EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0219

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 219/2009, 11. märts 2009 , millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas - Kontrolliga regulatiivmenetlusega kohandamine – 2. osa

OJ L 87, 31.3.2009, p. 109–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 212 - 257

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/219/oj

31.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/109


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 219/2009,

11. märts 2009,

millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas

Kontrolliga regulatiivmenetlusega kohandamine – 2. osa

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37, artikli 44 lõiget 1, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2, artiklit 95, artikli 152 lõike 4 punkti b, artikli 175 lõiget 1 ning artikleid 179 ja 285,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (2),

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused), (4) on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, (5) millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmiseks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras vastuvõetud põhiakti vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(2)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav juba jõustunud õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (6) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(3)

Kuna sel eesmärgil õigusaktidesse tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid direktiivide puhul üle võtma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas loetletud õigusaktid kohandatakse vastavalt kõnealusele lisale otsusega 1999/468/EÜ, mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ.

Artikkel 2

Viiteid lisas loetletud õigusaktide sätetele käsitatakse viidetena kõnealustele sätetele nii, nagu neid on käesoleva määrusega kohandatud.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 11. märts 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

A. VONDRA


(1)  ELT C 224, 30.8.2008, lk 35.

(2)  ELT C 117, 14.5.2008, lk 1.

(3)  Euroopa Parlamendi 2008. aasta 23. septembri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 16. veebruari 2009. aasta otsus.

(4)  EÜT, L 184, 17.7.1999, lk 23.

(5)  ELT L 200, 22.7.2006, lk 11.

(6)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.


LISA

1.   HUMANITAARABI

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1257/96, 20. juuni 1996, humanitaarabi kohta  (1)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/96 puhul tuleks komisjonile anda volitused kõnealuse määruse rakendusmeetmete vastuvõtmiseks. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 1257/96 vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1257/96 järgmiselt.

1.

Artiklis 13 asendatakse neljas lõik järgmisega:

„Komisjon teeb kiirmenetluses vastuvõetud meetmete jätkamise otsused artikli 17 lõikes 2 sätestatud korralduskomitee menetluse kohaselt ja artikli 15 lõike 2 teises taandes sätestatud piirides.”

2.

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

1.   Komisjon võtab vastu käesoleva määruse rakendusmeetmed. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 17 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2.   Komisjon, tegutsedes artikli 17 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt:

otsustab artikli 2 punktis c nimetatud humanitaarabi kaitsemeetmete ühendusepoolse rahastamise,

otsustab komisjoni otsese tegevuse ja liikmesriikide eriasutuste otsese tegevuse rahastamise.

3.   Komisjon, tegutsedes artikli 17 lõikes 2 osutatud korralduskomitee menetluse kohaselt:

kinnitab üldkavad, mille eesmärk on näha ette tegevused konkreetses riigis või piirkonnas, kus humanitaarkriis on nii ulatuslik ja keerukas, et see tõenäoliselt jätkub, ning kinnitab nende kavade eelarve. Selle raames vaatavad komisjon ja liikmesriigid üle üldkavade rakendamise prioriteedid,

teeb otsuseid üle 2 miljoni eküü suuruste projektide kohta, ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist.”

3.

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 tähenduses kehtestatakse üks kuu.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse üks kuu.

4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

2.   ETTEVÕTLUS

2.1.   Nõukogu direktiiv 75/324/EMÜ, 20. mai 1975, aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta  (2)

Direktiivi 75/324/EMÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused kõnealuses direktiivis vajalike tehniliste muudatuste tegemiseks ning lisa vajalikuks kohandamiseks tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 75/324/EMÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Komisjon võtab vastu muudatused, mis on vajalikud käesoleva direktiivi lisa kohandamiseks tehnika arenguga. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

3.

Artikli 10 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Komisjon võib teha käesolevasse direktiivi vajalikud tehnilised muudatused. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Niisugusel juhul võib kaitsemeetmed vastuvõtnud riik need säilitada kuni kõnealuste muudatuste jõustumiseni.”

2.2.   Nõukogu direktiiv 93/15/EMÜ, 5. aprill 1993, tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turuletoomist ja järelevalvet käsitlevate sätete ühtlustamise kohta  (3)

Direktiivi 93/15/EMÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused direktiivi kohandamiseks, et võtta arvesse ÜRO soovituste võimalikke edaspidiseid muudatusi, ning määrata kindlaks artikli 14 teise lõigu kohaldamise tingimused. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 93/15/EMÜ vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 93/15/EMÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Komitee arutab kõiki käesoleva direktiivi kohaldamist käsitlevaid küsimusi.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

5.   Komisjon võtab lõikes 3 viidatud korralduskomitee menetluses vastu rakendusmeetmed eelkõige selleks, et võtta arvesse ÜRO soovituste võimalikke edaspidiseid muudatusi.”

2.

Artikli 14 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid teevad kindlaks, kas neil ettevõtjatel on olemas selline lõhkematerjalide jälgimise süsteem, et lõhkematerjalide valdajad on võimalik igal ajal tuvastada. Komisjon võib võtta meetmeid, millega kehtestatakse käesoleva lõigu kohaldamise tingimused. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 13 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.3.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/14/EÜ, 8. mai 2000, välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta  (4)

Direktiivi 2000/14/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu rakendusmeetmed III lisa kohandamiseks tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2000/14/EÜ vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2000/14/EÜ järgmiselt.

1.

Artiklit 18 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

2.

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 18a

Komisjon võtab vastu rakendusmeetmed III lisa kohandamiseks tehnika arenguga tingimusel, et need ei avalda otsest mõju artiklis 12 loetletud seadmete mõõdetud helivõimsuse tasemele, eelkõige lisades viited asjakohastele Euroopa standarditele.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikli 19 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

abistab komisjoni III lisa kohandamisel tehnika arenguga.”

2.4.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2003/2003, 13. oktoober 2003, väetiste kohta  (5)

Määruse (EÜ) nr 2003/2003 puhul tuleks komisjonile anda volitused selle lisade kohandamiseks tehnika arenguga, mõõte-, proovivõtu- ja analüüsimeetodite kohandamiseks, kontrollmeetmeid käsitlevate eeskirjade vastuvõtmiseks ning uute EÜ väetiste lisadesse kandmiseks. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 2003/2003 vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 2003/2003 järgmiselt.

1.

Artikli 29 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Komisjon kohandab ja ajakohastab mõõtmis-, proovivõtu- ja analüüsimeetodeid, kasutades võimaluse korral Euroopa standardeid. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 32 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Samas korras võetakse vastu ka käesolevas artiklis ning artiklites 8, 26 ja 27 ettenähtud kontrollmeetmete kindlaksmääramiseks vajalikud rakenduseeskirjad. Nendes rakenduseeskirjades käsitletakse eeskätt küsimusi vajalike korduskatsete sageduse kohta ja meetmete kohta, mida kavandatakse selle tagamiseks, et turuleviidud väetis oleks katsetatud väetisega identne.”

2.

Artiklit 31 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Komisjon kohandab I lisa, kandes sinna uued väetiseliigid.”;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Komisjon kohandab lisasid, et võtta arvesse tehnika arengut.”;

c)

lisatakse järgmine lõige:

„4.   Lõigetes 1 ja 3 osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 32 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikkel 32 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 32

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

2.5.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/9/EÜ, 11. veebruar 2004, heade laboritavade inspekteerimise ja kontrollimise kohta (kodifitseeritud versioon  (6))

Direktiivi 2004/9/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused I lisa kohandamiseks tehnika arenguga ja artikli 2 lõikes 2 osutatud sõnastuse muutmiseks. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 2004/9/EÜ vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/9/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kui komisjon leiab, et lõikes 1 nimetatud küsimuste lahendamiseks on vaja käesolevat direktiivi muuta, võtab ta need muudatused vastu.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

1.   Komisjoni abistab nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ (7) artikli 29 lõike 1 alusel loodud komitee, edaspidi „komitee”.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

3.

Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon võtab vastu rakendusmeetmed:

a)

artikli 2 lõikes 2 osutatud sõnastuse kohandamiseks;

b)

I lisa kohandamiseks, et võtta arvesse tehnika arengut.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.6.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/10/EÜ, 11. veebruar 2004, mis käsitleb keemiliste ainetega katsete tegemisel heade laboritavade põhimõtete rakendamist ja nende rakendamise tõendamist puudutavate õigusnormide ühtlustamist (kodifitseeritud versioon  (8))

Direktiivi 2004/10/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused I lisa kohandamiseks tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 2004/10/EÜ vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/10/EÜ järgmiselt.

1.

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 3a

Komisjon võib kohandada I lisa tehnika arenguga hea laboritava põhimõtete osas.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 4 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

1.   Komisjoni abistab nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ (9) artikli 29 lõike 1 alusel loodud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

3.

Artikli 5 lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib võtta vastu rakendusmeetmeid vajalike tehniliste kohanduste tegemiseks käesolevasse direktiivi.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 4 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Kolmandas lõigus osutatud juhul võib kaitsemeetmeid rakendanud liikmesriik säilitada need meetmed kuni nimetatud kohanduste jõustumiseni.”

2.7.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 273/2004, 11. veebruar 2004, narkootikumide lähteainete kohta  (10)

Määruse (EÜ) nr 273/2004 puhul tuleks komisjonile anda volitused rakendusmeetmete vastuvõtmiseks. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 273/2004 vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 273/2004 järgmiselt.

1.

Artiklit 14 muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Vajaduse korral võtab komisjon vastu järgmised rakendusmeetmed:”;

b)

lisatakse järgmised lõigud:

„Esimese lõigu punktides a–e osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Esimese lõigu punktis f osutatud meetmed võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 osutatud korralduskomitee menetluse kohaselt.”

2.

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 111/2005 (11) artiklile 30 loodud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

2.8.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 648/2004, 31. märts 2004, detergentide kohta  (12)

Määruse (EÜ) nr 648/2004 puhul tuleks komisjonile anda volitused selle lisade kohandamiseks ning selliste muudatuste või täienduste vastuvõtmiseks, mis on vajalikud kõnealuse määruse eeskirjade kohaldamiseks lahustitel põhinevate detergentide suhtes vastavalt vajadusele. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 648/2004 vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 järgmiselt.

1.

Põhjendus 27 jäetakse välja.

2.

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

3.

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

Lisade kohandamine

1.   Komisjon võtab vastu lisade kohandamiseks vajalikud muudatused, kasutades võimaluse korral Euroopa standardeid.

2.   Komisjon võtab vastu muudatused või täiendused, mis on vajalikud käesoleva määruse eeskirjade kohaldamiseks lahustitel põhinevate detergentide suhtes.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

4.

VII lisa punktis A asendatakse kuues lõik järgmisega:

„Kui SCCNFP kehtestab edaspidi lõhnaainetest allergeenide jaoks individuaalsed riskil põhinevad kontsentratsiooni piirmäärad, teeb komisjon ettepaneku eespool mainitud 0,01 % piirmäära asendamiseks nende piirmääradega. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.9.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 726/2004, 31. märts 2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet  (13)

Määruse (EÜ) nr 726/2004 puhul tuleks komisjonile anda volitused teatavate sätete ja lisade kohandamiseks, uute sätete vastuvõtmiseks ning kohaldamise eritingimuste sätestamiseks. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 726/2004 vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Pärast konsulteerimist ameti pädeva komiteega võib komisjon käesoleva määruse lisa kohandada tehnika ja teaduse arenguga ning võtta vastu vajalikke parandusi ilma tsentraliseeritud korra kohaldamisala laiendamata.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 87 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikli 14 lõike 7 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võtab vastu määruse, millega sätestatakse kõnealuse loa andmise tingimused. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 87 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikli 16 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Komisjon võtab pärast nõupidamist ametiga määruse vormis vastu asjakohased sätted kontrollimaks müügiloa muudatusi. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 87 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

4.

Artiklit 24 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Inimravimi müügiloa omanik tagab, et kõigi kolmanda riigi territooriumil ilmnenud arvatavate raskete ja ootamatute kõrvaltoimete ning arvatavate nakkuste ravimi vahendusel ülekandumise kohta esitatakse viivitamata aruanne liikmesriikidele ja ametile, ent mitte hiljem kui 15 päeva pärast teate saamist. Komisjon võtab vastu sätted võimalikest kergetest kahjulikest kõrvaltoimetest teatamise kohta, sõltumata sellest, kas need ilmnevad ühenduses või kolmandas riigis. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 87 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”;

b)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Komisjon võib kehtestada sätted lõike 3 muutmiseks, arvestades selle rakendamisel saadud kogemusi. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 87 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

5.

Artikkel 29 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 29

Komisjon võib vastu võtta mis tahes muudatused, mis on vajalikud käesoleva peatüki sätete kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 87 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

6.

Artikli 41 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Komisjon võtab pärast nõupidamist ametiga määruse vormis vastu asjakohased sätted kontrollimaks müügiloa muudatusi. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 87 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

7.

Artiklit 49 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Veterinaarravimi müügiloa omanik tagab, et kõigi kolmanda riigi territooriumil ilmnenud arvatavate raskete ja ootamatute kõrvaltoimete kohta, kõrvaltoimete kohta inimestel ning arvatavate nakkuste ravimi vahendusel ülekandumise kohta esitatakse viivitamata aruanne liikmesriikidele ja ametile, ent mitte hiljem kui 15 päeva pärast teate saamist. Komisjon võtab vastu sätted võimalikest kergetest kahjulikest kõrvaltoimetest teatamise kohta, sõltumata sellest, kas need ilmnevad ühenduses või kolmandas riigis. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 87 lõikes 2a osutatud menetluse kohaselt.”;

b)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Komisjon võib kehtestada sätted lõike 3 muutmiseks, arvestades selle rakendamisel saadud kogemusi. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 87 lõikes 2a osutatud menetluse kohaselt.”

8.

Artikkel 54 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 54

Komisjon võib vastu võtta muudatusi, mis on vajalikud käesoleva peatüki sätete ajakohastamiseks, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 87 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

9.

Artikli 70 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon võtab vastu eeskirjad, et täpsustada asjaolud, mille korral väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad võivad maksta väiksemaid tasusid, lükata tasu maksmist edasi või saada haldusabi. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 87 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

10.

Artikli 84 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Ameti taotluse alusel võib komisjon määrata karistusi käesoleva määruse kohaselt antud müügilubade omanikele juhul, kui nad ei järgi lubade saamisel võetud teatavaid kohustusi. Karistuste piirsummad, nagu ka karistuste sissenõudmise tingimused ja viisi, sätestab komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 87 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

11.

Artiklit 87 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 4 jäetakse välja.

3.   KESKKOND

3.1.   Nõukogu direktiiv 82/883/EMÜ, 3. detsember 1982, titaandioksiidi tööstuse jäätmetest mõjutatud keskkondade järelevalve ja seire korra kohta  (14)

Direktiivi 82/883/EMÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused lisade sisu kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga vabatahtliku kindlaksmääramise veerus loetletud parameetrite ja standardsete mõõtemeetodite osas. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 82/883/EMÜ vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 82/883/EMÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Komisjon võtab vastu vajalikud muudatused lisade kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga vabatahtliku kindlaksmääramise veerus loetletud parameetrite ja standardsete mõõtemeetodite osas.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

3.2.   Nõukogu direktiiv 86/278/EMÜ, 12. juuni 1986, keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses  (15)

Direktiivi 86/278/EMÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused lisade kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 86/278/EMÜ vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 86/278/EMÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

Komisjon kohandab teaduse ja tehnika arenguga direktiivi lisad, välja arvatud I A, I B ja I C lisas loetletud näitajad ja normid ning kõik tegurid, mis võivad mõjutada normide hindamist, ning II A ja II B lisas nimetatud analüüsiparameetrid.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

3.3.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ, 20. detsember 1994, pakendite ja pakendijäätmete kohta  (16)

Direktiivi 94/62/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused pakendite määratlusi selgitavate näidete kontrollimiseks ja vajadusel läbivaatamiseks ning tingimuste kindlaksmääramiseks, millal pakendite või pakendiosade raskmetallide kontsentratsioonitasemeid ei kohaldata mõnede materjalide ja tooteringluste suhtes, pakenditüübid, mis on vabastatud kontsentratsioonitasemeid käsitlevast nõudest, ning tehnilised meetmed, mis on vajalikud raskuste ületamiseks käesoleva direktiivi sätete kohaldamisel. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 94/62/EÜ vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 94/62/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõike 1 neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon kontrollib ja vaatab vajadusel läbi I lisas nimetatud pakendite määratluse selgitavad näited. Esmajärjekorras käsitletakse järgmisi tooteid: CD- ja videokassettide karbid, lillepotid, elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid, kleebiste aluspaber ja pakkimispaber. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 21 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikli 11 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Komisjon määrab kindlaks tingimused, mille alusel lõikes 1 osutatud kontsentratsioonitasemeid ei kohaldata taaskasutatud materjalide ning suletud ja kontrollitud ahelas toimuva tooteringluse suhtes, samuti pakenditüübid, mis vabastatakse lõike 1 kolmandas taandes nimetatud nõudest.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 21 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Esitatavate andmete sisu ja esitamise ühtlustamiseks ja nende liikmesriikidevahelise kokkusobivuse tagamiseks esitavad liikmesriigid komisjonile oma olemasolevad andmed vormingutes, mis võetakse vastu III lisa alusel artikli 21 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.”;

4.

Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 19

Kohandamine teaduse ja tehnika arenguga

1.   Muudatused, mis on vajalikud artikli 8 lõikes 2 ja artikli 10 teise punkti viimases taandes nimetatud identifitseerimissüsteemi ja artikli 12 lõikes 3 ja III lisas nimetatud andmebaasidega seotud vormingute kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga, võetakse vastu artikli 21 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.

2.   Komisjon võtab vastu vajalikud muudatused I lisas nimetatud pakendi määratluse selgitavate näidete kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 21 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

5.

Artikli 20 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Komisjon määrab kindlaks tehnilised meetmed, mis on vajalikud raskuste ületamiseks käesoleva direktiivi sätete kohaldamisel inertsete pakendimaterjalide suhtes, mis on ühenduse turule viidud väga väikestes kogustes (s.o umbes 0,1 % massist), meditsiiniseadmete ja farmaatsiatoodete esmaste pakendite, väikepakendite ja luksuspakendite suhtes. Kõnealused meetmed mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 21 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

6.

Artikli 21 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

3.4.   Nõukogu direktiiv 1999/32/EÜ, 26. aprill 1999, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes  (17)

Direktiivi 1999/32/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused kriteeriumide kehtestamiseks teatavate heitkoguseid vähendavate tehnoloogiate kasutamisele kõikide lippude all sõitvate laevade jaoks ühenduse suletud sadamates ja jõgede suudmetes ning teaduse ja tehnika arenguga seotud vajalike tehniliste kohanduste tegemiseks teatavates sätetes. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 1999/32/EÜ vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 4c lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Komisjon kehtestab heitkoguste vähendamise tehnoloogiate kasutamise kriteeriumid kõikide lippude all sõitvate laevade jaoks ühenduse suletud sadamates ja jõgede suudmetes. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Komisjon teeb need kriteeriumid teatavaks IMO-le.”

2.

Artikli 7 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Komisjon võtab vastu muudatused, mis on vajalikud artikli 2 punktide 1, 2, 3, 3a, 3b ja 4 või artikli 6 lõike 2 tehniliseks kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Need kohandamised ei tohi põhjustada käesoleva direktiivi reguleerimisala või käesolevas direktiivis nimetatud kütuste väävlisisalduse piirmäärade otsest muutmist.”

3.

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

3.5.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ, 23. oktoober 2001, teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta  (18)

Direktiivi 2001/81/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused III lisa kohaselt kasutatava metoodika ajakohastamiseks. Kuna see on üldmeede, mille eesmärk on muuta kõnealuse direktiivi vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega täiendades, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2001/81/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 7 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Komisjon ajakohastab III lisa kohaselt kasutatud metoodika. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikli 13 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

3.6.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem  (19)

Direktiivi 2003/87/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused artikli 11b lõike 5 rakendamiseks vajalike sätete vastuvõtmiseks, heitkoguste seiret ja aruandlust käsitlevate suuniste vastuvõtmiseks, registrite standarditud ja turvatud süsteemi käsitleva määruse, sealhulgas ühenduse süsteemis SHVde ja HVÜde kasutamist ning identifitseerimist ja asjaomase kasutamistasandi järelevalvet käsitlevate sätete vastuvõtmiseks, III lisa muutmiseks artikli 22 kohaselt, I lisas loetlemata tegevuste ja kasvuhoonegaaside lisamise heakskiitmiseks, sätete koostamiseks, mis on seotud saastekvootide vastastikuse tunnustamisega kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepete kohaselt ning muude kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalvet käsitlevate standarditud või heakskiidetud meetodite vastuvõtmiseks. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 2003/87/EÜ vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega täiendades, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 11b lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Lõigete 3 ja 4 rakendussätted, eriti need, mis on seotud topeltarvestuse vältimisega, võtab komisjon vastu artikli 23 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt. Komisjon võtab vastu sätted, mis on vajalikud käesoleva artikli lõike 5 rakendamiseks, kui asukohariik järgib projektitegevuste ühise rakendamise mehhanismi nõudeid. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 23 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikli 14 lõike 1 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Komisjon võtab vastu suunised I lisas loetletud tegevusalade põhjustatud ja nende tegevusalade lõikes loetletud kasvuhoonegaaside heitkoguste kontrollimiseks ja nendest aruandmiseks. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 23 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikli 19 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesoleva direktiivi rakendamiseks võtab komisjon vastu määruse registrite standarditud ja turvatud süsteemi kohta, mis luuakse standarditud elektrooniliste andmebaaside kujul, mis sisaldavad ühiseid andmeelemente saastekvootide väljaandmise, valdamise, üleandmise ja kehtetuks tunnistamise jälgimiseks, et tagada vajadust mööda üldsuse juurdepääs ja süsteemi konfidentsiaalsus ning kindlustada, et Kyoto protokollist tulenevaid kohustusi eiravaid üleandmisi ei toimuks. Kõnealune määrus sisaldab samuti sätteid ühenduse süsteemis SHVde ja HVÜde kasutamise ning identifitseerimise ja asjaomase kasutamistasandi järelevalve kohta. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 23 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

4.

Artikkel 22 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 22

III lisa muudatused

Komisjon võib III lisa muuta ajavahemiku 2008–2012 osas, välja arvatud kriteeriumid 1, 5 ja 7, pidades silmas artiklis 21 sätestatud aruandeid ja käesoleva direktiivi kohaldamisel saadud kogemusi. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 23 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

5.

Artikli 23 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

6.

Artiklit 24 muudetakse järgmiselt:

a)

esimene lõige asendatakse järgmisega:

„1.   Võttes arvesse kõiki asjaomaseid kriteeriume, eelkõige mõju siseturule, võimalikke konkurentsimoonutusi, süsteemi keskkonnaalaseid aspekte ja kavandatava järelevalve ja aruandluse süsteemi usaldusväärsust, võivad liikmesriigid kohaldada alates 2008. aastast käesolevale direktiivile vastavat saastekvootidega kauplemise süsteemi:

a)

I lisas loetlemata käitiste suhtes, tingimusel et komisjon on selliste käitiste lisamise artikli 23 lõikes 2 sätestatud korras heaks kiitnud, ning

b)

I lisas loetlemata tegevusalade ja kasvuhoonegaaside suhtes, tingimusel et komisjon on selliste tegevusalade ja kasvuhoonegaaside lisamise heaks kiitnud. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 23 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Alates 2005. aastast võivad liikmesriigid samadel tingimustel kohaldada saastekvootidega kauplemist käitiste suhtes, mis tegelevad I lisas loetletud tegevusaladega ja mille võimsus jääb allapoole kõnealuses lisas nimetatud piiri.”;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Komisjon võib omal algatusel vastu võtta või võtab mõne liikmesriigi taotlusel vastu suunised I lisas loetlemata tegevusalade ja käitiste põhjustatud kasvuhoonegaaside heitkoguste kontrollimiseks ja nendest aruandmiseks, kui kõnealuste heitkoguste kontrollimist ja nendest aruandmist on võimalik teha piisava täpsusega.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 23 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

7.

Artikli 25 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kui lõikes 1 nimetatud kokkulepe on sõlmitud, võtab komisjon vastu vajalikud sätted, mis käsitlevad saastekvootide vastastikust tunnustamist kõnealuse kokkuleppe alusel. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 23 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

8.

IV lisas asendatakse pealkirja „Muude kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve” all olev lõik järgmisega:

„Kasutatakse standard- või heakskiidetud metoodikat, mille komisjon on välja töötanud koostöös asjaomaste sidusrühmadega. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 23 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.7.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 850/2004, 29. aprill 2004, püsivate orgaaniliste saasteainete kohta  (20)

Määruse (EÜ) nr 850/2004 puhul tuleks komisjonile anda volitused teatavate lisades nimetatud kontsentratsioonipiiride kehtestamiseks, lisade muutmiseks, kui konventsiooni või protokolli nimekirja kantakse uusi aineid, olemasolevate kirjete muutmiseks ning lisade kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 850/2004 vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 850/2004 järgmiselt.

1.

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 4 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

jäätmeid, mis sisaldavad ükskõik millist IV lisas loetletud ainet või on sellega kokkupuutes saastunud, võib teistviisi kõrvaldada või taaskasutada kooskõlas asjaomaste ühenduse õigusaktidega, eeldusel, et loetletud ainete sisu jäätmetes on madalam kontsentratsioonipiiridest, mis kuuluvad täpsustamisele IV lisas. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 17 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Seni, kuni kontsentratsiooni piirmäärasid ei ole kõnealuse menetluse kohaselt kehtestatud, võivad liikmesriikide pädevad asutused käesoleva punkti alusel vastu võtta või kohaldada jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist käsitlevaid kontsentratsiooni piirmäärasid või konkreetseid tehnilisi nõudeid.”;

b)

lõike 5 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon kehtestab V lisa 2. osas nimetatud kontsentratsiooni piirmäärad käesoleva artikli lõike 4 punkti b kohaldamiseks. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 17 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Lisade muutmine

1.   Kui konventsiooni või protokolli nimekirja kantakse uus aine, muudab komisjon vastavalt I, II ja III lisa, kui see on asjakohane.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 16 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2.   Kui konventsiooni või protokolli nimekirja kantakse uus aine, muudab komisjon vastavalt IV lisa, kui see on asjakohane.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 17 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

3.   Komisjon võtab vastu I–III lisa olemasolevate kirjete muudatused, sealhulgas need, mis on vajalikud lisade kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 16 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

4.   Komisjon võtab vastu IV lisa olemasolevate kirjete muudatused ja V lisa muudatused, sealhulgas need, mis on vajalikud lisade kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 17 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikli 16 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

4.

Artikli 17 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

3.8.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/107/EÜ, 15. detsember 2004, arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus  (21)

Direktiivi 2004/107/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused lisade ja teatavate sätete kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2004/107/EÜ vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/107/EÜ järgmiselt.

1.

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 9 asendatakse järgmisega:

„9.   Kontsentratsioonitasemetest sõltumata tuleb arseeni, kaadmiumi, nikli, summaarse gaasilise elavhõbeda, benso(a)püreeni ja muude lõikes 8 osutatud polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse ning arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli, benso(a)püreeni ja muude lõikes 8 osutatud polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sadestumise üldkoguse indikaatormõõtmiseks rajada proovivõtukoht fooni mõõtmiseks iga 100 000 km2 kohta. Iga liikmesriik rajab vähemalt ühe mõõtejaama: Liikmesriigid võivad siiski selleks, et saavutada vajalik mõõtejaamade arv ning nendevaheline vahemaa, omavahelisel kokkuleppel ja vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud korra alusel koostatavatele suunistele rajada ühe või mitu ühist mõõtejaama, mis hõlmavad naaberpiirkondi üksteisega külgnevates liikmesriikides. Tahketes osakestes sisalduva ja gaasilise kahevalentse elavhõbeda sisalduse mõõtmine on samuti soovitatav. Vajaduse korral koordineeritakse seiret õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammi (EMEP) seirestrateegia ja mõõtmisprogrammiga. Nende saasteainete proovivõtukohad tuleb valida selliselt, et oleks võimalik kindlaks teha geograafilisi erinevusi ja pikaajalisi arenguid. Kohavalikul kohaldatakse III lisa I, II ja III jagu.”;

b)

lõige 15 asendatakse järgmisega:

„15.   Komisjon võtab vastu muudatused, mis on vajalikud käesoleva artikli, II lisa II jao ning III, IV ja V lisa sätete kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 6 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Need ei tohi otseselt ega kaudselt põhjustada sihtväärtuste muutumist.”

2.

Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Komisjon võtab artikli 6 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt vastu üksikasjaliku korra käesoleva artikli lõike 1 alusel esitatava teabe edastamiseks.”

3.

Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

4.

V lisa punkt V asendatakse järgmisega:

„V.   Õhu kvaliteedi modelleerimise võrdlusmeetodid

Õhu kvaliteedi modelleerimise võrdlusmeetodeid ei ole praegu võimalik täpsustada. Komisjon võib teha muudatusi, et kohandada käesolevat punkti teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 6 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.9.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1013/2006, 14. juuni 2006, jäätmesaadetiste kohta  (22)

Määruse (EÜ) nr 1013/2006 puhul tuleks komisjonile anda volitused otsustada lisade muutmise üle vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 artiklile 58 ning teatavate lisameetmete võtmise üle vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 artiklile 59. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 1013/2006 vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1013/2006 järgmiselt.

1.

Artikli 11 lõike 3 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kui rahuldavat lahendust ei leita, võib kumbki liikmesriik edastada küsimuse komisjonile. Sellisel juhul langetatakse otsus artikli 59a lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.”

2.

Artikkel 58 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 58

Lisade muutmine

1.   Komisjon võib kohandada lisasid teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 59a lõikes 3 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Lisaks sellele:

a)

I, II, III, IIIA, IV ja V lisa muudetakse, võttes arvesse Baseli konventsiooni ja OECD otsuse raames kokkulepitud muudatusi;

b)

liigitamata jäätmeliigid võib ajutiselt lisada IIIB, IV või V lisasse, kuni oodatakse otsust nende lisamise kohta Baseli konventsiooni või OECD otsuse asjaomasesse lisasse;

c)

kui liikmesriik esitab vastava taotluse, võib kaaluda III lisas loetletud kahe või enama jäätmeliigi segude ajutist lisamist IIIA lisasse artikli 3 lõikes 2 nimetatud juhtudel, kuni oodatakse otsust nende lisamise kohta Baseli konventsiooni või OECD otsuse asjaomasesse lisasse. IIIA lisa võib sisaldada tingimust, et vähemalt ühte selle kirjet ei kohaldata ekspordil riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust;

d)

artikli 3 lõikes 3 nimetatud erandjuhud tuleb kindlaks määrata ja vajaduse korral tuleb sellised jäätmed lisada IVA ja V lisasse ja kustutada III lisast;

e)

V lisa tuleb muuta, et see kajastaks ohtlike jäätmete nimekirjas tehtavaid kokkulepitud muudatusi, mis on vastu võetud kooskõlas direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõikega 4;

f)

VIII lisa muudetakse, et see kajastaks asjakohastes rahvusvahelistes konventsioonides ja lepingutes tehtud muudatusi.

2.   IX lisa muutmisel peab nõukogu 23. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/692/EMÜ (teatavate keskkonnaalaste direktiivide rakendamise aruannete ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta) (23) kohaselt moodustatud komitee täievoliliselt aruteludes osalema.

3.

Artikkel 59 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 59

Täiendavad meetmed

1.   Komisjon võib kooskõlas artikli 59a lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusega käesoleva määruse rakendamiseks vastu võtta järgmisi lisameetmeid:

a)

juhised artikli 12 lõike 1 punkti g kohaldamiseks;

b)

juhised artikli 15 kohaldamiseks seoses vahepealsete taaskasutamis- või kõrvaldamistoimingutega põhjalikult muudetud jäätmete identifitseerimise ja jälitamisega;

c)

juhised pädevate asutuste koostööks ebaseaduslike saadetiste osas vastavalt artiklis 24 nimetatule;

d)

tehnilised ja organisatsioonilised nõuded elektroonilise andmevahetuse praktiliseks rakendamiseks dokumentide esitamisel ja teavitamisel kooskõlas artikli 26 lõikega 4;

e)

täiendavad juhised artiklis 27 viidatud keelte kasutamise kohta;

f)

II jaotise menetlusnõuete täiendav selgitamine nende kohaldamisel jäätmete ühendusest, ühendusse ja läbi ühenduse toimuva ekspordi, impordi ja transiidi suhtes;

g)

täiendavad soovitused määratlemata õigusterminite kohta.

2.   Komisjon võib vastu võtta järgmised rakendusmeetmed:

a)

finantstagatise või võrdväärse kindlustuse arvutamise meetod vastavalt artiklis 6 sätestatule;

b)

täiendavad tingimused ja nõuded eelneva nõusoleku saanud taaskasutuskohtadele vastavalt artiklis 14 nimetatule.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 59a lõikes 3 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

4.

Lisatakse artikkel 59a järgmises sõnastuses:

„Artikkel 59a

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab direktiivi 2006/12/EÜ artikli 18 lõike 1 alusel loodud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

5.

Artiklit 63 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Välja arvatud klaasijäätmete, paberijäätmete ja õhkrehvide jäätmete puhul võib seda ajavahemikku pikendada kuni 31. detsembrini 2012 vastavalt artikli 59a lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.”;

b)

lõike 4 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Seda perioodi võib pikendada kuni 31. detsembrini 2012 vastavalt artikli 59a lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.”;

c)

lõiget 5 muudetakse järgmiselt:

i)

kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Seda perioodi võib pikendada kuni 31. detsembrini 2015 vastavalt artikli 59a lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.”;

ii)

viies lõik asendatakse järgmisega:

„Seda perioodi võib pikendada kuni 31. detsembrini 2015 vastavalt artikli 59a lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.”

4.   EUROSTAT

4.1.   Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3924/91, 19. detsember 1991, ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta  (24)

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 3924/91 puhul tuleks komisjonile anda volitused määruses sätestatud tooteloetelu ajakohastamiseks. Samuti tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu üksikasjalikud eeskirjad teatavate toodete representatiivsuse nõude ja vaatlusperioodi kohta, määratleda teabe kogumiseks kasutatava küsimustiku sisu ning võtta rakendusmeetmeid, sh meetmeid, mis on vajalikud andmete kogumise ja tulemuste töötlemise kohandamiseks tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EMÜ) nr 3924/91 vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EMÜ) nr 3924/91 järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   PRODCOM-loetelu ja iga rubriigi kohta tegelikult kogutavad andmed kehtestab ja ajakohastab komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas, võetakse vastu artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 2 asendatakse sõnad „artiklis 10 sätestatud korras” sõnadega „artikli 10 lõikes 2 osutatud korralduskomitee menetluse kohaselt”;

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Vajaduse korral võtab komisjon vastu lõike 3 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad, sealhulgas meetmed nende kohandamiseks tehnika arenguga. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Vaatlusperioodid

Iga-aastane vaatlusperiood on üks kalendriaasta.

PRODCOM-loetelu teatavate rubriikide osas võib komisjon siiski otsustada korraldada vaatlusi üks kord kuus või üks kord kvartalis. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

4.

Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid kasutavad vajaliku teabe kogumiseks küsimustikku, mille sisu on kooskõlas komisjoni kehtestatud eeskirjadega. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

5.

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Tulemuste töötlemine

Liikmesriigid töötlevad artikli 5 lõikes 1 nimetatud täidetud küsimustikke või artikli 5 lõikes 3 nimetatud muudest allikatest saadud teavet vastavalt üksikasjalikele eeskirjadele, mille võtab vastu komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

6.

Artikli 7 lõikes 2 asendatakse sõnad „artiklis 10 sätestatud korras” sõnadega „artikli 10 lõikes 2 osutatud komiteemenetluse kohaselt”.

7.

Artikkel 9 jäetakse välja.

8.

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (25) asutatud statistikaprogrammi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

4.2.   Nõukogu direktiiv 96/16/EÜ, 19. märts 1996, piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste kohta  (26)

Direktiivi 96/16/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused määratleda põllumajandusettevõtted, mille puhul liikmesriigid teevad aastavaatlusi piimatoodangu ja selle kasutamise kohta, võtta vastu vaatlustega hõlmatud piimatoodete loend ja ühtlustada mõisted, mida kasutatakse tulemuste esitamisel komisjonile. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 96/16/EÜ vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 96/16/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 1 punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.   teevad aastavaatlusi komisjoni määratletud põllumajandusettevõtete piimatoodangu ja selle kasutamise kohta. Kõnealused põllumajandusettevõtete määratlemise meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt;”.

2.

Artikli 3 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

„2.   Vaatlustega hõlmatud piimatoodete loendi võtab vastu komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

3.   Eri toodete kohta saadud tulemuste esitamisel kasutatavad ühtlustatud määratlused koostab komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikli 5 lõikes 2 ja artikli 6 lõikes 1 asendatakse sõnad „artiklis 7 sätestatud korras” sõnadega „artikli 7 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt”.

4.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

1.   Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, mis on moodustatud otsusega 72/279/EMÜ.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse otsuse artikli 8 sätteid.”

4.3.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/109/EÜ, 19. detsember 2001, mis käsitleb liikmesriikide statistilisi vaatlusi teatavate viljapuuliikide istandike tootmispotentsiaali kindlaksmääramiseks  (27)

Direktiivi 2001/109/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused muuta viljapuuliikide loetelu ja tabelit, mis hõlmab vaatlusaluseid viljapuuliike eri liikmesriikides, võtta vastu teatavate artiklite rakenduseeskirjad ning määrata kindlaks liikmesriikidele ettenähtud tootmispiirkondade piirid. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 2001/109/EÜ vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2001/109/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 1 lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib muuta nimetatud liikide loetelu ja nimetatud tabelit. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 8 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Asjakohaste tulemuste saamiseks vajalike vaatluste korraldamise üksikasjalikud eeskirjad võtab vastu komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 8 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikli 3 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Juhusliku valimi kasutamise üksikasjalikud eeskirjad võtab vastu komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 8 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

4.

Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõikes 1 nimetatud tulemused tuleb esitada iga tootmispiirkonna kohta. Liikmesriikidele ettenähtud tootmispiirkondade piirid määrab kindlaks komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 8 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

5.

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

1.   Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, mis on moodustatud nõukogu otsusega 72/279/EMÜ (28).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja lõike 5 punkti a ning artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

4.4.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 91/2003, 16. detsember 2002, raudteeveo statistika kohta  (29)

Määruse (EÜ) nr 91/2003 puhul tuleks komisjonile anda volitused kohandada mõisteid ja võtta vastu lisasätteid, kohandada lisade sisu ning täpsustada tulemuste kvaliteeti ja võrreldavust käsitlevate aruannete koostamiseks vajalikud andmed. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 91/2003 vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 91/2003 järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon võib kohandada lõikes 1 osutatud mõisteid ja kehtestada statistika ühtlustamise tagamiseks vajalikke lisamõisteid. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   B ja D lisas sätestatakse lihtsustatud andmeesitusnõuded, mida liikmesriigid võivad rakendada A ja C lisas sätestatud harilike üksikasjalike andmeesitusnõuete asemel ettevõtjate puhul, mille kauba- või reisijateveo kogumaht on vastavalt alla 500 miljoni tonnkilomeetri või alla 200 miljoni reisijakilomeetri. Komisjon võib neid piirmäärasid muuta. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”;

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Komisjon võib lisade sisu kohandada. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Rakendusmeetmed

1.   Andmete Eurostatile edastamise kord võetakse vastu artikli 11 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.

2.   Komisjon võtab vastu järgmised rakendusmeetmed:

a)

lihtsustatud andmeesitusega seotud piirmäärade kohandamine (artikkel 4);

b)

mõistete kohandamine ja lisamõistete kehtestamine (artikli 3 lõige 2);

c)

lisade sisu kohandamine (artikkel 4);

d)

tulemuste kvaliteeti ja võrreldavust käsitlevate aruannete jaoks esitatava teabe täpsustamine (artikli 8 lõige 2).

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

4.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab otsusega 89/382/EMÜ, Euratom asutatud statistikaprogrammi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja lõike 5 punkti a ning artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

5.

H lisa punktis 5 asendatakse sõnad „artikli 11 lõikes 2 osutatud korras” sõnadega „artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt”.

4.5.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 437/2003, 27. veebruar 2003, reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta  (30)

Määruse (EÜ) nr 437/2003 puhul tuleks komisjonile anda volitused kehtestada täpsusstandardid, täpsustada andmefaile ja võtta vastu teatud rakendusmeetmeid. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 437/2003 vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 437/2003 järgmiselt.

1.

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Statistiliste andmete täpsus

Andmete kogumine põhineb täielikel andmetel, välja arvatud juhul, kui komisjon on kehtestanud teistsugused täpsusnõuded. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Tulemused edastatakse vastavalt I lisas esitatud andmefailidele. Failid piiritleb komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Komisjon täpsustab failide edastamiseks kasutatavad vahendid artikli 11 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.”

3.

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Rakendusmeetmed

1.   Artikli 11 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt kehtestatakse käesoleva määruse rakendusmeetmed, mis käsitlevad:

artikli 3 lõikega 2 hõlmatud ühenduse lennujaamade loendit,

andmetähiste kirjeldust ja vahendeid, mida kasutatakse tulemuste edastamiseks komisjonile (artikkel 7),

statistiliste tulemuste levitamist (artikkel 8).

2.   Komisjon võtab vastu järgmised rakendusmeetmed, mis käsitlevad:

käesoleva määruse lisades esitatud tehniliste üksikasjade kohandamist,

andmekogumise erisuste kohandamist (artikkel 3),

statistiliste andmete täpsust (artikkel 5),

andmefailide kirjeldust (artikkel 7).

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

4.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab otsusega 89/382/EMÜ, Euratom asutatud statistikaprogrammi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja lõike 5 punkti a ning artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

4.6.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 48/2004, 5. detsember 2003, ühenduse terasetööstuse aastastatistika koostamise kohta aastatel 2003–2009  (31)

Määruse (EÜ) nr 48/2004 puhul tuleks komisjonile anda volitused ajakohastada määrusega hõlmatud tegevusalaüksuste tunnuste nimekiri. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 48/2004 vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 48/2004 järgmiselt.

1.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Rakendusmeetmed

1.   Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed, mis hõlmavad edastamise vorminguid ja esimest edastamisperioodi, võetakse vastu artikli 8 lõikes 2 sätestatud korra kohaselt.

2.   Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed, mis hõlmavad nimekirja ajakohastamist ning mille eesmärk on käesoleva määruse vähemoluliste sätete muutmine, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu artikli 8 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt, eeldusel et liikmesriikidele ei kohaldata märkimisväärseid lisakoormusi.”

2.

Artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

5.   SISETURG

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/25/EÜ, 21. aprill 2004, ülevõtmispakkumiste kohta  (32)

Direktiivi 2004/25/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused kehtestada eeskirjad pakkumisdokumendi sisu käsitleva artikli 6 lõike 3 kohaldamiseks. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 2004/25/EÜ vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Direktiivis 2004/25/EÜ sätestatakse komisjonile antud rakendusvolituste ajaline piirang. Oma avalduses otsuse 2006/512/EÜ kohta, millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, leiavad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon, et otsus 2006/512/EÜ pakub horisontaalse ja rahuldava lahenduse Euroopa Parlamendi soovile kontrollida kaasotsustamismenetluse teel vastuvõetud õigusaktide rakendamist ja seetõttu tuleks komisjonile anda rakendusvolitused ilma ajalise piiranguta. Pärast kontrolliga regulatiivmenetluse kehtestamist tuleks välja jätta direktiivi 2004/25/EÜ säte, milles nähakse ette ajaline piirang.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/25/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 6 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Komisjon võib kehtestada lõikes 3 sätestatud loetelu muutmist käsitlevad eeskirjad. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artiklit 18 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

6.   TERVISHOID JA TARBIJAKAITSE

6.1.   Nõukogu direktiiv 79/373/EMÜ, 2. aprill 1979, segasööda ringluse kohta  (33)

Direktiivi 79/373/EMÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused kehtestada erandid sööda pakendile esitatavatest nõuetest ja muuta direktiivi lisa. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 79/373/EMÜ vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 79/373/EMÜ järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Ühenduse tasandil lubatavad erandid lõikes 1 osutatud põhimõttest kehtestab komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt, tingimusel et on võimalik teha kindlaks asjaomase segasööda koostis ja kvaliteet.”

2.

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Pidades silmas teaduse ja tehnika arengut, komisjon:

a)

kehtestab mitmeid söödamaterjale hõlmavad kategooriad;

b)

kehtestab segasööda energiasisalduse arvutamise meetodid;

c)

võtab vastu lisas tehtavad muudatused.

Kõik ülalnimetatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikli 13 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

6.2.   Nõukogu direktiiv 82/471/EMÜ, 30. juuni 1982, teatavate loomasöötadena kasutatavate toodete kohta  (34)

Direktiivi 82/471/EMÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu muudatusi ja määrata kindlaks asjakohased kriteeriumid, mis võimaldavad määratleda kõnealuse direktiiviga hõlmatud tooteid. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 82/471/EMÜ vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Kiireloomulisuse tõttu tuleks direktiivi muutmiseks kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 ettenähtud kiirmenetlust.

Seetõttu muudetakse direktiivi 82/471/EMÜ järgmiselt.

1.

Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Teadusliku ja tehnilise arengu tulemusel lisasse tehtavad muudatused võtab vastu komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Lisa punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud toodete puhul konsulteerib komisjon söötade teaduskomiteega ja toidu teaduskomiteega.

Artikli 4 lõikes 1 nimetatud toodete puhul, mis on saadud n-alkaanidel kasvatatud Candida pärmidest, teeb komisjon otsuse kahe aasta jooksul alates käesoleva direktiivi teatavaks tegemisest ja pärast konsulteerimist söötade teaduskomitee ja toidu teaduskomiteega.”;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kriteeriumid, mis võimaldavad määratleda käesoleva direktiiviga hõlmatud tooteid, eelkõige koostise, puhtuse ning füüsikalis-keemiliste ja bioloogiliste omaduste kriteeriumid, võib sätestada komisjon pidades silmas teaduse ja tehnika edusamme. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikli 7 lõike 2 teises lõigus asendatakse sõnad „artiklis 13 sätestatud korras” sõnadega „artikli 13 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt”.

3.

Artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kui komisjon leiab, et lõikes 1 nimetatud raskuste leevendamiseks ja inimeste või loomade tervise kaitse tagamiseks on vaja käesolevat direktiivi muuta, võtab ta vastu asjakohased meetmed. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 13 lõikes 4 osutatud kiirmenetluse kohaselt. Sellisel juhul võib kaitsemeetmed võtnud liikmesriik need muudatuste jõustumiseni kehtima jätta.”

4.

Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lisatakse lõige 4 järgmises sõnastuses:

„4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

5.

Artikkel 14 jäetakse välja.

6.3.   Nõukogu direktiiv 96/25/EÜ, 29. aprill 1996, mis käsitleb söödatoorainete ringlust ja kasutamist  (35)

Direktiivi 96/25/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused kehtestada ja muuta nende ainete loetelu, mille ringlusesse laskmine või kasutamine loomasöödas on keelatud või piiratud ning muuta direktiivi lisa, pidades silmas teaduse ja tehnika edusamme. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 96/25/EÜ vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjonil olema võimalik kohaldada nende ainete, mille ringlusesse laskmine või kasutamine loomasöödas on keelatud või piiratud, loetelu muutmiseks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 ettenähtud kiirmenetlust.

Tõhususe eesmärgil tuleb lühendada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegu teaduse ja tehnika edusammude arvessevõtmiseks lisas tehtavate muudatuste puhul.

Seetõttu muudetakse direktiivi 96/25/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 5 lõike 1 punkti g teine taane asendatakse järgmisega:

„—

ühenduse meetmetele, mis on kantud komisjoni koostatud loetellu. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

1.   Loetletud söödatoorainete puhul võib arvkoodisüsteemi, mis põhineb söödatooraine päritolu, kasutatud toote/kõrvalsaaduste osa, töötlemist ja valmimisastet/kvaliteeti käsitlevatel mõistestikel ja võimaldab identifitseerida sööta rahvusvahelisel tasandil eelkõige nimetuse ja kirjelduse põhjal, kasutusele võtta artikli 13 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.

2.   Komisjon koostab loetelu ainetest, mille ringlusesse laskmine või kasutamine loomasöödas on piiratud või keelatud, et tagada artikli 3 sätete täitmine. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

3.   Komisjon muudab lõikes 2 nimetatud loetelu, pidades silmas teaduse ja tehnika edusamme. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse korral kohaldada meetmete vastuvõtmiseks artikli 13 lõikes 5 osutatud kiirmenetlust.

4.   Komisjon muudab käesoleva direktiivi lisa, pidades silmas teaduse ja tehnika edusamme. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 13 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lisatakse lõiked järgmises sõnastuses:

„4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja lõike 5 punkti b ning artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtaegadeks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 punkti c, lõike 4 punkti b ja lõike 4 punkti e tähenduses kehtestatakse vastavalt kaks kuud, üks kuu ja kaks kuud.

5.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

6.4.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ, 7. mai 2002, loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta  (36)

Direktiivi 2002/32/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused muuta I ja II lisa ja kohandada neid, pidades silmas teaduse ja tehnika edusamme, ning määratleda detoksifitseerimismenetluse lisakriteeriume. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 2002/32/EÜ vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjonil olema võimalik I ja II lisa kohandamisel, pidades silmas teaduse ja tehnika edusamme, kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 ettenähtud kiirmenetlust.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/32/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 7 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„2.   Otsus selle kohta, kas I ja II lisa tuleks muuta, tehakse viivitamatult. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 11 lõikes 4 osutatud kiirmenetluse kohaselt.”

2.

Artikli 8 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

„1.   Komisjon kohandab I ja II lisa, pidades silmas teaduse ja tehnika edusamme. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse korral kohaldada kohanduste vastuvõtmiseks artikli 11 lõikes 4 osutatud kiirmenetlust.

2.   Lisaks sellele komisjon:

võtab vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele perioodiliselt vastu I ja II lisa terviktekstid, mis kajastavad lõike 1 kohaseid kohandusi,

võib määratleda detoksifitseerimismenetlusele vastuvõetavuse kriteeriumid, mis täiendavad kriteeriume, mida kohaldatakse sellise menetlusega töödeldud loomatoiduks mõeldud toodetele; kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

1.   Komisjoni abistab nõukogu otsuse 70/372/EMÜ (37) artikliga 1 loodud alaline söödakomitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, otsuse artikli 8 sätteid.

4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

4.

Artikkel 12 jäetakse välja.

6.5.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 998/2003, 26. mai 2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid  (38)

Määruse (EÜ) nr 998/2003 puhul tuleks komisjonile anda volitused muuta I lisa C osas sätestatud loomaliikide loetelu ning II lisa B ja C osas sätestatud riikide ja territooriumide loetelu, koostada haiguste, v.a marutaudi osas täpsemad nõuded II lisa B osa 2. jaos loetletud liikmesriikide ja territooriumide jaoks, kehtestada I lisa C osas loetletud liikidesse kuuluvate loomade kolmandatest riikidest liikumise suhtes kohaldatavad tingimused ning võtta vastu tehnilist laadi nõuded I lisa A ja B osas loetletud liikidesse kuuluvate loomade liikumise kohta. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 998/2003 vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Tõhususe eesmärgil peaks lühendama kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegu teatavate kolmandate riikide loetelu vastuvõtmise puhul.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 998/2003 järgmiselt.

1.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

I lisa C osas loetletud liikidesse kuuluvate loomade liikumise suhtes liikmesriikide vahel või II lisa B osa 2. jaos loetletud territooriumilt ei kohaldata marutaudi osas mingeid nõudeid. Teiste haiguste osas koostab komisjon vajaduse korral täpsemad nõuded, sealhulgas loomade arvu ülempiiri. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 24 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Vastavalt artikli 24 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele võib koostada loomadega kaasas oleva sertifikaadi näidise.”

2.

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

I lisa C osas loetletud liikidesse kuuluvate loomade liikumise suhtes kolmandatest riikidest kohaldatavad tingimused kehtestab komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 24 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Nõutav loomadega kaasas olev sertifikaadi näidis koostatakse vastavalt artikli 24 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.”

3.

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„II lisa C osas ettenähtud kolmandate riikide loetelu koostab komisjon. Kolmas riik peab sellesse loetellu võtmiseks kõigepealt tõendama oma staatust marutaudi osas ning seda, et:”;

b)

lisatakse järgmine lõik:

„Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 24 lõikes 5 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

4.

Artikli 17 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib kehtestada I lisa A ja B osas loetletud liikidesse kuuluvate loomade liikumise tehnilised nõuded (v.a käesoleva määrusega sätestatud nõuded). Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 24 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

5.

Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 19

Komisjon võib muuta I lisa C osa ning II lisa B ja C osa, võttes arvesse ühenduses või kolmandates riikides valitseva olukorra arengut käesoleva määrusega hõlmatud liikidesse kuuluvaid loomi ohustavate haiguste, eelkõige marutaudi osas ning piirates sel eesmärgil vajaduse korral käesoleva määruse alusel liikuvate loomade arvu. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 24 lõikes 4 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

6.

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 21

Komisjon võib vastu võtta üleminekusätted, et võimaldada üleminekut praeguselt korralt käesoleva määrusega kehtestatud korrale. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 24 lõikes 4 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

7.

Artiklit 24 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lisatakse lõige järgmises sõnastuses:

„5.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja lõike 5 punkti b ning artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtaegadeks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 punkti c ning lõike 4 punktide b ja e tähenduses kehtestatakse vastavalt kaks kuud, üks kuu ja kaks kuud.”

6.6.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/99/EÜ, 17. november 2003, zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta  (39)

Direktiivi 2003/99/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused seada sisse kooskõlastatud seireprogrammid zoonoosi ja zoonootilise toimega mõjurite kohta. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 2003/99/EÜ vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Kiireloomulistel juhtudel tuleb direktiivi 2003/99/EÜ I lisa muutmiseks zoonooside või zoonootilise toimega mõjurite lisamiseks selle loeteludesse või nendest kustutamiseks kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 ettenähtud kiirmenetlust.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2003/99/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõiget 4 muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib muuta I lisa zoonooside või zoonootilise toimega mõjurite lisamiseks selle loeteludesse või nendest kustutamiseks, võttes eriti arvesse järgmisi kriteeriume:”;

b)

lisatakse järgmine lõik:

„Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 12 lõikes 4 osutatud kiirmenetluse kohaselt.”

2.

Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kui rutiinkontrolli käigus vastavalt artiklile 4 kogutud andmed ei ole piisavad, võib komisjon seada sisse kooskõlastatud seireprogrammid ühe või mitme zoonoosi ja/või zoonootilise toimega mõjuri kohta, eelkõige erivajaduste tuvastamisel, võib riskide hindamiseks ning zoonooside ja zoonootilise toimega mõjuritega seotud lähteväärtuste loomiseks liikmesriikide või ühenduse tasandil sisse seada eriti erivajaduste tuvastamisel. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Muudatused lisades ja ülemineku- või rakendusmeetmed

Komisjon võib muuta II, III ja IV lisa. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Üldised üleminekumeetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, eelkõige käesoleva direktiiviga kehtestatud nõuete täiendavad üksikasjad, võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Muid rakendus- või üleminekumeetmeid võib vastu võtta artikli 12 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.”

4.

Artiklit 12 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lisatakse lõige 4 järgmises sõnastuses:

„4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

6.7.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta  (40)

Määruse (EÜ) nr 852/2004 puhul tuleks komisjonile anda volitused võtta sätteid, mis käsitlevad hügieeni erimeetmeid ja ettevõtete tunnustamist ning lubada teatavatel tingimustel erandeid I ja II lisast. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 852/2004 vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 852/2004 järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Lõikes 3 osutatud kriteeriumid, nõuded ja eesmärgid ning nende juurde kuuluvad proovivõtu- ja analüüsimeetodid võtab vastu komisjon. Kõnealused meetmed mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikli 6 lõike 3 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

komisjoni otsuse alusel; kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Üldised üleminekumeetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, eelkõige käesoleva määrusega kehtestatud nõuete täiendavad üksikasjad, võetakse vastu artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Muid rakendus- või üleminekumeetmeid võib vastu võtta artikli 14 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.”

4.

Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„I ja II lisa võib kohandada või ajakohastada komisjon, võttes arvesse:”;

ii)

lisatakse järgmine lõik:

„Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon võib lubada I ja II lisast erandeid, eelkõige artikli 5 rakendamise hõlbustamiseks väikeettevõtete suhtes, võttes arvesse asjakohaseid riskitegureid, tingimusel et sellised erandid ei kahjusta käesoleva määruse eesmärkide saavutamist. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

5.

Artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

6.8.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad  (41)

Määruse (EÜ) nr 853/2004 puhul tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu sätteid, mis hõlmavad toidukäitlejate üldisi kohustusi ning toidu turustamisel Soomes ja Rootsis kohaldatavaid eritagatisi, ning lubada teatavatel tingimustel erandeid määruse lisast. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 853/2004 vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 853/2004 järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõike 2 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Toidukäitlejad ei kasuta loomset päritolu toodete pinnalt pinnasaaste eemaldamiseks mingit muud ainet peale joogivee või kui määrusega (EÜ) nr 852/2004 või käesoleva määrusega seda lubatakse, siis puhta vee, välja arvatud kui aine kasutamise on heaks kiitnud komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.

a)

Komisjon võib lõigete 1 ja 2 nõudeid ajakohastada, et võtta arvesse eelkõige muudatusi liikmesriikide kontrolliprogrammides või mikrobioloogiliste kriteeriumide kehtestamist kooskõlas määrusega (EÜ) nr 852/2004. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

b)

Lõikes 2 sätestatud eeskirju võib lõikes 1 osutatud mis tahes toiduainete suhtes laiendada tervikuna või osaliselt mis tahes liikmesriigile või liikmesriigi mis tahes piirkonnale, millel on kontrolliprogramm, mis asjaomase loomset päritolu toidu puhul on tunnustatud samaväärseks Rootsi ja Soome puhul heaks kiidetud programmiga, artikli 12 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.”

3.

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Üldised üleminekumeetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, eelkõige käesoleva määruse sätetega kehtestatud nõuete täiendavad üksikasjad, võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Muid rakendus- või üleminekumeetmeid võib vastu võtta artikli 12 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.”

4.

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib kohandada või ajakohastada II ja III lisa, võttes arvesse järgmist:”;

ii)

lisatakse järgmine lõik:

„Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon võib lubada erandeid II ja III lisast, tingimusel et need ei kahjusta käesoleva määruse eesmärkide saavutamist. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

5.

Artikli 11 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Ilma et see piiraks artikli 9 ja artikli 10 lõike 1 üldkohaldatavust, võib artikli 12 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt kehtestada rakendusmeetmeid ning artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt vastu võtta II või III lisa muudatusi, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, et:”.

6.

Artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

6.9.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 854/2004, 29. aprill 2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks  (42)

Määruse (EÜ) nr 854/2004 puhul tuleks komisjonile anda volitused muuta või kohandada kõnealuse õigusakti lisasid ning vastu võtta üleminekumeetmeid, eelkõige kõnealuses määruses sätestatud nõuete täiendavaid üksikasju. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 854/2004 vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 854/2004 järgmiselt.

1.

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

Üldised üleminekumeetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, eelkõige käesoleva määrusega kehtestatud nõuete täiendavad üksikasjad, võetakse vastu artikli 19 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Muid rakendus- või üleminekumeetmeid võib vastu võtta artikli 19 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.”

2.

Artikli 17 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

„1.   Komisjon võib muuta või täiendada I, II, III, IV, V ja VI lisa, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas, võetakse vastu artikli 19 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2.   Komisjon võib lubada erandeid I, II, III, IV, V ja VI lisast tingimusel, et need erandid ei mõjuta käesoleva määruse eesmärkide saavutamist. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda võetakse vastu artikli 19 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikli 18 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Ilma et see piiraks artikli 16 ja artikli 17 lõike 1 üldkohaldatavust, võib artikli 19 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt kehtestada rakendusmeetmeid või artikli 19 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt vastu võtta selliseid I, II, III, IV, V või VI lisa muudatusi, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, ning mis täpsustavad:”.

4.

Artikli 19 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

6.10.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 183/2005, 12. jaanuar 2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded  (43)

Määruse (EÜ) nr 183/2005 puhul tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu mikrobioloogilised kriteeriumid ja konkreetsed eesmärgid, millest söödakäitlejad peavad kinni pidama, võtta vastu meetmeid ettevõtete tunnustamiseks, muuta määruse I, II ja III lisa ning lubada erandeid kõnealuste lisade sätetest. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 183/2005 vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega täiendades, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 183/2005 järgmiselt.

1.

Artikli 5 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Punktides a ja b osutatud kriteeriumid ja eesmärgid võtab vastu komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 31 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artiklis 10 asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.   tunnustamine on nõutav vastavalt määrusele, mille on vastu võtnud komisjon; kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 31 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikkel 27 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 27

I, II ja III lisa muudatused

I, II ja III lisa võidakse muuta, et võtta arvesse:

a)

häid tavasid käsitlevate juhiste väljatöötamist;

b)

artikli 6 kohaste HACCP-põhiste süsteemide rakendamisel saadud kogemusi;

c)

tehnoloogia arengut;

d)

teadusalaseid nõuandeid, eriti uusi riskihindamisi;

e)

söödaohutuse eesmärkide seadmist

ning

f)

eritoimingutega seotud nõuete väljatöötamist.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 31 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

4.

Artikkel 28 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 28

Erandid I, II ja III lisa sätetest

Komisjon võib teha erilistel põhjustel erandeid I, II ja III lisa sätetest, tingimusel et need erandid ei mõjuta käesoleva määruse eesmärkide saavutamist. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 31 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

5.

Artikli 31 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

7.   ENERGEETIKA JA TRANSPORT

7.1.   Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85, 20. detsember 1985, autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta  (44)

Määruse (EMÜ) nr 3821/85 puhul tuleks komisjonile anda volitused teha muudatusi, mis on vajalikud lisade kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EMÜ) nr 3821/85 vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EMÜ) nr 3821/85 järgmiselt.

1.

Artikli 5 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Süsteemi turvalisus peab vastama käesoleva määruse I B lisas sätestatud tehnilistele nõuetele. Komisjon tagab, et kõnealuse lisaga nähakse ette, et sõidumeerikuile ei tohi anda EÜ tüübikinnitust enne, kui kogu süsteem (sõidumeerik, juhikaart ning käigukastiga elektrilised ühendused) on võltsimiskindel ega lase rikkuda juhtimisaega käsitlevaid andmeid. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Eespool nimetatu tuvastamiseks vajalikud katsed peavad läbi viima tänapäevaste võltsimismeetoditega kursis olevad eksperdid.”

2.

Artikli 17 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Lisade tehnika arenguga kohandamiseks vajalikud muudatused, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

7.2.   Nõukogu direktiiv 97/70/EÜ, 11. detsember 1997, millega kehtestatakse vähemalt 24 meetri pikkustele kalalaevadele ühtne ohutuskord  (45)

Direktiivi 97/70/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused kohandada sätteid, mis on seotud Torremolinose protokolli lisa teatavate sätete ühetaolise tõlgendamisega ja kõnealuse direktiivi rakendamisega. Lisaks tuleks komisjonile anda volitused muuta direktiivi teatavaid sätteid ja lisasid, et võtta käesolevasse direktiivi üle Torremolinose protokolli muudatusi, mis on jõustunud pärast direktiivi vastuvõtmist. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 97/70/EÜ vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 97/70/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõike 4 punktis b asendatakse sõnad „artiklis 9 sätestatud korras” sõnadega „artikli 9 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt”.

2.

Artikli 8 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Järgmised kohandused, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 9 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt:

a)

võib vastu võtta ja lisada sätteid:

Torremolinose protokolli nende sätete ühetaoliseks tõlgendamiseks, mille puhul ametiasutustel või üksikutel lepinguosalistel on valikuvabadus, kuivõrd see on vajalik nende järjepideva tõlgendamise tagamiseks ühenduses,

käesoleva direktiivi rakendamiseks selle reguleerimisala laiendamata;

b)

võib kohandada käesoleva direktiivi artikleid 2–4, 6 ja 7 ja muuta selle lisasid, et võtta käesolevasse direktiivi üle Torremolinose protokolli muudatused, mis on jõustunud pärast direktiivi vastuvõtmist.”

3.

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002 (46) artikli 3 kohaselt asutatud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (47) artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kaks kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

7.3.   Nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ, 29. aprill 1999, regulaarselt liiklevate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kohustuslike kontrollimiste korra kohta  (48)

Direktiivi 1999/35/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused kohandada lisasid, mõisteid ning viiteid ühenduse ja Rahvusvaheline Mereorganisatsiooni (IMO) aktidele, et viia need vastavusse ühenduse või IMO meetmetega, mis on jõustunud pärast kõnealuse direktiivi vastuvõtmist. Lisaks tules komisjonile eelkõige anda volitused kohandada direktiivi lisasid, et tõhustada kõnealuse direktiiviga kehtestatud korda. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 1999/35/EÜ vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 1999/35/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõike 1 punkti d viimases lauses, artikli 11 lõigetes 6 ja 8 ning artikli 13 lõike 3 teises ja viimases lauses asendatakse sõnad „artiklis 16 sätestatud korras” sõnadega „vastavalt artikli 16 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele”.

2.

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002 (49) artikli 3 kohaselt asutatud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kaks kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

3.

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

Muutmise kord

Käesoleva direktiivi lisasid, mõisteid, viiteid ühenduse õigusaktidele ja viiteid IMO resolutsioonidele võib kohandada määral, mis on vajalik nende vastavusse viimiseks ühenduse või IMO jõustunud meetmetega, kuid käesoleva direktiivi reguleerimisala laiendamata.

Samuti võib kohandada lisasid, kui on vaja parandada käesoleva direktiiviga kehtestatud korda, kuid selle reguleerimisala laiendamata.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 16 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Artiklis 2 nimetatud rahvusvahelistes õigusaktides tehtud muudatused võib käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta määruse (EÜ) nr 2099/2002 artikli 5 alusel.”

7.4.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 417/2002, 18. veebruar 2002, topeltpõhja ja -parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kiirendatud järkjärgulise kasutuselevõtu kohta ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite puhul  (50)

Määruse (EÜ) nr 417/2002 puhul tuleks komisjonile anda volitused muuta teatavaid viiteid konventsioonis MARPOL 73/78 sätestatud eeskirjadele ning resolutsioonidele MEPC 111(50) ja 94(46), et ühtlustada viited nende Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) poolt vastu võetud eeskirjade ja resolutsioonide muudatustega niivõrd, kuivõrd sellised muudatused ei laienda kõnealuse määruse reguleerimisala. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 417/2002 vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 417/2002 järgmiselt.

1.

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002 (51) artikli 3 kohaselt asutatud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

2.

Artikli 11 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib vajadusel muuta käesoleva määruse viiteid MARPOL 73/78 I lisa eeskirjadele ning samuti resolutsioonidele MEPC 111(50) ja MEPC94(46) (mida on muudetud resolutsioonidega MEPC 99(48) ning MEPC 112(50)), et ühtlustada viited nende IMO poolt vastu võetud eeskirjade ja resolutsioonide muudatustega niivõrd, kuivõrd sellised muudatused ei laienda käesoleva määruse reguleerimisala. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

7.5.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 782/2003, 14. aprill 2003, tinaorgaaniliste ühendite keelamise kohta laevadel  (52)

Määruse (EÜ) nr 782/2003 puhul tuleks komisjonile anda volitused kehtestada teatavatele laevadele ühtlustatud ülevaatus- ja sertifitseerimisrežiim, võtta teatavaid meetmeid kolmanda riigi lipu all sõitvate laevade suhtes, kehtestada sadamariigi kontrollimenetlused ning muuta teatavaid viiteid ja lisasid, et võtta arvesse rahvusvahelisel tasandil ja eriti Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) toimuvat arengut või kogemuste põhjal parandada käesoleva määruse tõhusust. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 782/2003 vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 782/2003 järgmiselt.

1.

Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkti b teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib vajaduse korral kehtestada nendele laevadele ühtlustatud ülevaatus- ja sertifitseerimisrežiimi. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kui AFS-konventsioon ei ole 1. jaanuariks 2007 jõustunud, peab komisjon võtma asjakohased meetmed, et võimaldada kolmanda riigi lipu all sõitvatel laevadel näidata oma vastavust artiklile 5. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikli 7 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kui AFS-konventsioon ei ole 1. jaanuariks 2007 jõustunud, kehtestab komisjon nende kontrollide asjakohase menetluse. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Et võtta arvesse rahvusvahelisel tasandil ja eriti Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) toimuvat arengut või kogemuste põhjal parandada käesoleva määruse tõhusust, võib komisjon kohandada viiteid AFS-konventsioonile, AFS-sertifikaadile, AFS-deklaratsioonile ja AFS-vastavustõendile ja käesoleva määruse lisadele, kaasa arvatud AFS-konventsiooni artikliga 11 seoses olevad asjakohased IMO juhised. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

4.

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002 (53) artikli 3 kohaselt asutatud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

7.6.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/8/EÜ, 11. veebruar 2004, soojus- ja elektrienergia koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse nõudluse alusel  (54)

Direktiivi 2004/8/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused kontrollida tõhususe ühtlustatud kontrollväärtusi elektri- ja soojusenergia eraldi tootmisel, kohandada artiklis 13 sätestatud väärtuslävesid tehnika arenguga ning võtta vastu selle direktiivi II lisa rakendamise ja kohaldamise detailsed juhised, sealhulgas ka elektrienergia ja soojusenergia suhte määramiseks, ja kohandada neid tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 2004/8/EÜ vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/8/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon kontrollib tõhususe ühtlustatud kontrollväärtusi elektri- ja soojusenergia eraldi tootmisel, mis on esitatud lõikes 1, esimest korda 21. veebruaril 2011 ja hiljem iga nelja aasta järel, et arvestada tehnoloogia arengut ja muutusi energiaallikate jaotuses. Kontrolli tulemusel võetud mis tahes meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 14 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

Kohandamine tehnika arenguga

1.   Komisjon kohandab väärtuslävesid, mida kasutatakse elektrienergia arvutamisel soojus- ja elektrienergia koostootmisest, tehnika arenguga. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2.   Komisjon kohandab väärtuslävesid, mida kasutatakse III lisa punktis a sätestatud soojus- ja elektrienergia koostootmise tõhususe ja primaarenergia säästu arvutamisel, tehnika arenguga. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

3.   Komisjon kohandab suuniseid II lisa punktis d sätestatud elektrienergia ja soojusenergia suhte määramiseks tehnika arenguga. Kõnealused meetmed mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

3.

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

4.

II lisa punkt e) asendatakse järgmisega:

„e)

Komisjon kehtestab II lisa rakendamise ja kohaldamise üksikasjalikud juhised, sealhulgas ka elektrienergia ja soojusenergia suhte määramiseks. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

7.7.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/52/EÜ, 29. aprill 2004, ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta  (55)

Direktiivi 2004/52/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused kohandada direktiivi lisa ja langetada Euroopa elektroonilise maksukogumisteenusega seotud otsuseid. Lisaks tuleks komisjonile eelkõige anda volitused, et teha tehnilisi otsuseid, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse ellurakendamist. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 2004/52/EÜ vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/52/EÜ järgmiselt.

1.

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Vajadusel võib seda lisa tehnilistel põhjustel kohandada. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”;

b)

lõiked 4, 5 ja 6 asendatakse järgmistega:

„4.   Euroopa elektroonilist maksukogumisteenust käsitlevad otsused peab langetama komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Need otsused tehakse ainult siis, kui kõik tingimused, mis on asjakohase analüüsi alusel hinnatud, võimaldavad koostalitlust igas mõttes, sealhulgas tehnilistes, õiguslikes ja kaubanduslikes tingimustes.

5.   Tehnilised otsused Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse ellurakendamise kohta langetab komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab elektrooniliste maksukogumissüsteemide komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

7.8.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 725/2004, 31. märts 2004, laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta  (56)

Määruse (EÜ) nr 725/2004 puhul tuleks komisjonile anda volitused otsustada, kas muudatused rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel ning rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi lisades, mis on seotud meresõiduturvalisuse tugevdamise erimeetmetega ja mida kohaldatakse automaatselt rahvusvahelisele liiklusele, tuleks kohaldada ka riigisiseseid teenuseid osutavate laevade ning neid teenindavate sadamate suhtes. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 725/2004 vähemolulisi sätteid, täiendades seda muu hulgas uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Määruses (EÜ) nr 725/2004 sätestatakse turvalisusnõuded ja -meetmed ning see põhineb rahvusvahelistel õigusaktidel, mida võidakse muuta. Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjon saama kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 725/2004 järgmiselt.

1.

Artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon otsustab, kas artiklis 2 osutatud rahvusvahelistes aktides tehtud muudatused käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate riigisiseseid teenuseid osutavate laevade ning neid teenindavate sadamate suhtes tuleks lisada käesolevasse määrusesse, juhul kui kõnealuste muudatuste puhul on tegemist SOLAS-konventsiooni ja ISPS-koodeksi sätete tehnilise ajakohastamisega. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 11 lõikes 4 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt; komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada artikli 15 lõikes 5 osutatud kiirmenetlust. Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva artikli lõikega 5 kehtestatud vastavuskontrolli korda.”

2.

Artikli 10 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Komisjon võib vastu võtta sätted ISPS-koodeksi kohustuslike sätete harmoneeritud kohaldamiskorra määratlemiseks ilma käesoleva määruse rakendusala laiendamata. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 11 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse korral kohaldada meetmete vastuvõtmiseks artikli 11 lõikes 5 osutatud kiirmenetlust.”

3.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse üks kuu.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 6 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 6 punktide b ja c tähenduses kehtestatakse üks kuu.

4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

5.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”

7.9.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 789/2004, 21. aprill 2004, mis käsitleb kauba- ja reisilaevade ümberregistreerimist ühest ühenduse registrist teise  (57)

Määruse (EÜ) nr 789/2004 puhul tuleks komisjonile anda volitused muuta teatavaid mõisteid, võtmaks arvesse rahvusvahelisel tasandil, eelkõige IMOs toimunud arengut, ning tõstmaks käesoleva määruse tõhusust kogemusi ja tehnika arengut silmas pidades. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 789/2004 vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 789/2004 järgmiselt.

1.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002 (58) artikli 3 kohaselt asutatud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kaks kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

2.

Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Komisjon võib muuta artikli 2 mõisteid, võtmaks arvesse rahvusvahelisel tasandil, eelkõige IMOs toimunud arengut, ning tõstmaks käesoleva määruse tõhusust kogemusi ja tehnika arengut silmas pidades, kui kõnealused muudatused ei laienda käesoleva määruse kohaldamisala. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

7.10.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/44/EÜ, 7. september 2005, ühtlustatud jõeteabeteenuste kohta ühenduse siseveeteedel  (59)

Direktiivi 2005/44/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused lisade kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 2005/44/EÜ vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2005/44/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Muutmise kord

I ja II lisa võib muuta käesoleva direktiivi kohaldamisel saadud kogemustele tuginedes ning kohandada tehnika arenguga. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 11 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

2.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab nõukogu 16. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/672/EMÜ (siseveeteedel kauba- ja reisijateveo siseriiklike laevajuhitunnistuste vastastikuse tunnustamise kohta) (60) artikli 7 kohaselt asutatud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

5.   Komisjon konsulteerib korrapäraselt sektori esindajatega.

7.11.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/65/EÜ, 26. oktoober 2005, sadamate turvalisuse tugevdamise kohta  (61)

Direktiivi 2005/65/EÜ puhul tuleks komisjonile anda volitused selle lisade kohandamiseks. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 2005/65/EÜ vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Direktiivis 2005/65/EÜ sätestatakse turvalisusnõuded ja -meetmed ning see põhineb rahvusvahelistel õigusaktidel, mida võidakse muuta. Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjon saama direktiivi lisade kohandamiseks kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust.

Seetõttu asendatakse direktiivi 2005/65/EÜ artiklid 14 ja 15 järgmistega:

„Artikkel 14

Kohandamised

Komisjon võib kohandada I–IV lisa, laiendamata käesoleva direktiivi reguleerimisala. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse korral kohaldada meetmete vastuvõtmiseks artikli 13 lõikes 5 osutatud kiirmenetlust.

Artikkel 15

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab määrusega (EÜ) nr 725/2004 loodud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”


(1)  EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1.

(2)  EÜT L 147, 9.6.1975, lk 40.

(3)  EÜT L 121, 15.5.1993, lk 20.

(4)  EÜT L 162, 3.7.2000, lk 1.

(5)  ELT L 304, 21.11.2003, lk 1.

(6)  ELT L 50, 20.2.2004, lk 28.

(7)  EÜT  196, 16.8.1967, lk 1.”

(8)  ELT L 50, 20.2.2004, lk 44.

(9)  EÜT  196, 16.8.1967, lk 1.”

(10)  ELT L 47, 18.2.2004, lk 1.

(11)  ELT L 22, 26.1.2005, lk 1.”

(12)  ELT L 104, 8.4.2004, lk 1.

(13)  ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.

(14)  EÜT L 378, 31.12.1982, lk 1.

(15)  EÜT L 181, 4.7.1986, lk 6.

(16)  EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10.

(17)  EÜT L 121, 11.5.1999, lk 13.

(18)  EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22.

(19)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(20)  ELT L 229, 29.6.2004, lk 5.

(21)  ELT L 23, 26.1.2005, lk 3.

(22)  ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.

(23)  EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48.”

(24)  EÜT L 374, 31.12.1991, lk 1.

(25)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.”

(26)  EÜT L 78, 28.3.1996, lk 27.

(27)  EÜT L 13, 16.1.2002, lk 2

(28)  EÜT L 179, 7.8.1972, lk 1.”

(29)  ELT L 14, 21.1.2003, lk 1.

(30)  ELT L 66, 11.3.2003, lk 1.

(31)  ELT L 7, 13.1.2004, lk 1.

(32)  ELT L 142, 30.4.2004, lk 12.

(33)  EÜT L 86, 6.4.1979, lk 30.

(34)  EÜT L 213, 21.7.1982, lk 8.

(35)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 35.

(36)  EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10.

(37)  EÜT L 170, 3.8.1970, lk 1.”

(38)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1.

(39)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 31.

(40)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(41)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(42)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.

(43)  ELT L 35, 8.2.2005, lk 1.

(44)  EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8.

(45)  EÜT L 34, 9.2.1998, lk 1.

(46)  EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1.

(47)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.”

(48)  EÜT L 138, 1.6.1999, lk 1.

(49)  EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1.”

(50)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 1.

(51)  EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1.”

(52)  ELT L 115, 9.5.2003, lk 1.

(53)  EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1.”

(54)  ELT L 52, 21.2.2004, lk 50.

(55)  ELT L 166, 30.4.2004, lk 124.

(56)  ELT L 129, 29.4.2004, lk 6.

(57)  ELT L 138, 30.4.2004, lk 19.

(58)  EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1.”

(59)  ELT L 255, 30.9.2005, lk 152.

(60)  EÜT L 373, 31.12.1991, lk 29.”

(61)  ELT L 310, 25.11.2005, lk 28.


Kronoloogiline järjestus

1.

Nõukogu direktiiv 75/324/EMÜ, 20. mai 1975, aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

2.

Nõukogu direktiiv 79/373/EMÜ, 2. aprill 1979, segasööda ringluse kohta

3.

Nõukogu direktiiv 82/471/EMÜ, 30. juuni 1982, teatavate loomasöötadena kasutatavate toodete kohta

4.

Nõukogu direktiiv 82/883/EMÜ, 3. detsember 1982, titaandioksiidi tööstuse jäätmetest mõjutatud keskkondade järelevalve ja seire korra kohta

5.

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85, 20. detsember 1985, (viimati muudetud versioon) autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta

6.

Nõukogu direktiiv 86/278/EMÜ, 12. juuni 1986, keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses

7.

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3924/91, 19. detsember 1991, ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta

8.

Nõukogu direktiiv 93/15/EMÜ, 5. aprill 1993, tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turuletoomist ja järelevalvet käsitlevate sätete ühtlustamise kohta

9.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ, 20. detsember 1994, pakendite ja pakendijäätmete kohta

10.

Nõukogu direktiiv 96/16/EÜ, 19. märts 1996, piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste kohta

11.

Nõukogu direktiiv 96/25/EÜ, 29. aprill 1996, mis käsitleb söödatoorainete ringlust ja kasutamist

12.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1257/96, 20. juuni 1996, humanitaarabi kohta

13.

Nõukogu direktiiv 97/70/EÜ, 11. detsember 1997, millega kehtestatakse vähemalt 24 meetri pikkustele kalalaevadele ühtne ohutuskord

14.

Nõukogu direktiiv 1999/32/EÜ, 26. aprill 1999, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes

15.

Nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ, 29. aprill 1999, regulaarselt liiklevate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kohustuslike kontrollimiste korra kohta

16.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/14/EÜ, 8. mai 2000, välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta

17.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ, 23. oktoober 2001, teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta

18.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/109/EÜ, 19. detsember 2001, mis käsitleb liikmesriikide statistilisi vaatlusi teatavate viljapuuliikide istandike tootmispotentsiaali kindlaksmääramiseks

19.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 417/2002, 18. veebruar 2002, topeltpõhja ja -parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kiirendatud järkjärgulise kasutuselevõtu kohta ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite puhul

20.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ, 7. mai 2002, loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta

21.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 91/2003, 16. detsember 2002, raudteeveo statistika kohta

22.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 437/2003, 27. veebruar 2003, reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta

23.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 782/2003, 14. aprill 2003, tinaorgaaniliste ühendite keelamise kohta laevadel

24.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 998/2003, 26. mai 2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid

25.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2003/2003, 13. oktoober 2003, väetiste kohta

26.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem

27.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/99/EÜ, 17. november 2003, zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta

28.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 48/2004, 5. detsember 2003, ühenduse terasetööstuse aastastatistika koostamise kohta aastatel 2003–2009

29.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 273/2004, 11. veebruar 2004, narkootikumide lähteainete kohta

30.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/8/EÜ, 11. veebruar 2004, soojus- ja elektrienergia koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse nõudluse alusel

31.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/9/EÜ, 11. veebruar 2004, heade laboritavade inspekteerimise ja kontrollimise kohta (kodifitseeritud versioon)

32.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/10/EÜ, 11. veebruar 2004, mis käsitleb keemiliste ainetega katsete tegemisel heade laboritavade põhimõtete rakendamist ja nende rakendamise tõendamist puudutavate õigusnormide ühtlustamist (kodifitseeritud versioon)

33.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 648/2004, 31. märts 2004, detergentide kohta

34.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 725/2004, 31. märts 2004, laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta

35.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 726/2004, 31. märts 2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet

36.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 789/2004, 21. aprill 2004, mis käsitleb kauba- ja reisilaevade ümberregistreerimist ühest ühenduse registrist teise

37.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/25/EÜ, 21. aprill 2004, ülevõtmispakkumiste kohta

38.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 850/2004, 29. aprill 2004, püsivate orgaaniliste saasteainete kohta

39.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta

40.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad

41.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 854/2004, 29. aprill 2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks

42.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/52/EÜ, 29. aprill 2004, ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta

43.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/107/EÜ, 15. detsember 2004, arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus

44.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 183/2005, 12. jaanuar 2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded

45.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/44/EÜ, 7. september 2005, ühtlustatud jõeteabeteenuste kohta ühenduse siseveeteedel

46.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/65/EÜ, 26. oktoober 2005, sadamate turvalisuse tugevdamise kohta

47.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1013/2006, 14. juuni 2006, jäätmesaadetiste kohta


Top