EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0279

Komisjoni määrus (EÜ) nr 279/2009, 6. aprill 2009 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) II lisa (EMPs kohaldatav tekst )

OJ L 93, 7.4.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 274 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/279/oj

7.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 279/2009,

6. aprill 2009,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) II lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta, (1) eriti selle artikli 11 punkti c alapunkti ii,

ning arvestades järgmist:

(1)

Slovakkia on esitanud põhjendatud taotluse muudatuste tegemiseks direktiivi 2005/36/EÜ II lisasse. Slovakkia taotleb, et lisataks hambatehniku (zubný technik) kutseala, mis vastab direktiivi 2005/36/EÜ artikli 11 punkti c alapunktis ii esitatud nõuetele, nagu ilmneb valitsuse määrusest nr 742/2004, milles käsitletakse tervishoiutöötajate kutsealast kvalifikatsiooni.

(2)

Taani on esitanud põhjendatud taotluse muudatuste tegemiseks direktiivi 2005/36/EÜ II lisasse. Taani taotleb optometristi (optometrist) kutseala eemaldamist direktiivi 2005/36/EÜ II lisast, kuna see kutseala on üle viidud kutsealade hulka, millel tegutsema hakkamine eeldab direktiivi 2005/36/EÜ artikli 11 punkti d kohaselt diplomi olemasolu ja mis seetõttu ei vasta enam kõnealuse direktiivi artikli 11 punkti c alapunktis ii esitatud nõuetele. Lisaks sellele taotleb Taani ortopeediatehniku (ortopædimekaniker) ja ortopeediliste jalatsite kingsepa (ortopædiskomager) kutsealade eemaldamist direktiivi 2005/36/EÜ II lisast, kuna neid tegevusi Taanis enam ei reguleerita.

(3)

Seepärast tuleks direktiivi 2005/36/EÜ vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kutsekvalifikatsioonide tunnustamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2005/36/EÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  ELT L 255, 30.9.2005, lk 22.


LISA

Direktiivi 2005/36/EÜ II lisa muudetakse järgmiselt:

1.

punktis 1 lisatakse pealkirja „Slovakkias” alla järgmine kutseala:

„—

hambatehnik (zubný technik),

kelle koolitus kestab vähemalt 14 aastat ja sisaldab kaheksa- või üheksa-aastast kohustuslikku põhiharidust, nelja-aastast keskharidust ja kaheaastast keskharidusjärgset koolitust tervishoiualast keskharidust andvas asutuses, mis lõpeb teoreetilis-praktilise GCE (General Certificate of Education) eksamiga (maturitné vysvedčenie).”;

2.

punktis 2 kustutatakse pealkiri „Taanis” ja sellele järgnevad kanded.


Top