EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0223

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 223/2009, 11. märts 2009 , Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 164–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 186 - 195

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj

31.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/164


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 223/2009,

11. märts 2009,

Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta

(EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus (2),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada asutamislepingu artikli 285 lõikega 2 sätestatud põhimõtetega kooskõlas tehtud Euroopa statistika sidusus ja võrreldavus, tuleks tugevdada koostööd ja kooskõlastamist asutuste vahel, mis annavad panuse Euroopa statistika arendamisse, tegemisse ja levitamisse.

(2)

Selleks tuleks nende asutuste vahelist koostööd ja kooskõlastamist arendada süstemaatilisemalt ja organiseeritumalt, austades täiel määral riiklikke ja ühenduse pädevuspiire ja institutsioonilist korraldust ning võttes arvesse vajadust vaadata läbi olemasolev õiguslik alusraamistik, et kohandada seda tegelikkusega, reageerida paremini tulevikus tekkivatele väljakutsetele ning tagada Euroopa statistika suurem harmoneerimine.

(3)

Seetõttu on vaja konsolideerida Euroopa statistikasüsteemi tegevus ja parandada selle juhtimist, eelkõige selleks, et täpsustada liikmesriigi statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste ning ühenduse statistikaasutuse vastavaid rolle.

(4)

Liikmesriikide statistikaametite ja Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest liikmesriikides vastutavate muude siseriiklike asutuste töö eripära tõttu peaksid nad saama toetust ilma pakkumiskutseta vastavalt komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (4) artikli 168 lõike 1 punktile d.

(5)

Võttes arvesse statistikaprogrammi rakendamisega seotud rahaliste kohustuste jagunemist Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvete vahel, peaks ka ühendus vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) (5) andma rahalist toetust liikmesriikide statistikaametitele ja muudele siseriiklikele asutustele, et katta täielikult täiendavad kulud, mis liikmesriikide statistikaametitel ja muudel siseriiklikel asutustel võivad tekkida komisjoni vastuvõetud ajutiste otseste statistikaalaste meetmete elluviimisel.

(6)

Euroopa Majanduspiirkonna lepingu (6) osalisriigiks olevate Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmesriikide ja Šveitsi statistikaasutused peaksid kooskõlas vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga, eelkõige selle artikliga 76, ja kõnealuse lepingu protokolliga nr 30, ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga statistikaalase koostöö kohta, (7) eelkõige selle artikliga 2, olema tihedalt seotud tugevdatud koostöö ja kooskõlastamise kaudu.

(7)

Lisaks sellele on oluline tagada Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi vaheline tihe koostöö ja asjakohane kooskõlastamine, eelkõige selleks, et edendada konfidentsiaalsete andmete vahetamist kahe süsteemi vahel statistilistel eesmärkidel, lähtudes asutamislepingu artiklist 285 ning asutamislepingule lisatud Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja protokolli (nr 18) artiklist 5.

(8)

Euroopa statistikat seega arendavad, teevad ja levitavad nii Euroopa statistikasüsteem kui ka Euroopa Keskpankade Süsteem, kuid erinevates õiguslikes raamistikes, mis kajastavad nende vastavaid juhtimisstruktuure. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira seega nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2533/98 (statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt) (8) kohaldamist.

(9)

Kuigi vastavalt käesolevale määrusele ei osale Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmed Euroopa statistika tegemises, võivad liikmesriikide statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused ja ühenduse statistikaasutus vastavalt liikmesriigi keskpanga ja ühenduse statistikaasutuse vahelisele kokkuleppele kasutada siiski oma vastavates pädevusvaldkondades kas otse või kaudselt liikmesriigi keskpanga andmeid Euroopa statistika tegemiseks, ilma et see piiraks liikmesriigi keskpanga ja liikmesriigi statistikaameti või muu siseriikliku asutuse vaheliste siseriiklike kokkulepete kohaldamist. Samuti võivad Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmed oma vastavates pädevusvaldkondades kas otse või kaudselt kasutada Euroopa statistikasüsteemi andmeid, kui selline vajadus on põhjendatud.

(10)

Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi suhete üldises kontekstis on oluline roll nõukogu otsusega 2006/856/EÜ (9) loodud monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteel, kes abistab eelkõige komisjoni monetaar-, finants- ja maksebilansistatistikaga seotud tööprogrammide koostamisel ja rakendamisel.

(11)

Euroopa statistika arendamisel, tegemisel ja levitamisel tuleks võtta arvesse rahvusvahelisi soovitusi ja parimaid tavasid.

(12)

Tähtis on tagada tihe koostöö ja asjakohane kooskõlastamine Euroopa statistikasüsteemi ja teiste rahvusvahelise statistikasüsteemi osaliste vahel, et edendada rahvusvaheliste mõistete, liigituste ja meetodite kasutamist, eelkõige eesmärgiga tagada statistika suurem sidusus ja parem võrreldavus ülemaailmsel tasandil.

(13)

Statistikas kasutatavate mõistete ja meetodite ühtlustamiseks tuleks välja arendada vastav erialadevaheline koostöö teadusasutustega.

(14)

Samuti tuleb läbi vaadata Euroopa statistikasüsteemi toimimine, sest andmeesitajate ja Euroopa statistikasüsteemi liikmete koormuse vähendamiseks ning Euroopa statistika kättesaadavuse ja ajakohasuse parandamiseks on vaja paindlikumaid Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise meetodeid ning prioriteetide selget määratlemist. Selleks tuleks välja töötada „Euroopa statistika meetod” (European Approach to Statistics).

(15)

Kui tavaliselt põhineb Euroopa statistika siseriiklike statistikaasutuste tehtud ja levitatud siseriiklikel andmetel, siis võib edaspidi statistikat teha ka riikide avaldamata teabe, osalise teabe, spetsiaalselt välja töötatud Euroopa statistiliste uuringute või ühtlustatud mõistete või meetodite põhjal.

(16)

Nimetatud nõuetekohaselt põhjendatud erijuhtudel peaks olema võimalik kohaldada „Euroopa statistika meetodit”, mis on pragmaatiline strateegia ühenduse poliitikavaldkondade jaoks eriti oluliste, Euroopa Liitu kui tervikut või euroala kui tervikut esindavate Euroopa koondnäitajate koostamise lihtsustamiseks.

(17)

Koostöövõrgustike kaudu on võimalik luua või arendada ühiseid struktuure, abivahendeid ja protsesse, kaasates sellesse tegevusse liikmesriikide statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused ja ühenduse statistikaasutuse ning lihtsustades teatavate liikmesriikide spetsialiseerumist konkreetsetele statistikaalastele tegevustele, millest saab kasu Euroopa statistikasüsteem tervikuna. Euroopa statistikasüsteemi partnerite vaheliste koostöövõrgustike eesmärk peaks olema töö dubleerimise vältimine ja seega tõhususe suurendamine ning majandusüksuste andmeesitamiskoormuse vähendamine.

(18)

Samal ajal tuleks eritähelepanu pöörata mitmete uuringute kaudu kogutud andmete sidusale käsitlemisele. Selleks tuleks luua erialadevahelised töörühmad.

(19)

Euroopa statistika jaoks parandatud regulatiivne keskkond peaks eelkõige rahuldama vajadust minimeerida andmeesitajate vastamiskoormust ja aitama saavutada halduskoormuse vähendamise üldisemat eesmärki Euroopa tasandil kooskõlas 8. ja 9. märtsi 2007. aasta Euroopa Ülemkogu eesistuja järeldustega. Siiski tuleks rõhutada liikmesriikide statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste olulist panust Euroopa ettevõtjate koormuse minimeerimisse siseriiklikul tasandil.

(20)

Selleks et suurendada usaldust Euroopa statistika vastu, peaksid siseriiklikud statistikaasutused kõigis liikmesriikides ja ühenduse statistikaasutus komisjonis olema ametialaselt sõltumatud ning tagama Euroopa statistika erapooletu ja kvaliteetse tegemise vastavalt asutamislepingu artikli 285 lõikes 2 sätestatud põhimõtetele ning põhimõtetele, mida on edasi arendatud Euroopa statistikat käsitlevates tegevusjuhendites, mis kiideti heaks komisjoni 25. mai 2005. aasta soovituses siseriiklike ja ühenduse statistikaasutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse kohta (mis sisaldab Euroopa statistika tegevusjuhist). Samuti tuleks arvesse võtta ÜRO majanduskomisjoni poolt Euroopa jaoks 15. aprillil 1992. aastal ja ÜRO statistikakomisjoni poolt 14. aprillil 1994 vastu võetud riikliku statistika põhiprintsiipe.

(21)

Käesoleva määrusega tagatakse õigus era- ja perekonnaelu austamisele ja isikuandmete kaitsele, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta (10) artiklites 7 ja 8.

(22)

Käesoleva määrusega tagatakse ka üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ning määratletakse Euroopa statistika suhtes kehtivad eeskirjad, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (11) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (12).

(23)

Konfidentsiaalset teavet, mida liikmesriikide ja ühenduse statistikaasutused koguvad ühenduse statistika tegemiseks, tuleks kaitsta, et võita ja säilitada sellise teabe esitajate usaldus. Andmete konfidentsiaalsus peaks kõikides liikmesriikides vastama samadele põhimõtetele.

(24)

Selleks on vaja kehtestada ühised põhimõtted ja suunised, mis tagaksid Euroopa statistika tegemiseks kasutatavate andmete konfidentsiaalsuse ja juurdepääsu nendele andmetele, võttes vajalikul määral arvesse tehnika arengut ja tarbijate nõudmisi demokraatlikus ühiskonnas.

(25)

Konfidentsiaalsete andmete kättesaadavus Euroopa statistikasüsteemi jaoks on eriti oluline selleks, et andmetest saadav kasu oleks võimalikult suur, et parandada Euroopa statistika kvaliteeti ning tagada paindlik reageerimine uutele ühenduse statistikavajadustele.

(26)

Teadusringkondadel peaks analüüside tegemiseks teaduse arengu huvides Euroopas olema laiem juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele, mida kasutatakse Euroopa statistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks. Seega tuleks lihtsustada teadlaste juurdepääsu konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil, seadmata sealjuures ohtu kaitstuse kõrget taset, mida konfidentsiaalsed statistilised andmed vajavad.

(27)

Konfidentsiaalsete andmete kasutamine eesmärkidel, mis ei ole eranditult statistilised, näiteks halduslikel, õiguslikel või maksustamise ning statistiliste üksuste kontrollimise eesmärkidel tuleks rangelt keelata.

(28)

Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta) (13) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1367/2006 (keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes) (14) kohaldamist.

(29)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise õigusliku raamistiku loomist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale, ning seepärast ei piira see liikmesriikide statistikale vastava töökorralduse, ülesannete ning tingimuste kohaldamist.

(30)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (15).

(31)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus vastu võtta Euroopa statistika kvaliteedikriteeriume käsitlevad meetmed ning kehtestada kord, eeskirjad ja tingimused, mille kohaselt antakse juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil ühenduse tasandil. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(32)

Käesolevas määruses ette nähtud meetmetega tuleks asendada meetmed, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 1101/2008, (16) nõukogu määrusega (EÜ) nr 322/97 (17) ja nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (18). Seega tuleks need õigusaktid kehtetuks tunnistada. Komisjoni 17. mai 2002. aasta määruses (EÜ) nr 831/2002 (millega rakendatakse ühenduse statistikat käsitlevat nõukogu määrust (EÜ) nr 322/97 seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil) (19) ja komisjoni 29. aprilli 2004. aasta otsuses 2004/452/EÜ (millega kehtestatakse asutuste nimekiri, mille teadlastele võimaldatakse juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil) (20) sätestatud rakendusmeetmete kohaldamist tuleks jätkata.

(33)

Statistikaprogrammi komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega luuakse õiguslik raamistik Euroopa statistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks.

Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele ning kooskõlas siseriiklike ja ühenduse asutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutusega on Euroopa statistika ühenduse tegevuse seisukohalt vajalik statistika. Euroopa statistika on kindlaks määratud Euroopa statistikaprogrammis. Statistikat arendatakse, tehakse ja levitatakse kooskõlas statistikaalaste põhimõtetega, mis on sätestatud asutamislepingu artikli 285 lõikes 2 ning mida on täiustatud Euroopa statistika tegevusjuhises, kooskõlas artikliga 11. Neid põhimõtteid rakendatakse kooskõlas käesoleva määrusega.

Artikkel 2

Statistikaalased põhimõtted

1.   Euroopa statistika arendamist, tegemist ja levitamist reguleerivad järgmised statistikaalased põhimõtted:

a)

„ametialane sõltumatus” – statistika sõltumatu arendamine, tegemine ja levitamine ilma poliitiliste või muude huvirühmade või ühenduse või siseriiklike asutuste surveta, eriti selles osas, mis on seotud tehniliste võtete, määratluste, metoodika ja kasutatavate allikate valikuga ning kõikide levitamisvormide ajastuse ja sisuga, ilma et see piiraks institutsioonilist korraldust, nagu näiteks ühenduse või liikmesriikide institutsiooniliste või eelarve-eeskirjade kohaldamist või statistikavajaduste kindlaksmääramist;

b)

„erapooletus” – statistika erapooletu arendamine, tegemine ja levitamine ning kõikide tarbijate võrdne kohtlemine;

c)

„objektiivsus” – statistika süstemaatiline, usaldusväärne ja mõjutusteta arendamine, tegemine ja levitamine; see eeldab ametialaste ja eetikareeglite järgimist ning poliitika ja tavade läbipaistvust tarbijatele ja andmeesitajale;

d)

„usaldusväärsus” – statistika kajastab võimalikult tõetruult, täpselt ja järjepidevalt tegelikku olukorda, mida see on mõeldud esindama. See tähendab, et allikad, meetodid ja menetlused valitakse teaduslike kriteeriumide alusel;

e)

„statistiline konfidentsiaalsus” – otseselt statistilistel eesmärkidel saadud või kaudselt administratiiv- või muudest allikatest pärinevate üksikute statistiliste üksustega seotud andmete kaitse ning saadud andmete muudeks kui statistilisteks eesmärkideks kasutamise ja ebaseadusliku avalikustamise keeld;

f)

„kulutasuvus” – statistika tegemisega kaasnevad kulud peavad olema võrdelised soovitud tulemuste olulisusega ja taotletava hüvega, ressursse tuleb kasutada optimaalselt ja andmeesitamiskoormust tuleb minimeerida. Võimaluse korral peab nõutav teave olema kergesti kättesaadav olemasolevatest dokumentidest või allikatest.

Käesolevas lõikes sätestatud statistikaalaseid põhimõtteid on edasi arendatud tegevusjuhises kooskõlas artikliga 11.

2.   Euroopa statistika arendamisel, tegemisel ja levitamisel võetakse arvesse rahvusvahelisi soovitusi ja parimaid tavasid.

Artikkel 3

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

„statistika” – kvantitatiivne, kvalitatiivne, kokkuvõtlik ja representatiivne teave, mis iseloomustab massnähtust vaatlusaluses kogumis;

2.

„arendamine” – statistika tegemiseks ja levitamiseks kasutatavate statistiliste meetodite, standardite ja menetluste loomiseks, tugevdamiseks ja parandamiseks ning uute statistikaliikide ja näitajate arendamiseks vajalikud toimingud;

3.

„tegemine” – kõik toimingud, mis on seotud statistika koostamiseks vajaliku kogumise, säilitamise, töötlemise ja analüüsiga;

4.

„levitamine” – statistika ja statistilise analüüsi tarbijatele kättesaadavaks tegemine;

5.

„andmete kogumine” – statistilised uuringud ja kõik muud erinevatest allikatest, sealhulgas haldusallikatest teabe saamise meetodid;

6.

„statistiline üksus” – peamine vaatlusüksus, nimelt füüsiline isik, leibkond, majandusüksus või muu ettevõtja, mille kohta andmed käivad;

7.

„konfidentsiaalsed andmed” – andmed, mis võimaldavad statistiliste üksuste otsest või kaudset identifitseerimist ja seeläbi üksikandmete avalikustamist. Statistiliste üksuste identifitseeritavuse kindlaksmääramisel võetakse arvesse kõiki asjakohaseid vahendeid, mida kolmas isik võiks mõistuspäraselt kasutada statistilise üksuse identifitseerimiseks;

8.

„kasutamine statistilistel eesmärkidel” – kasutamine eranditult statistiliste tulemuste või statistiliste analüüside arendamiseks ja tegemiseks;

9.

„otsene identifitseerimine” – statistilise üksuse identifitseerimine selle nime, aadressi või üldkättesaadava tunnusnumbri järgi;

10.

„kaudne identifitseerimine” – statistilise üksuse identifitseerimine muul viisil kui otsene identifitseerimine;

11.

„komisjoni (Eurostati) ametnikud” – ühenduse statistikaasutuses töötavad ühenduste ametnikud Euroopa ühenduste personalieeskirjade artikli 1 tähenduses;

12.

„komisjoni (Eurostati) muu personal” – ühenduse statistikaasutuses töötavad ühenduste teenistujad Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklite 2–5 tähenduses.

II PEATÜKK

STATISTIKA HALDAMINE

Artikkel 4

Euroopa statistikasüsteem

Euroopa statistikasüsteem on partnerlus ühenduse statistikaasutuse (komisjon (Eurostat)), riiklike statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste vahel, kes vastutavad igas liikmesriigis Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest.

Artikkel 5

Riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused

1.   Siseriiklik statistikaasutus, mille iga liikmesriik on määranud Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamisega seotud siseriikliku tasandi tegevuste koordineerimise eest vastutavaks asutuseks, tegutseb komisjoni (Eurostati) kontaktasutusena statistika küsimustes. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada käesoleva sätte kohaldamine.

2.   Komisjon (Eurostat) peab oma veebisaidil liikmesriikide määratud Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest vastutavate riiklike statistikaametite ja teiste siseriiklike asutuste nimekirja ja teeb selle üldsusele kättesaadavaks.

3.   Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud nimekirja kuuluvad riiklikud statistikaametid ja teised siseriiklikud asutused võivad saada toetust ilma pakkumiskutseta vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artikli 168 lõike 1 punktile d.

Artikkel 6

Komisjon (Eurostat)

1.   Ühenduse statistikaasutusele, kes on komisjoni poolt määratud arendama, tegema ja levitama Euroopa statistikat, osutatakse käesolevas määruses sõnadega „komisjon (Eurostat)”.

2.   Ühenduse tasandil tagab komisjon (Eurostat) Euroopa statistika tegemise vastavalt kehtestatud eeskirjadele ja statistikaalastele põhimõtetele. Seega on ta ainupädev otsustama protsesside, statistikaalaste meetodite, standardite ja menetluste üle ning avaldatavate statistiliste andmete sisu ja avaldamise ajastuse üle.

3.   Ilma et see piiraks Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja protokolli artikli 5 kohaldamist, kooskõlastab komisjon (Eurostat) ühenduste institutsioonide ja asutuste statistikaalaseid toiminguid, pidades eelkõige silmas andmete järjepidevust ja kvaliteeti ning andmeesitamiskoormuse minimeerimist. Selleks võib komisjon (Eurostat) kutsuda ühenduste mis tahes institutsioone ja asutusi konsultatsioonidele ja koostööle, et töötada nende vastavates pädevusvaldkondades välja meetodeid ja süsteeme statistilistel eesmärkidel. Iga selline institutsioon või asutus, mis teeb ettepaneku statistika tegemiseks, konsulteerib komisjoniga (Eurostatiga) ja võtab arvesse soovitusi, mida viimane selles osas annab.

Artikkel 7

Euroopa statistikasüsteemi komitee

1.   Käesolevaga asutatakse Euroopa statistikasüsteemi komitee. Komitee annab Euroopa statistikasüsteemile erialast nõu Euroopa statistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks kooskõlas statistikaalaste põhimõtetega, mis on sätestatud artikli 2 lõikes 1.

2.   Euroopa statistikasüsteemi komitee koosneb riiklike statistikaametite esindajatest, kes on liikmesriikide statistikaspetsialistid. Komiteed juhatab komisjon (Eurostat).

3.   Euroopa statistikasüsteemi komitee võtab vastu oma töökorra, milles on esitatud komitee ülesanded.

4.   Komisjon konsulteerib komiteega järgmistes küsimustes:

a)

meetmed, mida komisjon kavatseb võtta Euroopa statistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks, meetmete õigustatus kulutasuvuse seisukohalt, nende saavutamiseks vajalikud vahendid ja ajakava ning vastamisega kaasnev koormus andmeesitajatele;

b)

Euroopa statistikaprogrammis kavandatud arendused ja prioriteedid;

c)

algatused prioriteetide muutmise ja andmeesitamiskoormuse vähendamise praktiliseks elluviimiseks;

d)

statistika konfidentsiaalsusega seotud küsimused;

e)

Euroopa statistika tegevusjuhise edasiarendamine ja

f)

kõik muud, eelkõige metodoloogilised küsimused, mis on tekkinud statistikaprogrammide kehtestamisel või rakendamisel ja mille juhataja on esitanud kas omal algatusel või liikmesriigi taotlusel.

Artikkel 8

Koostöö muude asutustega

Euroopa statistika nõuandekomitee ja Euroopa statistika haldamise nõuandekoguga konsulteeritakse kooskõlas nende vastava pädevusega.

Artikkel 9

Koostöö Euroopa Keskpankade Süsteemiga

Andmeesitamiskoormuse minimeerimiseks ja Euroopa statistika tegemiseks vajaliku sidususe tagamiseks teevad Euroopa statistikasüsteem ja Euroopa Keskpankade Süsteem tihedat koostööd, järgides artikli 2 lõikes 1 sätestatud statistikaalaseid põhimõtteid.

Artikkel 10

Rahvusvaheline koostöö

Ilma et see piiraks liikmesriikide seisukohti ja rolli, valmistab Euroopa statistikasüsteemi seisukohti Euroopa statistika jaoks eriti olulistes küsimustes rahvusvahelisel tasandil ning samuti konkreetseid reegleid seoses esindatusega rahvusvahelistes statistikaasutustes ette Euroopa statistikasüsteemi komitee ning koordineerib komisjon (Eurostat).

Artikkel 11

Euroopa statistika tegevusjuhis

1.   Tegevusjuhise eesmärk on tagada üldsuse usaldus Euroopa statistika vastu, määrates kindlaks, kuidas Euroopa statistikat arendatakse, tehakse ja levitatakse kooskõlas artikli 2 lõikes 1 sätestatud statistikaalaste põhimõtete ja parima rahvusvahelise statistikaalase tavaga.

2.   Euroopa statistikasüsteemi komitee vaatab tegevusjuhise läbi ja ajakohastab seda vastavalt vajadusele. Komisjon avaldab juhisesse tehtud muudatused.

Artikkel 12

Statistika kvaliteet

1.   Tulemuste kvaliteedi tagamiseks arendatakse, tehakse ja levitatakse Euroopa statistikat ühtsete standardite ja ühtlustatud meetodite alusel. Selles osas kehtivad järgmised kvaliteedikriteeriumid:

a)

„asjakohasus” – näitab, mil määral statistika vastab olemasolevatele ja võimalikele tarbijate vajadustele;

b)

„täpsus” – näitab hinnangute lähedust tegelikele teadmata väärtustele;

c)

„ajakohasus” – tähendab ajavahemikku teabe kättesaadavaks tegemise ja teabes kirjeldatud sündmuse või nähtuse vahel;

d)

„õigeaegsus” – tähendab ajavahemikku andmete avaldamise kuupäeva ja sihtkuupäeva vahel (kuupäev, mil andmed oleks tulnud avaldada);

e)

„kättesaadavus” ja „selgus” – tingimused ja kord, mille alusel tarbijad saavad andmetega tutvuda, neid kasutada ja tõlgendada;

f)

„võrreldavus” – tähendab kasutatud statistiliste mõistete, mõõtmisvahendite ja menetluste mõju erisuste mõõdetavust, kui statistikat võrreldakse piirkonniti, valdkonniti või ajas;

g)

„sidusus” – näitab, kas andmeid saab erineval moel ja eri kasutusotstarbeks usaldusväärselt seostada.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kvaliteedikriteeriumide kohaldamisel konkreetsete statistikavaldkondade õigusaktides käsitletud andmete suhtes määrab komisjon kindlaks valdkondlikes õigusaktides sätestatud kvaliteediaruannete esitamise korra, ülesehituse ja perioodilisuse vastavalt artikli 27 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Konkreetsed kvaliteedinõuded, nagu sihtväärtused ja statistika tegemise miinimumstandardid, võidakse sätestada valdkondlikes õigusaktides. Kui valdkondlikes õigusaktides vastavaid sätteid pole, võib komisjon võtta meetmeid. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 27 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

3.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) aruanded edastatud andmete kvaliteedi kohta. Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete kvaliteeti ning koostab ja avalikustab aruanded Euroopa statistika kvaliteedi kohta.

III PEATÜKK

EUROOPA STATISTIKA TEGEMINE

Artikkel 13

Euroopa statistikaprogramm

1.   Euroopa statistikaprogrammis esitatakse raamistik Euroopa statistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks, peamised valdkonnad ning kavandatud tegevuste eesmärgid maksimaalselt viieks aastaks. Sellekohase otsuse teevad Euroopa Parlament ja nõukogu. Raamistiku mõju ja kulutasuvust hinnatakse sõltumatute ekspertide osavõtul.

2.   Euroopa statistikaprogrammiga sätestatakse ühenduse tegevuste läbiviimiseks vajalikku teavet käsitlevad prioriteedid. Neid võrreldakse nõutava statistika esitamiseks ühenduse ja liikmesriikide tasandil vajalike ressurssidega ning andmeesitamiskoormuse ja andmeesitajate asjaomaste kuludega.

3.   Komisjon esitab algatused prioriteetide seadmiseks ning andmeesitamiskoormuse vähendamiseks kogu Euroopa statistikaprogrammi või selle osa kohta.

4.   Komisjon esitab Euroopa statistikaprogrammi kavandi Euroopa statistikasüsteemi komiteele eelnevaks tutvumiseks.

5.   Iga Euroopa statistikaprogrammi puhul koostab komisjon pärast Euroopa statistikasüsteemi komiteega konsulteerimist vahearuande ja lõpparuande ning esitab need Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 14

Euroopa statistikaprogrammi rakendamine

1.   Euroopa statistikaprogrammi rakendatakse statistikaalaste üksikmeetmete kaudu, mille suhtes teevad otsuse:

a)

Euroopa Parlament ja nõukogu;

b)

komisjon nõuetekohaselt põhjendatud erijuhtudel, eelkõige ootamatute vajaduste puhul, kooskõlas lõike 2 sätetega, või

c)

riiklike statistikaametite või muude siseriiklike asutuste ja komisjoni (Eurostati) vahelise kokkuleppe alusel nende vastavates pädevusvaldkondades. Kõnealused kokkulepped on kirjalikud.

2.   Komisjon võib otsustada ajutiste otseste statistikaalaste meetmete võtmise vastavalt artikli 27 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele tingimusel, et:

a)

meetmega ei ole ette nähtud enam kui kolme võrdlusaastat hõlmavate andmete kogumist;

b)

kogutavad andmed on vastutavates riiklikes statistikaametites ja muudes siseriiklikes asutustes kättesaadavad või juurdepääsetavad või saab andmeid otse, kasutades asjakohaseid valimeid statistilise kogumi vaatlemiseks Euroopa tasandil, kooskõlastades tegevust piisavalt riiklike statistikaametite ja muude siseriiklike asutustega, ja

c)

ühendus annab kooskõlas määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 rahalist toetust riiklikele statistikaametitele ja muudele siseriiklikele asutustele tekkinud täiendavate kulude katmiseks.

3.   Lõike 1 punktis a või b osutatud korra kohaselt meetmete rakendamiseks annab komisjon teavet järgmistes valdkondades:

a)

meetme põhjused, pidades silmas eelkõige ühenduse vastava valdkonna poliitika eesmärke;

b)

meetme eesmärk ja oodatavad tulemused;

c)

kulutasuvuse analüüs, sealhulgas andmeesitajate koormus ning tegemisega seotud kulud, ja

d)

meetme rakendamise viisid, sealhulgas meetme kestus ning komisjoni ja liikmesriikide roll.

Artikkel 15

Koostöövõrgustikud

Statistikaalaste üksikmeetmete puhul arendatakse koostöövõrgustike kaudu Euroopa statistikasüsteemi raames võimaluse korral koostoimet, jagades erialateadmisi ja tulemusi või soodustades spetsialiseerumist konkreetsetele ülesannetele. Selleks töötatakse välja vastav finantsstruktuur.

Kõnealuste meetmete tulemus, näiteks ühised struktuurid, vahendid, protsessid ja meetodid tehakse kättesaadavaks kogu Euroopa statistikasüsteemis. Koostöövõrgustike loomise algatused ja tulemused vaatab läbi Euroopa statistikasüsteemi komitee.

Artikkel 16

Euroopa statistika meetod

1.   Nõuetekohaselt põhjendatud erijuhtudel ja Euroopa statistikaprogrammi raames on Euroopa statistika meetodil järgmised eesmärgid:

a)

koondnäitajate kättesaadavuse maksimeerimine Euroopa tasandil ning Euroopa statistika ajakohasuse parandamine;

b)

andmeesitajate koormuse ning riiklike statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste koormuse vähendamine kulutasuvuse analüüsi põhjal.

2.   Euroopa statistika meetod on asjakohane järgmistel juhtudel:

a)

Euroopa statistika tegemine, kasutades:

i)

riikide avaldamata andmeid või osa liikmesriikide andmeid;

ii)

spetsiaalselt välja töötatud uuringukava;

iii)

osalist teavet modelleerimismeetodite abil;

b)

koondnäitajate levitamine Euroopa tasandil, kohaldades spetsiaalset aimatavuse kontrolli tehnikat, ilma et see kahjustaks levitamist käsitlevaid siseriiklikke eeskirju.

3.   Meetmeid Euroopa statistika meetodi rakendamiseks võetakse liikmesriikide täielikul osalusel. Euroopa statistika meetodi rakendamise meetmed sätestatakse artikli 14 lõikes 1 osutatud statistikaalastes üksikmeetmetes.

4.   Vajaduse korral kehtestatakse koostöös liikmesriikidega koordineeritud avalikustamis- ja läbivaatamispoliitika.

Artikkel 17

Iga-aastane tööprogramm

Igal aastal enne maikuu lõppu esitab komisjon oma järgmise aasta tööprogrammi Euroopa statistikasüsteemi komiteele. Komisjon võtab statistikasüsteemi komitee märkusi võimalikult suurel määral arvesse. Kõnealune tööprogramm põhineb Euroopa statistikaprogrammil ja sisaldab eelkõige järgmist:

a)

komisjoni arvates esmatähtsad meetmed, pidades silmas ühenduse poliitika vajadusi ning nii liikmesriikide kui ka ühenduse rahalisi piiranguid ja andmeesitamiskoormust;

b)

prioriteetide läbivaatamise ning andmeesitamiskoormuse vähendamise algatused ja

c)

menetlused ja õigusaktid, mida komisjon kavatseb kasutada programmi rakendamiseks.

IV PEATÜKK

EUROOPA STATISTIKA LEVITAMINE

Artikkel 18

Levitamise meetmed

1.   Euroopa statistika levitamisel järgitakse täielikult artikli 2 lõikes 1 sätestatud statistikaalaseid põhimõtteid, eelkõige statistika konfidentsiaalsuse kaitsmise ning võrdse juurdepääsu tagamise osas erapooletuse põhimõtte alusel.

2.   Euroopa statistikat levitavad oma vastavates pädevusvaldkondades komisjon (Eurostat), riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused.

3.   Liikmesriigid ja komisjon tagavad oma vastavates pädevusvaldkondades vajaliku toetuse, et kindlustada kõikide tarbijate võrdne juurdepääs Euroopa statistikale.

Artikkel 19

Avalikuks kasutuseks mõeldud andmefailid

Ühe statistilise üksusega seotud andmeid võib levitada avalikuks kasutuseks mõeldud andmefailidena, mis sisaldavad anonüümseid andmeid sellisel kujul, et statistilist üksust ei ole võimalik otse või kaudselt identifitseerida, võttes arvesse kõiki vahendeid, mida kolmas isik võiks mõistuspäraselt kasutada.

Kui andmed on komisjonile (Eurostatile) edastatud, on nõutav andmed edastanud riikliku statistikaameti või muu siseriikliku asutuse selgesõnaline nõusolek.

V PEATÜKK

STATISTILINE KONFIDENTSIAALSUS

Artikkel 20

Konfidentsiaalsete andmete kaitse

1.   Konfidentsiaalsete andmete eranditult statistilistel eesmärkidel kasutamise tagamiseks ja nende ebaseadusliku avalikustamise ärahoidmiseks rakendatakse järgmisi eeskirju ja meetmeid.

2.   Üksnes Euroopa statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid andmeid võivad riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused ja komisjon (Eurostat) kasutada ainult statistilistel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui statistiline üksus on andnud oma selgesõnalise nõusoleku andmete kasutamiseks muudel eesmärkidel.

3.   Statistika tulemusi, mille alusel on võimalik statistilist üksust identifitseerida, võivad riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused ja komisjon (Eurostat) levitada järgmistel erandjuhtudel:

a)

kui Euroopa Parlament ja nõukogu on asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras toimides kehtestanud eritingimused ja erikorra, ning iga kord, kui statistiline üksus seda taotleb, muudetakse statistilisi tulemusi nii, et nende levitamine ei ohustaks statistilist konfidentsiaalsust, või

b)

kui statistiline üksus on andnud selgesõnalise nõusoleku andmete avalikustamiseks.

4.   Riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused ja komisjon (Eurostat) võtavad oma vastavates pädevusvaldkondades kõik vajalikud regulatiivsed, haldus-, tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada konfidentsiaalsete andmete füüsiline ja loogiline kaitse (andmete aimatavuse kontroll).

Riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused ja komisjon (Eurostat) võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada põhimõtete ja suuniste ühtlustamine konfidentsiaalsete andmete füüsilise ja loogilise kaitse puhul. Kõnealused meetmed võtab vastu komisjon vastavalt artikli 27 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

5.   Riiklike statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste ametnikud ja muud teenistujad, kellel on juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele, peavad konfidentsiaalsusnõuet täitma ka pärast oma ametiülesannete lõppu.

Artikkel 21

Konfidentsiaalsete andmete edastamine

1.   Artiklis 4 osutatud Euroopa statistikasüsteemi asutus, kes konfidentsiaalsed andmed kogus, võib edastada need teisele Euroopa statistikasüsteemi asutusele tingimusel, et edastamine on vajalik Euroopa statistika tõhusaks arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks või Euroopa statistika kvaliteedi parandamiseks.

2.   Euroopa statistikasüsteemi asutus, kes konfidentsiaalsed andmed kogus, võib edastada need Euroopa Keskpankade süsteemi liikmele tingimusel, et edastamine on vajalik Euroopa statistika tõhusaks arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks või Euroopa statistika kvaliteedi parandamiseks vastavalt Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi pädevusvaldkondades, ning et kõnealune vajadus on põhjendatud.

3.   Muuks andmete edastamiseks lisaks esimesele edastamisele on nõutav andmed kogunud asutuse selgesõnaline luba.

4.   Statistilist konfidentsiaalsust käsitlevad siseriiklikud eeskirjad ei tohi takistada konfidentsiaalsete andmete edastamist lõigete 1 ja 2 alusel, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras toimides näinud õigusaktiga ette selliste andmete edastamise.

5.   Vastavalt käesolevale artiklile edastatud konfidentsiaalseid andmeid kasutatakse eranditult statistilistel eesmärkidel ning need on kättesaadavad üksnes statistiliste toimingutega seotud teenistujatele nende konkreetses töövaldkonnas.

6.   Käesoleva määrusega ette nähtud sätteid statistika konfidentsiaalsuse kohta kohaldatakse kõikide konfidentsiaalsete andmete suhtes, mida edastatakse Euroopa statistikasüsteemi raames ning Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi vahel.

Artikkel 22

Konfidentsiaalsete andmete kaitsmine komisjonis (Eurostatis)

1.   Konfidentsiaalsed andmed on kättesaadavad ainult komisjoni (Eurostati) ametnikele nende konkreetses töövaldkonnas, välja arvatud lõikes 2 ette nähtud erandjuhtudel.

2.   Komisjon (Eurostat) võib erandjuhtudel anda konfidentsiaalsetele andmetele juurdepääsu loa muudele teenistujatele ja muudele komisjonis (Eurostatis) lepingu alusel töötavatele füüsilistele isikutele nende konkreetses töövaldkonnas.

3.   Isikud, kellel on juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele, kasutavad neid eranditult statistilistel eesmärkidel. Nimetatud piirang kehtib ka pärast ametiülesannete täitmise lõppu.

Artikkel 23

Juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikel eesmärkidel

Komisjon (Eurostat) või riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused võivad oma vastavas pädevusvaldkonnas anda teaduslikel eesmärkidel statistilisi analüüse tegevatele teadlastele konfidentsiaalsetele andmetele juurdepääsu, mis võimaldab üksnes statistiliste üksuste kaudset identifitseerimist. Kui andmed on komisjonile (Eurostatile) edastatud, on nõutav andmed edastanud riikliku statistikaameti või muu siseriikliku asutuse nõusolek.

Juurdepääsu korra, eeskirjad ja tingimused ühenduse tasandil kehtestab komisjon. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 27 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 24

Juurdepääs administratiivandmetele

Andmeesitajate koormuse vähendamiseks on riiklikel statistikaametitel ja muudel siseriiklikel asutustel ja komisjonil (Eurostatil) oma vastava haldussüsteemi raames juurdepääs administratiivandmete allikatele ulatuses, milles need andmed on vajalikud Euroopa statistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks.

Vajaduse korral kehtestavad liikmesriigid ja komisjon oma vastavates pädevusvaldkondades tõhusa juurdepääsu praktilise korra ja tingimused.

Artikkel 25

Andmed avalikest allikatest

Andmeid, mis on saadud ametlikult avalikest allikatest ning mis vastavalt siseriiklikele õigusaktidele jäävad avalikkusele kättesaadavaks, ei käsitata konfidentsiaalsetena neist andmetest saadud statistika levitamise eesmärgil.

Artikkel 26

Statistika konfidentsiaalsuse rikkumine

Liikmesriigid ja komisjon võtavad asjakohaseid meetmeid, et vältida statistika konfidentsiaalsuse rikkumisi ja karistada selliste rikkumiste eest.

VI PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 27

Komitee

1.   Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 28

Kehtetuks tunnistamine

1.   Määrus (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määruse alusel loodud statistilise konfidentsiaalsuse komiteele käsitatakse viidetena käesoleva määruse artikli 7 alusel loodud Euroopa statistikasüsteemi komiteele.

2.   Määrus (EÜ) nr 322/97 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

3.   Otsus 89/382/EMÜ, Euratom tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid statistikaprogrammi komiteele käsitatakse viidetena käesoleva määruse artikli 7 alusel loodud Euroopa statistikasüsteemi komiteele.

Artikkel 29

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 11. märts 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

A. VONDRA


(1)  ELT C 291, 5.12.2007, lk 1.

(2)  ELT C 308, 3.12.2008, lk 1.

(3)  Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 19. veebruari 2009. aasta otsus.

(4)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.

(5)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(6)  EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.

(7)  ELT L 90, 28.3.2006, lk 2.

(8)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(9)  ELT L 332, 30.11.2006, lk 21.

(10)  EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.

(11)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(12)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(13)  ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.

(14)  ELT L 264, 25.9.2006, lk 13.

(15)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(16)  ELT L 304, 14.11.2008, lk 70.

(17)  EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1.

(18)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

(19)  EÜT L 133, 18.5.2002, lk 7.

(20)  ELT L 156, 30.4.2004, lk 1.


Top