EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0759

Komisjoni määrus (EÜ) nr 759/2009, 19. august 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem (EMPs kohaldatav tekst )

OJ L 215, 20.8.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 80 - 81

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/759/oj

20.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 759/2009,

19. august 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõike 1 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 21/2004 on sätestatud, et iga liikmesriik peab kehtestama kõnealuse määruse sätete kohase lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteemi.

(2)

Nimetatud süsteem sisaldab järgmist nelja elementi: identifitseerimisvahendid iga looma identifitseerimiseks; igas põllumajandusettevõttes peetavad ajakohastatud registrid; liikumisdokumendid; keskregister või elektrooniline andmebaas. Kõnealuse määruse lisas on sätestatud nimetatud elementide suhtes kehtivad nõuded.

(3)

Määruse (EÜ) nr 21/2004 artikli 4 lõikes 3 on praegu sätestatud, et alla 12 kuu vanuste tapaloomade puhul, kes ei ole ette nähtud ei ühendusesiseseks kaubanduseks ega ekspordiks kolmandatesse riikidesse, on lubatud kasutada selle määruse lisa A osa punkti 7 nõuetele vastavat identifitseerimismeetodit. Siiski kasutatakse mõnikord algselt tapaloomadeks kasvatatud loomi hiljem aretusloomadena muudes põllumajandusettevõtetes kui nendes, kus loomad on sündinud. Seepärast tuleks lubada selliseid loomi pärast sünniettevõttest lahkumist individuaalselt identifitseerida, tingimusel et iga looma teekonda on alates sünniettevõttest võimalik jälgida.

(4)

Määruse (EÜ) nr 21/2004 lisa C osas on sätestatud teave, mis peaks sisalduma liikumisdokumendis. Selleks et iga looma individuaalset tunnuskoodi saaks liikumisdokumenti märkida, tuleb iga looma ettevõttest äraviimisel eraldi loendada. Loomad loendatakse sihtettevõttes uuesti. Selleks et vähendada halduskoormust, tuleks teatavate tingimuste täitmise korral lubada loomade identifitseerimiskoodide märkimist sihtettevõttes, mitte lähteettevõttes.

(5)

Määruse (EÜ) nr 21/2004 artikli 7 lõikes 2 on sätestatud, et teatavad loomapidajad peavad loomi loendama vähemalt kord aastas. Kõnealuse määruse lisa D osas on sätestatud, millised andmed peavad sisalduma elektroonilises andmebaasis. Need andmed hõlmavad ka loendamise tulemust. Selleks et vähendada halduskoormust, tuleks lubada jätta nimetatud andmed märkimata liikmesriikides, kus elektrooniline andmebaas sisaldab lisaks kõnealuse lisa D osas sätestatud andmetele ka iga ettevõtetes peetava looma individuaalset tunnuskoodi.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 21/2004 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 21/2004 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. august 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 5, 9.1.2004, lk 8.


LISA

Määruse (EÜ) nr 21/2004 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

A osa punktis 7 asendatakse kolmas lõik järgmisega:

„Kui käesoleva punkti kohaselt identifitseeritud loomi peetakse üle 12 kuu vanuseni või kui nad on ette nähtud ühendusesiseseks kaubanduseks või kolmandatesse riikidesse eksportimiseks, tuleb nad identifitseerida punktide 1–4 kohaselt, et tagada iga looma teekonna täielik jälgitavus alates sünniettevõttest.”.

2)

C osas asendatakse punkt 2 järgmisega:

„2.

Alates 1. jaanuarist 2011 peab lähteettevõtte loomapidaja enne loomade äraviimist märkima liikumisdokumenti A osa punktide 1–6 kohaselt identifitseeritud loomade kohta iga looma individuaalse tunnuskoodi.

Erandina esimeses lõigus sätestatust võib pädev asutus loomade puhul, kelle liikumine ei ole seotud ühendusesisene kaubandusega, lubada individuaalsete tunnuskoodide märkimist sihtkohas lähteettevõtte loomapidaja nimel järgmistel tingimustel:

a)

kõnealuseid loomi veetakse muudest ettevõtetest pärit loomadest eraldi, välja arvatud juhul, kui loomapartiid on üksteisest füüsiliselt eraldatud;

b)

pädev asutus on andnud sihtettevõttele õiguse märkida loomade individuaalseid tunnuskoode lähteettevõtte loomapidaja nimel;

c)

on kehtestatud kord, millega tagatakse, et 48 tunni jooksul pärast loomade lahkumist:

i)

märgitakse iga looma individuaalne tunnuskood lähteettevõtte registrisse vastavalt B osa punkti 2 alapunktile a;

ii)

edastatakse andmed loomade liikumise kohta pädevale asutusele, et ajakohastada elektroonilist andmebaasi vastavalt D osa punktile 2.”.

3)

D osa punktis 1 asendatakse alapunkt f järgmisega:

„f)

artikli 7 lõikes 2 sätestatud loomade loendamise tulemus ja kuupäev, välja arvatud liikmesriikide puhul, kelle keskne elektrooniline andmebaas sisaldab iga põllumajandusettevõtetes peetava looma individuaalset tunnuskoodi.”.


Top