatakse järelevalveprogrammidele, mille liikmesriigid peavad läbi viima vastavalt direktiivile 2005/94/EÜ.

(9)

Komisjoni 14. juuni 2006. aasta otsuses 2006/415/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga ühenduses ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/135/EÜ, (11) on sätestatud teatavad kaitsemeetmed, mida tuleb kohaldada kõnealuse haiguse puhkemise korral. Pidades silmas kõnealuste meetmete võimalikku läbivaatamist, tuleks selle otsuse kohaldamisaega pikendada üksnes 31. detsembrini 2011.

(10)

Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta otsuses 2007/25/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga ja omanikega kaasas olevate lemmiklindude liikumisega ühendusse, (12) on sätestatud teatavad eeskirjad, millega reguleeritakse lemmiklindudena peetavate eluslindude sissetoomist kolmandatest riikidest, ning on osutatud kolmandate riikide nimekirjale, mis on esitatud nõukogu 21. detsembri 1976. aasta otsuses 79/542/EMÜ, millega koostatakse loetelu kolmandate riikide või kolmandate riikide osade kohta ja sätestatakse loomatervishoiu- ja tervisekaitsenõuded ning veterinaarsertifitseerimise tingimused teatavate elusloomade ja nende värske liha importimisel ühendusse (13).

(11)

Otsus 79/542/EMÜ on asendatud ja kehtetuks tunnistatud komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määrusega (EL) nr 206/2010, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded (14). Seepärast on asjakohane ajakohastada otsust 2007/25/EÜ nii, et selles viidatakse määrusele (EL) nr 206/2010.

(12)

Lisaks sellele on otsuse 2007/25/EÜ artikkel 1 ja nimetatud otsuse II lisas sätestatud veterinaarsertifikaadi näidis aegunud, sest neis viidatakse Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamatu peatükile 2.1.14, ent 2009. aasta mais võeti vastu linnugrippi käsitlev läbivaadatud peatükk, mistõttu on vaja teha sellised kohandused, et viidataks kõnealuse käsiraamatu peatükile 2.3.4. Samuti on vaja teha teatavad muudatused kõnealuse määruse III lisas sätestatud omaniku deklaratsioonis, võttes arvesse saadud kogemusi. Seega tuleks otsust 2007/25/EÜ vastavalt muuta.

(13)

Arvestades loomatervishoiualast olukorda, on asjakohane ka pikendada otsuse 2007/25/EÜ kohaldamisaega 30. juunini 2012.

(14)

Otsuseid 2005/692/EÜ, 2005/734/EÜ, 2006/415/EÜ, 2007/25/EÜ ja 2009/494/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(15)

On vaja ette näha üleminekuperiood, mille vältel võib ühendusse sisse tuua lemmiklinde sisaldavaid saadetisi, mille kohta on välja antud veterinaarsertifikaat ja omaniku deklaratsioon vastavalt otsusele 2007/25/EÜ, nagu see oli enne käesoleva otsusega tehtud muudatusi, et liikmesriikidel ja asjaomasel tööstusharul jääks aega uute eeskirjadega kohaneda.

(16)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/692/EÜ artiklis 7 asendatakse kuupäev „31. detsember 2010” järgmiselt: „30. juunini 2012”.

Artikkel 2

Otsust 2005/734/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 1 asendatakse lõige 4 järgmisega:

„4.   Liikmesriigid vaatavad korrapäraselt läbi lõike 1 kohaselt võetud meetmed, pidades silmas järelevalveprogramme, mis nad on läbi viinud vastavalt nõukogu direktiivi 2005/94/EÜ (15) artiklile 4, et kohaneda muutuva epidemioloogilise ja ornitoloogilise olukorraga oma territooriumi nendes piirkondades, mis nad on tunnistanud lindude gripi leviku seisukohast väga ohustatuiks.

2)

Artikli 2a lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

haneliste ja kurvitsaliste seltsi kuuluvate lindude kasutamine peibutuslindudena (edaspidi „peibutuslinnud”).”

3)

Artikli 2b lõike 1 punkti d muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatav lause ja alapunkt i asendatakse järgmisega:

„d)

peibutuslindude kasutamine:

i)

peibutuslindude omanikud, kes on registreeritud pädevas asutuses, võivad pädeva asutuse range järelevalve all kasutada peibutuslinde nende metslindude ligimeelitamiseks, kellelt kavatsetakse võtta proove liikmesriikide linnugripiprogrammide, teadusprojektide, ornitoloogiliste uuringute või mis tahes muu tegevuse raames, mille on heaks kiitnud pädev asutus, või”;

b)

alapunkti ii kolmas taane asendatakse järgmisega:

„—

peibutuslindude tervisliku seisundi registreerimine ja sellest teatamine ning laborianalüüsid lindude gripi avastamiseks, kui on esinenud kõnealuste lindude surmajuhtumeid ja pärast selle ajavahemiku lõppu, mille vältel peibutuslinde kasutati piirkondades, mis on tunnistatud lindude gripi leviku seisukohast väga ohustatuiks,”.

4)

Artiklis 4 asendatakse kuupäev „31. detsember 2010” järgmiselt: „30. juunini 2012”.

Artikkel 3

Otsuse 2006/415/EÜ artiklis 12 asendatakse kuupäev „31. detsember 2010” järgmiselt: „31. detsembrini 2011”.

Artikkel 4

Otsust 2007/25/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõike 1 punkti b muudetakse järgmiselt:

a)

alapunkt i asendatakse järgmisega:

„i)

on olnud 30 päeva ekspordieelses karantiinis komisjoni määruse (EL) nr 206/2010 (16) I lisa 1. osas või II lisa 1. osas loetletud kolmanda riigi lähtekohas, või

b)

alapunkt iv asendatakse järgmisega:

„iv)

nad on olnud isolatsioonis vähemalt 10 päeva enne eksportimist ja neid on vastavalt maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamatu (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) – mida OIE korrapäraselt ajakohastab – linnugrippi käsitlevale peatükile testitud H5N1 lindude gripi antigeeni või genoomi suhtes proovide põhjal, mis on võetud mitte varem kui kolmandal isolatsioonipäeval.”.

2)

Artiklis 6 asendatakse kuupäev „31. detsember 2010” järgmiselt: „30. juunini 2012”.

3)

II ja III lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 5

Otsuse 2009/494/EÜ artiklis 3 asendatakse kuupäev „31. detsembrini 2010” järgmiselt: „30. juunini 2012”.

Artikkel 6

Liikmesriigid võtavad viivitamatult käesoleva otsuse täitmiseks vajalikud meetmed ja avaldavad need. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 7

Üleminekuperioodi jooksul, mis kestab 31. märtsini 2011, võib Euroopa Liitu sisse tuua lemmiklinde, kelle kohta on välja antud veterinaarsertifikaat ja omaniku deklaratsioon vastavalt määrusele 2007/25/EÜ, nagu see oli enne käesoleva otsusega tehtud muudatusi.

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. november 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(4)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(5)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1.

(6)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.

(7)  ELT L 263, 8.10.2005, lk 20.

(8)  ELT L 274, 20.10.2005, lk 105.

(9)  ELT L 166, 27.6.2009, lk 74.

(10)  ELT L 274, 20.10.2005, lk 95.

(11)  ELT L 164, 16.6.2006, lk 51.

(12)  ELT L 8, 13.1.2007, lk 29.

(13)  EÜT L 146, 14.6.1979, lk 15.

(14)  ELT L 73, 20.3.2010, lk 1.

(15)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.”

(16)  ELT L 73, 20.3.2010, lk 1.”;


LISA

Otsuse 2007/25/EÜ II ja III lisa asendatakse järgmisega:

II LISA

Image

Image

Image

III LISA

DEKLARATSIOON

Mina, allakirjutanud omanik (1)/omaniku nimel lindude eest vastutav isik (1) kinnitan, et:

1.

linnud on kaasas allakirjutanud isikul ning nad ei ole ette nähtud müümiseks või teisele omanikule üleandmiseks;

2.

kõnealuse mittekaubandusliku liikumise ajal vastutab lindude eest allakirjutanud isik;

3.

enne transportimist tehtud veterinaarkontrolli ja tegeliku transportimise vahelisel ajal hoitakse linde nii, et nad ei puutu kokku teiste lindudega, ning

4.

 (1) kas

[Linde on hoitud ruumides vähemalt 30 päeva enne lähetamist ja nad ei ole kokku puutunud teiste lindudega;]

 (1) või

[Linnud on enne transportimist olnud 10 päeva isolatsioonis.]

 (1) või

[Olen teinud ettevalmistused lindude impordijärgseks 30-päevaseks karantiiniks … karantiiniruumides, nagu on märgitud vastaval sertifikaadil.]

(Koht ja kuupäev)

(Allkiri)


(1)  Mittevajalik maha tõmmata.


Top